10steg

Report
Skeda Udde-Kungshult-Dänskebo
10 steg för Byalag
 Steg 1 – Undersök Intresse
 59 fastigheter har lämnat intresseanmälan
 Steg 2 – Anmäl Intresse
 Kontakt med Utsikt tagen och intresse anmält
 Steg 3 - Bilda Ekonomisk förening
 Behöver göras
10 steg för Byalag
 Steg 4 – Projektering
 Anlita projektör ca 1500 kr/fatstighet
 Egen projektering



Sträckning på områdesnät
Markavtal (avgifter)
Trafikverket (avgift)
 Granskning och godkännande av
projektering/kostnadsberäkning av Utsikt samt
Linköpings kommun
10 steg för Byalag
 Steg 5 – Ansök om projektstöd
 Bidragsansökan Länstyrelse/Jordbruksverket



60% av bidragsberättigad kostnad
Som tidigast i maj
Projektering krävs
 Steg 6 – Befintliga mediaavtal
 Avsluta avtal
10 steg för Byalag
 Steg 7 – Upphandling
 Utgår från projektering
 Krav vid bidrag
 Steg 8 – Byggnation
 Uppstartsmöte Utsikt, Entreprenörer och byalag
 Avtal med Utsikt
 Steg 9-10 – Inmätning och anslutning, Användning
Vem gör vad?
 Utsikt:
 Fiberkabel till stamnät.
 Blåsning av fiberkabel i stamnät.
 Fiberkabel och fiberavslut till fastigheten.
 Blåsning av kundfiber från brunn till fastighet.
 Svetsning av fiber i brunn och i fiberavslut i fastigheten.
 Godkännande av byalagets projektering.
 Inmätning av brunnar och kanalisation för
dokumentation.
Vem gör vad?
 Byalag:
 Projektering.
 Upprättande av markupplåtelseavtal.
 Upprätta adresslista för alla byalagsmedlemmar.
 Sammanställning av Mtrl.-lista till Utsikt

slang, varningsnät, brunnar, distanspålar, slangkopplingar
m.m.
 Förläggning av kanalisation och sättning av brunnar på
hela sträckan enl. markanvisning.
Kostnader
 Anslutning
 Utsikt
7990 kr/fastighet
 Grävning
 Gräsmatta
 Grusväg
 Åker
 Vägren
 Tryckning
 Sättning av gräsbrunn
150kr/m
113kr/m
88 kr/m
88 kr/m
563 kr/m
875 kr/st
Kostnader
 Material
 Skarvbrunn för gräsyta
 Skarvbrunn GC bana
 Skarvbrunn vägbana
 Distanspåle
 Varningsnät 500m
 Optorör 40mm
 Skarvkoppling 40-40
 Optorör 25mm
 Skarvkoppling 25-25
3000 kr/st
8500 kr/st
9900 kr/st
550 kr/st
1500 kr/500m (3 kr/m)
10 kr/m
55 kr/st
5 kr/m
42 kr/st
Kostnader
 Beräknad grävsträcka
 Totalt ca 9200 m, ca 920000 kr
Bidrag mm.
 Bidrag från Länsstyrelsen
 60 % av bidragsberättigad kostnad





projektering
anläggningsarbeten
material
dokumentation
administration
 Ansökan från 140903, program ej godkänt.

Beslut tidigast juni -15
Bidrag mm.
 Krav:





Du ska genomföra projektet på landsbygden
Du ska genomföra projektet i ett område där det inte finns
NGA-nät
Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område
Projektet är förenligt med befintlig regional och kommunal
strategi
Du ska ha ett samråd med kommunen i samband med att
projektet planeras
 Prioriteras via poängmodell
Rekomendationer
 Utsikt och Linköpings kommun rekomenderar
 Solidarisk kostnadsfördelning
 Byalag täcker < 1 km från stamnätet

similar documents