Córas na bpointí

Report
Córas na bPointí
Réamhobair
Beidh tú ag éisteacht ar ball le Conor ag déanamh cur síos
ar an mbrú a bhaineann leis an Ardteistiméireacht a
dhéanamh agus a thuairimí faoi chóras na bpointí in
Éirinn.
Féach ar thorthaí suirbhé a bhí sa nuachtán
Foinse inar cuireadh an cheist:
Ar cheart deireadh a chur le córas na bpointí
san Ardteistiméireacht?
Cad é an céatadán ceart do gach freagra, dar
leat? Cén fáth? Cad a cheapann an duine in aice
leat?
29.7%
5%
70.3%
Ba cheart, teastaíonn athrú ar an gcóras: _____
Níor cheart, tugtar cothrom na féinne leis: _____
Is cuma liom: _____
Córas na bPointí
Éisteacht
Féach ar Chonor anois faoi dhó agus freagair na ceisteanna:
1.
2.
3.
Cén fáth a shíleann Conor go bhfuil an
Ardteistiméireacht cothrom?
Ach, deir sé go bhfuil brú ag baint le lá na scrúduithe,
cén brú é sin?
Cad atá deacair faoi chóras na bpointí, dar le Conor?
Bhain Conor úsáid as an bhfrása mura n-éiríonn leat. An féidir leat
an forainm réamhfhoclach cuí a chur leis na focail thíos chun nath
úsáideach a chruthú.
Theip
D’éirigh
Chlis
Thaitin (rud éigin)
Rith (rud éigin)
Anois cuir ceisteanna ar an duine in aice leat san aimsir
chaite, ag úsáid na nathanna thuas. Mar shampla:
Ar éirigh leat sa scrúdú tiomána? D’éirigh / Níor éirigh
Córas na bPointí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Léamh 1
Le Baccalaureate
Déantar staidéar ar 7 n-ábhar (an Fhraincis, Mata, Stair,
Tíreolaíocht, Eolaíocht, Fealsúnacht agus teanga iasachta).
Tá trí rogha ann taobh istigh den chóras – an baccalaureate L
(béim ar an litríocht), an baccalaureate S (béim ar an eolaíocht)
agus an baccalaureate ES (béim ar chúrsaí eacnamaíochta agus
sóisialta).
Ní scrúdú dheireadh chóras na meánscolaíochta é ach scrúdú
chun freastal ar institiúidí éagsúla tríú leibhéal.
Tá éileamh níos mó ag na hinstitiúidí orthu siúd a bhfuil an ‘bac S’
acu agus bíonn seans níos fearr ag na daltaí seo freastal ar na
coláistí is fearr – les Grandes Écoles.
Is gá 10 as 20 nó níos mó a fháil chun pas a fháil.
Is leor pas a fháil chun fáil isteach sna gnáth-ollscoileanna.
Tá na class préparatoires mar an chéad chéim tar éis an bac le fáil
isteach sna Grandes Écoles agus braitheann an seans atá ag dalta
fáil isteach iontu ar agallaimh a dhéantar i bhfad roimh an bac.
De bhrí freagraí na gceisteanna sa bac a bheith i bhfoirm aiste den
chuid is mó, fiú san eolaíocht, is féidir leis na marcanna a
bhronntar a bheith claonta nó suibiachtúil.
Mura n-éiríonn le dalta ach idir 8-10 a fháil in ábhar ar bith tugtar
an seans dó scrúdú breise cainte a dhéanamh ar an ábhar sin.
Cé gur féidir le gach dalta a fhaigheann pas freastal ar na gnáthollscoileanna (chun leigheas nó múinteoireacht a dhéanamh, mar
shampla) ní éiríonn ach le leath acu dul isteach sa dara bliain.
Córas na bPointí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Léamh 2
A-Levels
Déantar staidéar ar 3-5 ábhar de ghnáth ag brath ar cad ba
mhaith leis an dalta a dhéanamh san ollscoil.
Déantar é idir 16-18 bliain d’aois agus maireann sé dhá bhliain.
Ní dhéantar staidéar ar níos mó ná 3 ábhar de ghnáth sa dara
bliain.
Cuireann na múinteoirí marcanna sealadacha ar fáil do na
hinstitiúidí tríú leibhéal agus ní bhíonn siad cruinn i gcónaí.
Glacann na hinstitiúidí leis na daltaí ar bhonn sealadach ag brath
ar na marcanna a chuireann na múinteoirí ar fáil.
Caithfidh na daltaí na marcanna sin a thuar na múinteoirí a
fháil, chun áit a fháil sna coláistí.
Is féidir leis na daltaí a rogha ábhar a dhéanamh.
Ní roghnaíonn ach 17% de dhaltaí ábhair san eolaíocht.
Tá torthaí na ndaltaí ag éirí níos fearr le blianta anuas.
Déantar cuid de na scrúduithe anois ag deireadh na chéad
bhliana agus is féidir na scrúduithe sin a athdhéanamh go dtí go
bhfuil marc maith faighte.
Cuireann ollscoileanna áirithe scrúduithe iontrála dá gcuid féin
ar siúl chun eolas níos fearr a fháil ar chumas an dalta féin.
Is ábhar roghnach é teanga iasachtach a dhéanamh tar éis
ceithre bliana déag d’aois.
Córas na bPointí
Iarphlé 1
1. Léigh an dá shleamhnán faoi chóras na bpointí sa
Fhrainc agus sa Ríocht Aontaithe. Breac síos achoimre
de na pointí faoin dá thopaic i do chóipleabhar.
2. Anois, ag obair leis an duine in aice leat scríobhaigí
pointí cosúil leis na pointí ar an dá shleamhnán
dheireanacha ach faoin Ardteistiméireacht.
3. Cad é an córas is fearr, dar libh? An bhfuil sibh beirt ar
aon intinn faoi sin?
4. Breacaigí síos dhá bhuntáiste agus dhá mhíbhuntáiste
a bhaineann le gach córas.
5. Féachaigí ar phróifíl na ndaltaí ar an gcéad
shleamhnán eile. Cad é an córas is fearr a oireann do
gach duine? Bígí in ann a rá cén fáth ar roghnaigh sibh
amhlaidh.
Córas na bPointí
Iarphlé 2
Laura Ní Cheallaigh.
Níl aon dabht ná go bhfuil bua na scríbhneoireachta aici.
Tá cúpla comórtas buaite aice le haghaidh úrscéalta a
scríobh sí. Tá an-suim aici i litríocht na Gaeilge agus an
Bhéarla agus ba bhreá léi céim a bhaint amach i NuaLitríocht. Níl lámh mhaith aici ar an Matamaitic nó ar an
Eolaíocht áfach.
Seán Mac Mathúna.
Ní duine ró-acadúil é Seán ach is fear mór spóirt é. Ní hé
nach bhfuil sé cliste ach níl suim aige sa staidéar go
háirithe sna hábhair nach bhfuil dúil aige iontu, sa
Bhéarla, mar shampla. Is breá leis daoine óga agus
bheith ag traenáil mhuintir óg na scoile sa pheil. Is cinnte
go mbeidh sé ina mhúinteoir spóirt den scoth ach tá anéileamh ar na cúrsaí sin sna hollscoileanna.
Máire Ní Ríada.
Is duine ildánach í Máire agus ba mhaith léi bheith ina
múinteoir bunscoile. Beidh uirthi gach ábhar a
mhúineadh amach anseo ach is cuma léi mar is maith léi
gach ábhar anois agus í ar an scoil agus creideann sí go
bhfuil sé an-tábhachtach eolas ginearálta a bheith ag
muintir óg na tíre.
Córas na bPointí
Iarphlé 3
Bí ag obair i ngrúpaí.
Ba mhaith leis an Aire Oideachais córas na
bpointí a athrú agus d’fhostaigh sé/sí sibhse chun
moltaí a chur le chéile le haghaidh córas nua.
Cuirigí na moltaí le chéile anois agus ná déanaigí
dearmad de na pointí seo a leanas:
Cén fáth a bhfuil córas na bpointí ann?
An féidir freastal ar gach saghas duine? Conas?
Cad é an t-am is fearr le scrúdú iontrála do na hinstitiúidí a
dhéanamh?
An bhfuil airgead ag an rialtas faoi láthair níos mó
áiteanna sna hollscoileanna a chur ar fáil? Ní dócha.
An bhfuil aon slí chun scileanna eile (ní scileanna acadúla
amháin) na ndaltaí a thástáil?
Cad faoi shocrúchán oibre nó taithí oibre?
Scríobh: Nuair atá na smaointe agus pointí
bailithe agaibh, scríobhaigí (in bhur n-aonar)
tuairisc don Aire.

similar documents