Mogućnosti i ograničenja primene koncepta Solventnost II

Report
Željko Šain
Jasmina Selimović
Arandjelovac, juni 2014.

2009/138/EC - Solvency II – Solventnost II

Mogućnosti primjene

Ograničenja primjene
Arandjelovac, juni 2014.

Početak 2002.

Direktiva donesena 2009. (2009/138/EC)

Implementacija...
Arandjelovac, juni 2014.
Arandjelovac, juni 2014.
Arandjelovac, juni 2014.








Pristup zasnovan na procjeni rizika
Sveobuhvatan pristup (obaveze, ali i imovina)
Fokus na novim, do sada, nepokrivenim
rizicima
Inoviran pristup riziku
Prospektivno “ponašanje”
Uloga supervizije
Tržišna disciplina
Interni modeli
Arandjelovac, juni 2014.
Arandjelovac, juni 2014.

Razvoj modela koji će pomoći pri upravljanju rizicima
i ocjene adekvatnosti kapitala
◦ Standardna formula
◦ Interni model(i)




Razumijevanje suštine kapitala koji se zahtijeva
prema Solvency II SCR riziko modelima (standardni
vs. interni)
Poboljšavanje modela za određivanje cijene rizika u
skladu sa očekivanjima sistema upravljanja rizikom
Poboljšanje kvalitete i izvora podataka da bi se
adekvatno podržali riziko-bazirani kapitalni modeli
Procedure i dokumentacija potrebna za razvoj
internog modela
Arandjelovac, juni 2014.
Arandjelovac, juni 2014.






Implementacija predviđenog sistema
upravljanja
Razvoj kontrolnih funkcija
Implementiranje politika i procedura u cilju
zadovoljavanja ORSA - Own Risk & Solvency
Assessment
Razvijenje ERM strategije u skladu sa
zahtjevima Solvency II
Kreiranje procesa za definiranje okvira
izloženosti riziku
Pozicija aktuara
Arandjelovac, juni 2014.
Arandjelovac, juni 2014.


Razumijevanje zahtjeva za objavljivanjem,
educiranje ključnih stakeholder o potencijalnim
uticajima i razvijanje strategije objavljivanja
Kreiranje izvještaja koji će biti predstavljeni
regulatorima, analitičarima, rating agencijama i
shareholder-ima
◦ Quantitative Reporting Templates (QRTs)
◦ Narrative Reporting (RSR, SFCR)


Razvoj procesa i sistema kreiranja eksternog i
internog izvještavanja
Kreiranje i održavanje efektivnog sistema
upravljanja informacijama koji će omogućiti da se
kvantificiranje rizika sprovede pravovremeno
Arandjelovac, juni 2014.









Nema sistemskog pristupa u pripremi za novi
režim
Potezi su više reaktivni, nego proaktivni
Dokumentacija neophodna za novi režim je
nedovoljna (kvalitativno i kvantitativno)
Vizija nove regulative nije jasna
Menadžment kompanija nije upoznat sa
suštinom novog sistema
Lokalni osiguravatelji vs strana društva
Usaglašenost trenutne regulative se ne
provjerava
Uloga regulatora
Tehnička pitanja: podaci, edukcija, IT,...
Arandjelovac, juni 2014.



Nedovoljno uređena, mala tržišta
Veliki broj društava
Osiguranje na niskom nivou razvoja
◦ Obavezna osiguranja dominantna
◦ Nema navika, kupovne moći,...




Finansijska tržišta nerazvijena
Loši podaci
Edukacija?!?
...
Arandjelovac, juni 2014.



Još 19 mjeseci... - 01.01.2016.
EC+EP+Vijeće=Evropski parlament je usvojio
Omnibus II 11.03.2014
...
Arandjelovac, juni 2014.
Arandjelovac, juni 2014.
Arandjelovac, juni 2014.
HVALA NA PAŽNJI
Arandjelovac, juni 2014.
Željko Šain
Jasmina Selimović

similar documents