Materyal ve Metod

Report
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA
CİNSEL İSTİSMARDAN KORUNMA
EĞİTİMİ
Sibel KÜÇÜK*
Nurgün PLATİN**
Emine ERDEM***
*Aksaray Üniversitesi, Öğr. Gör. Dr
** Emekli Öğretim Üyesi, Prof. Dr
*** Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Yrd. Doç. Dr
Giriş
Cinsel istismar toplumun her kesiminde
görülebilen bir sorun olmasına karşın,
çocuklarda özellikle de zihinsel engelli
çocuklarda risk daha da artmaktadır.
Zihinsel engelli çocuk ve ailelerinin çocuk
cinsel istismarı konusunda eğitilmesi, olası
istismar deneyiminden korunmalarında
yardımcı olabilecektir.
Materyal ve Metod
Araştırma, zihinsel engelli çocuklarda, cinsel
istismardan korunma eğitimi verilerek
farkındalık yaratmak amacıyla,
10-14 yaş arası 15 hafif zihinsel engelli çocuk
ile tek gruplu öntest-sontest yarı-deneysel
desende 31.03-20.05.2011 tarihleri arasında
yapılmıştır.
Materyal ve Metod
Araştırma hipotezi;
Cinsel istismardan korunmaya yönelik verilen
eğitim ile zihinsel engelli çocukların konuya
ilişkin farkındalıkları artar.
Materyal ve Metod
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, araştırmanın
yapılacağı merkez, Etik kurul ve ebeveynlerden
gerekli izinler alınmıştır.
Verilerin toplanmasında;
- Çocuk Görüşme Formu,
- Çocuk Eğitim Değerlendirme Kontrol Listesi
(eğitim öncesi ve eğitimden 15 gün sonra)
kullanılmıştır.
Materyal ve Metod
Stein & Glen Hikaye Haritası Yöntemi
kullanılarak;
- Özel vücut bölgeleri,
- İyi/kötü dokunma ve hayır deme,
- Yabancılarla güvenlik sınırı oluşturma,
- İstismar olayını bildirme
Başlıklarına yönelik hikayeler ve bu hikayelere
paralel çizilen resimler
çocukların eğitimlerinde kullanılmıştır.
Materyal ve Metod
 Çocuklarla yüzyüze
toplam 4 haftada,
haftada 1 kez olmak
üzere 4 eğitim
yapılmıştır.
 Çocuk Hikaye
Kitapçıkları ev ödevi (3
kez/haftada) olarak
kullanılmıştır.
Materyal ve Metod
Böylece;
- Eğitimlerin ev ortamına
taşınması,
- Annelerin katılması,
- Çocukların unutma
olasılıkları en aza
indirilmesi
sağlanmıştır.
Verilerin Değerlendirilmesi
Tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart
sapma, yüzdelik)
Wilcoxon testi
Bulgular
Eğitim Öncesi
Eğitim konusu
X  sd
Özel vücut bölgeleri
İyi, kötü dokunma ve
hayır demeyi öğrenme
Yabancılarla güvenlik
sınırı oluşturma
İstismar olayını
bildirme
TOPLAM
Median
(Min-Max)
Eğitim sonrası
X  sd
Median
(Min-Max)
Z*
p
18.80 ± 3.05
19.0 (12-23)
21.53 ± 1.80
22.0 (17-24)
-3.133
0.002
18.53 ± 1.35
18.0 (16-21)
20.60 ± 1.50
20.0 (19-24)
-3.089
0.002
12.13 ± 3.31
11.0 (6-16)
15.66 ± 1.58
15.0 (12-19)
-2.835
0.005
18.00 ± 4.37
19.0 (11-24)
23.73 ± 0.79
24.0 (21-24)
-3.302
0.001
67.46 ± 8.29
70.0 (50-77)
81.53 ± 3.96
83.0 (70-87)
-3.411
0.001
⇛Çocukların yanıtlarında eğitim öncesine göre sayı ve bilgi puan
arttığı ve bilgi puanları arasındaki farkın önemli olduğu (p<0.05),
⇛Dolayısıyla olası bir cinsel istismardan korunmaya ilişkin
farkındalıklarının arttığı belirlenmiştir.
Sonuç
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda;
• Cinsel istismardan korunma eğitiminin
çocuklara ve özellikle de zihinsel engelli
çocuklara verilmesi, cinsel istismara uğrama
olasılıklarını azaltabileceği düşünülmüştür.
TEŞEKKÜR EDERİZ…

similar documents