Vandmøller og vandplaner - Organisationen Danske Museer

Report
Vandmøller og vandplaner
Susanne Jervelund, Dansk Møllerforening
Møllepuljen, Lille Mølle 29. april 2014
Hvad er en vandmølle?
• Bygning
– Alm. fredningslovgivning
• Mølleri
– Funktion forudsætning for bevaring
• Vandteknisk anlæg
– Fysiske anlæg
– Vandet ?
Vandplaner
• EU:
– Et vandløb skal som udgangspunkt være naturligt,
eller i det mindste 70% naturligt MEDMINDRE
andet betinger det !
Typologi vandløb DK
• Tabel 5.4 Kriterier for typefastlæggelse af vandløb. Hver
enkelt vandløbslokalitet vurderes ud fra orden, oplandsareal, bredde og afstand til kilde.
• En lokalitet placeres herefter efter dominansprincippet,
dvs. den type, hvori flest komponenter falder. I tilfælde af
ligelig fordeling mellem to typer bruges oplandsarealet til
typefastlæggelsen.
• Type
1
2
3
• Orden
1-2
3-4
≥5
• Oplandsareal (km2)
<10
<100
>100
• Bredde (m)
0-2
2-10
>10
• Afstand til kilde (km)
<2
2-40
>40
Vandløbstypologi
Type
Type 1
Type 2
Type 3
Kunstige
I alt
Fyn
Antal
702
124
13
74
913
km
2044
564
63
74
2875
DK
km vandløb
13.000
29.000
46.000
88.000
Basisanalyse vandområdeplaner 2015-2021: typologi for
målsatte vandløb
http://miljoegis.mim.dk/?profile=vandrammedirektiv2basis2013
Basisanalyse: typologi for målsatte vandløb
http://miljoegis.mim.dk/?profile=vandrammedirektiv2basis2013
Vandplan - virkemidler
• 3. Virkemidler relateret til restaurering af vandløb og
søer
• Vandløb
• A: Fysiske forhold
• For en række vandløb vil det være nødvendigt at
forbedre deres fysiske tilstand, hvis de skal kunne
opfylde vandrammedirektivets miljømål. Indsatsen kan
omfatte:
•
•
•
•
Ændret vandløbsvedligeholdelse
Vandløbsrestaurering
Åbning af rørlagte strækninger
Fjernelse af fysiske spærringer i vandløb.
Kort: Forslag til vandplan 2013 – offentlig høring
- Indsatsprogram og prioriteringer (fysiske spærringer der skal væk)
http://miljoegis.mim.dk/?profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2
Vandplaner
Økonomi ved tiltag
• Ændret vedligeholdelse
• Kompensation i gennemsnit udgør ca. 7.123 kr. pr. km
• Kilde: Virkemiddelkatalog, Naturstyrelsen 2014
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/66504/Katalog%20
over%20virkemidler%20211211_Endelig%20version%2
0.pdf
Fysiske spærringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dambrugsspærringer: For spærringer ved dambrug er metoder og økonomi
undersøgt (Jensen og Landsfeldt 2004). Afhængigt af dambrugstype og forholdene
på stedet kan regnes med følgende afrundede projektomkostninger:
Min.: 160.000 kr.
Middel: 400.000 kr.
Max.: 800.000 kr.
For spærringer generelt har faldhøjde og vandløbstype en betydning for prisen.
Følgende tabel er angivet i Odense PRB-projektet:
Etablering af fiskepassage Stykpris, kr. (ekskl. moms)
Type 1
Type 2-3
Niveau forskel > 2,0 m
400.000
1.500.000
Niveau forskel 1,0-2,0 m 350.000
750.000
Niveau forskel 0,5-1,0 m 200.000
500.000
Niveau forskel 0,3-0,5 m 50.000
100.000
Niveau forskel <0,3 m
10.000
15.000
Virkemiddelkataloget 2014
• Anlægs/projekteringsomkostningen er på den
baggrund skønsmæssigt sat til (kr. pr.
spærring): Min.
Middel
Max.
• Type 1 10.000
100.000 400.000
• Type 2 50.000
400.000 800.000
• Type 3 100.000 800.000 1.600.000
Virkemiddelkataloget
• Den årlige budgetøkonomiske enhedsomkostning
for anlæg/projekteringsomkostning er herefter
beregnet til:
• Type 1: 6.702 kr.
• Type 2: 26.809 kr.
• Type 3: 53.618 kr.
• Som teknisk levetid regnes med 50 år.
• Dertil skal lægges evt. udgifter til erstatninger.
Bevaring vandmølle
• Bygningsbevaring
– Fredning, kulturarv, autencitet
• Opretholde funktion af mølleværk
– Hollandsk anbefaling 2 timers drift /dag
– www.molenbiotoop.nl
• Vandteknisk anlæg
– Fysiske forhold, kulturarv,
– Vandmængde til rådighed
Mølleværket
•
•
•
•
•
Opretholde funktion af mølleværk
2 timers drift / dag året rundt !
Mandskabsbehov
Faglig viden om mølleri
Økonomi
Vandtekniske anlæg
• Tilløb
– Tilgitring (rensning), vandmængde (sommer)
• Stemmeværk
– Ålepas, flodemål,
• Bagløb
– Stuvning, bagvand
Vandtekniske anlæg
• Vandmængde til møllen til 2 timers drift/dag
• Beregningsmetode
- Praktisk måling ved mølle i drift
• Måle vandmængde ved mølle i drift
– Teoretisk beregning af nødvendig vandmængde
• Både ved eksisterende og manglende vandhjul /
turbine
– Dimensioner, faldhøjde, bredde på vandhjul, etc.
– Overfaldshjul (3,5-6 m) periferihastighed på 1,3 – 1,5 m/s
Overfaldshjul driftshastigheder
• Vandhjul 3,5 -6,0 meter i diameter
Periferihastighed 1,3 - 1,5 m/sek
•
•
•
•
3,5 m
- 8,2 omd/minut
4,0 m - 7,2 omd/minut
4,5 m - 6,4 omd/minut
5,0 m - 5,7 omd/minut
– Kilde: Mühlenbau, Werner Schnelle, 1992
Beregning vandmængde
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Fastsæt den nødvendige kraftydelse af vandkraften (Pa) ved hjælp af formel B
- eksempelvis vil et overfaldshjul med en ønsket kraftydelse (Pe) på 25 Hk, skulle yde 38,46 Hk.
2. I formel A er H en fast faktor for en given vandmølle. Pa beregnes som beskrevet i punkt 1, mens Q beregnes efter følgende formel:
Q = (Pa * 735) / (mv * g * H) (formel C)
Sæt H = 3,5 meter, og vands massefylde mv = 1000 kg/ m3 og g = 9,8 m/s2.
Q kan således beregnes til 0,84 m3/s = 3.024 m3 / time
3. Ved beregning af hvor meget vand der tilbageholdes ved opstemning anvendes følgende formel:
Vo = Vw - Qm * t = (Q - Qm) * t
Vo = opstemmet vand i m3
Vw = vandforbrug ved formaling i tiden t er Q * t (husk at regne i sekund eller time både for Q og Qm)
t = formalingstid, for eksempel 2 timer svarer til t= 7200 sek.
Qm = vandføring i vandløbet i m3/t (husk at regne i sekund eller time både for Q og Qm)
Opgørelser over vandføring i vandløbet kan findes i de enkelte vandløbsregulativer. Oplysningerne kan for eksempel indhentes ved forespørgsel i den kommune, hvor vandløbet er.
Den mindste vandmængde der skal opstemmes til den aktuelle vandmølle er:
Q * t = 0,84 * 7200 = 6.048 m3 - Det er den minimale krævede mængde vand for at møllen kan male i 2 timer.
Er der vand nok i vandløbet til at møllen vil kunne være i funktion 2 timer hver dag?
Døgnvandføringen i vandløbet beregnes:
Qm = 100 l/s = 360 m3 / time svarer til 8.640 m3/ døgn
Teoretisk set er der vand nok til at vandmøllen vil kunne arbejde 2 timer og 50 minutter hver dag.
Indsættes en faunapassage, der forlods tager 80 liter vand / sekund, mister vandmøllen 6.912 m3 vand / døgn, og så vil der kun være vand så vandmøllen teoretisk set kan arbejde en halv
time dagligt. I dette regnestykke er der ikke taget hensyn til det vand der uvilkårligt løber "udenom" ved diverse utætheder. Det bør vurderes ved hver enkelt vandmølle, hvor stor en del
af vandføringen det er. Regnestykke skal ses som vejledende talstørrelser.
Lille Mølle
• Molinologiske regneregler – A. Jespersen
• 88 l/ sek – 633 m3/ 2 timer
– Mølledam på 28 m diameter 1 meter dyb
• 195 l/sek – 1.400 m3/ 2 timer
– Mølledam på
42 m diameter 1 meter dyb
Hvis reduceret vandflow til vandmølle
• Større mølledam
– Større opsamlingskapacitet
• Ændre på vandhjulets konstruktion
– Dybere vandskuffer
• Fokus på stuvning nedstrøms
– Undgå bagvand
Hvad gør vi i Dansk Møllerforening?
• Organisationer
– Dansk Møllerforening
• Møllen, diverse medier
– Danske Vandløb
• Vandråd, Fælles foretræde Folketinget,
– BYFO
– Land og By
• Politik
– Folkemødet
– Etc.
Kontakt til myndigheder
• Kulturstyrelsen
– Travlhed
• Naturstyrelsen
– Ingen forståelse
• KL
– Det er ikke os
• De enkelte kommuner
– Staten og EU har pålagt os det
• Andre
– Museer, m.v.
Situationen
• Vandmøller ødelægges
– Uvidende ejere (Køng Mølle)
– Manglende funktionalitet (Brobyværk Mølle)
• På trods af
– Potentiale for funktion
– Værditab på ejendommen på 1 mio. kr.
Tak for opmærksomheden
•
•
•
•
Der er brug for en fælles indsats
Større offentlig opmærksomhed
Presse m.v.
www.danskmoellerforening.dk

similar documents