Info fra Skogbrand 2012

Report
SKOGFORSIKRING OG STORMEN ”DAGMAR”
Informasjon fra Skogbrand, februar 2012
SKOGBRAND FYLLER 100 ÅR I 2012
• Selskap etablert i 1912
• Eierform: Gjensidig selskap
• Alle forsikringstakere er medlemmer og eiere
• Styre + representantskap med 21 skogeiere
• Formål: Forsikre skog og drive skadeforebyggende arbeid
mot brann og andre skogskader
Jubileumsgave til skogeierne:
GRATIS skogforsikring i 12 måneder
www.skogbrand.no
STATUS ETTER DAGMAR PER 1. FEB
Antall skader:
Ca 900
Antall taksert pr uke 5:
Ca 600
Skadet volum med forsikring:
Ca 540 000 m3
Totalt skadet volum:
Ca 1 300 000 m3
Erstatningsutbetaling:
Ca 250 oppgjør ut 1. feb. på om lag12 mill kr
Utbetaling pr skade i snitt
Ca 50 000 kr
Fylkesvis statistikk pr 1. februar 2012
Fylke:
Stormforsikret Skadeareal (%)
meldinger
mottatt
Anslag:
Skadet volum med
erstatning (m3)
Anslag:
Totalt stormskadd
volum (m3)
Akershus
63
99
60 000
95 000
Hedmark
59
218
130 000
220 000
Oppland
58
163
100 000
170 000
Buskerud
50
109
65 000
130 000
Vestfold
46
21
4 000
20 000
Telemark
49
6
1 000
5 000
Hordaland
15
5
500
10 000
Sogn og Fjordane
10
95
30 000
300 000
Møre og Romsdal
18
149
45 000
250 000
Sør-Trøndelag
15
8
5 000
30 000
Nord-Trøndelag
28
25
15 000
50 000
898
540 000
1 280 000
SUM
NB: Tabellen innholder foreløpige tall fra Skogbrand, basert på et begrenset antall vurderte skadeoppgjør.
Andel forsikret areal pr. fylke i %
100
90
80
%-dekket brann
%-dekket storm
70
60
50
40
30
20
10
0
Veldig lav forsikringsdekning
Skogbrands produkter
Produkt
Dekning
Premie
pr dekar
Egenandel
Minste
skadefelt
Brann
Brann, smågnagere
og avnålingsinsekter
18 - 85 øre
Kr 3 000
-----
Brann Storskade
Brann
40 % rabatt
Kr 100 000
-----
Storm
Storm og snø
21-183 øre
Kr 3 000
2 dekar
Storm Storskade
Storm og snø
60% rabatt
Kr 3 000
10 dekar
Erstatning
Dekkes:
• Redusert tømmerverdi og økte driftskostnader
 Volum (m3) og kroner
• Tap ved fortidlig avvirkning gir venteverditap
 Areal (daa) og kroner
Dekkes ikke:
• Mindre skader
• Tap grunnet fallende virkespriser
• Følgeskader og indirekte skader
Se vilkår på:
www.skogbrand.no
Forsikringsargumenter
• Stormskader dekkes ikke lenger av Statens Naturskadefond
• Skogfond med 85% skattefordel kan benyttes
• Tap ved fortidlig avvirkning gir skattefri erstatning
• Klimaendringer øker risikoen for skogskader
• Skogbrand fyller 100 år i 2012 og gir gratis forsikring til
alle skogeiere i 12 måneder!
Registrer deg på:
www.skogbrand.no

similar documents