håndtering m.v. v/Nils Flesland Bull, Haavind

Report
Verkstedet som bank og pengeinnkrever
Fakturering av MVA og egenandel
Nasjonal skade-/lakkonferanse 22. mars 2011
Advokat Nils F. Bull
([email protected])
MVA ved bilskadereparasjoner
Bakgrunn - rammebetingelser
• Reparasjonsarbeider utløser moms
• Forsikringsselskap mangler fradragsrett for moms
• Bileier har i visse tilfelle fradragsrett
• Riktig tilordning gir bileier/forsikringsselskap
avgiftsmessig besparelse
2Advokatfirmaet Haavind AS
Tidligere ordning
• Merverdiavgift innført i 1970
• Samme år gir Skattedirektoratet anvisning på særskilt
rutine for fakturering ved skadeoppgjør
(kasko/”næringsbil”)
• Forsikringsselskapet dekket moms og foretok
etteroppgjør med bileier i den grad fradragsrett forelå
3Advokatfirmaet Haavind AS
Eksempel:
Verkstedregning kr. 20.000,- eks.mva/ egenandel kr. 4.000 / avkortning 20 %
Kr. 5.000,- (hvis fradragsrett)
Forsikrings
selskap
Kr. 16.000,(25.000 –
9.000)
Kr. 9.000,-
Bileier/
forsikrede
Faktura nr. 1:
20.000 + MVA (5.000,-) =
25.000,-
Kopi av faktura nr. 1
Verksted
Faktura nr. 2:
a) avkortning kr. 5.000,b) egenandel kr. 4.000,= kr. 9.000,-
4Advokatfirmaet Haavind AS
”Gjeldende” ordning
• Innført på initiativ fra Norges Forsikringsselskapers
Forbund i 2001
• Forsikringsselskapene betaler ikke lenger moms på
verkstedfaktura
• Begrunnet med at:
– Bilverkstedene kunne utøve tilbakeholdsrett i kjøretøyet
– Gammel praksis medførte ”betydelig merarbeid, økonomisk
belastning og risiko for selskapene”
5Advokatfirmaet Haavind AS
Eksempel:
Verkstedregning kr. 20.000,- eks.mva/ egenandel kr. 4.000 / avkortning 20 %
Kr. 16.000,(25.000 –
9.000)
Forsikrings
selskap
eller?
Kr. 11.000,(25.000 –
5.000 –
9.000)
Kr. 9.000,-
Bileier/
forsikrede
Faktura nr. 1:
20.000 + MVA (5.000,-) =
25.000,-
Kopi av faktura nr. 1
Verksted
Faktura nr. 2:
a) avkortning kr. 5.000,b) egenandel kr. 4.000,= kr. 9.000,-
6Advokatfirmaet Haavind AS
Status for gjeldende ordning
• Ikke fremforhandlet mellom organisasjonene
• Akseptert at Skattedirektoratet:
”Skattedirektoratet kan ikke se at det vil utgjøre noen forskjell mht. fradragsretten for
inngående avgift hvorvidt forsikringsselskapet foretar oppgjør med verkstedet eksklusiv
merverdiavgift og overlater til verkstedet å kreve inn merverdiavgiften av forsikringstaker.”
• Praktisert (og motvillig akseptert av bilverkstedene?) i
snart 10 år
7Advokatfirmaet Haavind AS
Begrensning av gjeldende ordning
• Kun kaskoskader
- Følger av rundskrivene fra FNH
- Fremgår av Skattedirektoratets uttalelser
•
Hva med ansvarsskader?
– Reguleres ikke av avtale mellom forsikringsselskap og bileier
8Advokatfirmaet Haavind AS
Begrensning av gjeldende ordning – forts.
• Kun aktuell for ”næringsbiler”
- ”Næringsbil” er et uklart begrep
- Merverdiavgiftsloven bruker ikke betegnelsen
• FNHs rundskriv nr. 20:
- ”Hovedsakelig laste- og varebiler”
- ”Forsikringsselskapene skal på forespørsel kunne gi
beskjed om MVA skal faktureres bileier”
9Advokatfirmaet Haavind AS
Begrensning av gjeldende ordning – forts.
For hvilke biler er ordningen reelt sett aktuell:
•
•
•
•
•
Varebil klasse 2
Personkjøretøy ment for videresalg
Personkjøretøy til bruk i utleie, herunder leasing
Kjøretøy som benyttes i personbefordringsvirksomhet (taxi)
Lastebiler og andre nyttekjøretøy
10Advokatfirmaet Haavind AS
Er gjeldende ordning balansert og rimelig?
• Er bilverkstedets tilbakeholdsrett i kjøretøyet en relevant
begrunnelse?
• Er det rimelig at bilverkstedet pålegges den administrative byrden
med å vurdere forsikredes fradragsrett?
• Er det rimelig at bilverkstedet bærer likviditets- og kredittrisikoen?
• Medfører gjeldende ordning risiko for feil avgiftshåndtering?
• Finnes et mer balansert alternativ?
11Advokatfirmaet Haavind AS

similar documents