Sağlıklı ve Güvenli Tesisler

Report
Sağlıklı ve Güvenli
Tesisler
M.Ali SÜNGÜ
Amerikan Hastanesi
Bakım ve Onarım Müdürü
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
[email protected]
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
İngiliz Tesisleri Yönetimi Enstitüsü (BIFM) göre, tesis
yönetiminin bir tanımı :
Tesis içinde bir çok faaliyet ve alanların, insan ve
çalışma ortamına olan etkisinin yönetimi ve
entegrasyonu olarak ifade edilmektedir.
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Tesis Yönetim Planı nedir ?
Tesis Yönetim Planı,
tesis yönetimi hizmetini daha iyi ve pro-aktif
olarak tüm organizasyona ve paydaşlara
sunulmasına yönelik süreçlerin tanımlanması
ve planlanmasıdır.
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Bu Kapsamda ;
• Müşteri, çalışan, ziyaretçi ve çevre açısından
güvenli ortamlar ve ideal çalışma koşulları
sağlamak
• Tesisin ve organizasyonun fonksiyonlarında enerji
kaynaklarının kesintisiz ve verimli bir şekilde
sürekliliğinin sağlamak
• Bina işletmesinde bakım faliyetlerini düzenli
yapmak, denetlemek, kayıt altına alarak, olası
riskleri azaltmaya yönelik sistemleri kontrol altında
tutmak
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Tesis Yönetim Planı :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tesisin Tanımlanması
Yasal Zorunluluklar
Enerji Kaynakların Sürekliliği
Koruyucu Bakım Test ve Kontrol Planları
Tehlikeli Madde Planı
Yangın Güvenlik Planı
Risk Değerlendirmesi
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Tesisin Tanımlanması :
1.
Tesisin konumu ve faaliyet
alanı
2. Tesisin inşai ve mimari yapısı
3. Tesise ait bölüm ve mahallerin
tanımlamalar
4. Teknik altyapı ve ekipmanlar
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Yasal Zorunluluklar :
Yasa ve yönetmelikler gereği, faaliyet alanına göre
tesisin, insan ve işletme güvenliği açısından tabii
olduğu zorunlu test ve kontrollerin belirtilmesi
ve tanımlanmasıdır.
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Yasal Zorunluluklar :
Uygulama Örneği :
Tesisin baca gazı analizinin
Hava Kirliliği Yönetmeliğinde
belirtilen kriterlerin
tanımlanması
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Yasal Zorunluluklar :
Uygulama Örneği :
Atık Su Deşarj Yönetmeliğine tabii ise
kriterlerin belirlenmesi
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Enerji Kaynakların Sürekliliği:
Bir tesisin varlığını oluşturan başlıca unsur
enerji kaynaklarıdır.
Bu kaynaklar :
• Elektrik
• Su
• Gaz
Bu kaynakların olağandışı durumlarda
sürekliliğin sağlanmasına yönelik alternatif
kaynak önlemlerin tanımlanması
gerekmektedir.
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Enerji Kaynakların Sürekliliği:
Elektrik Enerjisinin Sürekliliği
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Enerji Kaynakların Sürekliliği:
Suyun Sürekliliği
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Koruyucu Bakım Test ve Kontrol Planları :
Bakım planı ve yöntemimi, tesisin hayati
unsurlarını oluşturan su, elektrik, doğlaz,
havalandırma sistemlerini oluşturan cihaz ve
ekipmanların, kesintisiz ve güvenilir bir şekilde
çalışmasını sağlamasını amaçlamaktadır.
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Sistemlerin performanslarını,
güvenirliliklerini, düzenli ve verimli, arızayı
önleyecek şekilde emniyetli çalışmasını en
üst düzeyde tutmak ve işletme kayıplarını en
aza indirilmesi hedeflenmektedir.
İnsan hayatı, mal ve işletme açısından
sistemlerin bakımları, tesisin teknik ekibi,
tedarikçi firma bünyesinde bakım
sözleşmeli ve yasa gereği zorunlu olarak
dışardan alınması gerekn hizmetler olarak
üç ana başlık altında toplamak ümkündür.
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Koruyucu Bakım Test ve Kontrol Planları :
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Koruyucu Bakım Test ve Kontrol Planları :
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Tehlikeli Madde Planı :
Tesisde kullanılan tehlikeli maddelerin
kontrol altına alınarak olumsuz etkilerinden
çevre ve çalışanların korunması amacıyla
oluşturulması gereken bir plandır.
Bu kapsamda tehlikeli maddelerin
envanteri, taşınması, depolanması,
kullanımı ve atıkların kontrolü ve bertaraf
edilmesi ile ilgili uygulamaları tarif
etmektedir.
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Tehlikeli Madde Planı :
Tehlikeli Maddeler, kullanılan maddenin
adı, sınıfı (kimyasal, tıbbi ve infekte atık,
kemoterapik, radyoaktif, tehlikeli gaz ve
buhar, diğer), yoğunluklu olarak kullanıldığı
bölüm, risk derecesi ve maruz kalındığında
yapılması gerekenler, depolama koşulları,
kullanılması gereken koruyucu ekipman
bilgisini kapsayacak şekilde “Tehlikeli
Maddeler Listesi” oluşturulmalıdır.
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Tehlikeli Madde Planı :
Kullanılan tüm kimyasalların
MSDS formları olmalı ve bu
maddeleri kullanan tüm
çalışanların ulaşabildiği bir
yerde saklanmalıdır.
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Yangın Güvenlik Planı
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Risk Değerlendirmesi:
Sistematik metotlarla
çalışma ortamı, şartları
yada çevrede var olan
olan tehlikeleri
belirlemek, riskleri
ortaya çıkarmak ve
kontrol etmek için uygun
nitel veya nicel yöntemler
kullanarak yapılan
çalışmaların tümüdür.
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
RİSK ANALİZİ
PROAKTİF
ÖNLEMLER
TEHLİKE
REAKTİF
ÖNLEMLER
Kontrol
Kaybı
OLASI
SONUÇ
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Risk Değerlendirmesi:
Risk değerlendirmesi beş temel
adımdan oluşmaktadır :
1.Tehlikeleri belirlemek
2.Riskleri Değerlendirilmek
3.Önlemleri Belirlenmek
4.Tedbirleri Uygulamak
5.İzlemek ve Tekrar Etmek
Sağlıklı ve Güvenli Tesisler
Risk Değerlendirmesi:
Teşekkürler
M.Ali SÜNGÜ
Amerikan Hastanesi
Bakım ve Onarım Müdürü
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
0533 920 35 98
[email protected]

similar documents