Honorar og reiseregninger

Report
Honorar og reiseregninger
for eksterne som har oppdrag
for Utdanningsdirektoratet
gjeldende fra 01.01.2015
1
Avtale
• Alle som utfører arbeid for
Utdanningsdirektoratet, skal ha en
skriftlig avtale
• Satser for godtgjørelse til eksterne
ligger på Utdanningsdirektoratet.no
2
Personopplysninger
•
•
•
•
•
Etternavn – fornavn – Fødselsnummer 11 siffer
Privatadresse – postnummer - poststed
Bankkonto – 11 siffer
Skattekommune – nr. og navn
Telefonnr. privat/ mobil – arbeid
settes i merknadsrubrikken
• E – postadresse
settes i merknadsrubrikken
3
Selvstendig næringsinntekt?
• Selvstendig næring
– Arbeid utført for Utdanningsdirektoratet må
være i samsvar med registrert
næringskode i Brønnøysundregisteret
Faktura på alt - inkludert reiseutlegg
Dersom utført arbeid ikke samsvarer med
næringskode utbetales honoraret som lønn
med skattetrekk
4
Lønn
• Lønn
– Vanlig lønnsmottaker (Ikke registrert i
Brønnøysundregisteret)
– Oppdraget for Utdanningsdirektoratet ligger
utenfor registrert næringskode i
Brønnøysundregisteret – for eksempel
nemndarbeid i frisørfaget, foredrag og
undervisningsoppdrag
 Benytt skjema x-0125. Skattekort innhentes
elektronisk
5
Hvor finnes skjema ?
• Utdanningsdirektoratet.no/
Om direktoratet/Honorar og
reiseregninger
6
Lønn og godtgjørelser
• Antall timer skal spesifiseres - dato - år - tidspunkt
– Hvis baksiden av skjemaet ikke passer, skriv eget ark
som stiftes fast til skjemaet påført regningsutsteders
navn
• Telefonnr og e-post adresse fylles ut i
merknadsrubrikken
• Skjemaet tas ut på papir og underskrives i feltet
”Regningsutsteders underskrift ”
• Regningen skal sendes oppdragsgiver snarest og
senest 1 måned etter at oppdraget er avsluttet
7
Reiseregning
• Bruk reiseregningsskjema utarbeidet av Direktoratet for
statlig økonomistyring – ligger på
Utdanningsdirektoratet.no
• Reisen skal utføres på den for staten hurtigste og
rimeligste måte
• Kun en reise ”tur retur” pr. skjema
• Ved overnatting, skal navn og adresse oppgis, jf. egen
rubrikk på side 2 av reiseregningen
8
Privat i forkant/etterkant av
tjenestereisen
• Hvis tjenestereisen forlenges av private grunner, skal
reiseregningen skrives med de reisetidspunkt som
ville vært mulig i forhold til start og stopp på
tjenesteoppdraget. Skriv i merknadsrubrikken hvorfor
reisetidspunkt på billetter ikke stemmer med oppgitt
data på reiseregningen.
9
Refusjon av reiseutgifter
• Ulegitimerte
- F eks parkometer-, bom-, bro- og tunnelutgifter,
piggdekkavgift
• Legitimerte
- Utgifter til soveplass og plassbillett
- Parkeringsavgift
- Utgifter til tjenestelig begrunnede telefonsamtaler, telefakser
og e-post/internettmeldinger
- Porto, papir og konvolutter
- Andre strengt nødvendige utgifter med bakgrunn i oppdraget
eller reisens karakter
- ”Tips” refunderes ikke
10
Reiseregning forts
• Utlegg betalt av oppdragsgiver – føres på side 2 på
skjemaet
• Hvis andre har betalt reiseutlegg, skrives dette i
merknader på side 2
• Reiseregningen må tas ut på papir og underskrives
av regningsutsteder
• Regningen skal sendes oppdragsgiver snarest og
senest 1 måned etter at reisen er foretatt
11
Vedlegg til reiseregning
• Kvitteringer på taxi, buss o.l. limes på et A4 ark og
merkes med navn
• Flytogbilletter vedlegges
• Elektroniske billetter - også de som blir fakturert
direkte til Utdanningsdirektoratet (fly, tog)
• Reiserute og innsjekkings/setekvittering for fly
• Kvittering skal vise at den er betalt av
regningsutsteder
• Program for kurset/møtet
• Utlegg som ikke kan dokumenteres, er oppgave – og
trekkpliktige
12
TAXI
• Hovedregel – forhåndssamtykke
• På reiseregningen redegjøres for årsaken til at
ikke-rutegående transportmiddel er benyttet
– Fra sted – til sted opplyses
– Formålet med turen
– Hvem har vært med i samme taxi
• Der arbeidsgiver/oppdragsgiver mener bruken ikke er
forenlig med intensjonen i § 3 nr.1 (hurtigste og
rimeligste måte), kan arbeidsgiver/oppdragsgiver
bestemme at utgiften ikke dekkes, eventuelt
avkortes.
13
Bruk av egen bil
• Satsen kr 4,10 pr km – i Tromsø + kr 0,10
• Forhåndssamtykke må innhentes
• Reisespesifikasjon – nøyaktig redegjørelse fra - til
14
Passasjer
• Satsen er kr 1,00 pr arbeidstaker
• Passasjeren må ha oppdrag for Utdanningsdirektoratet
• Navn på passasjer, strekning og km skal oppgis i merknader
• Strekning – fra – til – km – for hver passasjer
• Forhåndssamtykke må som hovedregel innhentes
• Har en vært passasjer, skal navn på sjåfør oppgis i
kommentarfeltet
15
Kostgodtgjørelse
fra 01.01.2015
For reiser under 15 km langs korteste reisestrekning beregnes ikke kostgodtgjørelse.
•
Statlig regulativ
– Dagdiett - uten overnatting
• 6-12 timer
• Over 12 timer
– Trekk kost dagdiett
• Lunsj
• Middag
30%
50%
kr 280,kr 520,Varm eller kald mat ingen betydning – spise seg ”normalt mett”
– Døgndiett - med overnatting
• Over 12 timer
kr 710,•
•
•
For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes 6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et helt nytt
døgn
Trekk kost døgndiett
• Frokost 20%
• Lunsj
30%
• Middag 50%
kr 142,kr 213,kr 355,-
Alltid trekk for frokost på hotell
Varm eller kald mat ingen betydning – spise seg ”normalt mett”
Arbeidstaker har opplysningsplikt i de tilfeller måltider er dekket
16
Måltidstrekk
• Dersom ett eller flere måltider er dekket etter
regning/program/innbydelse eller er påspandert,
skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen
• Ingen betydning om lunsjen består av kald eller
varm mat
• Når en blir ”normalt mett”, regnes det som et
fullverdig måltid
17
Overnatting på hotell
• Ved overnatting på hotell er den ansatte pliktig til å benytte de
rabattavtaler Utdanningsdirektoratet er bundet av
• Legitimerte utgifter til overnatting på hotell eller
tilsvarende dekkes inntil kr 1800,• I de tilfeller beløpet overstiger kr 1800,- skal dette grunngis i
kommentarfeltet på reiseregningen
Nattillegg
• Ved privat overnatting i Norge gis et ulegitimert nattillegg på kr
430,• Nattillegg utbetales ikke
–
–
–
–
Ved overnatting på hotell
Ved overnatting i egen bolig (skattemessig bosted)
Ved overnatting i annen bolig som en selv eier eller leier
Der hvor staten/oppdragsgiver holder tilfredsstillende kvarter
(hybel, leilighet eller lignende)
– Sovekupe/lugar er inkludert i billetten
Privat overnatting
• Nattillegg kr 430
• Kostgodtgjørelse kr 710
– Deles i skattepliktig del og skattefri del
• Med kokemulighet (hybel/brakkesats)
– Kr 200,- skattefri
– Kr 510,- skattepliktig fra 01.01.2015
• Uten kokemulighet (pensjonatsats)
– Kr 307,- skattefri
– Kr 403,- skattepliktig fra 01.01.2015
20
Oppdrag om bord på båter o.l.
• Oppdrag om bord på ferge mellom
Norge og et annet land
– Statens særavtale for reiser i Norge gjelder
• Ansees ikke som oppdrag i utlandet og
særavtalen for utlandet kommer derfor ikke til
anvendelse
21
Kostgodtgjørelse utland
PM 2009 – 21
Uten overnatting
6-12 timer
Fra og med 12 timer
Med overnatting
Mer enn 1 døgn
Trekk kost
Frokost
Lunsj
Middag
2/3 av kostsatsen for vedkommende land
Full kostgodtgjørelse for vedkommende land
For reiser som varer mer enn ett døgn, regnes
6 timer eller mer inn i det nye døgnet som et
helt nytt døgn
10%
40%
50%
22
Nattillegg utland
fra 1.januar 2010
• PM 2009 - 21
• Utgifter til overnatting dekkes etter
orignalregning inntil de satser som gjelder for
vedkommende land
• Når utgifter til overnatting overstiger
nattsatsen, kan nattsatsen i særskilte tilfelle
overskrides. I slike tilfelle skal det gis en
begrunnelse for overskridelsen.
Overskridelsen skal godkjennes av leder i
forkant av reisen
23
Kompensasjonstillegg
• Fra 01.01.2015 er satsen for kompensasjonstillegg kr 477
pr døgn ved tjenestereiser i utlandet
• Beløpet gis som kompensasjon for fravær fra hjemmet
• Godtgjørelsen gis for hele døgn og for påbegynte døgn på 12
timer og mer
• Hvis reisen varer mindre enn ett døgn, gis godtgjørelsen dersom
fraværet har en varighet på 12 timer eller mer
• Kompensasjonstillegget er skattepliktig og går inn i
feriepengegrunnlaget. Tillegget er ikke pensjonsgivende.
• Innberettes i SD kode 111 A som lønn
24
Reisetid eksterne
• Eksterne er ikke omfattet av
Hovedtariffavtalen i staten og har derfor
ikke krav på godtgjørelse for reisetid
• Reisetid til eksterne utbetales derfor
ikke i Utdanningsdirektoratet
25
Innsending
• Honorar og Reiseregninger skal
sendes:
• Utdanningsdirektoratet
Postboks 9359 Grønland
0135 Oslo
• Husk å merke med navn på
kontaktperson/saksbehandler.
26
Utbetaling
• DFØ fastsetter kjøreplan for hvert år
• Honorar utbetales i BONUS kjøringer
– to utbetalinger pr måned unntatt i juli og desember
• Reiser utbetales i REISE kjøringer
– Økonomiavdelingen benytter seg av alle
kjøringer som er tilbudt av vår lønnssentral DFØ
27

similar documents