Siapakah Guru Baharu

Report
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi
Maha Penyayang
“Serulah (manusia) ke jalan (agama) Tuhan kamu dengan
hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang baik dan
berbahaslah dengan mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang
sesat dari jalanNya dan Dia lebih mengetahui siapa
yang mendapat petunjukNya”

Al-Nahl 16:125
“Sesiapa yang membaca satu huruf Al-Quran
daripada kitab Allah SWT maka baginya satu
kebajikan dan satu kebajikan itu digandakan
dengan sepuluh kali ganda. Aku tidak
mengatakan Alif, Lam dan Mim itu satu
huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf dan
Mim satu huruf”
Riwayat Ibn Majah

PPGB merupakan salah satu daripada 15
inisiatif Makmal NKRA Kualiti Guru.

PPBG adalah proses sosialisasi profesion
keguruan bagi membantu GB membuat
penyesuaian antara ilmu, kemahiran &
latihan sedia ada dengan Prosedur kerja,
Sistem Sekolah dan penguasan P&P
berkesan dan Kemahiran Pengurusan Bilik
darjah
 Menurut Huling-Austin (1990)
“Planned programmes intended to
provide some systematic and
sustained assistance, specifically to
beginning teachers for at least one
school year”
“Satu Program pembelajaran
melalui bimbingan yang
berstruktur berasaskan sekolah
untuk menyokong
pembangunan profesionalisme
Guru Baharu bagi
meningkatkan kualiti guru
dalam profesion Keguruan”
 Program
PPBG berasaskan
sekolah melibatkan :
Pentadbir Sekolah
 Bantuan Guru Pengalaman
(Senior Teachers)
 Guru Baharu

Menurut Kajian Humphrey (2007) ; Norasmah
2007) ; Russell (2006) :
“ Tahun pertama
merupakan
tahun yang paling mencabar
untuk Guru Baharu”



Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Tetap
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
Sementara.
Guru Sandaran Terlatih (GST)
“Guru Baharu ialah guru yang pertama kali
berkhidmat di sekolah-sekolah di bawah
Kementerian Pelajaran Malaysia”
NOSTALGIA
MENJADI GURU
BAHARU
GURU PERMULAAN
GURU NOVIS
GURU BAHARU
“Seorang Guru Baharu (GB) mula berkhidmat
sebagai guru pada 1 Januari 2010 di Sarawak.
Memiliki Ijazah Sarjana Muda Seni Grafik USM
dan Diploma Pendidikan (KPLI). Beliau mula
bertugas pada 4 Januari 2010 sehingga 16
Januari 2010, tetapi pada 17 Januari 2010 beliau
telah meninggalkan sekolah tempat beliau
ditugaskan dan balik ke kampungnya di
Semenjung Malaysia”
Sumber : Azni Jaafar et. al. (2010). Kajian Dilema Guru Permulaan,
Prosiding Seminar Serantau Guru Permulaan, IPG KPM Melaka.







Mengalami kejutan Transisi semasa
penempatan.
Latihan perguruan adalah berbeza dengan
situasi sebenar di sekolah walaupun telah
melalui sesi amali/praktikum.
Persekitaran sekolah.
Masalah P&P berkesan.
Perlaksanaan Kokurikulum
Pengurusan Sekolah
Pembangunan sahsiah diri
“ Masalah utama Guru Baharu
yang ditempatkan di sekolah
adalah untuk menyesuaikan
diri dalam persekitaran bilik
darjah sebenar”
Biarkan Mereka mencari
pengalaman sendiri?
Biarkan mereka mencari
tempat tinggal sendiri?
Biarkan mereka dengan
anak murid mereka sendiri?
Apa perlu
kita buat?
“Guru Baharu perlu dibimbing
untuk melaksanakan
tanggungjawab bagi memenuhi
keperluan kumpulan murid yang
terdiri daripada pelbagai bangsa
dan latar belakang”
(Bartell, 2005)
Cukupkah Latihan
Keguruan yang
Institusi Pendidikan
Guru atau Univerisiti
berikan kepada
mereka?
 Menurut Laura 2006 ;
“Kursus pra perkhidmatan yang dilalui
oleh Guru Baharu hanya asas untuk
guru memahami konsep P&P dan
tidak menyediakan mereka untuk
menghadapi realiti sebenar bilik
darjah”

Hasil kajian membuktikan bahawa guru yang
melalui program pembangunan sepanjang
tahun pertama mereka ditempatkan di
sekolah, didapati menunjukkan kualiti
pengajaran yang lebih tinggi dan seterusnya
mampu meningkatkan kualiti pembelajaran
murid.
(Humphrey 2007)

Visi dan Misi KPM
& BPG untuk
membangunkan
modal insan
menerusi
pendidikan dan
guru berkualiti.

Standard Guru
Malaysia (SGM) telah
dibangunkan oleh BPG
bertujuan untuk
melahirkan Guru
Baharu yang
berkualiti dan
mempunyai tahap
amalan
profesionalisme
keguruan tinggi
Siapa
Mentor?
Perkataan mentor
membawa
maksud seorang
rakan yang boleh
dipercayai,
kaunselor atau
guru.
“Mentor biasanya
ditujukan kepada
orang yang
berpengetahuan
dan mempunyai
pengalaman di
dalam sesuatu
bidang”
“Program
pementoran didapati mampu
memberi kesan positif terhadap GB yang
kurang pengalaman. GB yang
didedahkan program ini didapati dapat
meningkatkan kualiti pembelajaran
murid dan hubungan kolaboratif antara
GB dengan semua pihak di sekolah”
Siapa
Mantee?
Mentee bermaksud
individu yang dipandu
dan yang dipimpin
Apakah Tugas
Mentor?

Tugas: Membimbing dan Tunjuk ajar aspek berikut:
Membimbing
Tunjuk Ajar
 Pengurusan Jadual Waktu
Sukatan Pelajaran/ Huraian
Sukatan/Buku Panduan Guru
 Perancangan Tahunan dan
Persediaan Mengajar Harian
Sumber P&P
Pengurusan Hal Bilik
Darjah/HEM/ Disiplin
Refleksi
Pengelolaan Kokurikulum
Kajian Tindakan
 Penilaan dan pentaksiran
o Membimbing GB secara formal
& tidak formal dalam P&P
oMembimbing membina refleksi
– keyakinan diri
o Membimbing mengaplikasi
teori
o Memotivasi GB
oMengembang sahsiah diri GB
o Membimbing mencari
maklumat
o Pemerhatian P&P di bilik
darjah






Memasuki Kelas tepat
pada waktu
Menyiapkan buku
rekod pengajaran
Mengurus kelas
Memastikan kehadiran
murid
Menyimpan data
murid
Pengurusan fail
sistematik






Memberi kerjasama
dengan pentadbir
Prihatin dengan murid
Perka terhadap
persekitaran sekolah
Meneroka pelabagai
pendekatan P&P
Membina jaringan
murid, rakan, ibu bapa
& komuniti sekolah
Sahsiah/Perlakuan diri




Membantu GB
menyesuaikan diri
(budaya, persekitaran &
Komuniti
Menyediakan bimbingan
berkesan mentor
Meningkatkan
pengetahuan GB
Meningkatkan kualiti
pengajaran GB




Bimbingan berkesan
kepada GB aktiviti
Kokurikulum
Meningkatkan
pengetahuan GB
organisasi HEM
Meningkatkan amalan
profesionalisme
Membangunkan
kerjasama kolaboratif
antara GB dan semua
pihak
Orientasi
Pementoran
Pembangunan
Profesionalisme
• Guru pengalaman dilantik mentor GB
• Waktu pementoran dua waktu tambahan
mengajar (Dikecuali drpd kelas Ganti)
• Guru pengalaman bimbing GB amalan
profesional
• PPGB berterusan selama 12 bulan
• GB mengemas kini dokumen dalam
bentuk folio
• Perakuan ketua jabatan
“12 bulan bermula dari
tarikh Guru Baharu
melaporkan diri”

Menurut Norasmah 2007:
“Jangkamasa 12 bulan pertama GB
diperlukan untuk membuat penyesuaian
diri dengan budaya sekolah,
persekitaran kerja baru, perlaksanaan
P&P, Kokurikulum, Pengurusan Sekolah
dan membina hubungan dengan rakan
sekerja baru”








“Pelaporan dibuat oleh semua
pihak terlibat dan folio
dijadikan sebagai dokumen
rujukan untuk cadangan
perakuan pengesahan dalam
perkhidmatan GB”
“Satu proses yang dilaksanakan
secara berterusan sepanjang PPGB
untuk memastikan program ini
dilaksanakan dengan berkesan iaitu
mematuhi prosedur, mengikut
perancangan dan mencapai objektif”

Menurut Mohamed Sani (1998):
 GB mempunyai standard apabila memasuki





alam pekerjaan
GB dapat menguasai konsep dan ketrampilan
dalam mata pelajaran pengkhususan.
GB dapat memahami kurikulum
GB dapat melaksanakan P&P
Menentukan objektif tercapai
GB dapat mewujudkan dan mengekalkan
suasan kerja.




Mengatasi masalah Profesionalisme GB
(Latihan dan pendidikan bakal guru)
Mengatasi masalah sosiolisasi GB (Transisi,
kursus semasa di IPTA/IPG, pengalaman
praktikum)
Mengatasi amalan Strategi P&P
Mengatasi Sistem sokongan GB (P&P,
Pentadbiran, Tugasan luar bidang dan
pembangunan staff)
 Bagi seseorang yang baru menjejak
kakinya dalam arena pengajaran malah
ramai guru yang berpengalaman, konsep
pendekatan, strategi, kaedah serta teknik
pengajaran amat sukar dibezakan.
 Apatah lagi terdapat guru yang menganggap
bahawa semua istilah tersebut adalah sama
dengan cara pengajaran sahaja
Menangani karenah sejumlah pelajar
yang ramai bilangannya.
Memastikan matlamat pengajarannya
tercapai.
Hambatan masa yang terhad.
Guru yang
berkesan ...tidak
membosankan










Keadaan tidak terkawal
Bising dan Mengganggu
Kotor dan tidak kemas
Tekanan Emosi Bilik Darjah
Pembelajaran Tidak Terarah
Ketandusan Wawasan dan Misi Organisasi Bilik
Moral Yang Rendah
Sikap Negatif
Kepimpinan yang lemah
Kelemahan Kualiti Penyeliaan dan Pengawalan
Pengurusan Kelas
Iklim Bilik Darjah
Guru ceria......
Murid gembira

Guru Baharu ialah guru sandaran terlatih yang
ditempatkan di sekolah-sekolah selepas
menjalani latihan perguruan dalam satu
jangkamasa yang ditetapkan oleh IPG/IPTA.
Guru ini merupakan guru serba baru dalam
profesion keguruan. Mereka bukan sahaja
baharu dalam perkhidmatan, juga baru dalam
aspek pengajaran, kurikulum, kokurikulum,
pengurusan dan pentadbiran kelas, kerenah
murid dan sebagainya.
 Oleh itu, bimbinglah mereka…..
“Hai orang beriman, berzikirlah
(dengan menyebut nama) Allah, zikir
yang sebanyak-banyaknya. Dan
bertasbihlah kepada-Nya di waktu
pagi dan petang.”
Surah Al Ahzab: Ayat 41-42
“Dan Allah telah mengeluarkan
kamu dari perut ibumu dalam
keadaan kamu tidak mengetahui
sesuatu pun dan Dia memberi
pendengaran, penglihatan dan hati
agar kamu bersyukur.”
Surah An-Nahl : ayat 78.

similar documents