Skattefrågor för en fåmansföretagare feb 2015

Report
Skattefrågor för en
fåmansföretagare
Frukostseminarier
5 februari i Lund
26 februari i Hässleholm
Advokatfirman VICI
Annika Lundeslöf, Skattejurist
0721-52 81 88, [email protected]
Johanna Olsson, Jur. kand.
0709-23 40 83, [email protected]
Advokatfirman VICI
Översiktlig sammanfattning för år 2015
av behållning av bolagets intjäning
Uttag som lön
Årsinkomst
-443 300
443 300629 200
629 200-
Under 65 år*
56-68 %
36-37 %
32-33 %
Över 65 år men
född efter 1937
70-85 %
43-44 %
39-40 %
Född före 1938
78-83 %
48-49 %
43-44 %
*Socialförsäkringsförmåner tillkommer på inkomst upp till viss nivå
Advokatfirman VICI
Socialavgifterna vid olika åldrar - 2015
Födelseår
-1937
1938-1949
1950-1988
1989-
Arbetsgivaravgifter
0%
10,21 %
31,42 %
15,49 %
Aktiv verksamhet
Egenavgifter
0%
10,21 %
28,97 %
14,89 %
Passiv verksamhet
Särskild löneskatt
24,26 %
24,26 %
Advokatfirman VICI
24,26 %
24,26 %
Andra inkomstnivåer 2015
Högsta pensionsgrundande inkomst (PGI)
435 750 kr
Högsta sjukpenninggrundade inkomst
(SGI)
333 750 kr
Lönegräns för maximal avsättning till
tjänstepension (35 % av lön, max 10
prisbasbelopp)
1 271 425 kr
Advokatfirman VICI
Översiktlig sammanfattning för år 2015
av behållning av bolagets intjäning
Uttag som pension
Årsinkomst
-443 300
443 300629 200
629 200-
Alla
58-78 %
38-39 %
34-35 %
Advokatfirman VICI
Behållning vid utdelning/kapitalvinst
För år 2013
För år 2014
• 20 % beskattning = 58,96 %
•
20 % beskattning = 62,40 %
•
25 % beskattning = 55,28 %
•
25 % beskattning = 58,50 %
•
57 % beskattning = 31,69 %
•
57 % beskattning = 33,54 %
•
32 % beskattning = 50,12 %
•
32 % beskattning = 53,04 %
•
52 % beskattning = 35,38 %
•
52 % beskattning = 37,44 %
Advokatfirman VICI
Lön eller pension
Pension 300 000 kr.
Ta ut 100 000 kr från AB
Kostnad AB
131 420
AB
110 210
Lön inkl. avg
Lön inkl. avg
(född 1938-1949)
Pension inkl. avg 124 260
Inkomstskatt Privat
15 000
Privat
15 000
29 000
Advokatfirman VICI
Utdelning eller pension
Vinst AB
P-försäkr.
Avg
Nettobet. eller
Skatteeffekt
125 000
-100 000
- 24 260
740
Vinst AB
Bolagsskatt
96 923
Skatt hos delägaren
Pension eller utdelning?
Advokatfirman VICI
125 000
-27 500
97 500
Logga kund
Bakgrund – nuvarande regler
Kvalificerade andelar = ägaren eller närstående är verksam i bolaget,
dess dotterbolag eller i bolag som bedriver samma eller likartad
verksamhet. Bedömningen gäller för innevarande år och de fem
föregående åren.
Ägare till kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas för en
schablonmässigt beräknad avkastning från bolaget, s k gränsbeloppet, i
inkomstslaget kapital med 20 procent.
Advokatfirman VICI
Logga kund
Bakgrund – nuvarande regler
Utdelning som överstiger gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst
(skattesats 32-57 %).
Beskattningen i inkomstslaget tjänst är maximerad till 90 ibb (ca 5,1 Mkr
för år 2015) för ett beskattningsår.
Ägare och dennes närstående får lägga samma erhållna utdelningar vid
bedömningen av gränsen 90 ibb.
Om utdelningen överstiger tjänstebeskattat belopp, beskattas
överstigande belopp med 30 % i inkomstslaget kapital.
Skillnader vid kapitalvinst är att maxbelopp i tjänst är 100 ibb under en
femårsperiod
Advokatfirman VICI
Logga kund
Bakgrund – nuvarande regler
Två sätt att beräkna gränsbeloppet
1.
-
Huvudregeln
Omkostnadsbeloppet multiplicerat med statslåneräntan+9 %
Lönebaserat utrymme
Sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan+3 %
2. Förenklingsregeln
- kan bara användas för ett bolag/beskattningsår
- Årets gränsbelopp beräknas till 2,75 ibb, året före beskattningsåret.
- Sparat utdelningsutrymme uppräknat med statslåneräntan+3 %
SLR per 30/11 -14 är 0,90% används för 2015
Advokatfirman VICI
Logga kund
Beräkning av årets gränsbelopp
Förenklingsregeln
Vid 2015 års beskattning (utdelning 2014): 155 650 kr
Vid 2016 års beskattning (utdelning 2015): 156 475 kr
Obs, man får bara använda årets gränsbelopp enligt förenklingsregeln för ett
bolag!
Advokatfirman VICI
Ej längre möjligt!
A
FÅAB
AB 1
AB 2
Advokatfirman VICI
Utdelning
3 x 2,75 ibb
AB 3
Beräkning av löneunderlag för aktier som
ägdes per den 1/1 2014
2013
löneår
2014
inkomstår
Löneunderlaget
För den period aktierna
har ägs under 2013
Advokatfirman VICI
2015
deklaration lämnas
Krav för lönebaserat utrymme
Kapitalandelskrav
Löneunderlagsregeln ska bara få tillämpas av delägare som äger minst 4%
av kapitalet i bolaget.
Om man äger mindre andel är man hänvisad till att använda
förenklingsregeln eller enbart beräkna gränsbeloppet med hjälp av
anskaffningskostnaden för aktierna.
Högsta löneutrymme
Lönebaserat utrymme högst 50 gånger egen eller närståendes ersättning.
Advokatfirman VICI
Eget löneuttag under 2014
a.
b.
569 000 kr eller
341 400 kr + 5 % av totala lönerna
Eget löneuttag under 2015
a.
b.
557 760 kr eller
348 600 kr + 5 % av totala lönerna
Vid dotterföretag ska 100 % av lönerna i ett dotterbolag medräknas för
bedömning om lönekravet uppfylls även om moderbolagets andel av
dotterföretaget är lägre.
Kan även vara närstående till delägaren som uppfyller löneuttaget.
Advokatfirman VICI
Sänkt löneuttagskrav för lönebaserat
utrymme fr.o.m. löneår 2015
Fr o m inkomstår 2016, vilket innebär löneuttag under 2015
föreslås kravet på egen lön sänkas till
a. 9,6 ibb eller
b. 6 ibb + 5 % av det totala löneunderlaget i företaget och dotterföretag
9,6 ibb motsvarar 557 760 kr för löneår 2015, inkomstår 2016.
Advokatfirman VICI
Lönebaserat utrymme höjs inkomstår 2014
Det lönebaserade utrymme ska uppgå till 50 % av löneunderlaget
Påverkar främst bolag med lönesummor under 3 396 000 kr.
År 2013
År 2014
Lönesumma
totala löner
Löneuttagskrav
lön 2013 för
utdelning 2014
Utdelningsutrymme
Utdelningsutrymme
400 000
359 600
schablon
200 000
800 000
379 600
200 000
400 000
4 100 000
544 600
1 231 000
2 050 000
4 600 000
566 000
1 481 000
2 300 000
10 000 000
566 000
4 181 000
5 000 000
Advokatfirman VICI
Omvänd löneväxling
Höjer löneunderlaget och kan även höja det egna lönen för att klara
lönekravet
Exempel: A har kontant lön 25 000 kr/m och bilförmånsvärde med 5 000 kr/m
A betalar inkomstskatt på 30 000 kr/m och företaget betalar arbetsgivaravgifter på
30 000 kr/m.
Förändrar så att A får 30 000 kr i lön, betalar 5 000 kr till bolaget för
bilförmånen och ingen skattepliktig bilförmån uppkommer. Detta medför att A får
samma kontanta nettolön efter skatt som tidigare. Företaget betalar samma belopp
i arbetsgivaravgifter som tidigare.
Resultat A har fått ytterligare 60 000 kr i kontant lön, och höjt sin lön för att
klara löneuttaget med summan och även totala löneunderlaget.
Måste göras under löneåret – men kan ske i december för hela kalenderåret
retroaktivt.
Advokatfirman VICI
Definition av dotterföretag vid beräkning av
löneunderlag
Vad innebär förändringen?
Om det idag används en dubbel koncerntillhörighet för att få tillgodoräkna
sig lönebaserat utrymme, så krävs att ägarstrukturen förändras.
MB
51%
DB
90%
kapitalandel 51 %
V AB
49 %
utse majoritet
av styrelsen
Advokatfirman VICI
DDB
Utomståenderegeln
U
V
30 %
70 %
Verksam
Utomstående aktieägare under beskattningsåret och de
senast fem beskattningsåren.
Advokatfirman VICI
Ska jag ha fler bolag?
. .
Moderbolag
Ingen
kapitalvinstbeskattning för
näringsbetingade andelar.
Utdelning skattefri.
Dotterbolag
Advokatfirman VICI
Flytt inför
försäljning eller
generationsskifte.
Organisatoriska
skäl
Riskavgränsning.
Bota byggsmitta.
Utnyttja
skattemässiga
fördelar.
Vad händer när jag sålt mitt bolag?
. .
NYAB
”Sparbössa”
Invänta fem år för att
därefter få 25% skatt på
all utdelning och
kapitalvinst.
AB X
AB X säljs till extern
köpare.
Advokatfirman VICI
Samma och likartad verksamhet
A
AB X
HFD 2010 ref 11
Mål nr 1452-09
AB Y
A har bedrivit verksamheten i AB X till 2005.
Återupptar nu verksamheten i Y B. Aktierna i AB X
anses smittade av verksamheten i AB Y.
Advokatfirman VICI
Samma och likartad verksamhet
A:s
barn
AB Z
A
B
AB X
DB
Advokatfirman VICI
B:s
barn
AB Y
Avtal om tilläggsköpeskilling
• HFD 2012 not 63
Delägarna ett kvar att vara kvar i köpande bolag som anställda i
det köpande bolaget under två år, men ägde inte aktier i köpande
bolag. Medförde inte att säljarna ansågs inneha kvalificerade aktier
på den grunden.
• HFD 2012 not 58
Resultatbaserad tilläggsköpeskilling som utgick till vissa av
aktieägarna (säljarna) ansågs utgöra lön.
• KR Göteborg 2014-06 17, mål nr 6656-13.
Konkurrensklausul medförde att tilläggsköpskilling beskattades
som lön.
Advokatfirman VICI
Hur mycket får ägaren/närstående arbeta?
En person skall alltid anses verksam i betydande omfattning i ett
företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse för
vinstgenereringen i företaget.
Värdepappersförvaltning
Fastighetsförvaltning
HFD 213 ref 11
Delägare hade det övergripande ansvaret för förvaltningen av
fastighetsbolagets fastigheter. De har lett och planerat bolagets
verksamhet, upphandlat tjänster för drift och underhåll samt själva
utfört flera praktiska sysslor i fastighetsförvaltningen.
Advokatfirman VICI
Pågående utredning
Förslag senast 1 september 2016
Startade med ägarskiften i fåmansföretag har nu utvidgats till att gälla
hela regelverket med fåmansföretag.
•
•
•
•
•
•
•
Storleken på schablonbeloppet – krav på aktivitet av delägare?
När ska schablonregeln användas?
Beräkning av kapitalavkastning
Lönebaserade utrymmet – delägares egen lön?
Sparat utdelningsutrymme
Takreglerna för beskattning i inkomstslaget tjänst
Skattesatsen inom gränsbeloppet och över takbeloppet
Förslag som man befinner lämpliga för att begränsa den skattemässiga
inkomstomvandlingen.
Advokatfirman VICI
Logga kund
Investeraravdrag
• Innebär att fysisk person kan få göra avdrag för hälften av
anskaffningskostnaden i samband med att ett bolag av mindre storlek
bildas eller vid nyemission.
• Andelarna måste förvärvas kontant.
• Avdrag medges under inkomst av kapital.
• Avdrag med högst 650 000 kr per person
och år motsvarar förvärv av andelar för 1,3 miljoner kr.
Advokatfirman VICI

similar documents