bülten-1 için tıklayınız.

Report
YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi
EYLÜL 2013
•
YENİ ORTA ÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ
NEDİR?
• Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yeni sistem, SBS’nin kaldırıldığı ve yerine
6 derse yönelik toplam 12 sınavın merkezi olarak yapılacağı yeni bir uygulamanın
getirildiği bir sistemdir.
• 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 8.sınıf öğrencileri yeni sisteme göre ortaöğretime
geçecektir.
• Bu sene 8.sınıflara, öğretmen tarafından 6 temel dersten, dönemsel olarak yapılacak
sınavlardan bir tanesi, merkezi olarak yapılacaktır.
YENİ SİSTEMİN AMAÇLARI
• Öğrenci, öğretmen ve okul ilişkisini güçlendirmek
• Eğitim sürecinde öğretmenlerin ve okulun rolünü daha etkin kılmak
• Ülke çapında müfredatın eş zamanlı uygulanmasını sağlamak
• Sınav kaygısını sürece yayarak azaltmak
• Öğretmenin meslekî performansını artırmak
• Okul dışı eğitim kurumlarına yönelik ihtiyacı azaltmak
• Öğretim programlarının uygulanmasını ve öğrenci kazanımlarını objektif bir
şekilde izlemek ve değerlendirmek
• Başarı değerlendirmesini sürece yaymak
YENİ SİSTEMİN AMAÇLARI
• Telafi imkanı sağlayarak tek sınavdan kaynaklanan olumsuzlukları
azaltmak
• Orta ve uzun vadede öğrencinin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif etkinliklerini değerlendirmek
• Öğrencilerin okula devamsızlığını en aza indirmek
YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI
Her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise
ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak
şekilde ortak değerlendirmeler yapılacaktır
Merkezi sınavların kapsayacağı 6 temel ders şunlardır:
o
o
o
o
o
o
Türkçe
Matematik
Fen ve Teknoloji
İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Yabancı Dil
YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI
• Her dersten tahmini olarak 20’şer çoktan seçmeli ve 4 seçenekli soru
sorulacak
• Yanlış cevaplar doğru cevabı götürmeyecek, sadece doğru cevaplar dikkate
alınarak 100 puan üzerinden öğrencilerin derslerden aldıkları puanlar
hesaplanacaktır.
• Ortak değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak,
o günlerde okullar tatil edilecektir
YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI
• Ortak değerlendirmeler orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da
içerecek hale dönüştürülecektir
• Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında
girecektir
• Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir
okulda görev yapacaktır
YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI
• Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için
önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak
• Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak
• Sınavların değerlendirme ve sıralamaları, Türkiye geneli için değil; her il
bazında ayrı ayrı yapılacak
• Galatasaray, Kabataş, İstanbul Erkek gibi kapısında yığılma olacak
okullar için ise öğrenci kabulünde kendi düzenleyecekleri ek sınavlar
belirleyici olacak.
YENİ SİSTEMİN UYGULANMASI
• Tahmini Sınav Takvimi
ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK
PUANIN HESAPLANMASI
Öğrencinin 6, 7 ve 8. sınıf yılsonu başarı puanlarının aritmetik
ortalamasının %30’u ile 8. sınıf ağırlıklandırılmış merkezi
sınav puanının %70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı
oluşturacaktır.
ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK
PUANIN HESAPLANMASI
Yılsonu başarı puanının hesaplanması
• Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin
ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı
ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına
bölümünden elde edilen puanı ifade eder.
%30=22,30
ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK
PUANIN HESAPLANMASI
Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı, öğrencinin altı temel dersten girdiği
merkezi sınavların ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puanını ifade
eder.
Matematik
Türkçe
Fen
İngilizce
Sosyal
Din
Toplam
Ağrl.
Puan
Öğrenci
1.Dönem
DOĞRU
19
YANLIŞ
1
PUANI
95
KATSAYI
4
HAM PUAN
380
Ağrl. Puan %70
63,83
YBP %30
22,30
YERLEŞTİRME
PUANI
86,13
2.Dönem
18
2
90
4
360
1.Dönem
17
3
2.Dönem
19
1
1.Dönem
18
2
2.Dönem
19
1
1.Dönem
2.Dönem
1.Dönem
2.Dönem
1.Dönem
2.Dönem
18
10
20
19
19
20
2
10
0
1
1
0
85
95
90
95
90
50
100
95
95
100
5
5
4
4
2
2
4
4
2
2
42
425
475
360
380
180
100
400
380
190
200
3830
91,19
ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEDE ESAS ALINACAK PUANIN
HESAPLANMASI
YENİ SİSTEMDE ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA
YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yerleştirmeye esas puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde devam
edeceği okulun belirlenmesinde kullanılacak
Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri puan esasına göre değerlendirilecek
ve yerleştirmeler merkezi olarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek
YENİ SİSTEMDE PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİM
KURUMLARINA YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
1. Tercih önceliği
2. Sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yılsonu başarı puanı yüksekliği
3. Okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı.
ORTA VADEDE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN DEĞİŞİKLİKLER

5. sınıf, ilkokuldan ortaokula alıştırma dönemi gibi değerlendirilecek; 5.
sınıfta merkezi sınav yapılmayacaktır.
 Öğrenciler, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise toplam 36 sınavdan sorumlu olacaktır.
 6. sınıfta belirlenen yıl başarı puanının yüzde 10’u, 7. sınıftaki puanın yüzde
20’si, 8. sınıftaki puanın da yüzde 70’i öğrencinin hangi lisede okuyacağını
belirleyecektir.
 Öğrenciler, 3 yılın sonunda elde ettikleri puanla gitmek istedikleri okullara
yönelik tercih yapacaktır.
 Tercihler, değerlendirildikten sonra, MEB öğrencileri uygun liselere merkezi
olarak yerleştirecektir.
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ..

similar documents