Mini*trovanie pri krí*ovej ceste

Report
– ako v minulosti,
i v súčasnosti zohráva dôležitú
úlohu. Cesta vždy viedla
odniekiaľ niekam, bola
spojivom medzi ľuďmi.
Rimania mali dobre
vybudované cesty, ktoré
umožňovali rýchly presun
vojska a komunikáciu. Po
stáročia boli známe obchodné
cesty, ktoré navzájom spájali
rôzne časti sveta. I dnes sú
dôležité kvalitné a rýchle cesty.
Symbolom cesty označujeme aj životnú púť človeka.
Cesta života človeka má svoj začiatok, križovatky,
svoju dĺžku a cieľ.
Sám Ježiš Kristus o sebe povedal:
„Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde
k Otcovi, iba cezo mňa“ (Jn 14,6).
Ježiš
Prišiel od Otca
K nemu sa vrátil
Tým jasne označil našu cestu,
ukázal nám cieľ, stal sa naším
sprievodcom na nej. Sám
kráčal po tejto zemi, po ceste,
ktorú mu určil Otec
a v závere svojej misie
vykročil na cestu utrpenia.
Ježišovi nasledovníci si túto
jeho poslednú cestu dodnes
pripomínajú.
Šíriteľmi pobožnosti krížovej cesty, akú ju
poznáme dnes, boli:
sv. Bernard z Clairvaux,
sv. František Assiský
sv. Bonaventúra
Jej hlavnými šíriteľmi boli pútnici, ktorí
prichádzali do Svätého mesta Jeruzalema, aby tam
uctili sväté miesta a kráčali po stopách nášho Pána.
Keď pútnici nemohli putovať do Svätej zeme,
tak sa začali na Západe budovať kalvárie.
Najznámejšia krížová cesta je v Koloseu, dňa 27.12.
ju vo Svätom roku 1750 posvätil Benedikt XIV.
Búrlivé udalosti 18. a 19. stor. zabránili rozvíjať túto
tradíciu.
Obnovil ju až v roku 1964 pápež Pavol VI.
Teraz sa koná každoročne vo Veľký piatok.
Krížová cesta má 14 zastavení. (Prvýkrát sa
s takouto podobou pobožnosti stretáme
v Španielsku vo františkánskom prostredí.)
Najznámejšie sú zastavenia,
ktoré začínajú
odsúdením
Ježiša Krista
až po jeho
uloženie do hrobu.
Odsúdenie Ježiša Krista
Uloženie Ježiša do hrobu
Ďalším variantom sú zastavenia
od večeradla
po zmŕtvychvstanie.
Posledná večera
Zmŕtvychvstanie Pána Ježiša
Krížovú cestu sa modlievame
predovšetkým v pôste,
niektorí sa ju modlia každý deň.
Účasť na nej je spojená s možnosťou získať za
obvyklých podmienok úplné odpustky.
Vyžaduje sa, aby sa modliaci
pohyboval od jedného zastavenia
k druhému a rozjímal o umučení
a smrti Ježiša Krista. Ak sa koná
pobožnosť verejne, stačí, ak sa pohybuje ten, čo
vedie pobožnosť.
V neprítomnosti kňaza môže viesť celú krížovú
cestu miništrant, a to nasledovne: pred začiatkom
si miništranti rozdelia úlohy, ktoré budú
vykonávať počas krížovej cesty (jeden ponesie
kríž, vedľa neho dvaja so zažatými sviecami).
Po príchode k oltáru si všetci miništranti pokľaknú,
okrem tých, ktorí nesú kríž a zažaté sviece.
Na úvod sa spieva primeraná pieseň podľa JKS.
Miništrant, ktorý vedie krížovú cestu, po úvodnej
piesni sa prežehná a prednesie úvodnú modlitbu,
ktorú môže ukončiť slovami
„Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami“,
ľud odpovedá „Aj nad dušami v očistci“.
Následne sa odoberie s ostatnými miništrantmi
k prvému zastaveniu.
Po doznení piesne miništrant oznámi veriacim
zastavenie, nad ktorým majú veriaci rozjímať.
Ďalej pokračuje zvolaním:
„Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti“,
ľud odpovedá: „Lebo si svojím krížom vykúpil
svet“.
Miništrant pokračuje úvahou nad zastavením.
Po úvahe môže byť chvíľa ticha, ak za úvahou
nasleduje ešte modlitba, možno sa ju pomodliť.
Rozjímanie nad zastavením ukončí miništrant
zvolaním:
„Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami“,
ľud odpovie „Aj nad dušami v očistci“.
Takto sa modlí aj ostatné zastavenia.
Po 14. zastavení sa miništranti vrátia k oltáru.
Po piesni miništrant zakončí krížovú cestu
záverečnou modlitbou. Vyzve ľudí, aby sa
pomodlili modlitbu na úmysel Svätého Otca
(Verím v Boha... Otče, náš..., Zdravas Mária...,
Sláva Otcu...).
Potom sa prežehná, spolu s ostatnými
miništrantmi pokľaknú pred bohostánkom a
odídu do sakristie.
(Ak sa nepoužíva Modlitebník s textami krížovej
cesty, je dôležité, aby iné texty, ktoré sa počas
Krížovej cesty čítajú, odobril kňaz.)



naučím sa jednotlivé zastavenia krížovej
cesty a zvolania
v pôstnom období si nájdem čas, aby som sa
zúčastnil verejnej pobožnosti krížovej cesty
a aspoň raz si ju vykonal súkromne splniac aj
obvyklé podmienky pre získanie úplných
odpustkov
častejšie si uvedomím,
čo je cieľom mojej životnej cesty.

similar documents