Beslut hösten 2013?

Report
Förstudien
om utbyggnad av
Bredband
på
landsbygden
7 maj 2013
Förstudie
Bredband på landsbygden
• En kartläggning av befintlig bredband och kabel i Flens
kommun
• Kartlägga möjliga tekniska lösningar
• Marknadsanalys för att bedöma möjliga kommersiella
aktörers roll i bredbandsetableringen i Flens kommun
• Förslag på hur bredband kan utbyggas i kommunens
orter och landsbygd
• Förslag på finansiering av utbyggnad av bredband till
orter och landsbygd
• Förslag på möjliga samarbetsparter i andra kommuner
Kartläggning av befintlig
bredband
• Alla lägenheter i Flens Bostad AB har
möjlighet för fiberanslutning genom Telia
• Tätorterna har i de flesta fall möjlighet för
ADSL (upp till 24 Mb/sek.)
• Flens kommun har ett fiberstamnät
utbyggt till alla tätorter
• Annat fiber i Flens kommun;
Telia/Skanova, Kraftnät, Vattenfall, med
flera
Organisation/aktörer
Kommunikations
-operatör
Vem äger
nätet?
Vem driver
och
underhåller
nätet?
Fiberföreningar
Tjänsteleverantör
Vem
levererar
tjänster i
nätet?
Flen Fibernät
Sparreholm
Blå linje = luftledning
Röd linje = markförlagt
Parametrar
•
•
•
•
•
•
•
Utgångspunkten för Flens kommuns utbyggnad av fiber är att säkra att
kommuninvånarna får möjlighet för att få bäst möjliga kvalitet av fiber på det
mest kostnadseffektiva sättet.
Det finns alltså inget eget värde i att Flens kommun äger
bredbandsinfrastrukturen själva.
Alla kommundelar ska ha möjlighet för att koppla upp sig på stamnät via
fiber föreningar.
Kostnaden för uppkoppling till stamnätet bör fördelas solidarisk bland
kommundelarna
Kommunen tar en aktiv roll i att möjliggöra detta, men överlämnar ansvaret
för och finansieringen av utbyggnaden av lokala nät till fiberföreningar
Kommunen kommer att underlätta utbyggnaden av lokala nät genom att
bland annat:
– Underlätta ledningsrätt på kommunens mark
– Ge tillstånd till grävning på kommunens mark
Kommunen kommer att säkra att lokala grupper får stöd i att bilda
fiberföreningar
Byalagsmodellen
Fastighets
nät
Bynät
Internet
TV - Telefoni
Huvudnod
Stadsnätet
Ortsnod
Alternativ för utbyggnad
1
Ägare av stamnätet
Flens kommun
2
Telia/Skanova
Kommunikationsoperatör Zitius/Quadracom
Telia Öppet Nät
Öppet nät
JA
JA
Befintlig stamnät
8 av 21
telestationsområden
15 av 21
telestationsområden
Utbyggnad av stamnät
Kommunen
Skanova i samarbete
med kommunen?
Finansiering av
stamnätsutbyggnad
Solidarisk mellan alla
kommundelar
??
Potentiellt fibertillgång
Till alla
Bara där fiber finns i dag
telestationsområden där Villaområden
XX antal hushåll går med Byalag (min 12 hushåll)
i fiberförening
Kommunikationsoperatör Stöd till fiberföreningar
ens roll
Stöd till fiberföreningar
Fiberföreningarnas roll
• Rekrytera medlemmar till föreningen (xx%
av hushållen)
• Fiberföreningar ansvarar för utbyggnad av
lokala nät
• Fiberföreningar ansvarar för finansiering
av lokala nät på solidarisk basis
Kostnader för utbyggnad
Område
Glesbygd
Landsbygd
Bebyggt område
Stadsnära miljö
Städer
kostnad
150 kr/meter
200 kr/meter
300 kr/meter
500 kr/meter
1000 kr/meter
Schablonkostnad för utbyggnad av 5 mil stamnät
=
12,5 miljoner kr.
Risker
• Otydlighet/otillräcklig bra avtal med
kommunikationsoperatör
• Otillräcklig kapacitet och kunskap inom
kommunen
• Brist på intresse från ortsbor
• Brist på investeringsmedel från kommunen
Tidplan
• Förstudie planerat klart i hösten 2012
• Försenat till hösten 2013
– Diskussion/förhandling med Zitius/Telia Öppet
Nät pågår
– Beslut hösten 2013?
• Påbörja gärna intresseförfrågan, men
precis form för fiberförening beror på vilket
alternativ som väljs.

similar documents