Er norske skogsentreprenører mindre effektive enn sine svenske

Report
Er norske skogsentreprenører mindre
effektive enn sine svenske kollegaer?
Ole Randin Klokkerengen
Hvordan måle effektivitet?
Mest mulig m3 hogd og fremkjørt pr. tidsenhet?
eller
Mest mulig total inntjening pr. tidsenhet?
Ansvaret for konkurransedyktig
ferdigvare?
• Industrien?
• Entreprenøren?
• Skogeieren?
Rotnetto eller arealnetto?
Vises med eksempel fra virkligheten
Forutsettning: 1 bestand, 12 dekar, 470 m3 , Bon: G23 på alt.
Brutto tømmerverdi kr 300,- pr m3 , og normal driftspris kr. 100 pr m3 .
Beskjed fra skogeier til skogbruksleder: Ta det som er lønnsomt å få tak i.
Eks 1: Det ble hogd 300 m3 , resten blir
0-omr. med foryngelse på nedsiden.
Brutto: 300m3 * 300 kr
= 90000
Driftskostnad: 300m3 * 100 kr = 30000
Netto:
= 60000
Eks 2: Annen planlegging, inbefattet
gravemaskin og manuell felling førte
til at 470 m3 blir hogd.
Brutto: 300m3 * 300 kr
=141000
Driftskostnad: 470m3 * 140 kr = 65800
Netto:
= 75200
Rotnetto eller arealnetto?
Rotnetto
Eks 1:
60 000,- / 300 m3 = kr 200,- pr. m3
Eks 2:
75 200,- / 470 m3 = kr 160,- pr. m3
Arealnetto
Eks 1:
Eks 2:
60 000,- / 12 dekar = kr 5000,- pr. dekar
75 200,- / 12 dekar = kr 6266,- pr. dekar

similar documents