Central administration

Report
Styrk förhandlingsunderlaget med
statistik
Johan Holmgren, SABO AB
Förhandlingsunderlag
Underlaget som ligger till grund för en förhandling kan variera väldigt
mycket. Olika bolag har olika utgångspunkter för vilket underlag som
förhandlingen grundar sig på.
 Vissa bolag har i princip det underlag som används i företagets
budgetprocess.
 Vissa bolag tar fram de kostnadsökningar som är aktuella
förkommande period.
 Några bolag har en mer traditionell uppställning av intäkter och
kostnader.
 Andra diskuterar enbart bruksvärdet som grund för
hyresjustering.
Exempel
 Hur skulle ett yrkande med stöd av den ekonomiska statistiken
från ett företaget på en marknad med 25 – 75 000 invånare
kunna se ut?
 Kan detta vara ett sett att styrka sin egen prisutveckling istället
för KPI?
Exempel
Årets underlag
 Årets yrkande bygger på kostnadsförändringar av våra totala
förvaltningskostnader och intäktsbortfall på grund av vakanser.
 Detta anser vi bäst beskriver våra lokala förutsättningar och
något som ligger till grund för att vi ska kunna uppnå en god
förvaltningskvalitet!
 Vi kommer nu gå igenom de olika posterna i vårat yrkande.
Exempel
Ökade vakanser under kommande år
 30 lägenheter i ”Norrort” står tomt på grund av att området har lägre
attraktivitet.
 20 lägenheter står tomma på grund av att kommunen har sagt upp
sitt blockhyresavtal.
 Totalt 50 vakanta lägenheter av förtegets totalt 2000 lägenheter
innebär ett hyresbortfall med cirka 2,5 %(ca. 1,8 % år 2012).
 Riket enligt SABOs statistik år 2011:
1,4 %
 Ortsgrupp 25- 75 000 invånare år 2011:
2,0 %
Exempel
Åtgärder för att minska vakanserna
 Ökad marknadsföring
 Trygghetsåtgärder och renovering i ”Norrort”
 Ungdoms-/ studentrabatt
 Se över möjligheterna till ett boende för gymnasieelever.
 Försäljning
 Se över ombyggnadsmöjligheter och anpassa utbudet efter
kommunens behov(t.ex. dagis).
 Vår ambition är givetvis att hålla nere vakanserana och tror
att vi med åtgärderna ovan kan komma ner till 2 % som vi
yrkar i årets underlag.
Exempel
Minskade kostnader för el och vatten
 Då fastigheten där vi har fått vakanser hade en hög
vattenförbrukning och att elen bedöms bli ovanligt billig så får
det en positiv effekt med:
 El -4 % och vatten - 5 %.
 Enligt SABOs statistik har kostnaderna för el och vatten
ökat under 2000-talet med 87 respektive 32 procent.
Exempel
Uppvärmning
 Höjning av fjärrvärmen beräknas med 5 % enligt underlag från
”Fjärrvärmeföretaget X”.
 Höjning innebär ökade uppvärmningskostnader för oss med
xxx kronor och kommer då att utgöra ca. 21 procent(vilket är
lågt) av våra totala driftkostnader.
 Enligt SABOs statistik år 2011 utgjorde
uppvärmningskostnaderna ca. 26 procent(riket) respektive
ca. 25 procent(25- 75 000 invånare) av de totala
driftkostnaderna.
Exempel
Totala driftkostnader
 Våra totala driftkostnader bedöms endast öka med
1,5% trotts ökade uppvärmningskostnader.
 Enligt SABOs ekonomiska statistik har de totala
driftkostnaderna ökat i genomsnitt med 3,2 procent de
senaste 4 åren fram till år 2011.
 Central administration exkluderades från driftkostnaderna fr.o.m. år
2007 vilket gör att tidigare år inte är direkt jämförbara.
Exempel
Planerade underhållsåtgärder kommande år
Åtgärd
Bygge carport
Renovering balkonger
Byte lägenhetsdörrar
Nya uteplatser
Byte fönster, balkongdörrar
Gårdsytor
Byte av installationer í tvättstuga
Måla fasader
Staket
Gårdsytor
Utemiljö, lekparker, uteblysn
Lägenhetsunderhåll
Totalt
Kostnad, Tkr
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
20 000
Exempel
Ökade underhållskostnader men på låga nivåer
 Bedömd kostnad:
20 000 Tkr ( 15 000 Tkr fg. år)
 Bedömd kostnad:
140 kr/m²
 Riket enligt SABOs statistik år 2011:
177 kr/m²
 Ortsgrupp 25- 75 000 invånare år 2011:
168 kr/m²
Exempel
Central administration
 Förväntas minska med 5 % till 25 kr/m² på grund av
organisationsförändringen i företaget.
 Riket enligt SABOs statistik år 2011: 33 kr/m²
 Ortsgrupp 25- 75 000 invånare år 2011: 29 kr/m²
Exempel
Avskrivningar
 Ökar med xxx kronor på grund av planerade investeringar:
Åtgärd
xxx
xxx
xxx
 Nuvarande avskrivningar:
100 kr/m²
 Efter planerade investeringar:
108 kr/m²
 Riket enligt SABOs statistik år 2011: 119 kr/m²
 Ortsgrupp 25- 75 000 invånare år 2011: 111 kr/m²
Exempel
Räntekostnader
 40% rörligt vilket förnärvarande innebär en ränta på XX %.
 Räntan bedöms ligga oförändrad och påverkar därmed inte
årets kalkyl.
 Borgensavgiften är också oförändrad enligt fastställt beslut och
påverkar därmed inte årets kalkyl.
Vid ev. diskussion om reporäntan
 Ingen av bankerna skulle
sänka sina utlåningsräntor på
grund av reporäntesänkning
enligt artikel februari år 2012.
 Bankerna tittar istället på
marknadsräntorna och de egna
upplåningsräntorna som
påverkas av oron i omvärlden.
Exempel
Avkastningskrav/ Resultatkrav/ Internränta
 Olika beroende på företag!
 Ofta föremål för diskussion!
 Ska man välja sina strider?
Om kostnadsutveckling är 6 procent och avkastningskravet 4
procent , ska man då yrka 10 procent?
 Ska man prata avkastningskrav vid de årliga förhandlingarna eller
hör det hemma i investeringskalkylerna inför
nyproduktion/upprustning?
 Ska man istället förhandla oftare och kanske inte prata så mycket
underhåll i de årliga förhandlingarna?
Exempel
Tidigare hyresutveckling
%
2008
2009
2010
2011
2012
Totalt
25 000 - 75 000 inv
2,5%
3,2%
1,3%
2,2%
2,4%
11,6%
Riket
2,4%
3,0%
1,4%
2,2%
2,4%
11,5%
XXX- Företaget
2,0%
1,8%
1,6%
1,9%
2,2%
9,5%
25 000 - 75 000 inv
20
26
11
19
21
96
Riket
19
26
12
20
22
100
XXX- Företaget
15
14
13
14
16
72
kr/kvm
Exempel
Kalkylunderlag
 XXX – företaget yrkar i år en höjning som ska gälla från den 1
januari år 2013.
 Hyreskalkylen utgår från de förändringar vi bedömer ske mellan
år 2012-2013.
Exempel
Yrkande
 2012 års hyresyrkande är xxx %.
 Bifogade dokument:
1.
Resultat- och balansräkning.
2.
Hyreskalkyl inkl. förklaringar.
3.
Power Point- presentation av yrkandet.
Förhandlingsbar area XXXX
År 1
År 2
Kronor
Kr/kvm Kronor
Kr/kvm
Förändring
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
?????
xxxxx
?????
xxxxx
xxxxx
Driftkostnader
Fastighetsskötsel o städning
Reparationer
Fastighetsel
Vattenförbrukning
Sophämtning
Uppvärmning
Fastighetsförsäkringar
Fastighetsanknuten administration
Medel till hyresgästorganisation
Övriga driftkostnader
Driftkostnader totalt
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Underhållskostnader
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
Central administration
Fastighetsskatt
Avskrivningar
Räntekostnader
(Avkastningskrav/ Resultatkrav
Totalt
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx)
xxxxx
INTÄKTER
Förhandlingsbara intäkter
Hyresbortfall
KOSTNADER
OBS! Endast
exempel, kan se
väldigt olika ut!!
Beroende på om man
tycker det ska vara
med eller inte?
Reflektioner
 Väldigt liten diskussion om underlaget.
 Förhandlingen kom igång snabbare!
 Vara lösningsfokuserad
 Hur långt är man beredd att gå?
- Bästa tänkbara resultat
-Önskvärt resultat
-Nödvändiga resultat

similar documents