Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten?

Report
Svårigheter och möjligheter för ungdomar
på arbetsmarknaden
Anders Forslund
IFAU och Nationalekonomiska institutionen, Uppsala
universitet
Ungdomars etablering på arbetsmarknaden 14-02-11
1
Inledning
• Arbetslöshet bland unga är ett allvarligt samhällsproblem,
särskilt som forskning tyder på att problemen kan bli
långvariga
• Den svenska ungdomsarbetslösheten är hög!
• Samtidigt finns det goda skäl att använda mer än bara
arbetslöshetstal för att beskriva de ungas
arbetsmarknadssituation
• Dessutom är det lätt att feltolka innebörden i arbetslöshetstal
för unga
2
Ungdomsarbetslösheten – ett mått på
otillfredsställt arbetsutbud
• Arbetslös inte samma sak som utan arbete – en
arbetslös ska också aktivt söka arbete och stå till
arbetsmarknadens förfogande
• Därför rimligt att heltidsstuderande som aktivt söker
arbete och står till arbetsmarknadens förfogande ska
räknas in bland de arbetslösa. På samma sätt är det
inte orimligt att innefatta såväl riktigt unga som
riktigt gamla
• Detta görs i AKU, som ger det adekvata måttet
3
Många fallgropar…
• Några exempel
• Att ungdomsarbetslösheten är 20 % betyder inte att
var femte ungdom saknar jobb!
• Vid internationella jämförelser måste man ta hänsyn
till att skol- och transfereringssystem ser olika ut
• Lärlingssystem
• Studiemedel
4
Svensk ungdomsarbetslöshet (15-24 år) 19952012
30
25
20
15
10
5
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Källa: OECD
5
Svensk ungdomsarbetslöshet 1995-2012:
Några jämförelser
6
5
4
Sverige
EU21
Sverige/EU21
3
2
1
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
Källa: OECD
6
Men är det egentligen arbetslöshetens nivå
som är intressant?
• Intresset gäller sannolikt om ungdomarna har svårt
att etablera sig på arbetsmarknaden med åtföljande
sociala problem. Det är inte uppenbart att
arbetslöshetens nivå är ett bra mått i detta avseende
• Tar inte hänsyn till hur den är fördelad (liten andel
arbetslösa länge)
• Tar inte hänsyn till dem utan arbete som inte söker
jobb
7
10
20
30
40
Andelen dagar som inskriven vid
Arbetsförmedlingen (median) vid olika åldrar
20
30
40
Ålder
50
60
Källa: Arbetsförmedlingens datalager, egna beräkningar
8
Utflöde från Arbetsförmedlingens register till
arbete utan subvention
28
24
20
15-24 år
55-64 år
Födda utanför Europa
Förgymnasialt utbildade
Samtliga
16
12
8
4
0
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
Anm: Säsongrensade data, tre månaders glidande medelvärde.
Källa: Arbetsförmedlingen.
09
10
9
Ungdomar som varken arbetar eller studerar (NEET) i
OECD-länderna 2011 (andelar av befolkning i åldern
15/16-24)
Unemployed
%
Inactive
35
30
25
20
15
10
5
0
Källa: OECD
10
Avslutande kommentarer
• Stort fokus på arbetslösheten bland unga, delvis
därför att den är så hög. Men är detta fokus befogat?
• Inte uppenbart att arbetslösheten är det vi vill
diskutera. Detta har inte i första hand att göra med om
man exempelvis ska eller inte ska räkna
heltidsstuderande, utan med att
• måttet fångar ”otillfredsställt arbetsutbud”, som inte
nödvändigtvis fångar det man är intresserad av
(sannolikt både över- och underskattning av sociala
problem)
• måttet inte fångar fördelning
11

similar documents