LAST GRAVE AT DIMBAZA - Goudveld

Report
“LAST GRAVE
AT DIMBAZA”
FANIE OLIVIER
Elba Stolk
Goudveld-Hoërskool
AGTERGROND
In 1974 is ‘n Britse dokumentêre film met die titel
The last grave at Dimbaza gemaak. Aanvanklik is
dié film in Suid-Afrika verbied omdat dit gekyk
het na die gevolge van die trekarbeiderstelsel en
die gedwonge verskuiwings van swart en bruin
mense onder die apartheidstelsel. Aan die einde
van die film fokus die kamera op verskeie
kindergrafte, waarvan die laaste een ‘n
eenvoudige houtkruis met die volgende woorde
daarop is: “Beauty Douglas was born 7.12.68 “
“She died 19.1.69”
Volgens die destydse trekarbeiderstelsel is werkers
uit die landelike gebiede gewerf om veral op die
myne in die Witwatersrand te gaan werk.
Hulle het in kampongs (hostelle) by die myne gebly
en kon een maal per jaar teruggaan na hul families,
wat afhanklik was van die geld wat hul aan hul
families gestuur het.
Hul enigste kontak met hul familie was briewe wat
hul aan mekaar gestuur het.
OPSOMMING
Die gedig handel oor ‘n baba, Beauty Douglas,
wat in baie armoedige omstandighede gebore is.
Vol blydskap oor haar dogtertjie se geboorte,
skryf die ma aan die pa, wat ‘n trekarbeider op
die myn is, om vir hom te vertel van sy dogter.
Die pa skryf terug en die dogtertjie se geboorte
verskaf groot vreugde aan hom. Twee maande
later kry hy egter weer ‘n brief met die nuus van
die baba se dood.
TITEL
Die titel verwys na die babadogter, Beauty
Douglas, se graf.
TEMA
Die vreugde wat die geboorte van ‘n babadogtertjie bring, en die wrede verlies wanneer sy
sterf.
STEMMING EN TOON
Die vrolike toon in die gedig skep ironie en
beklemtoon hoe erg die dood van ‘n kind, op so ‘n
jong leeftyd is.
VERS-EN STROFEBOU
Die eerste twee strofes is omtrent ewe lank en
handel oor die baba se geboorte, die ma se
vreugde daaroor en die ma se brief aan haar man.
Strofe 3 tot 5, wat ook omtrent ewe lank is, maar
korter as strofe 1 en 2, handel oor die pa se
reaksie op die nuus van sy dogter se geboorte.
Die kort slotstrofe bevat die skokkende nuus van
die baba se dood.
Die herhaling van reël 1 in die voorlaaste reël,
maak die gedig ‘n afgeronde eenheid, terwyl die
stompheid van “she died” die verskriklikheid van
die situasie versterk.
RYM, RIME EN PUNKTUASIE
Alhoewel daar geen vaste rympatroon is nie, is
daar wel voorbeelde van eindrym wat tot die
ritmiese gang en verteltrant van die gedig bydra:
“born” – “forlorn”, “liggies” – “gesiggies” ens.
Die afwesigheid van hoofletters en die minimale
gebruik van leestekens beklemtoon die eenvoud
en nederigheid van die situasie.
“LAST GRAVE AT DIMBAZA”
titeldouglas
is tussen
aanhalingstekens
geskryf
1 Die
beauty
was
born
omdat
dit verwys
‘n BBC-program wat
2 op
‘n wintersnag
so na
all forlorn
gehandel
oor diesetrekarbeidstelsel.
3 omring
deur het
die sterre
liggies
“last
grave”kaal
dui ook
4 en
koerante
klip aan dat Beauty se graf
die laaste
of nuutste toevoeging tot
5 moontlik
en nuuskierige
hande
die ry grafte is.
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
“LAST GRAVE AT DIMBAZA”
1 beauty douglas was born
2 op ‘n wintersnag so all forlorn
In die naam “beauty” lê ironie
3 omring deur die sterre se liggies
omdat daar geen mooiheid
4 en koerante kaal klip
omtrent die tragiese verhaal van
5 en nuuskierige hande
die dogtertjie is nie.
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas was born
2 op ‘n wintersnag so all forlorn
3 omring deur die sterre se liggies
4 en koerante kaal klip
Die
woord
“wintersnag”
vorm
‘n
kontras
met
5 en nuuskierige hande
“sterre
se
liggies”
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas was born
2 op ‘n wintersnag so all forlorn
3 omring deur die sterre se liggies
woord
“wintersnag”
4Dieen
koerante
kaal klip vorm ‘n kontras met
“sonskynmiddag”
in
reël
32.
5 en nuuskierige hande
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas was born
2
3
4
5
6
7
8
9
10
op ‘n wintersnag so all forlorn
omring deur die sterre se liggies
Alles is verlate of wanhopig en
en koerante kaal klip
dit is ‘n eensame plek.
en nuuskierige hande
en tien ander gesiggies
a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
om beeste te kry om die wêreld
te wei a dis lekker
om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas was born
2 op ‘n wintersnag so all forlorn
3 omring deur die sterre se liggies
Dit
is
‘n
aanhaling
uit
‘n
Engelse
Kerslied
4 en koerante kaal klip
“Mary’s
Boy
Child”,
wat
aandui
dat
die
baba
se
5 en nuuskierige hande
omstandighede
en
geboorte
so
eenvoudig
was
6 en tien ander gesiggies
soos
Jesus
se
geboorte.
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
Dit is ‘n aanhaling uit ‘n Christelike liedjie wat
aansluit by die Haleluja-lied waarin kinders met
LAST
GRAVE
AT DIMBAZA
pêrels
en die sterre
se liggies vergelyk word en
1 dit
beauty
douglas was
beklemtoon
dat born
die baba kosbaar vir die
2 op ‘n wintersnagmoeder
so all forlorn
was.
3 omring deur die sterre se liggies
4 en koerante kaal klip
5 en nuuskierige hande
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
LASTDie
GRAVE
gebruik
ATvan
DIMBAZA
verkleinwoorde
beklemtoon
nederige
1 beauty
douglas wasdie
born
Beauty
2 omstandighede
op ‘n wintersnagvan
so all
forlornse ouers.
3 omring deur die sterre se liggies
4 en koerante kaal klip
5 en nuuskierige hande
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas was born
2 op ‘n wintersnag so all forlorn
3 omring deur die sterre se liggies
4 en koerante kaal klip
5 en nuuskierige hande
KONTRAS
6 en tien ander gesiggies
Versreël 3 is positief met die verwysing na
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
die sterre en die lig wat hul uitstraal terwyl
8 om beeste te kry om die wêreld
versreël 4 die armoede van die gesin
9 te wei a dis lekker
beklemtoon.
10 om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
METAFOOR
1 beauty douglas
was born
woorde
sluit aan
feit dat koerante
2Diéop
‘n wintersnag
soby
alldie
forlorn
as isoleermiddel
in diesehuis
gebruik is.
3 omring
deur die sterre
liggies
4 en koerante kaal klip
5 en nuuskierige hande
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
ALLITERASIE
LAST GRAVE
AT DIMBAZA
Dit beklemtoon
die armoede en
1 ongenaakbare
beauty douglas
was born
omstandighede
waarin dié
mensesomoes
leef.
2 op ‘n wintersnag
all forlorn
3 omring deur die sterre se liggies
4 en koerante kaal klip
5 en nuuskierige hande
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
Dit isGRAVE
‘n aanduiding
dat die gesin baie arm
LAST
AT DIMBAZA
omdat
die vloer
“kaal klip was” en
1 was
beauty
douglas
was born
koerante
as
isoleermiddel
in
die
huis
2 op ‘n wintersnag so all forlorn
gebruik
is.liggies
3 omring deur die
sterre se
4 en koerante kaal klip
5 en nuuskierige hande
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE
AT DIMBAZA
POLISINDETON
1 Die
beauty
douglas
born
herhaling
vanwas
“en”
sluit aan by die
2eenvoud
op ‘n wintersnag
so all forlorn
en nederigheid
van die situasie
3 omring deur die aan.
sterre se liggies
4 en koerante kaal klip
5 en nuuskierige hande
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas
was born
SINEKDOGEE
2 opDit
‘n wintersnag
sodaarop
all forlorn
dui moontlik
dat die
3 nuuskierige
omring deurmense
die sterre
liggies
komsehulp
gee met
4 en koerante
kaal klip
die geboorte
van Beauty.
5 en nuuskierige hande
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas was born
2 op ‘n wintersnag so all forlorn
3 omring deur die sterre se liggies
Die “tien ander gesiggies” is moontlik
4 en koerante kaal klip
Beauty se boeties.
5 en nuuskierige hande
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas was born
2 op ‘n wintersnag so all forlorn
3Dieomring
deurvan
die sterre
liggies asook
herhaling
“a” ense
“dogter”
4“a”
enassonansie
koerante kaal
klip
beklemtoon
die ouers se
5 en nuuskierige
vreugde oorhande
die koms van hul
6 en tien anderbabadogter.
gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 om beeste te kry om die wêreld
9 te wei a dis lekker
10 om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas was born
2
3
4
5
6
7
8
9
10
op ‘n wintersnag so all forlorn
omring deur die sterre se liggies
en koerante kaal klip
en nuuskierige
hande
ASSONANSIE
en tien ander gesiggies
a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
om beeste te kry om die wêreld
te wei a dis lekker
om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas was born
2
3
4
5
6
7
8
9
10
op ‘n wintersnag so all forlorn
omring deur die sterre se liggies
en koerante kaal klip
en nuuskierige hande
en tien ander gesiggies
a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
om beeste te kry om die wêreld
te wei a disuiteindelik
lekker
om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas was born
2 op ‘n wintersnag so all forlorn
3 omring deur die sterre se liggies
4 en koerante kaal klip
5 en nuuskierige hande
6 en tien ander gesiggies
7 a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
8 ‘nom
beeste
kry om die
wêreld
Dogter
setegeboorte
sou
beteken
9dat
tedie
weiouers
a dis lekker
rykdom sou kon smaak
10
‘n vader
te isen
te hul
is lobola betaal
as om
sy die
dag trou
word.
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas was born
2
3
4
5
6
7
8
9
10
op ‘n wintersnag so all forlorn
omring deur die sterre se liggies
en koerante kaal klip
Dit is beeste wat sy aanstaande
en nuuskierige hande
skoonseun as “lobola” aan hom
en tien ander gesiggies
gaan betaal.
a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
om beeste te kry om die wêreld
te wei a dis lekker
om ‘n vader te is te is
LAST GRAVE AT DIMBAZA
1 beauty douglas was born
2
3
4
5
6
7
8
9
10
op ‘n wintersnag so all forlorn
omring deur die sterre se liggies
en koerante kaal klip
en nuuskierige hande
en tien ander
gesiggies
ALLITERASIE
a ‘n dogter oplaas ‘n dogter
om beeste te kry om die wêreld
te wei a dis lekker
om ‘n vader te is te is
11 Die ma het ‘n briefie geskryf
12 aan
haar
man op
dieverkleinwoorde
myne
Die
gebruik
van
13beklemtoon
om te sê van
kind en omstandighede
te vra van die geld
diedie
nederige
14 want ditvan
wasBeauty
sy kindse
dieouers.
dogter
15 was syne om te sê: o my man
16 o my man ek het beeste gebaar
17 op ‘n wintersnag so all forlorn
18 met die sterre soos goud en die mielies klaar
19 beauty douglas your daughter was born
11 Die ma het ‘n briefie geskryf
12 aan
haarisman
die mynena ‘n brief:
Daar
drie op
verwysings
13•Die
omma
te se
sê brief
van die
kind
vrahom
van die
aan
dieen
pateom
vangeld
die
14 wantdogter
dit wassesygeboorte
kind die dogter
te vertel.
15•Die
was
om aan
te sê:syovrou
my man
pasyne
se brief
in reaksie op die
16 o my man baba
ek hetse
beeste
gebaar
geboorte.
17 •Die
op ‘n
wintersnag
so met
all forlorn
brief
aan die pa
die nuus van die
18 met die sterre
soossegoud
en die mielies klaar
baba
dood.
19 beauty douglas your daughter was born
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Die ma het ‘n briefie geskryf
aan haar man op die myne
om te sê van die kind en te vra van die geld
want dit was sy kind die dogter
was syne om
te sê: o my man
ALLITERASIE
o my man ek het beeste gebaar
op ‘n wintersnag so all forlorn
met die sterre soos goud en die mielies klaar
beauty douglas your daughter was born
11 Die ma het ‘n briefie geskryf
12 aan haar man op die myne
13 om te sê van die kind en te vra van die geld
14Die want
wasinsydie
kind
diewas
dogter
grootdit
nuus
brief
dat hy pa
15geword
was syne
om te
o my man
het van
‘n sê:
dogtertjie
en sy rig ‘n
16 o my
man ekdeur
het beeste
gebaar
versoek
te vra vir
geld.
17 op ‘n wintersnag so all forlorn
18 met die sterre soos goud en die mielies klaar
19 beauty douglas your daughter was born
11 Die
Dieherhaling
ma het ‘n briefie
geskryf
versterk die vreugde en
12
aan haar
die myne
blydskap
vanman
hulop
dogter
se geboorte en dui
13 opom
sê van
kind
te vra
die geld
dieteman
en die
vrou
se en
liefde
virvan
mekaar.
14 want dit was sy kind die dogter
15 was syne om te sê: o my man
16 o my man ek het beeste gebaar
17 op ‘n wintersnag so all forlorn
18 met die sterre soos goud en die mielies klaar
19 beauty douglas your daughter was born
11 Die ma het ‘n briefie geskryf
12 aan haar man op die myne
13
om teaan
sê van
dielobola
kind entradisie
te vra van
die geld
Dit sluit
by die
waarin
die
14 bruidegom
want dit was
sy kind
dogter aan die
beeste
as die
bruidskat
15 was syne
om se
te sê:
o mybetaal.
man
bruid
familie
16 o my man ek het beeste gebaar
17 op ‘n wintersnag so all forlorn
18 met die sterre soos goud en die mielies klaar
19 beauty douglas your daughter was born
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Die ma het ‘n briefie geskryf
aan haar man op die myne
om te sê van die kind en te vra van die geld
ALLITERASIE
want dit was
sy kind die dogter
was syne om te sê: o my man
o my man ek het beeste gebaar
op ‘n wintersnag so all forlorn
met die sterre soos goud en die mielies klaar
beauty douglas your daughter was born
11 Die ma het ‘nMETAFOOR
briefie geskryf
‘n idiomatiese
verwysing na die
12 Dit
aanishaar
man op die myne
van
haar
wat
sy
13geboorte
om te sê
van
die dogter,
kind en te
vrawanneer
van die geld
beeste
as die
bruidsprys
14eendag
wanttrou,
dit was
sy kind
dogter vir haar
ouers
sal olaat
15 was syne om
te sê:
mykry.
man
16 o my man ek het beeste gebaar
17 op ‘n wintersnag so all forlorn
18 met die sterre soos goud en die mielies klaar
19 beauty douglas your daughter was born
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Die ma het ‘n briefie geskryf
aan haar man op die myne
om te sê van die kind en te vra van die geld
want dit was sy kind die dogter
was syne om te sê: o my man
o my man ek het beeste gebaar
op ‘n wintersnag so all forlorn
geboorte
met die sterre soos goud en die mielies klaar
geskenk
beauty douglas your daughter was born
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Die ma het ‘n briefie geskryf
aan haar man op die myne
om te sê van die kind en te vra van die geld
want dit was sy kind die dogter
Versreël
17
en19
toon
baie
sterk
was syne om te sê: o my man
met versreël
o my ooreenkoms
man ek het beeste
gebaar 1 en 2.
op ‘n wintersnag so all forlorn
met die sterre soos goud en die mielies klaar
beauty douglas your daughter was born
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Die ma het ‘n briefie geskryf
aan haar man op die myne
om te sê van die kind en te vra van die geld
want dit was VERGELYKING
sy kind die dogter
Dit
beklemtoon
die
sigbaarheid
van
die
was syne om te sê: o my man
enek
dus
landelikheid
o sterre
my man
hetdie
beeste
gebaar van die
plek
waar
Beauty
gebore
is.
op ‘n wintersnag so all forlorn
met die sterre soos goud en die mielies klaar
beauty douglas your daughter was born
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Die ma het ‘n briefie geskryf
aan haar man op die myne
om te sê van die kind en te vra van die geld
want dit was sy kind die dogter
Die
mielies
was
klaar,
dus
was
die
kos
was syne om te sê: o my man
die mielies
oop
my(armoede)
man ek hetOF
beeste
gebaaris klaar
(lewensomstandighede)
op geplant
‘n wintersnag
so all forlorn
met die sterre soos goud en die mielies klaar
beauty douglas your daughter was born
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Die ma het ‘n briefie geskryf
aan haar man op die myne
om te sê van die kind en te vra van die geld
want dit was sy kind die dogter
wasgebruik
syne omvan
te sê:
o my man woorde asook
Die
eenvoudige
o my
ek het
gebaar
die man
feit dat
dit beeste
in Engels
geskryf word,
op
‘n wintersnag
all forlorn
beklemtoon
die so
nederige
omstandighede
met die sterre
goud
die mielies klaar
vansoos
Beauty
seen
ouers.
beauty douglas your daughter was born
20 sy hart het oopgeskiet tussen lae klip
21 opgeskiet boontoe en oopgevou
Dit
is
‘n
gevoel
soos
wanneer
daar
22 in ‘n laatnagbrief: my vrou
dievrou
mynsê
met
geskiet
23 inmy
aandinamiet
beauty douglas
wordpa(vreugde
24 haar
het haarword
lief. ervaar)
25
26
27
28
29
hy’t sy brief gepos met sy viersentseël
‘n lugposbrief aan beauty douglas
om te sê hy’t haar lief
die adres was mnxesha
oor kingwilliamstown kaap
20 sy hart het oopgeskiet tussen lae klip
21 opgeskiet boontoe en oopgevou
METAFOOR
22 in ‘n laatnagbrief:
my vrou
Dit sluit
aansê
byaan
diebeauty
man sedouglas
werk by die myne
23
my vrou
-daar
word
methaar
dinamiet
24
haar
pa het
lief. geskiet- en dit dui
aan hoe hy in sy brief aan sy vrou, sy hart
(vreugde)
gekommunikeer
25
hy’t sy oopmaak
brief geposenmet
sy viersentseëlhet.
26 ‘n lugposbrief aan beauty douglas
27 om te sê hy’t haar lief
28 die adres was mnxesha
29 oor kingwilliamstown kaap
20
21
22
23
24
sy hart het oopgeskiet tussen lae klip
opgeskiet boontoe en oopgevou
in ‘n laatnagbrief: my vrou
my vrou sê aan
beauty douglas
ALLITERASIE
haar pa het haar lief.
25
26
27
28
29
hy’t sy brief gepos met sy viersentseël
‘n lugposbrief aan beauty douglas
om te sê hy’t haar lief
die adres was mnxesha
oor kingwilliamstown kaap
20
21
22
23
24
sy hart het oopgeskiet tussen lae klip
opgeskiet boontoe en oopgevou
in ‘n laatnagbrief: my vrou
my vrou sê aan
beauty douglas
ALLITERASIE
haar pa het haar lief.
25
26
27
28
29
hy’t sy brief gepos met sy viersentseël
‘n lugposbrief aan beauty douglas
om te sê hy’t haar lief
die adres was mnxesha
oor kingwilliamstown kaap
20
21
22
23
24
sy hart het oopgeskiet tussen lae klip
opgeskiet boontoe en oopgevou
in ‘n laatnagbrief: my vrou
my vrou sê aan beauty douglas
haar pa het haar lief.
25
26
27
28
29
hy’t sy brief
gepos met sy viersentseël
ASSONANSIE
‘n lugposbrief aan beauty douglas
om te sê hy’t haar lief
die adres was mnxesha
oor kingwilliamstown kaap
20 sy hart het oopgeskiet tussen lae klip
21 opgeskiet boontoe en oopgevou
22 in ‘n laatnagbrief: my vrou
23 my vrou sê aan beauty douglas
Dit dui aan dat die man bedags werk en
24 haar pa het haar lief.
net saans tyd het om te skryf en aan sy
dogter te dink.
25 hy’t sy brief gepos met sy viersentseël
26 ‘n lugposbrief aan beauty douglas
27 om te sê hy’t haar lief
28 die adres was mnxesha
29 oor kingwilliamstown kaap
20 sy hart het oopgeskiet tussen lae klip
21 opgeskiet boontoe en oopgevou
22 in ‘n laatnagbrief: my vrou
23 my vrou sê aan beauty douglas
24Diehaar
pa het haar
lief. die vreugde van
herhaling
versterk
hul dogter se geboorte en dui op die
25 hy’t
brief
gepos
met vir
sy viersentseël
mansyen
vrou
se liefde
mekaar.
26 ‘n lugposbrief aan beauty douglas
27 om te sê hy’t haar lief
28 die adres was mnxesha
29 oor kingwilliamstown kaap
20 sy hart het oopgeskiet tussen lae klip
21 Hy
opgeskiet
boontoe
en oopgevou
pos die brief
lugpos
sodat dit vinnig die
22bestemming
in ‘n laatnagbrief:
my vrou
kan bereik.
Dit dui aan dat hy vir
23sy my
vrou
sê aandogter
beautyomgegee
douglas het. Al is hy
vrou
en nuwe
24 arm,
haarispahyhet
haar om
lief. meer te betaal om die
bereid
brief gouer by sy bestemming te kry.
25 hy’t sy brief gepos met sy viersentseël
26 ‘n lugposbrief aan beauty douglas
27 om te sê hy’t haar lief
28 die adres was mnxesha
29 oor kingwilliamstown kaap
20
21
22
23
24
sy hart het oopgeskiet tussen lae klip
opgeskiet boontoe en oopgevou
in ‘n laatnagbrief: my vrou
my vrou sê aan beauty douglas
haar pa het haar lief.
dorpgepos
in diemet
vroeëre
Ciskei,
25 Dit
hy’tissy‘nbrief
sy viersentseël
van King
26noordwes
‘n lugposbrief
aanWilliamstown,
beauty douglaswat
herdoop
is na Dimbaza.
27 blykbaar
om te sê hy’t
haar lief
28 die adres was mnxesha
29 oor kingwilliamstown kaap
30 saans as hy sy moegheid streel
31 het hy gedroom van sy meisiekind
Dit dui aan dat die man bedags werk en net
32 en op ‘n sonskynmiddag twee maande later
saans tyd het om te skryf en aan sy dogter te
33 het ‘n brief uit mnxesha hom teruggevind:
dink.
34
35
“beauty douglas was born
she died”
Uit: skimmellig, 1978
30
31
32
33
saans as hy sy moegheid streel
het hy gedroom van sy meisiekind
en op ‘n sonskynmiddag twee maande later
Dit dui aan hoeveel die baba vir haar pa
het ‘n brief uit mnxesha hom teruggevind:
beteken – die gedagte aan haar help om sy
moegheid te verlig en gee hom vreugde.
34 “beauty douglas was born
35 she died”
Uit: skimmellig, 1978
30 saans as hy sy moegheid streel
31 het hy gedroom van sy meisiekind
32 en op ‘n sonskynmiddag twee maande later
33 het ‘n brief uit mnxesha hom teruggevind:
Die woord “sonskynmiddag” vorm ‘n kontras
met “wintersnag” in reël 2.
34 “beauty douglas was born
35 she died”
Uit: skimmellig, 1978
30 saans as hy sy moegheid streel
31 het hy gedroom van sy meisiekind
32 en op ‘n sonskynmiddag twee maande later
33 het ‘n brief uit mnxesha
IRONIEhom teruggevind:
Die feit dat die man op ‘n “sonskynmiddag”,
34wat
“beauty
douglas
was born
‘n positiewe
gevoel
het, van sy baba se
35 she died”dood hoor, is ironies.
Uit: skimmellig, 1978
Die kern van die gedig word beklemtoon deur
30 saans
as hy sy
moegheid
streel asook die
die gebruik
van
die dubbelpunt
31 het hykoepletformaat
gedroom van syen
meisiekind
gebruik van
32 en op ‘n sonskynmiddag
twee maande later
aanhalingstekens.
33 het ‘n brief uit mnxesha hom teruggevind:
34
35
“beauty douglas was born
she died”
Uit: skimmellig, 1978
30
31
32
33
34
35
saans as hy sy moegheid streel
het hy gedroom van sy meisiekind
en is
opdie
‘n sonskynmiddag
tweeinmaande
later
Dit
belangrikste strofe
die gedig.
het ‘n brief uit mnxesha hom teruggevind:
“beauty douglas was born
she died”
Uit: skimmellig, 1978
30 saans as hy sy moegheid streel
31 het hy gedroomKONTRAS
van sy meisiekind
32Daar
en is
opdirekte
‘n sonskynmiddag
twee“was
maande
later
kontras tussen
born”
en
33 het ‘n brief uit mnxesha
“died” hom teruggevind:
34
35
“beauty douglas was born
she died”
Uit: skimmellig, 1978

similar documents