Utbildningsmaterial Förarinformation G15 nät.ppt

Report
FÖRARINFORMATION
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
1/21
FÖRARINFORMATION
BESTRAFFNING:
- Tävlingsbestraffning (G 15)
- Förbundsbestraffning (G 14)
OBS! Två skilda bestraffningssystem
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
2/21
FÖRARINFORMATION
VEM FÅR TÄVLINGSBESTRAFFA?
Tävlingsledare eller biträdande tävlingsledare
Vad får en domarjury göra?
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
3/21
FÖRARINFORMATION
EN DOMARJURY FÅR ENDAST:
- fastställa
- sänka
- eller upphäva en påföljd i samband
med protest, och även…
- avvisa om saklig grund för
bedömning saknas
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
4/21
FÖRARINFORMATION
PåFöLJDER vid
TÄVLINGSBESTRAFFNING
FÖRBUNDSBESTRAFFNING
- Varning / Observation
- Tidstillägg, poängtillägg/avdrag
eller motsv. och uteslutning ur
heat
- Tävlingsböter, max 25 000 kr
- Diskvalifikation (tidigare ”uteslutning ur tävling”) får
kombineras med tävlingsböter
- Tillrättavisning
- Böter, max 500 000 kr *
max 50 000 för enskild medlem
- Avstängning, max två år
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
5/21
FÖRARINFORMATION
TÄVLINGSLEDNINGENS
BESTRAFFNINGSBESLUT M.M. VID TÄVLING
• dokumenteras både avseende
skäl som tillämpad tävlingsregel
RESULTATTAVLA
• meddelas till den TÄVLANDE
- muntligt vid varning
och tidstillägg etc.
- vid annat beslut skriftligt
beslut anslås
tidpunkt
signum
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
6/21
FÖRARINFORMATION
Vad är en protest?
Kan man protestera mot
vad som helst?
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
7/21
FÖRARINFORMATION
PROTEST är en prövning av
- en tävlingsbestraffning
- tillämpningen av tävlingsregler
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
8/21
FÖRARINFORMATION
Protest:
• Endast tävlande får lämna en protest
Protest skall vara skriftlig och åtföljas av avgift!
Vem som egentligen skriver den och fysiskt lämnar in den är
fritt, bara den egenhändigt undertecknas av den tävlande
• Protest kan inte lämnas mot faktafunktionärs beslut såvida
inte tävlingsledare ändrar beslutet.
VEM ÄR FAKTAFUNKTIONÄR?
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
9/21
FÖRARINFORMATION
Till vem?
Lämnas till tävlingsledningen som skall
- notera tiden
TIDSFRIST?
- ta emot och kvittera avgiften
AVGIFT?
- lämna protesten omedelbart till domarjuryn
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
10/21
FÖRARINFORMATION
Protestavgift (2011)!
Senior
1000
kr
Junior under 18 år
500
kr
OBS! RA och DR har delvis andra avgifter!
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
11/21
FÖRARINFORMATION
Innehåll?
……… Namn/startnummer …..
… Händelse/annan tävlande …..
……… Beskrivning ………..
……… Yrkande …..
……… ev. vittnen …..
Inlämnad: datum och klockslag
Protest mottagen av …… inkl..
kvittens av avgift …………kr
Kopia till den protesterande
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
12/21
FÖRARINFORMATION
Innehåll?
Vad har hänt?
Hur har det hänt?
Vad vill jag?
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
13/21
FÖRARINFORMATION
Hur skall den behandlas?
- Innan protest avgörs skall inblandade parter och ev. vittnen
kallas för att redovisa omständigheterna
HUR MÅNGA?
FÅR MAN SKICKA OMBUD I STÄLLET?
- Parterna får ha biträde med sig
- Parterna skall ha möjlighet att närvara och kunna yttra sig
under hela den muntliga redovisningen
- Protokoll skall föras
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
14/21
FÖRARINFORMATION
Hur fattar en domarjury beslut?
Vid bestraffning gäller det först av avgöra
- skuldfrågan - fällande eller frikännande
- sedan påföljden - vilket straff
- domarordföranden har ej utslagsröst - majoritetsbeslut
Om det vid avgörandet av skuldfrågan blir lika röstetal för frikännande
respektive fällande, blir beslutet ett frikännande.
Vid beslut om påföljd, där ingen påföljd fått egen majoritet, skall de
röster som avgetts för den strängaste påföljden anses avgivna även för
den närmast lindrigare påföljden.
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
15/21
FÖRARINFORMATION
Hur fattar en domarjury beslut?
Vid annat beslut än tävlingsbestraffning har
domarordföranden utslagsröst
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
16/21
FÖRARINFORMATION
DOMARJURYNS
BESTRAFFNINGSBESLUT M.M. VID TÄVLING
• dokumenteras både avseende
skäl som tillämpad tävlingsregel
RESULTATTAVLA
• meddelas skriftligt till den
protesterande och den som
protesten riktas mot
• instans för överklagan skall
anges
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
beslut anslås
tidpunkt
signum
17/21
FÖRARINFORMATION
AVSIKT ATT ÖVERKLAGA?
Åtgärder vid tävling - inom en timme
Den tävlande
Domarordföranden
Tävlingsledaren
noteras
Tävlingsrapport
anslås
RESULTATTAVLA
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
18/21
FÖRARINFORMATION
VAD KAN INTE ÖVERKLAGAS?
• faktafunktionärs bedömning
• varning
• ojust körning
• brott mot säkerhetsbestämmelse
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
19/21
FÖRARINFORMATION
ETT ÄRENDES GÅNG…...
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
20/21
FÖRARINFORMATION
BESTRAFFNINGSORGAN
TÄVLINGSBESTRAFFNING
DN = Disciplinnämnden
JK = Juridiska kommittén
Tävlingsledning
Protest
FÖRBUNDSBESTRAFFNING
Domarjury
Överklagan
Anmälan
SBF/DN
SBF/DN
Överklagan
Överklagan
SBF/JK
SBF/JK
Överklagan - prövningstillstånd krävs Överklagan - ev. efter prövningstillstånd
Riksidrottsnämnden (RIN)
Riksidrottsnämnden (RIN)
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
21/21
FÖRARINFORMATION
Blanketter och mallar
SBF:s hemsida > LADDA HEM > JURIDIK
- förhörsprotokoll
- domarsammanträde
- anmälan till förbundsbestraffning
- meddelande om överklagan
- observatörsrapport
- tävlingsbestraffning - bilaga böter
Södermanland-Västmanlands
Bilsportförbund
22/21

similar documents