Mantıksal Çerçeve Matrisi

Report
Sunum İçeriği
Mantıksal Çerçeve Matrisi Nedir?
 Mantıksal Çerçeve Matrisinin Yöntemi
 Mantıksal Çerçeve Matrisinin Kapsamı
 9N?
 Hiyerarşi
 Varsayımlar
 Göstergeler
 Mantıksal Çerçeve Matrisinin Yararları
 Mantıksal Çerçeve Matrisinin Sınırları

Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal Çerçeve Matrisi Nedir?
 Mantıksal çerçeve matrisi projenin hazırlanması, planlanması,
güçlendirilmesi ve izlenmesiyle ilgili tüm bilgileri özetleyen ve matris
formatında sunan bir araçtır. Proje döngüsü yönetiminin bu aşamaya
kadar tamamlanan durum analizi ve faaliyet planlaması adımları,
mantıksal çerçeve matrisin temelini oluşturan bilgilerdir.
Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal Çerçeve Matrisinin Yöntemi
 Mantıksal Çerçeve Matrisi, projenin amacı ve faaliyetleri konusunda fikir
birliğine varmış olan paydaşların iyi iletişim ve kolaylaştırıcılık
yöntemlerinin uygulandığı bir ekip çalışmasıyla yapılabilir.
 Mantıksal çerçeve matrisi, proje yazıldıktan sonra yerine getirilmesi
gereken bürokratik bir gereklilik değildir.
 Faaliyetler üzerine anlaşılmasıyla birlikte başlanması gereken bir
süreçtir.
Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal Çerçeve Matrisinin Kapsamı
 Mantıksal çerçeve matrisi 16 adet gözü olan 4x4’lük bir matris halinde
sunulur.
 4 sütunun başlıkları sırasıyla projenin yapısı, başarı göstergeleri,
doğrulama kaynakları ve varsayımlar-risklerdir.
Mantıksal Çerçeve Matrisi
Projenin
Yapısı
Genel Hedef
Proje Amacı
Sonuçlar /
Çıktılar
Faaliyetler
Başarı
Göstergeleri
Doğrulama
Kaynakları
Varsayımlar /
Riskler
Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal Çerçeve Matrisi 9N’ye Cevap Verir
 N1) Proje NEDEN yapılacak?
 N2) Proje NEREYE ulaşmak istiyor?
 N3) Proje NE TÜR ürün ve hizmetler üretmek istiyor?
 N4) Projenin sonuçlarına NASIL ulaşılacak?
 N5) NE GİBİ dışsal kısıt ve riskler projenin başarısını etkileyebilir?
 N6) Başarı göstergeleri NELER olacak?
 N7) Bu göstergeler NEREDE bulunacak?
 N8) NE KADAR kaynak ve bütçeye ihtiyaç var?
 N9) Projenin başlaması için ön koşul NEDİR?
Mantıksal Çerçeve Matrisi
Genel Hedef
Proje Amacı
Sonuçlar /
Çıktılar
Faaliyetler
Projenin
Yapısı
Başarı
Göstergeleri
Doğrulama
Kaynakları
Neden Yapıyoruz?
Projenin ana amaca
yönelik katkı yaptığını
nasıl bilebilirim ve
gösterebilirim?
Göstergeyi Nerede
Bulacağız ?
Nereye Ulaşacağız ?
Proje amacının yerine
getirildiğini nasıl
bilebilirim ve
gösterebilirim?
Ne Tür Ürünler Elde
Edeceğiz ?
Nasıl Ulaşacağız?
Planlanan sonuçların
elde edildiği nasıl
bilebilirim ve
gösterebilirim?
Ne kadar Kaynak
Gerekli?
Göstergeyi Nerede
Bulacağız ?
Göstergeyi Nerede
Bulacağız ?
Ne Kadar Bütçe
Gerekli?
Varsayımlar /
Riskler
Eğer proje amacına
ulaşılırsa projenin ana
amacının gerçekleşmesi
için hangi varsayımlar
göz önünde
bulundurulmalıdır?
Eğer sonuçlara erişilirse
projenin amacının
gerçekleşmesi için
hangi varsayımlar göz
önünde
bulundurulmalıdır?
Eğer faaliyetler
uygulanırsa sonuçlara
ulaşmak için hangi
varsayımlar göz önünde
bulundurulmalıdır?
Önkoşul Nedir
Mantıksal Çerçeve Matrisi
Projenin
Yapısı
Başarı
Göstergeleri
Doğrulama
Kaynakları
Projenin çözümlenmesine yardımcı olacağı,
katkıda bulunacağı
büyük sorun
Hedefe yaklaşılıp
Yaklaşılamadığının
ölçüleceği
Başarı göstergeleri
Göstergelerin hangi
kaynaktan izleneceği ve
bu kaynakların nereden
bulunacağı
Proje Amacı
Projenin yararı,
sağlayacağı dönüşüm
Amaca ulaşılıp
ulaşılamadığını
ölçüleceği başarı
göstergeleri
Göstergelerin hangi
kaynaktan izleneceği ve
bu kaynakların nereden
bulunacağı
Sonuçlar /
Çıktılar
Faaliyetlerin sonucunda
elde edilen ve amaca
ulaşmakta katkısı olacak
ürünler, etkiler, hizmetler
Sonuçların gerçekleşip
gerçekleşmediğinin
ölçüleceği başarı
göstergeleri
Göstergelerin hangi
kaynaktan izleneceği ve
bu kaynakların nereden
bulunacağı
Faaliyetler
Projenin istenilen
dönüşümü
sağlamasında gerekli
olan çıktıları üretmek
için yapılan işlemler
Faaliyetlerin
gerçekleşmesi için
gerekli olan insani ve
fiziki kaynaklar
Projenin
gerçekleşmesinde
gerekli olan kaynakların
sağlanacağı bütçe
Genel Hedef
Varsayımlar /
Riskler
Projenin genel hedefe
katkıda bulunabilmesi
için gerekli dışsal koşul
Projenin amacına
ulaşabilmesini
sağlayacak çıktıların
elde edilebilmesi için
gerekli dışsal koşullar
Faaliyetlerin
gerçekleşmesi için
gerekli dışsal koşullar
Projenin başlamasının
önünde var olan engel
ya da projenin
başlamasının önkoşulu
Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal Çerçeve Matrisinde Hiyerarşi
Aşağıdan yukarıya:
Eğer yeterli kaynaklar sağlanırsa, faaliyetler gerçekleştirilir.
Eğer faaliyetler gerçekleştirilirse, sonuçlar elde edilir.
Eğer sonuçlar elde edilirse, proje amacına ulaşılır.
Eğer proje amacına ulaşılırsa, genel hedefe katkı yapılır.
Yukarıdan aşağıya:
Eğer genel hedefe katkı yapmak istiyorsak, proje amacına ulaşmalıyız.
Eğer proje amacına ulaşmak istiyorsak, planlanan sonuçları elde etmeliyiz.
Eğer sonuçları elde etmek istiyorsak, planlanan faaliyetleri
gerçekleştirmeliyiz.
Eğer faaliyetleri gerçekleştirmek istiyorsak, yeterli kaynakları sağlamalıyız.
Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal Çerçeve Matrisinde Varsayımlar
Varsayımlar aşağıdaki endişelerle ilgili olabilir :
 Proje yönetimine doğrudan katılmayan diğer paydaşların faaliyetleri,
 Hedef grupların proje çerçevesinde yerine getirilen hizmetlere
yaklaşımı,
 Etkin donör koordinasyonu ve mali kaynağın zamanında ödenmesi,
 Proje girdi ve çıktıları için fiyat dalgalanmaları,
 Devletin ilgili politikalarındaki değişiklikler,
Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal Çerçeve Matrisinde Göstergeler
(Tarafsız Doğrulanabilir Göstergeler)
Specific (Belirli): açık hedefleri kapsamak (uygun olduğu yerde);
 Measurable (Ölçülebilir): nicelik ve nitelik açılarından ölçülebilir olması;
 Available (Elde Edilebilir): kabul edilebilir bir maliyette olması;
 Relevant (İlgili): neyi ölçmesi gerektiğiyle ilgili olması (yatay mantık);
 Timely (Zamanında): Proje yönetiminde kullanılabilir olması açısından
gereken zamanda üretilmesi.

Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Yararları (I)
Paydaşların uzlaşmasını ve fikirlerin organize edilmesini sağlar.
 Durum analizinin, hedef ve amaçların sistematikleştirilmesine yardım
eder.
 Faaliyet-çıktı-amaç ve hedefler arasındaki hiyerarşik ilişkiyi kesin olarak
ortaya koyar.
 Hedeflere nasıl-ne zaman ulaşılabileceğini gösterir.
 Başarı göstergelerini, riskleri, kalite kriterlerini açık olarak tanımlar.

Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımının Yararları (II)
 Sorumlulukları ve kaynakları belirler, bunlarla faaliyetleri ilişkilendirir.
Proje donörleri ve projeyi yürütenler arasındaki iletişime yardımcı olur.
 Projenin durum analizi ve planlamayla ilgili tüm adımlarını bir araya
toplar.
 Mantıksal çerçeve bir ürün olarak yapılamaz, bir sürecin yansıması ya
da özetidir.
 Projedeki tüm bilgiyi öz olarak ifade eder.
 HATA OLASILIĞINI EN AZA İNDİRİR.

Mantıksal Çerçeve Matrisi
Mantıksal Çerçeve Matrisinin Sınırları
 Mantıksal çerçeve matrisi, sorun analiziyle ilgili bilgilerin kısıtlı olması
ya da belirsizlikler durumunda iyi sonuç vermez.
 Temel sorun üzerinde fikir birliğinin olmaması, farklı çıkar gruplarının
olması durumunda sorun yaratabilir.
 Ekip çalışması, iyi iletişim ve kolaylaştırıcılık yöntemlerinin uygun
olmaması durumunda içinden çıkılamayabilir.
 Genellikle ne faaliyet yapılacağı konusunda karar verilir. Sonra bir
matris yapılıverir. Bu yaklaşımda mantıksal çerçeve bürokratik bir
gereklilik olarak algılanabilir ve iyi sonuç vermeyebilir.

similar documents