Төрийн сангийн үйл ажиллагаа

Report
Төрийн сангийн үйл ажиллагаа
2014.06.04
1
Сумдын Төрийн сангийн төлөөлөгчийн гүйцэтгэж
буй ажлууд
• Төрийн сангийн:
• Төсвийн төсөл боловсруулж, нэгтгэх, хуваарилах
• Сумын төсвийн орлого, зарлагын гүйлгээг хянан
баталгаажуулах
• Төрийн сангийн заавар журмыг хэрэгжүүлэх
• Төрийн сангийн дотоод хяналтыг сайжруулах
• Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулах
• Орон нутгийн эд хөрөнгийн хадгалалт
хамгаалалтыг сайжруулах
• Статистикийн:
2
Сумдын Төрийн сангийн төлөөлөгчийн
гүйцэтгэж буй ажлууд
• Статистикийн хүн, малын тоонд явах, мэдээ тайланг
нэгтгэн хүлээлгэн өгөх
• Статистикийн 8-9 нэр төрлийн мэдээг сар бүр өгөх
• Хэрэглээний үнийн судалгаа, гол нэрийн барааны
нөөцийн судалгааг сар бүр гаргаж өгөх
• Суманд үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж
байгууллагуудын үйл ажиллагааны мэдээг улирал бүр
гаргах
• цаг үеийн шинжтэй графикт бус мэдээ, судалгааг
гаргах
3
Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн талаар
• Төсвийн шинэ хууль хэрэгжиж эхэлсэнээр орон нутгийн төсвөөр
хэрэгжүүлэх чиг үүрэг тодорхой болсон.
• Суманд ОНХСан бий болж орон нутагт хөрөнгө оруулалт нэмэгдсэн
• ХАА-г суманд зохион байгуулсанаар сумын Тамгын газар
гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах, ажлын гүйцэтгэлд хяналт тавих
боломжтой болсон.
• Аж ахуйн нэгж, төсөвт байгууллагууд НББ-ийг аккруэл сууриар
хөтөлж аж ахуйн нэгж байгууллаг улирал бүр, төсөвт байгууллага
хагас бүтэн жилээр санхүүгийн тайлан гарган хугацаандаа тайлагнаж
байна.
• Эд хөрөнгийн тооллогыг жилд 2 удаа зохион байгуулж байна.
4
ТӨРИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР
• Төсвийн байгууллага төрийн санд бүртгэлийн данстай
болсноор төсвийн хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах, эдийн
засгийн ангиллын дагуу зарцуулахад хяналт тавих болсон
• Сумын ерөнхий санхүүч нар төрийн сангийн гүйлгээ хийж
байгаа нь ажлын ачааллыг ихэсгэж байна.
• ЗГСУМС-н шинэчлэл өөрчлөлт сумдад хугацаа хоцорч
мэдэгддэгээс алдаатай гүйлгээ гарах нь их байна
• Сумын төрийн сангийн төлөөлөгчийг ЗГСУМС-ийн
сургалтанд хамруулах
• Сумдын ерөнхий санхүүчдийн ажил үүргийн хуваарийг
жигдлэх
5
• Free balansce программд иргэн аж ахуйн
нэгжийн арилжааны банкинд байгаа данс
шалгадаг программ нэмж суулгах зэрэг
ажлуудыг зохион байгуулвал төрийн сангийн
алдаатай гүйлгээ гаргахгүй байх боломжтой.
6
САНАЛ ХҮСЭЛТ
• Төсөвт байгууллагын нягтлан бодогчдын үүргийн
хуваарийг жигдлэх, төсвийн ил тод байдлыг хангах,
нягтлан бодогчдын мэдлэг чадвар сайжруулах үр
дүнтэй гэж үзэн суман санхүүгийн алба байгуулах
• Сумын төрийн сангийн төлөөлөгч статистикийн
ажил хавсарч хийснээр хагас бүтэн жилийн мал, хүн
амын тооллого, төсвийн төсөл боловсруулах,
санхүүгийн тайлангийн нэгтгэл тушаах, аж ахуйн
нэгжүүдийн тайлан хүлээн авах зэрэг мэдээ
тайлангуудын хугацаа давхардаж ажлын бүтээмж
муу байдаг гэж үзэн статистикийн мэргэжилтний
ажлыг төрийн сангийн төлөөлөгчийн ажил
үүргээс тусгаарлах
7
• Төрийн сангийн онлайн сүлжээнд холбогдсон 2007,
2008 оноос хойш компьютер техник хэрэгслээ
шинэчлээгүй учраас гацах, удах, унтрах, гүйлгээ саатах
зэрэг бэрхшээл байнга гарч байна. Иймд сумдын
төрийн сангийн сүлжээний тоног төхөөрөмж,
компьютер техник хэрэгслийг шинэчлэн
сайжруулах гэсэн саналуудыг оруулж байна.
Төрийн сангийн төлөөлөгчид бид Монгол улсын
Төсвийн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж,
тэдгээртэй нийцүүлэн гаргасан заавар, журам, тушаал,
шийдвэрийг даган мөрдөж, 2013 оны төсвийн
гүйцэтгэлийн тайлан, төсвийн сахилга хариуцлагын
зөвлөгөөнөөс гарах албан даалгаврыг хэрэгжүүлэн
ажиллах болно.
8
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
9

similar documents