Voorlopig oordeel - Gemeenteloket SZW

Report
Beoordeling verdeelmodellen budget
inkomensdeel WWB/Participatiewet
Bestuurlijke conferentie
Den Haag, 5 maart 2014
Martin Heekelaar
1
Beoordelingscriteria
•
•
•
•
•
•
•
Prikkelwerking: In hoeverre worden bespaarde uitkeringen afgeroomd?
Rechtvaardigheid: In hoeverre kan aannemelijk worden gemaakt dat goed
presterende gemeenten een overschot hebben en slecht presterende
gemeenten een tekort?
Betrouwbaarheid: Is de methodiek transparant en algemeen
geaccepteerd? Zijn de verdeelkenmerken logisch en verklaarbaar?
Voorspelbaarheid: In hoeverre kan van te voren een goede inschatting
gemaakt worden van de hoogte van het budget? (voorspelbaarheid is
altijd lastig, alleen goed te krijgen bij vastzetten van het gemeentelijke
aandeel)
Uitlegbaarheid: Is het verdeelmodel voor SZW goed uitlegbaar richting
gemeenten en voor de wethouders richting hun gemeenteraden?
Financiële beheersbaarheid: In hoeverre kunnen gemeenten tekorten
door verbeteringen in hun beleid wegwerken en anders, hoe worden
tekorten voorkomen?
Praktische toepasbaarheid: is het model praktisch en tegen acceptabele
kosten door SZW toe te passen?
2
Weging van de criteria
Zware weging
•
•
Hoge weging
•
•
•
Minder hoge weging
•
•
Prikkelwerking
Rechtvaardigheid
Betrouwbaarheid
Uitlegbaarheid
Voorspelbaarheid
Financiële beheersbaarheid
Praktische toepasbaarheid
3
APE (Verbeteringen huidig model)
Prikkelwerking
•
•
Gemeenten < 25.000: bespaarde uitkering na 2 jaar afgeroomd
Gemeenten >25.000: 60% bespaarde uitkering na 7 jaar afgeroomd
Rechtvaardigheid
•
•
Nagegaan is in hoeverre HVE zijn terug te voeren op objectieve factoren
Toepassing van het historisch aandeel.
Betrouwbaarheid
•
•
•
Algemeen geaccepteerde methodiek (regressieanalyse)
Variabelen en gewichten logisch en verklaarbaar
Herschattingen leiden tot flinke veranderingen in de gewichten
Voorspelbaarheid
•
Jaarlijkse herschatting
Uitlegbaarheid
•
Uitlegbaar systeem, mede door gewenning.
Financiële beheersbaarheid
•
88 gemeenten > IAU-drempel
Praktische toepasbaarheid
•
Praktisch toepasbaar door SZW
Algemeen
•
•
Verbeteringen t.o.v. het huidige model.
Toets op de herverdeeleffecten
4
CEBEON (Verschillenanalyse)
Prikkelwerking
•
Historisch aandeel voor alle gemeenten. Na 1 jaar wordt 69% van de
bespaarde uitkering afgeroomd.
Rechtvaardigheid
•
•
Claim op rechtvaardige verdeling
Maar, groot deel van de verdeling historisch
Betrouwbaarheid
•
Onbekend hoe verdeelfactoren en gewichten zijn vastgesteld (niet
reproduceerbaar)
Groot aantal gemeenten betrokken bij de uitwerking
Logische en verklaarbare variabelen en gewichten
•
•
Voorspelbaarheid
•
•
Geen jaarlijkse herschattingen
Gemeentelijk aandeel verandert door veranderingen in de
verdeelmaatstaven.
Uitlegbaarheid
•
•
Onderzoeksmethodiek is slecht uitlegbaar (niet transparant)
Het verdeelmodel zelf is goed uitlegbaar.
Financiële beheersbaarheid
•
Historisch aandeel t-1. Maar nog steeds substantiële HVE.
Praktische toepasbaarheid
•
Historisch aandeel t-1?
Algemeen
•
•
•
Geen transparante, reproduceerbare methode
Groot historisch aandeel
Historisch aandeel t-1
5
SCP (Multiniveau analyse)
Prikkelwerking
•
•
•
< 15.000: volledige afroming na 2 jr
15.000-40.000: gemiddelde afroming van 19% na 2 jr
> 40.000: Geen afroming
Rechtvaardigheid:
•
•
•
Beleid en uitvoering uitgezuiverd op gemeente- en wijkniveau.
Kleinere gemeenten volledig historisch.
Middelgrote gemeente deels historisch en deels objectief
Betrouwbaarheid
•
•
•
Algemeen geaccepteerde methodiek (multiniveau analyse)
Variabelen en gewichten logisch en verklaarbaar
Stabiele gewichten en variabelen bij herschattingen
Voorspelbaarheid
•
•
Herschattingen beperkt nodig (om 4-5 jr)
Herschattingen leiden tot beperkte veranderingen.
Uitlegbaarheid:
•
•
Complexe methodiek
Conceptueel goed uit te leggen
Financiële beheersbaarheid
•
95 gem.>IAU-drempel
Praktische toepasbaarheid
•
Praktisch toepasbaar
Algemeen
•
Methode komt tegemoet aan aantal bezwaren tegen huidige
methodiek.
Onderzoek SCP toont aan dat een verdeelmodel o.b.v. multiniveauanalyse mogelijk en praktisch toepasbaar is.
•
6
SEO (Trendmodel)
Prikkelwerking:
•
Bespaarde uitkering volledig afgeroomd na 7 jr
Rechtvaardigheid:
•
Beleid en uitvoering dat constant is over de tijd, is uitgezuiverd.
Historisch basisjaar maakt substantieel deel uit van het budget.
Betrouwbaarheid
•
Paneldata methode is algemeen geaccepteerde methode.
Voorspelbaarheid
•
Jaarlijkse herschattingen bij de eerste jaren van de Participatiewet.
Structureel is jaarlijkse herschatting niet nodig.
Uitlegbaarheid
•
•
Groot historisch aandeel
Slechts vier variabelen bepalen objectief aandeel (LL, AO-uitk, WW)
Financiële beheersbaarheid
•
Historisch aandeel, maar ver terug in de tijd
Praktische toepasbaarheid
•
Systematiek is praktisch toepasbaar
Algemeen
•
•
Substantieel historisch aandeel
Beperkt aantal objectieve variabelen
7
APE
CEBEON
SCP
SEO
Prikkelwerking
Gemeenten < 25.000: afroming na
2 jaar; Gemeenten >25.000: 60%
afroming na 7 jaar
Historisch aandeel voor alle
gemeenten; 69% afroming na 1 jr
Historisch/objectief afhankelijk van
gemeentegrootte. Gemeenten >
40.000 geen afroming
Historisch aandeel voor alle
gemeenten. Afroming na 7 jr.
Rechtvaardigheid
Nagegaan is in hoeverre HVE zijn
terug te voeren op objectieve
factoren
Claim op rechtvaardige verdeling;
Maar, groot deel van de verdeling
historisch
Beleid en uitvoering zijn
uitgezuiverd.
Beleid en uitvoering van 7 jaar
terug is uitgezuiverd;
ontwikkelingen in beleid niet.
Betrouwbaarheid
Algemeen geaccepteerde
methodiek (regressieanalyse);
Variabelen en gewichten logisch en
verklaarbaar; Herschattingen
leiden tot flinke veranderingen in
de gewichten
Onbekend hoe verdeelfactoren en
gewichten zijn vastgesteld (niet
reproduceerbaar); Logische en
verklaarbare variabelen en
gewichten; gemeenten betrokken
bij tot standkoming
Betrouwbare methodiek.
Algemeen geaccepteerd.
De panel-data methode is een
algemeen geaccepteerde methode.
Voorspelbaarheid
Jaarlijkse herschatting
Geen jaarlijkse herschattingen; HVE
wordt elk jaar groter
Geen jaarlijkse herschatting nodig;
herschattingen leiden tot stabiele
gewichten
In de eerste jaren van de
Participatiewet is er jaarlijkse
herschatting nodig, maar
structureel niet.
Uitlegbaarheid
Uitlegbaar systeem, mede door
gewenning.
Onderzoeksmethodiek is slecht
uitlegbaar (niet transparant); Het
verdeelmodel zelf is goed
uitlegbaar.
Nieuwe, complexe methodiek.
Conceptueel goed uitlegbaar.
Groot historisch aandeel en
beperkt aantal objectieve factoren
lastig uitlegbaar.
Financiële
beheersbaarheid
Rechtvaardigheid en historisch
aandeel
Groot historisch aandeel
Beleid en uitvoering zijn
uitgezuiverd.
Historisch aandeel plus beleid en
uitvoering van 7 jr terug
uitgezuivderd
Praktische
toepasbaarheid
Praktisch toepasbaar
Historisch aandeel in t-1 is NIET
praktisch toepasbaar.
Praktisch toepasbaar
Praktisch toepasbaar
Algemene
conclusie
Verbeteringen t.o.v. huidig model;
Toets op de herverdeeleffecten
Geen transparante,
reproduceerbare methode; groot
historisch aandeel; historisch
aandeel t-1
Methode komt tegemoet aan een
aantal bezwaren tegen de huidige
methodiek. De methode blijkt
toepasbaar.
Substantieel historisch aandeel;
beperkt aantal objectieve
variabelen
8

similar documents