islam_cinta_kebersihan - Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

Report
ISLAM
CINTA KEBERSIHAN
07 Mac 2014/ 05 Jamadilawal 1435h
2
‫ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ‬
‫ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ‬
‫ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ‬
‫ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ ﮠ‬
‫‪3‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫يك لَ ُه‬
‫ر‬
‫ش‬
‫ال‬
‫ه‬
‫د‬
‫ح‬
‫و‬
‫الل‬
‫ال‬
‫إ‬
‫ه‬
‫ل‬
‫أَ ْش َه ُد أَ ْن الَ إ ََ‬
‫ُ َ ْ َُ َ َ َ‬
‫َوأَ ْش َه ُد أ َّ‬
‫ث‬
‫َن َسيِّ َدنَا ُُمَ َّمدا َبْد ُدهُ َوَس ُس ْ لُه الْ َمْد عُ ْ ُ‬
‫‪4‬‬
‫َّ‬
‫ِّ‬
‫ِ‬
‫َِّب الْ َك ِرِْي َسيِّ ِدنَا ُُمَ َّم ٍد‬
‫ن‬
‫ال‬
‫ا‬
‫ذ‬
‫ه‬
‫ى‬
‫ل‬
‫ب‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫و‬
‫ل‬
‫ص‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ل‬
‫ا‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫ِّ‬
‫َ‬
‫ِّ‬
‫َ‬
‫ُ َ ََ ْ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ٍ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ص ْحده َوَم ْن تَد َع ُه ْم بإ ْح َسان إ َل يَ ْ الدِّيْن‬
‫َو َبلَى آله َو َ‬
‫‪5‬‬
ِ
ِ
ِ
َّ
‫ أ ُْوصْي ُك ْم‬،َ‫ ات ُق ا الل‬،‫ فَيَا بدَ َاد الل‬،‫أ ََّما بَ ْع ُد‬
ِ
َِّ ‫وإ‬
‫ فَ َق ْد فَ َاَ الْ ُمتَّ ُق ْ ن‬،‫اي بِتَ ْق َى الل‬
‫ي‬
َ َ
Bertakwalah kepada Allah S.W.T. dengan sebenarbenar takwa, sesungguhnya berjayalah orangorang bertakwa.
6
Melaksanakan segala
perintahNya
Marilah sama-sama kita
bertakwa kepada Allah
SWT dengan
memperkukuhkan
pengabadian diri kita
kepada-Nya
7
ISLAM
CINTA KEBERSIHAN
Dalam Islam amalan menjaga
kebersihan
menjadi satu tuntutan keimanan
Islam amat menyukai orang yang
cintakan kebersihan serta sentiasa
menjaga kebersihan
‫ﯟ‬
‫ﯞ‬
‫ﯝ‬
‫ﯚ ﯛ ﯜ‬
Maksudnya: “Sesungguhnya Allah mengasihi
orang-orang yang banyak bertaubat, dan
mengasihi orang-orang yang sentiasa mensucikan
diri”.
Rasulullah SAW memperhalusi dengan meletakkan
kebersihan itu kepada dua bahagian
Kebersihan
Diri Atau Jasmani
Kebersihan
Jiwa
“Kebersihan adalah setengah dari keimanan dan
(ucapan/dzikir) alhamdulillah akan memenuhi
timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah keduanya
akan memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Solat
adalah cahaya, sedekah adalah burhan (petunjuk),
kesabaran adalah cahaya yang terang benderang dan
al-Qur'an dapat menjadi hujjah yang dapat membela
atau memberatkan kita. Setiap manusia berusaha, ada
di antara mereka yang dengan usahanya akan
memerdekakan dirinya (dari api neraka), dan ada pula
yang dengan usahanya itu merosak dirinya”.
(Riwayat Muslim)
Islam sangat menggalakkan umatnya mensucikan
diri daripada hadas kecil mahupun hadas besar
sebelum melakukan ibadah sunat atau wajib
Seseorang yang ingin mendirikan solat
perlulah terlebih dahulu memastikan
diri, pakaian dan tempat solatnya bersih
dan terhindar dari segala najis
Umat Islam juga hendaklah peka dan
bertanggungjawab untuk menjadikan
tempat-tempat ibadah seperti masjid
dan surau agar sentiasa dalam keadaan
bersih
Masjid dan surau juga tidak dicemari dengan
kekotoran atau bau-bauan busuk sama ada
daripada binatang atau daripada buahbuahan dan ulam-ulaman yang boleh
mendatangkan rasa kurang selesa bagi para
jemaah.
“Bahawasanya masjid ini tidak boleh
dicemari oleh najis dan kekotoran kerana
ia adalah tempat untuk berzikir kepada
Allah SWT dan membaca al-Quran”.
(Riwayat Muslim).
Ramai dari kalangan
umat Islam tidak
menghayati tuntutan
menjaga kebersihan
Tanggungjawab masingmasing selalunya diserahkan
kepada pihak lain
Islam telah menetapkan menjaga
kebersihan merupakan tanggungjawab
bersama
Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah menyatakan bahawa:
Sunnah Rasulullah SAW datang dengan membawa ajaran
untuk menghindari kekotoran yang ada pada tubuh
badan manusia, sebagaimana dia juga datang dengan
membawa ajaran bagi menghindari kekotoran rohani.
Lambang kebersihan
seseorang selain daripada diri
dan pakaiannya juga dapat
dilihat dari keadaan
persekitaran kediaman
Sebuah kediaman yang
bahagia ialah yang sentiasa
menjaga keindahan dan
kebersihan samada di dalam
dan di luar rumah, serta
dapat memberi ketenteraman
dan kenikmatan kepada
penghuni rumah
Tiada longgokan sampah di
halaman rumah, tiada
longkang yang tersumbat,
tiada rimbunan pokok yang
terbiar atau hutan liar
Di luar kawasan rumah, jangan ada
sungai atau anak-anak sungai yang
tercemar kerana akibatnya akan
berlaku keracunan airnya
Merebaknya pelbagai penyakit seperti
kolera, cirit birit, denggi, keracunan
makanan, penyakit kulit dan sebagainya
yang boleh memberi kesan negatif
kepada kesihatan manusia
Semoga dengan amalan kebersihan oleh semua
pihak dari segi zahiriah dan batiniah akan
mewujudkan suasana yang harmoni sesama
manusia
Berdasarkan kepada laporan daripada Jabatan kesihatan, kebelakangan ini
terdapat peningkatan ketara bilangan kes kes demam denggi
Statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia
Menunjukkan bahawa sepanjang Januari hingga awal Mac
2014, sebanyak 18,165 kes denggi dilaporkan,
peningkatan sebanyak 316 peratus berbanding 4,370
kes dalam tempoh yang sama pada 2013
Sama-sama menjaga kebersihan terutamanya mencegah
pembiakan nyamuk aedes, dengan memastikan tempat air
bertakung, sisa pepejal, sampah sarap diurus dengan baik
dan persekitaran senantiasa bersih
Bagaimana mungkin kita mahu mencapai kesempurnaan iman jika aspek kebersihan
kita abaikan?.
Sampah sarap yang tidak diurus
dengan baik akan menjadikan
longkang-longkang tersumbat
dan seterusnya boleh
mengundang pelbagai jenis
penyakit yang merebak
Bahawa amalan menjaga kebersihan ini, jika tidak direncana dengan
tersusun ia akan merosakkan persekitaran dan akan menghancurkan
kehidupan
Bertanyalah kepada diri kita, adakah kita
sanggup menjerumuskan diri dan ahli
keluarga kita dalam kemudaratan dan
penyakit yang berbahaya seumpama ini?
Marilah kita mulai hari ini sama-sama berazam untuk
menjadikan kita muslim yang mempraktikkan amalan
menjaga kebersihan
YAKINLAH PILIHAN BERADA DI TANGAN KITA
Pertama
Kedua
• Hendaklah
mempertingkatkan
kesedaran terhadap kepentingan
menjaga kebersihan diri, tempat
tinggal, tempat ibadat, tempat
kerja dan seluruh tempat awam
sebagai cerminan kemurnian
ajaran Islam yang mengutamakan
kebersihan dalam semua bidang
kehidupan
• Setiap individu dari semua
golongan hendaklah samasama memikul tanggungjawab
dan menanam sikap suka
kepada kebersihan secara
berterusan
dengan
melaksanakan amalan ini
setiap masa bagi menghindari
berlakunya
kekotoran
di
merata tempat.
Ketiga:
Keempat:
• Kita sama-sama mendisiplinkan
diri bagi menjaga imej Islam yang
sukakan
kebersihan
dengan
melahirkan persekitaran yang
sejahtera.
• Mempertingkatkan amalan tegur
menegur dan nasihat- menasihati
sesama kita dalam hal menjaga
kebersihan
Kelima:
• Menggunakan kemudahan yang
disediakan dengan sebaik mungkin
seperti tong sampah, tong kitar
semula dan tempat pembuangan
sampah
tanpa
membiarkan
sampah sarap dan kekotoran
bertaburan di merata-rata.
‫ﮉ ﮊ‬
‫ﮈ‬
‫ﮐ‬
‫ﮏ‬
‫ﮆ ﮇ‬
‫ﮎ‬
‫ﮅ‬
‫ﮍ‬
‫ﮃ ﮄ‬
‫ﮌ‬
‫ﮂ‬
‫ﮋ‬
Bermaksud: “Allah tidak mahu menjadikan kamu
menanggung sesuatu kesusahan (kepayahan), tetapi
Ia berkehendak membersihkan(mensucikan) kamu
dan hendak menyempurnakan nikmat-Nya kepada
kamu, supaya kamu bersyukur”
30
31
32
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ك لَهُ‪َ ،‬وأَ ْش َه ُد أ َّ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َن‬
‫ي‬
‫ر‬
‫ش‬
‫آل‬
‫ه‬
‫د‬
‫ح‬
‫و‬
‫اهلل‬
‫ال‬
‫إ‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ا‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َْ‬
‫َُْ ُ‬
‫أَ ْش َه ُد أَ ْن ال َ‬
‫َسيِّ َدنَا َونَبِيَّ نَا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُدهُ َوَر ُس ْولُهُ َسيِّ ُد الْ َخالَئِ ِق َوالْبَ َش ِر‬
‫َّ‬
‫ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَا ِر ْك َعلَى َسيِّ ِدنَا َونَبِيِّ نَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى‬
‫ف‬
‫م‬
‫ه‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫اَلل ُ َ‬
‫آلِ ِه وأَصحابِ ِ‬
‫َج َم ِع ْي َن‪.‬‬
‫أ‬
‫ه‬
‫َ َْ ْ‬
‫‪33‬‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫أ ََّما بَ ْع ُد فَيَا بدَ َاد الل‪ ،‬إتَّ ُق ْا اللَ َوُك ْ نُ ْا‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ي‬
‫ق‬
‫اد‬
‫الص‬
‫ع‬
‫م‬
‫َّ‬
‫َْ‬
‫ََ‬
‫‪34‬‬
‫َّ‬
‫و‬
‫اب‬
‫ح‬
‫م‬
‫ل‬
‫ه‬
‫ن‬
‫ا‬
‫و‬
‫الل‬
‫َن‬
‫أ‬
‫ا‬
‫ع‬
‫ت‬
‫س‬
‫ال‬
‫د‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ ْ ُْ‬
‫َ ُِ ْ َ ُ َ َ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫أ ََمَرُك ْم بِأَ ْم ٍر بَ َدأَ فْيه بنَ ْفسه َوثَ ََّّن‬
‫ِِبَآلئِ َكتِ ِه الْمسدِّح ِِ بِ ُق ْد ِسهِ‬
‫َُ َ‬
‫‪35‬‬
‫صلَّ ْوا َع َل ْي ِه‬
‫ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ الَّ ِذي َْن َءا َم َنوُ ا َ‬
‫ﭾﭿ‬
‫‪36‬‬
37
Doa :
38
Doa :
Ya Allah anugerahkanlah rahmat ke atas Raja-raja kami dan
pemimpin-pemimpin kami yang melaksanakan kebenaran
dan menegakkan keadilan.
39
‫سالَ َم َة َوا ْل َعافِ َي َة‬
‫س ِك ْي َن َة َوال َّ‬
‫الر ْح َم َة َوال َّ‬
‫اَل ّل ُه َّم أَ ْن ِز ِل َّ‬
‫َع َلى َملِ ِك َنا سري فدوك بضيندا يغ دفرتوان‬
‫اضوغ المعتصم باهلل محب الدين توانكو الحاج‬
‫عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بدلي‬
‫شاه سري فدوك بضيندا راج فرمايسوري اضوغ‬
‫توانكو حاجه حمينه َو َع َلى فوتري‪ ٢‬سرتا‬
‫قرابة‪ ٢‬دراج سكلين‬
‫‪40‬‬
‫‪Doa :‬‬
‫اللَّه َّم اجعل مالِي ِزيا وسائِر بِالدِ‬
‫ُ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫م‬
‫ل‬
‫س‬
‫ْم‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ين طَيِّبَةً آمنَةً ُمطْ َمئنَّةً َرخيَّةً‬
‫ُْ َ‬
‫‪41‬‬
‫‪Doa :‬‬
‫ِ‬
‫ب لَنَا‬
‫ه‬
‫و‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ت‬
‫ي‬
‫د‬
‫ه‬
‫ذ‬
‫إ‬
‫د‬
‫ع‬
‫ب‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ب‬
‫و‬
‫ل‬
‫ق‬
‫غ‬
‫ز‬
‫ت‬
‫ال‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ب‬
‫ر‬
‫ْ‬
‫ِ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ْ‬
‫َْ َ‬
‫َ ْ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫اُ‬
‫ه‬
‫ْو‬
‫ل‬
‫ا‬
‫َ‬
‫ن‬
‫ا‬
‫ك‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ة‬
‫م‬
‫ح‬
‫ر‬
‫ك‬
‫ن‬
‫د‬
‫ل‬
‫ن‬
‫م‬
‫َّ‬
‫ْ‬
‫ً‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫ُ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ ُ‬
‫ْ‬
‫َْ َ‬
‫‪42‬‬
‫‪Doa :‬‬
‫الدنياَ حسنَةً وفِي ا َﻷ ِخرةِ‬
‫ِ‬
‫ربَّناَ اَتَِ‬
‫ُّ‬
‫ي‬
‫ف‬
‫ا‬
‫ن‬
‫َ‬
‫ََ َ‬
‫َ‬
‫ِ‬
‫اُ النَّا ِر‬
‫ذ‬
‫ع‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ق‬
‫و‬
‫ة‬
‫ن‬
‫س‬
‫ح‬
‫َ‬
‫ً‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫ََ َ‬
‫‪43‬‬
44
‫ِ‬
‫فَاذْ ُك ُروا اهللَ ال َْعظ ْي َم يَ ْذ ُك ْرُك ْم َوا ْش ُك ُرْوهُ َعلَى‬
‫ِ‬
‫ضلِهِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫ف‬
‫ن‬
‫م‬
‫وه‬
‫ل‬
‫أ‬
‫اس‬
‫و‬
‫م‬
‫ك‬
‫د‬
‫ز‬
‫ي‬
‫ه‬
‫م‬
‫ع‬
‫ْ‬
‫َ‬
‫نَ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ‬
‫‪45‬‬

similar documents