Förvaltningen av guld- och valutareserven

Report
Förvaltning av
guld- och
valutareserven
Emelie Bagelius 2014-05-27
Guld- och valutareserven
Guldreserven 31 mdr kr*
Valutareserven 356 mdr kr*
Totalt 387 mdr kr*
* Marknadsvärde 2013-12-31
2
Riksbankens balansräkning*
Mdr SEK
* Per 2013-12-31
3
Vad säger Riksbankslagen?

Det ankommer på Riksbanken att i
valutapolitiskt syfte hålla tillgångar i utländsk
valuta, utländska fordringar och guld.

Om det finns synnerliga skäl får Riksbanken i
likviditets-stödjande syfte på särskilda villkor
bevilja kredit eller lämna garanti till sådana
bankinstitut och svenska företag som står under
tillsyn av Finansinspektionen.
4
Tillgångsförvaltningens mål

Primärt mål


Riksbanken ska alltid kunna uppfylla sitt
åtagande och sina uppdrag
Sekundärt mål

Uppnå långsiktigt god riskjusterad
avkastning.
5
Guld – och valutareserven ska
användas för





att ge tillfälligt likviditetsstöd i utländsk
valuta
att låna ut utländsk valuta till IMF
valutainterventioner
finansiera Riksbankens verksamhet
ge god riskjusterad avkastning
6
USD auktioner finansierades av
FED och valutareserven
Mdr
USD
M iljarder
USD
35
Utestående lånriksbankslån
Utestående
30
Finansierad av via
valutareserven
Finansiering
valutareserven
25
20
15
10
5
nov/ 09
okt/ 09
sep/ 09
aug/ 09
jul/ 09
jun/ 09
maj/ 09
apr/ 09
mar/ 09
feb/ 09
jan/ 09
dec/ 08
nov/ 08
okt/ 08
0
7
Investeringspolicy

Tillgångsfördelning:
 USD
minst 70%
 EUR
 Övriga OECD-valutor utom SEK
minst 42%
minst 28%
0–10%

Valutarisk: max 15% av nettotillgångarna får omvandlas
från EUR eller USD till annan OECD-valuta.

Ränterisk (nettotillgångarna): mätt som modifierad
duration 2,0–6,0
8
Valutareservens tillgångar
fördelade över valuta
EUR totalt
37,0%
Figuren visar valutareservens tillgångar (356 mdr kr) fördelade över valuta per 2013-12-31
9
Eurotillgångarna fördelade
över länder
Figuren visar valutareservens eurotillgångar (132 mdr kr) fördelade över länder per 2013-12-31.
10
Guldreserven



125,7 ton
Andel av reserven: ca 8 %
Historisk koppling till sedlar och mynt




Guldmyntfot 1873-1914
Riksbanken skyldig att lösa in sedlar mot guld
enligt Sveriges grundlag fram till 1975
Bretton Woodssystemet 1944-1971
Idag: en tillgång och reserv i orostider
11
Valutaexponering
Figuren visar valutareservens nettotillgångar fördelade över valuta per 2013-01-31.
12

Riksbanken förvaltar guld- och valutareserven
för att självständigt kunna uppfylla sina
lagstadgade mål och utföra sina uppdrag.

Behovet av tillfälligt likviditetsstöd i utländsk
valuta tongivande för valutareservens
sammansättning.
13
Extra bilder
14
Handla guld

London Bullion Market är den primära
marknadsplatsen

Fysiskt, derivat eller ETF (sedan 2005)

London Good Delivery (LDG) specificerar
vilka egenskaper en guldtacka ska för
maximal likviditet.

En guldtacka: ca 12,5 kg och ca 3,5 mkr
15
Genomsnittlig avkastning och
utdelning till staten
Perioden: 2004-2013

Guld- och valutareservens totala
avkastning i SEK: 7 mdr kr per år.

Utdelningen till staten: 5,5 mdr kr.
16

similar documents