Klicka här för att läsa om Personskador

Report
Sverigeskador / Van Ameyde
• Skadeanmälan
• Hanteringsrutiner hos oss
VAD ÄR EN PERSONSKADA ?
&
PERSONSKADEREGLERING ?
GRUNDLÄGGANDE FAKTA
1. Att det förligger en personskada
2. Att de följder av personskadan som den skadade
åberopar har samband med den skadegörande
händelsen.
3. Att den skadade kan bevisa att de förehåller sig så.
En personskada kan vara FYSISK eller PSYKISK
ORSAKSSAMBAND = KAUSALITET
STYRKT
KLART MERA SANNOLIKT
BEGREPPET PERSONSKADA
• Rent fysiska skadeföljder /kroppsliga
• --direkta kroppsliga skador såsom skallskada,
nackskada, benbrott, skärsår m.m.
• --dödsfall
• Psykiska skadeföljder/chocktillstånd
• --innefattande svårt psykiskt lidande vid psykiatrisk
behandling
• --depressioner, tillstånd av ångest, neuroser (ett
samlingsnamn för flera olika nervösa symptom)
VAD ÄR PERSONSKADEREGLERING?
• Att utifrån omständigheterna och förhållandena i det
enskilda fallet
• och inom ramen för riktlinjer och praxis lämna en
rättvis och tillräcklig ersättning till den skadade
PERSONSKADEERSÄTTNING ENLIGT
SKADESTÅNDSRÄTTSLIGA REGLER
• Ansvarsförsäkring: Privat, Företag,
Produktansvar m.m.
• Trafikförsäkring: alla trafikförsäkringspliktiga
fordon
• Överfallsskydd: Hem, Villa/Hemförsäkring
SKADEREGLERINGENS GRUNDER
•
•
•
•
Skadeståndslagen
Prejudikat / rättspraxis
Den skadades skyldigheter
Försäkringsbolagets etiska regler.
SKADESTÅNDSLAGEN 5 kap. 1§
1 § Skadestånd till den som har tillfogats personskada
omfattar ersättning för
•1. sjukvårdskostnad och andra kostnader för den
skadelidande, inbegripet skälig kompensation till den
som står den skadelidande särskilt nära,
•2. inkomstförlust
•3. fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur
(sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat
stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd
av skadan
SKADESTÅNDSLAGEN 5 kap. 2§
• Har personskada lett till döden, skall ersättning betalas för
• 1. begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av
dödsfallet,
• 2. förlust av underhåll,
• 3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den
avlidne särskilt nära.
• Ersättning för förlust av underhåll tillkommer efterlevande som enligt lag
hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var
beroende av honom för sin försörjning, om underhåll utgick vid tiden för
dödsfallet eller om det kan antas att underhåll skulle ha kommit att utgå
inom en nära framtid därefter. Förlusten ersätts i den omfattning som är
skälig med hänsyn till den efterlevandes förmåga och möjligheter att
genom eget arbete eller annars, på annat sätt än genom förmån som
avses i 3 §, själv bidra till sin försörjning. Med underhåll likställs värdet av
den avlidnes hushållsarbete i hemmet. Lag (2001:732).
SKADESTÅNDSLAGEN 5 kap. 3§
• Vid bestämmande av ersättning för inkomstförlust
eller förlust av underhåll avräknas förmån som den
skadelidande med anledning av förlusten har rätt till i
form av
• 1. Ersättning enligt socialförsäkringsbalken eller
någon annan likartad förmån.
• 2. Pension eller annan periodisk ersättning eller
sjuklön, om förmånen betalas av en arbetsgivare
eller på grund av en försäkring som är en
anställningsförmån. Lag (2010:1213).
DE OLIKA ERSÄTTNINGSPOSTERNA
• Sveda och värk
• Kostnader
• Inkomstförlust
• Kvarstående besvär
• Dödsfall
• Anhörigersättning
SVEDA OCH VÄRK
• Sveda och värk betalas för personliga besvär
och obehag under akut sjuktid.Psykist o fysikt)
• Ersättningen beräknas enligt tabell från
Trafikskadenämnden.
• Avgörande för storleken på ersättning är bland
annat skadans art, behandling och eventuell
sjukskrivning. Ersättningen är skattefri.
Ersättning för sveda och värk 2014
Grundbelopp per månad enligt Trafikskadenämnden
under sex
månader från
skadedagen
därefter under
högst sex
månader
efter ett år från
skadedagen
1.1 För svår
skada
5 500 kr
4 000 kr
2 900 kr
1.2 För annan
skada
4 000 kr
4 000 kr
2 900 kr
2. Annan vård
än
sjukhusvård
under
sjuktiden
under sex
månader från
skadedagen alt.
fr. utskrivning
från sjukhus
2 400 kr
därefter under
högst sex
månader
därefter
Vårdform
1. Sjukhusvård
2 400 kr
1 300 kr
KOSTNADER
•
•
•
•
Krav på orsakssamband
Nödvändiga kostnader
Skäliga kostnader
Merkostnader
• Skadebegränsningsplikt
•
Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer åligger det den skadade att
begränsa de ekonomiska verkningarna av skadan.
VILKA KOSTNADER ERSÄTTS?
Olle 50 år och Ulla 42 år råkade ut för en trafikolycka. De yrkar ersättning för följande kostnader . Vilka kostnader ersätts?
•
•
•
•
•
•
•
•
Olle yrkar följande kostnader.
Ambulanstransport
Läkarvård
Sjukhus 10 dygn
Hundvakt 2 dygn
Hundmat
Kläder
Glasögon nyinköpta 3 mån.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ulla yrkar följande kostnader.
Läkarbesök /Sjukgymnastik
Resor till läkare/sjukg.
Hemtjänst 3 månad
Städfirma 1 gång
Resan till USA som blev inställd
Smycken
Resväska med kläder
Presenter
INKOMSTFÖRLUST
Ersätts enligt differensmetoden
• Vilken inkomst skulle den skadade ha haft, minus vad
har han/hon erhållit från annat håll
• Inkomster
• Timlön/månadslön/ob/ övertid/ semesterersättning
•
•
•
•
Samordningsförmåner
Sjuklön inkl. semesterersättning
Sjukpenning
Avtalsförsäkringar AGS (avtalsgruppsjukförsäkring)
Dödsfall
• Begravnings ersättning och i skälig omfattning
annan kostnad till följ av dödsfallet (45 000kr)
• Förlust av underhåll
• Personskada som följ av dödsfallet åsamkats
någon som stod den avlidne särskilt nära
(Anhörigersättning 40 000 kr )
Kvarstående besvär
• Invaliditet
• Ärr och utseendemässiga förändringar
• Merkostnader, handikappersättning
• Inkomstförlust / livränta
Invaliditet i procent
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
B
1185
1754
2322
2891
3460
4029
4171
4313
4455
4597
C
1185
1659
2133
2607
3081
3555
3714
3874
4034
4194
48
48,9
67,0
85,0
103,1
121,1
139,2
147,1
155,2
163,3
171,5
49
47,9
65,5
83,1
100,8
118,4
136,1
143,9
151,7
159,7
167,8
50
46,8
63,9
81,1
98,3
115,4
132,6
140,3
148,1
155,8
163,6
51
45,5
62,2
78,9
95,5
112,2
128,9
136,4
144,0
151,6
159,2
52
44,1
60,3
76,4
92,5
108,7
124,8
132,1
139,5
146,9
154,3
53
42,9
58,6
74,2
89,9
105,5
121,2
128,1
135,4
142,5
149,7
54
41,5
56,6
71,7
86,9
102,0
117,1
123,9
130,9
137,9
144,9
55
40,0
54,6
69,0
83,6
98,1
112,6
119,3
125,8
132,7
139,4
56
38,7
52,6
66,6
80,5
94,5
108,5
114,9
121,3
127,9
134,5
57
37,2
50,5
63,9
77,2
90,6
103,9
110,2
116,4
122,7
129,2
58
35,6
48,3
61,0
73,7
86,4
99,1
105,1
111,1
117,2
123,3
Ålder
Ersättning för utseendemässiga skadeföljder
vid amputationer 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
roppsdel
K
Tå
Stortå
Fot
Underben
Lårben
Lårben/höft
Finger
Tumme
Hand
Underarm
Överarm
Belopp
6 500 kr
9 000 kr
62 000 kr
75 000 kr
87 000 kr
99 000 kr
13 000 kr
15 000 kr
87 000 kr
99 000 kr
112 000 kr
Omprövning
• Skadehandläggaren
• Skadechefen
• Trafikskadenämnden

similar documents