Guld- och valutareserven och betalningssystemet RIX

Report
Förvaltningen av guldoch valutareserven
&
Betalningssystemet RIX
Riksbankens roll i samhällsekonomin, november 2011
Maria Johansson, avdelningen för kapitalförvaltning
2
Avdelningen för
kapitalförvaltning - KAP

Förvaltar Riksbankens tillgångar i guld och
utländsk valuta (den svenska guld- och
valutareserven)

Tillhandahåller systemet för avveckling av
betalningar i svenska kronor - RIX
3
Varför guld- och valutareserv?

för att kunna förse det finansiella systemet
med likviditetsstöd i utländsk valuta

för att kunna påverka växelkursen för den
nationella valutan (intervenera)

för att kunna fullgöra internationella
åtaganden
4
Vad säger Riksbankslagen?

Det ankommer på Riksbanken att i
valutapolitiskt syfte hålla tillgångar i utländsk
valuta, utländska fordringar och guld.

Om det finns synnerliga skäl får Riksbanken i
likviditetsstödjande syfte på särskilda villkor
bevilja kredit eller lämna garanti till sådana
bankinstitut och svenska företag som står under
tillsyn av Finansinspektionen.
5
Guld- och valutareserven

Består av guld och värdepapper i utländsk
valuta

Förvaltas med målet att Riksbanken alltid ska
kunna uppfylla sina åtaganden

Förvaltas även för att ge hög långsiktig
avkastning med beaktande risk
6
Ramar för förvaltningen

Finansiell riskpolicy


Yttre ramverk som begränsar risken inom
Riksbankens tillgångsförvaltning
Investeringspolicy

Den strategiska inriktningen på förvaltningen
7
Ordinarie valutareserv
GBP 8,8%
CAD 5,1%
AUD 5,4%
USD 39,6%
(10,5% i NOK-swap)
EUR 41,1%
Valutareservens värde: 174 mdr kronor (31/8 2011)
8
Total guld- och
valutareserv
GBP 4,7% CAD 2,7% AUD 2,9%
Guld 14,3%
USD 37,9%
(5,9% i NOK-swap)
EUR 37,5%
Guld- och valutareservens värde (exkl. IMF): 326 mdr kronor (31/8 2011)
9
10
Guldreserven

Guldinnehav: ca 125 ton

Andel av reserven: ca 15 %

Värde: ca 45 000 000 000 kronor
11
Riksbankens balansräkning
Tillgångar
Skulder
Guld
Sedlar och mynt
Penningpolitik
Tillgångar i utländsk valuta
Skuld till Riksgälden
Övriga skulder
IMF
Eget kapital
Övriga tillgångar
Balansomslutning: 341 miljarder kronor (31/8 2011)
12
Betalningssystemet RIX
13
Varför ett
betalningssystem?

Banker och andra behöver kunna utföra
betalningar mellan varandra

Betalningar ska kunna utföras säkert och effektivt

Begränsa kredit- och likviditetsrisk
14
Vad säger Riksbankslagen?

Riksbanken ska främja ett säkert och effektivt
betalningsväsende.

Riksbanken får tillhandahålla system för avveckling av
betalningar och på annat sätt medverka i
betalningsavvecklingen.

För att främja betalningssystemets funktion får
Riksbanken bevilja deltagarna kredit under dagen. Kredit
får endast beviljas mot betryggande säkerheter.
15
Betalningssystemet RIX

RIX är ett bruttoavvecklingssystem

RIX i siffror



24 deltagare
utför c:a 13 000 transaktioner per dag
omsätter c:a 500 miljarder SEK per dag
16
RIX-systemet som ett nav
RIX
17
Betalningssystemet i
praktiken
Affärens bank A
Affärens konto
RIX
+100
Bank A
+100
Bank B
-100
Riksbanken
Min bank B
Mitt konto
-100
18
Sammanfattning
Avdelningen för kapitalförvaltning
KAP
Förvaltning av guldoch valutareserven
Betalningssystem
et RIX
19
Varför har vi en guld- och valutareserv?

För att kunna förse det finansiella systemet
med likviditetsstöd i annan valuta än den
inhemska

För att kunna påverka växelkursen för den
nationella valutan (intervenera)
20
Betalningssystemet RIX

Ett system för betalningar mellan banker och andra
aktörer i det finansiella systemet

Banker och andra behöver kunna utföra betalningar
mellan varandra och Riksbanken begränsar kreditoch likviditetsrisken för deltagarna i RIX
21

similar documents