Beregningsmetoder og forudsæt-ninger for de nye

Report
Beregningsmetoder og forudsætninger for de nye beregninger
Chefkonsulent
Leif Knudsen
Hvorfor er spørgsmålet
interessant?
Konkurrenceevnen
Vurdering af fremtidige tiltag
Behovet for andre virkemidler
Tilførsel af kvælstof i handels- og husdyrgødning
250
150
Handelsgødning
Husdyrgødning
100
Balance
Tiførsel total
50
0
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Kg N pr. ha
200
Tidligere opgørelse:
År
Kilde
Skønnet tab:
2004
FØI
130-190 mill. kr. pr. år
2004
VFL
640-685 mill. kr. pr. år
2007
DMU
1,5-2,3 hkg pr. ha, kvalitetstab 45 kr. pr. ha
2010
AU/VFL
3,7-4,7 hkg pr. ha
2012
FØI
240-420 kr. pr. ha
2012
Lundsten:
10 milliarder kr. (brutto)
2013
VFL
1,6-3,3 milliarder kr. afh. af priser.
Hvad er inkluderet i VFL’s skøn
Kun de underoptimale kvælstofnormer
Effekten af fastlåste kvælstofnormer
Ikke inkluderet:
Strammere krav til husdyrgødning
Efterafgrøder mv.
Bindinger i sædskifter, jordbearbejdning mv.
Tilgange til opgørelse af tabet
Tab i udbytte:
102 forsøg i vinterhvede 2008-2012
Langvarige forsøg fra Aarhus Universitet
Sammenligning med udlandet
Tab af kvalitet:
Udvikling i proteinindholdet fra Videncenter
for Svineproduktion
Udvikling i landsforsøgene
Priser fra Videncenter for Svineproduktion
Nettoindtægt ved forskellig pris på protein,
46 fs. vinterhvede. 2007-2011 forfrugt korn
206
Nettoindtægt, kr./ha
15000
222 Kr. pr.
pct.enhed
protein pr.
hkg korn:
0,00
13000
11000
188
2,47
9000
5,91
7000
5000
0
50
100 150 200
Kg N pr. ha
250
300
Scenarie
Kornpris, kr./hkg
Pris pr. pct. enh. protein
Uden
proteinkorrektion
160
0
Gns. 5
sidste år
Gns. sidste Gns. sidste
år
4 mdr.
140
2,47
178
4,34
192
5,91
Optimalt:
Antal forsøg
Kg N pr. ha
Udbytte, hkg/ha
Protein, pct. i tørstof
Nettoindtægt, kr./ha
102
183
93,5
10,7
13511
102
195
93,8
11,0
12051
102
209
93,7
11,4
15977
102
217
93,4
11,6
17646
Efter normer:
Antal forsøg
Kg N pr. ha
Udbyttte, hkg/ha
Protein, pct. i tørstof
Nettoindtægt, kr./ha
102
144
88,8
9,9
13065
102
144
88,8
9,9
11487
102
144
88,8
9,9
15015
102
144
88,8
9,9
16386
Tab udbytte, hkg/ha
Tab indtjening, kr./ha
4,7
446
5,0
563
4,9
962
4,6
1261
Variation i tab ved gødskning efter normer mellem forsøgene
Udbyttekurver ved étårige og langvarige forsøg
Data fra Petersen, 2012
Relativt N-forbrug (1990 = 100)
Udvikling i kvælstofforbrug
120
100
80
60
40
Danmark
Tyskland
Storbritanien
Holland
Sverige
20
0
Eurostat
Udbytter i hvede 1990-2010
Udvikling i udbytte af korn i Tyskland og Danmark, hkg/ha
1999-2010
1994-98
1980-94
Danmark
60,3
60,4
49,5
Tyskland
66,7
62,1
50,2
Forskel
-6,4
-1,7
-0,6
Udvikling i proteinindhold i korn
Kilde: Videncentret for Svineproduktion
Værdi af korn ved forskelligt proteinindhold
Pris
Pris på vinterhvede, kr.
pr. hkg
Pris på soyaskrå, kr. pr.
hkg
Korrektion af kornpris,
kr. pr. hkg pr. pct.
protein
Gns. 5 år
Gns. 12
mdr.
Gns. 4
mdr.
140
170
192
267
361
434
2,47
4,34
5,91
Faktorer der kan forøge tabet
Faldende foderværdi
Faldende fosforindhold i korn
Vanskeligere husdyrgodkendelser
Faldende indhold af organisk stof i jord
Manglende muligheder for at afhjælpe
dårlig vækst
Faktorer der kan reducere tabet
Forøgelse af kvælstofudnyttelsen
Anvendelse af individuelle
udbyttekorrektioner
Øgede høst og tørringsomkostninger ved
lejesæd
Prisforudsætninger anvendt i det foretagne skøn
Gns. sidste Gns. sidste Gns. sidste
4 mdr.
12 mdr.
5 år
Kornpris, kr./hkg
182
168
130
Halmpris, kr. pr. ton efter bjærgning
350
350
350
Soyaskråpris, afskallet, kr. pr. hkg
376
327
267
Tab i kr./hkg/pct. enhed protein
5,91
4,34
2,47
Kvælstofpris, kr. pr. kg N
8,00
8,00
8,00
Forudsætninger anvendt i det foretagne skøn
Gns.
Gns.
Gns.
sidste
sidste
sidste
12
4 mdr.
5 år
mdr.
Gns. udbyttetab, kerne, hkg pr. ha
6,0
6,0
6,0
Areal med udbyttetab, mill. ha
2,18
2,18
2,18
Gns. udbyttetab, halm, ton/ha
0,25
0,25
0,25
Areal med udbyttetab, halm, mill. ha
1,00
1,00
1,00
Gns. tab af protein, pct. enheder (pct. i tørstof)
2,4
2,4
2,4
Areal med tab ved red. proteinprocent, mill. ha
1,86
1,86
1,86
Resultat af det foretagne skøn
Gns. sidste 4
mdr.
Gns. sidste
12 mdr.
Gns. sidste
5 år
2381
2197
1700
88
88
88
Kvalitetstab, mill. kr. i alt
1741
1279
728
Indtægtstab, mill. kr. ialt
4209
3564
2516
Besparelse i N-indkøb, mil. kr. i alt1:
872
872
872
Nettotab, mill. kr. i alt:
3337
2692
1644
Tab, gns. kr. pr. ha
1284
1035
632
Værditab udbytte, mill. kr. i alt
Værditab, halm, mill. kr. i alt
Konklusion
Skønnet omfatter kun fald i normer
Betydelige usikkerheder
Tab ved de sidste 5 års prisniveauer ca. 2
milliarder kr. pr. år
Tab ved de sidste 4 mdr. prisniveau ca.
3,4 milliarder kr. pr. år.
Betydeligt tab
Tab af konkurrenceevne

similar documents