Judendom

Report
Världsreligioner och Judendom
 Varför världsreligioner?
 Många anhängare
 Utbredda
 Gamla
 Har påverkat och influerat många viktiga kulturer
och samhällen
Ålder?
 Hinduism
 1500 f.kr. (f.v.t.)800 f.kr.
 Judendom
 1800 f.kr. 1200 f.kr 500
f.kr 70 e.kr.
 Buddhism
 500-400 f.kr.
 Kristendom
 30-300 e.kr.
 Islam
 600 e.kr
Antal utövare?
 Kristendomen
 Ca 2 miljarder
 Islam
 Ca 1,5 miljarder
 Hinduism
 Ca 900 miljoner
 Buddhism
 Ca 400 miljoner
 Judendom
 15 - 18 miljoner
Är då judendom en
världsreligion?
 JA!
Judendom
Likheter med de andra
abrahamitiska religionerna
Monoteistiska
Gud har skapat världen
Gud är god, allsmäktig
Personlig gud, griper in i historien
Linjär livsåskådning
Gud talar genom profeter
Änglar viktiga (Djibril/Gabriel)
Människan har en fri vilja (given av Gud), ansvarig för
sina handlingar
 Gemensamma berättelser, heliga personer - Mose/Musa,
Gabriel/Jibril, Salomo/Suleiman
 Jesus/Isa (kristendomen, islam)
 Matregler (judendomen, islam)
 Manlig omskärelse (judendom, islam)
Historiska personer
Adam och Eva
Noa
Abraham
+ Sara= Isak
(judendom, kristendom)
+Hagar= Ismael
Moses
David
(islam)
Judendomens bakgrund
 1800 f.kr (Abraham) 1200 f.kr. (Moses)
 500 f.kr. – Många av de heliga texterna
nedtecknas
 Messiastanken
 70 e.kr. Jerusalem förstörs
 Diaspora
 Drömmen om ”det förlovade landet”
 300 e.kr. kristendomen statsreligion - förföljelse
 600 e.kr. islam
Gudssyn
 Monoteism
 Monism – världen / Gud är ej delad
 Gud är det heligaste som finns
 Adonai – ”herren”
 Personlig gud- bön
 Tacka, lovprisa, vädjan
 Trosbekännelsen:
”Hör, Israel! Herren är vår Gud, Herren är en. Du
skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, med
hela din själ och med all din kraft”
Människosyn
 Guds avbild
 Värde som art och individer
 Skapelsen god -Livet är gott – så även människan
 Fri vilja – har förmågan att skilja mellan ont och
gott precis som Gud
 Människan har ett ansvar att fullfölja Guds rike på
jorden
 Efter döden? Bara Gud vet!
Heliga skrifter: Tanak och Talmud
TANAKH
Motsvarar de kristnas ”Gamla testamente”
Torah: De 5 Moseböckerna
Neviim: Profetberättelserna (ex. David, Kung Salomo m.fl.
Ketuvim: Skrifterna (poesi, vishetssånger, kärlekslyrik)
TALMUD
Kommentarer och tolkningar till Tanak
Den muntliga läran (Mishna och Gemara)
Mishna (klar år 200) innehåller kunskap från rabbiner, judiska
lärda, och deras tolkningar av regler, riter och juridik
Guds förbund med människorna
 Ömsesidigt avtal mellan människa och Gud
 Gud har valt ut ett folk att uppenbara sin vilja för
 Judarna accepterar detta, följer Guds vilja och
hans vägledning
 Förföljelser/antisemitism: kan tolkas som
särskilda prövningar
 Vanlig tanke idag: Judarna ej bättre men har ändå
valts ut att fungera som en förebild för resten av
världen
Mose med tavlorna (De tio Guds
bud)
Messias
 Messias = Den Smorde
 När Messias kommer, kommer Guds rike på jorden.
Messias kommer att bygga upp templet och Israel på
nytt. Skapa fred.
 Messias kan tolkas som en person, eller som en liknelse
över Israels folks enande och återvändande till det
heliga landet
 Kristendomens Messias = Jesus
 Jesus erkänns inte som Messias inom judendom
Regler (lagar), riter och högtider
 Matregler (Kosher)
 Omskärelse (liksom inom islam)
 Synagogan (efter templets plets förstörelse)
 Sabbaten (vilodagen)
 Jom Kippur
 Pesach
Sabbaten (vilodagen)
Varför?
Gud vilade på den 7:e dagen när världen skapades
När?
Från fredag kväll till lördag kväll
Hur?
Arbetsförbud
Man ska vila
Högtider
 PESACH (påsken)
Firas för att minnas uttåget ur Egypten. Förknippas med
osyrat bröd (ojäst)
 YOM KIPPUR
Rosh Hashana är tio botedagar som firas med bön och
eftertänksamhet, vilket avslutas med Yom Kippur
(försoningsdagen) där man ska försonas såväl med Gud
som människor. Ljus tänds för anhöriga.
Övergångsriter
Omskärelsen:
Enbart för män. Sker på åttonde dagen efter födelsen enligt
”omskärelsernas
förbund” 1Mos 17:10-12. 3000 pers./ år i Sv. (100 judar resten
muslimer)
Bar Mitzva/ Bat Mitzva
Betyder ”Budets son/dotter”. Sker vid 13 resp. 12 års ålder. Uppnår
religiös
myndighet (motsvarar kyrkans konfirmation)
.
Olika inriktningar inom judendom
 Som en förföljd minoritet har olika inriktningar av
judendom uppstått som en överlevnadsstrategi
 Liberal reformjudendom
 Ortodox judendom (samt ultraortodox)
 Konservativ judendom
Inriktningarnas gemensamma
grunder
 Tron på Gud och förbundet
 Högtiderna
 Skrifterna
 Hebreiskan
 Historien

similar documents