Marte Braseth Johansen

Report
1
NOKUT evaluering 2008
Ingeniørdidaktisk kurs
Marte Bratseth Johansen
Seksjon for universitetspedagogikk
Program for lærerutdanning
[email protected]
2
Plan
• Evalueringen
• Kurset
• Veien videre
3
Evalueringen oppsummert
• Lav gjennomstrømning (44%)
• Studentene bruker gjennomsnittlig under 30 timer i
uka på studier
• Studentene rapporterer at de har god kontakt med
faglærerne sine, 76% av studentene hadde kontaktet
faglærerne for å klargjøre faglige spørsmål
4
Evalueringen oppsummert
• Store mangler i de ansattes pedagogiske
kompetanse
• Mangler knyttet til vurdering av studentenes
sluttkompetanse
• Kun 7 av 20 institusjoner har krav (og tilbud om)
pedagogisk kurs for nytilsatte
• Få muligheter til å delta i pedagogisk
kompetansebygging dersom du ikke er deltaker på
kurs.
• Manglende fokus på stimulerende pedagogisk
utvikling
5
Evalueringen oppsummert
• Ansatte ved ingeniørutdanningene bruker opp til 84%
av tiden sin til undervisning og veiledning (2/3 av
tiden i gjennomsnitt)
6
Hva har skjedd?
• Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (NRT)
oppnevnte våren 2009 en arbeidsgruppe,
som skulle utvikle et forslag til pedagogisk
utvikingsprogram for ansatte innenfor
ingeniørutdanningen i Norge.
Gruppens forslag ble levert høsten 2009.
7
Arbeidsgruppas medlemmer
Sissel Ravnsborg, nestleder NRT, HiST,
Berit Bungum, Institutt for fysikk, NTNU
Per Ramberg, leder PLU, NTNU
Solfrid Sjaastad Hasund, HiB
Cato Haugland (NITO Studentene)
Mari S. Rigstad, UHR, NRTs sekretær
8
Arbeidsgruppas anbefaling
• Kurs på ca 250 timer til alle nyansatte uten
tilsvarende opplæring bør være obligatorisk (ikke
studiepoeng)
• NTNUs Seksjon for universitetspedagogikk bør få
ansvaret for å utvikle og gjennomføre kurs i
ingeniørdidaktikk.
9
Seksjon for universitetspedagogikk
10
Arbeidsgruppas anbefaling
• NTNUs seksjon for universitetspedagogikk
bør også gi opplæring til:
Lokale mentorer
Andre lærere
Stipendiater
11
Styringsgruppe
• Det bør opprettes en styringsgruppe for prosjektet
bestående av:
– Styringsgruppe, 7 personer:
1 fra hver av ”de 3 store”
1 fra NTNU
1 fra hver av 3 andre
Styringsgruppa finansieres av NRT
12
Forespørsel om utvikling av
kurs fra NRT
• Utvikling av et kurs i ingeniørdidaktikk
• Opplæring av mentorer
• Kontrakt signeres i disse dager
13
Mentoropplæring
•
•
•
•
Mentoropplæring
1-2 mentorer per institusjon
Ressurspersoner ved institusjonene
Kjennskap til ingeniørutdanning generelt og egen
institusjon spesielt
• Interesse og kunnskap om undervisning og
læringskvalitet
• Samling 2.-3.desember 2010
14
Kurset
•
•
•
•
4 samlinger
15 studiepoeng/ ca 250 arbeidstimer
Tett knyttet til den nye rammeplanen
4 moduler
15
Modul 1
Undervisning og læring
Læringsutbytte:
- Være kjent med ulike
tilnærminger og
perspektiver på læring
- Reflektere over egen
praksis i lys av
læringsteori og
læringskultur
- Kjenne til faktorer som
har betydning for
studenters motivasjon
16
Modul 2
Planlegging, arbeidsformer og metoder
Design av emner og
studieprogram
Beskrive læringsutbytte
Problembasert læring
Veiledning
Kvalitet vs. effektivitet
IKT i læring
Læringsassistenter
Samarbeidslæring
Kollegaveiledning
17
Modul 3
Vurdering og evaluering
• Ulike
vurderingsformer
• Evaluering av
læringsresultat
• Kvalitetssikring av
undervisningsarbeid
18
Modul 4
Pedagogisk Utviklingsarbeid
• Reflektere over og
utvikle egen
pedagogisk praksis
• Gjennomføre et
pedagogisk
utviklingsarbeid
• Kunne formidle et
pedagogisk
utviklingsarbeid
19
samlinger
•
•
•
•
På 2-3 dager
I Trondheim
Deltakeraktivitet på samlinger
For- og etterarbeid mellom samlingene
20
Vurdering
• Mappevurdering med ulike arbeider
• Bestått/ikke bestått
21
Praktisk informasjon
• Oppstart vår 2011
• Kursavgift ca 13 000 per deltaker
• Max 20 deltakere
22
Veien videre
• De store utfordringene evalueringen peker på kan
ikke løses av at noen ansatte blir sendt på kurs, men
er et første skritt i riktig retning!
• Kulturendring: Vil koste TID og PENGER som
lederne må prioritere midler til
23
Endringsprosesser i høyere
utdanning krever:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lederforankring
Tydelige mål
Evne og vilje
Kompetanse
Kunnskap
Incentiver
Tilhørighet
Eierskap
Nødvendig tid og penger

similar documents