ดาวน์โหลดเอกสาร

Report
องค์กรร่วมลดโลกร้อน
ด้วยการลดคาร์บอนฟุ ตพริ้นท์องค์กร
ปัจจุบ ัน ประเทศต่างๆทว่ ั โลกแจ้งยืนย ันทีจ
่ ะลด
ก๊าซเรือนกระจกรวมก ันแล้วได้ประมาณ 60% ของ
ปริมาณทีจ
่ ะควบคุมอุณหภูมโิ ลกไม่ให้เกิน 2˚C
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ~ 229 MtCO2e
Emission
(1000 tons)
69.6%
120,000
100,000
80,000
22.6%
60,000
40,000
4.1%
7.2%
20,000
-3.5%
0
Energy
Industrial
Agriculture
Sources of emission by sector
Landuse
change &
forestry
Wastes
การคาดการณ์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของไทย (BAU)
ปี พ.ศ. 2593 (2050) (MtCO2e)
ึ ษาแนวทางการพัฒนาเพือ
ทีม
่ า: การศก
่ จัดทาข ้อมูลและแบบจาลองสาหรับ Emission Inventory ของประเทศไทย, 2553 (JGSEE)
4
สถานการณ์การลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย
(มี.ค. 2555)

โครงการ CDM ในประเทศไทยได้ร ับการร ับรอง (ได้ร ับ Letter of
Approval: LoA) แล้วจานวน 168 โครงการ

รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล
่ ดลงได้อย่างเป็นทางการ หรือปริมาณ
คาร์บอนเครดิตประมาณ 10.12 ล้านต ันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี
(MtCO2e/y)

มีจานวนผูแ
้ สดงความจานงกว่า 273 โครงการ

มีโครงการทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนแล้ว 67 โครงการ (~3.49 MtCO2e) และได้ร ับการ
ร ับรองจาก CDM EB แล้ว 11 โครงการ
(1.04 M tCO2e/y)

โครงการประเภท VER ประมาณ 2 MtCO2e/y

รวม ประมาณ
12 MtCO2e/y + ???
Carbon Footprint for Products
คาร์บอนฟุตพริน
้ ท์ของผลิตภ ัณฑ์

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป่ ล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฏจักร
หรือวงจรชีวติ ของผลิตภัณฑ์
ตัง้ แต่การได้มาซึง่ วัตถุดบิ การขนส่ง การประกอบชิน้ ส่วน การใช้งาน และการ
จัดการซากผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยการคานวณออกมาในรูปของ
คาร์ บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปัจจุบนั ได้มกี ารให้เครือ่ งหมาย CFP ไปแล้ว 458 ผลิตภัณฑ์ (ก.พ. 2555)
Carbon Footprint for Organization
คาร์บอนฟุตพริน
้ ท์ขององค์กร
“Carbon Footprint for
Organization” หมายถึง
ปริมาณการปล่อยและการลด
ก๊าซเรือนกระจก ของกิจกรรม
ต่างๆ ภายใต้ขอบเขตของ
องค์กร โดยว ัดและคานวณเป็น
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
XX tons
Organization
Operational Boundaries for Organization’s CFP
GHG emissions
from organization
ISO14064-1
Emissions
from sources owned
or controlled
by a reporting entity
(e.g. fuel combustion)
Emissions
from sources
owned by another entity
(e.g. grid electricity)
Direct
GHG
emissions
Scope 1
Energy
Indirect
emissions
Scope 2
Other
indirect
emissions
Scope 3
JVETS Boundary
EU-ETS Boundary
Principles: Relevance, Completeness, Consistency,
Accuracy, Transparency
Emissions from
extraction and
production of
purchased materials
and fuels,
outsourced
activities, waste
disposal
Activities under Operation Boundary
Source: http://www.greenadvisor.fr/userfiles/image/GHG%20Protocol.jpg
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในองค์กร


Scope 1: ลดจากกิจกรรม
ขององค์กรโดยตรง
การประหยัดพลังงาน


 ลดการใช้ไฟฟ้าจาก grid – ลิฟท์
 ลดการใช้เชื้อเพลิง – น้ามันเตา
การจัดเส้นทางขนส่ง
 บริการขนส่งมวลชน, Car pool
 สร้าง/ใช้ พลังงานหมุนเวียน :
แสงอาทิตย์ ลม



ประหยัดน้าใช้ (กรณีผลิตเอง ไฟฟ้า น้าเสีย)
การลดปริมาณของเสีย : 3R
ปลูกต้นไม้ / ทาสวน
Scope 2: ลดการซื้อ
การประหยัดพลังงาน
เครื่องปรับอากาศ แสงสว่าง และ อุ
ปกร์ไฟฟ้าต่างๆ

ประหยัดน้าใช้ (จากการประปา)

E- communication

Scope 3: ลดการจ้าง
 การขนส่ง
 การกาจัดของเสีย
โครงการคาร์บอนฟุตพริน
้ ท์
ขององค์กรนาร่อง
พ.ศ. 2553-54 โครงการนาร่องเพือ่ หาแนวทางระเบียบ
วิธีการ และการคานวณ 16 องค์กร
 ปี




อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัย
หน่วยราชการ
เทศบาล
พ.ศ. 2555 โครงการนาร่อง 23 เทศบาล เพือ่ นาไปสู่กิจกรรม
“เมืองลดคาร์บอน (Low Carbon City)”
 ปี
ผลประโยชน์ร่วมจากการลดคาร์ บอน (Co-benefit)
ลดค่าใช้จา่ ยองค์กร
 สร้างวินยั สร้างความสัมพันธ์ บุคลากร

ส่งผลถึงวิถชี วี ติ แบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับครอบครัว
 สร้างอาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง
 ลดการใช้ทรัพยากรของประเทศ เสริมสร้างเศรษฐกิจ
องค์การบริหารจ ัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)
Thailand Greenhouse Gas Management Organization
(Public Organization)
Government Complex, Building B, Floor 9,
120 Chaengwatana Rd., Laksi, Bangkok 10210
Tel. 02 141 9790
Fax 02 143 8400
WWW.TGO.OR.TH

similar documents