081206077 MEHMET DOĞAN

Report


Ülkemizde tarım arazileri çeşitli nedenlerle
küçülmüş, parçalara bölünmüş, verimliliği, karlılığı
olması gerekenden çok aşağılarda kalmıştır. İşletme
büyüklüklerinin istenen değerlerin altına düşmesi,
ekonomik tarım yapılmasını imkânsız hale
getirmektedir.
Bunu önlemenin yolu: öncelikle tarım arazilerindeki
daha fazla parçalanmayı ve bozulmayı önleyici; yasal,
hukuksal düzenlemeler yapmak; sonrasında da
bugüne kadar oluşmuş küçülmelerin,
parçalanmaların, düzensizliklerin iyileştirilmesidir.
İşte bu iyileştirme çalışmalarının tümüne kısaca
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI denmektedir.
 Toplulaştırma
öncesi durum
 Toplulaştırma
sonrası durum


İnsan gözünün görebildiği açı sınırlıdır. Ancak uzaktan
algılama oldukça kısa bir zamanda geniş bir alanın
görüntüsünün elde edilmesine olanak sağlar. Bu da seçilen
alanın daha detaylı bir şekilde incelenip, yorumlanıp
uygulamanın en doğru biçimde yapılması, üretim kaliteli ve
bol miktarda olması demektir. Uzaktan algılama sistemlerinin
insan gözüyle kıyaslandığında sunduğu diğer bir avantaj ise
çeşitli seçim olanaklarıyla objelerin farklı uzaklıklardan, farklı
açılardan daha detaylı ve zıt bir şekilde görülmesini
sağlamasıdır.
Arazi kullanım değişimleri ,bitki örtüsü,ekim alanı belirleme
ve rekolte tahmini ,mera ,orman,erozyon,toprak gibi konularda
çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.


Arazi toplulaştırması yapmak kolay değildir.,arazi
toplulaştırmasını gerçekleştirebilmek bir dizi teknik,
sosyal ve ekonomik çalışmaların yapılmasını
gerekmektedir.Bu çalışmaları yapmamızda bize
fazlası ile yardımcı olan uzaktan algılama
çalışmalarımızdır.
Arazi toplulaştırması çalışmalarının önemli
aşamalarından birini oluşturan planlama
çalışmalarının yürütülmesinde gereksinim duyulan
planlama verileri uzaktan algılama teknikleriyle
temin edilebilmektedir.



Uzaktan algılama sistemleri arazi kullanım değişimleri,
bitki örtüsü, ekim alanı belirleme, toprak vb. değişiklikleri
zamanında ve doğru bir şekilde belirleme imkanı
sağlamaktadır. Uzaktan algılamanın yardımcı olduğu diğer
bir nokta ise mevcut potensiyelin belirlenmesi ve
haritalanmasıdır.
Uzaktan algılamanın yardımcı olduğu bu işlemlerin
tamamı arazi toplulaştırmasında önemli rol oynamaktadır.
Veriler istenildiği anda yeniden üretilebilir, kaydedilmiş
görüntüler işlenebilir ve görüntüler elde edilen veriler
ışığında analiz edilip yorumlanabilir. Aynı zamanda CBS
(Coğrafi Bilgi Sistemleri) ile de birleştirilebilir. Elde
edilen görüntülerin gerçeği yansıtması ve doğruluğu
uzaktan algılamanın bir avantajıdır.


Uzaktan algılama verilerinin en yaygın olarak
kullanıldığı alan “Tarım” dır.Hassas tarımda
uzaktan algılama sistemleri “NE, NEREDE, NE
ZAMAN ve NASIL ” gibi konumsal verilerin
varolan haritaların üzerinde
güncellenmesinde, geliştirilmesinde ve
bütünlendirilmesinde kolaylık sağlar.
Arazi toplulaştırması yapılabilmesi için
bölünmüş,verimliliği olması gerekenden çok
aşağılarda kalmış,bozulmuş tarım arazilerinin
tespit edilmesi gerekir.



Bu faktörlerin tespiti ve izlenmesi özellikle geniş
alanlarda uzun süren arazi çalışmaları
gerektirmekte, zaman ve para kaybına sebep
olmaktadır.
Arazi çalışmasını en aza indirgeyecek şekilde
kontrollü olarak uydu görüntülerinin kullanılması bu
kayıpları büyük ölçüde engellemektedir.Uzaktan
algılama sayesinde hızlı,ekonomik sonuçlar
alınabilmektedir.
Kırsal alanın ve doğal hayatın korunması da arazi
toplulaştırma çalışmalarının bir parçasıdır. Uzaktan
algılama teknikleri ,doğada ve kırsal alanda
meydana gelen birçok değişimi zamanında ,hızlı ve
doğru bir şekilde belirleme imkanı vermektedir.

Kırsal alandaki yerleşim yeri ve toprakların
rüzgar ve su erozyonu sel taşkınları gibi
doğal afetlerden korunması da arazi
toplulaştırma çalışmalarındandır.

Uzaktan algılama çalışmaları sayesinde doğal
afetler kolaylıkla izlenebilmekte ve uzaktan
algılama verileri kullanılarak diğer verilerle
de birleştirilerek önlemler alınabilmektedir.



Arazi toplulaştırması, tarımın elverişli olmasını
sağlayacak çalışmalar yapmaktadır,ürün planlaması
bu çalışmaların en başında gelmektedir.
Uzaktan Algılama teknolojisi sayesinde tarım
alanlarına ait uydu görüntülerinin
sınıflandırılması,bu alanda var olan ürün türlerinin
tespit edilmesi amacıyla kullanılan önemli bir
yöntemdir.
Ürün türlerinin tespit edilmesi ürün planlaması için
çok önemli bir adımdır.Uzaktan algılama bu konuda
bize büyük ölçüde yardımcı olmakta fakat diğer
veriler olmadan kesin bilgi almamız biraz
olmaktadır.Bu yüzden uzaktan algılama tekniklerinin
biraz daha geliştirilmesi gerekmektedir.
RESIM KOY


Arazi toplulaştırması çalışmalarının olduğu
yerlerde yaşayanların refah düzeyini yüksek
tutmak ve sosyal yaşamlarında onları mutlu
etmek de arazi toplulaştırmasının
görevlerindendir.
Buna bağlı olarak arazi toplulaştırması yapılan
köylerde çevre planlaması çok önemli olup
çevre planlaması çalışmalarında uzaktan
algılama verileri karar vermemizi
kolaylaştırmakta ve önbilgimiz olması için bize
yardımcı olmaktadır.




Uydu görüntüleri alınır.(Landsat7,IRS_1C/D Pan ve
Ikonos vb.)
Çalışmanın en önemli adımlarından biri yersel verinin
toplanmasıdır bu nedenle yardımcı veriler
toplanır.(Topoğrafik haritalar,toprak haritaları,hava
fotoğrafları,vb.)
Uydu görüntüleri ve yardımcı verilerin geometrik
düzeltmeleri yapılır.
Görüntüler zenginleştirilir.(kontrast
ayarlaması,filtreler,aritmetik işlemler,uydu
görüntülerinin birleştirilmesi ve bant kombinasyonları)

Görüntünün analizleri ;otomatik sınıflama ve
görsel yorumlama(uydu görüntülerinin
renk,ton,doku,desen ve şekil bilgilerine
dayanarak yorumlanması,yardımcı verilerin arazi
tipini belirlemede kullanımı ve sonuçların
doğrulanması)

Arazi kullanım haritasının oluşturulması

Arazi kullanım haritasının doğruluk analizi


Verilerin CBS ortamında kullanılması(çeşitli
sorguların yapılması,istatistiki sonuçlar elde
edilebilmesi)
Bu çalışmalar sonucunda istenilen veriler elde
edilmiş olur.


Ankara ili Yenimahalle ve Polatlı ilçelerinde uzaktan
algılama ve coğrafi bilgi sistemleri yöntemleri
kullanılarak tarım alanlarının amaç dışı kullanımları
belirlenmiştir. 2000 yılı başlangıç kabul edilerek ,
2000-2005 ve 2000-2010 yılları arasındaki arazi
kullanımındaki değişiklikler tespit edilmiştir.
Bu amaçla, 2000 yılına ait Landsat-5, 2005 yılına ait
ikonos ve 2010 yılına ait SPOT uydu görüntüleri
kullanılmıştır. Arşivde bulunan 1/25.000' lik
topoğrafik haritalar ve toprak haritaları
kullanılmıştır. Ayrıca yer doğrulama çalışmalarında
kullanılmak üzere araziden toplanan GPS
verilerinden de faydalanılmıştır.



Yenimahalle ilçesinin ilk çıktıları elde edilmiş
olup,Polatlı ilçesine ait olan arazi değişim
çalışmaları devam etmektedir.
Yenimahalle ilçesi 2000-2010 yılı arazi
sınıfları arasındaki %'de değişim oranlarına
bakıldığında; en fazla değişim, mera
alanlarında azalma(%11,04) şeklinde ortaya
çıkmış,yerleşim alanlarında artış (% 6,47),
endüstri alanlarında artış (%3,10), tarım
arazilerinde artış (% 0,24), orman alanlarında
artış (% 0,83), çıplak alanlarda artış (% 0,41)
görülmüştür.
Değişmeden kalan alan (%64,28),değişen
alan (% 35,72) olmuştur.





Şereflikoçhisar ilçesinde de tarım arazilerinde uzaktan
algılama yöntemiyle ekili alanların tespiti ve rekolte
tahmini çalışması yapılmıştır.
Bakanlar Kurulu, 2.nisan.2012’de aldığı kararla çay
üretimi yapılacak çay tarım alanlarını belirlemek için
uzaktan algılama tekniğinin kullanılmasına karar
vermiştir.
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknikleri
kullanılarak Samsun ili Bafra ilçesi sol sahil tarımsal
niteliği yüksek ve düşük alanlar belirlenmiştir.
Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknikleri
kullanılarak Harran ovasında tarım arazilerinde amaç
dışı kullanımın tespiti de gerçekleştirilmiştir.
Bu örnekler daha da çoğaltılabilir,çünkü uzaktan
algılama tarımsal alanda etkin olarak kullanılmaktadır.
 Uydu
bazlı uzaktan algılama
görüntülerinin maliyeti ufak işletmeler
için caydırıcı olabilmektedir.

Görüntüleme sıklığı, uydunun aynı
bölgeyi hangi sıklıkta ziyaret
ettiğidir.Eğer bu sıklık ekilen ürünün
görüntülenmesi gereken peryota
ulaşmıyorsa,bu durumda önemli bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır



Arazi toplulaştırması çalışmaları sonucu, oluşan
işletmelerin sürekli olması ülkemiz açısından çok
önemlidir.
Gelişmiş ülkelerin çoğu bu sürekliliğin
sağlanabilmesi için 1950’li yıllarda yapısal sorunları
toprak reformu yasaları ve arazi toplulaştırma
yasaları ile çözmüş,çözmeye de devam etmektedir.
Bizim de bir an önce bu konuda gelişmiş ülkeleri
yakalamamız gerekmektedir ,bu da ancak
teknolojiyi kullanarak olmalıdır.Uzaktan algılama
verileri bize teknolojiyi kullanmamızda yardımcı
olmaktadır.


Doğru arazi toplulaştırması tarım alanında
gerekeni, gerektiği yere,gerektiği zaman,gerektiği
kadar ulaşmasını temel ilke edinmelidir.Bunun
için gerekli olan konumsal bilgi çağın gerektirdiği
hız ve kalitede uydu bazlı GPS ve uzaktan
algılama teknolojileri kullanılarak üretilmelidir.
Bu konumsal bilgilerle bütünleşik olarak
toplanan her türlü kaynak,malzeme ve olguya ait
öz nitelik bilgileri ise bir CBS içinde
depolanıp,analiz edilip,sunularak güçlü bir karar
destek sistemi oluşturulur ve sonuç olarak
ürün,rekolte ve verim üzerinde etkin olarak en
doğru kararların verilebileceği güçlü bir tarımsal
yönetim şekli benimsenmelidir.
 www.tuik.gov.tr
 www.hkmo.org.tr
 www.tarlabitkileri.gov.tr
 www.belgeler.com
 www.bizimelmali.com
 www.ortadogugazetesi.net
 www.hassastarim.com
 biyosistem.uludag.edu.tr
 www.tagem.gov.tr
BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER...

similar documents