Presentation skatteträff 25 nov 2014 Ladda ned

Report
Klara, färdiga, gå
– Idrott och skatter
Stockholms idrottsförbund, 2014-11-25/27
Innehåll
• Arbetsgivare
• Idrottsutövare
– Domare
– Tränare
– Idrottsutövare
• Icke idrottsutövare
• Kontrolluppgifter
Ansvar
• Föreningen ansvarar själv för sina åtaganden i
egenskap av juridisk person
• Styrelse liksom medlemmar har därför inget
personligt ansvar om de fullgjort sina skyldigheter
som företrädare
• Den som agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt
utöver sina ramar eller inte fullgjort sina skyldigheter
som företrädare, kan dock bli personligt ansvarig
Arbetsgivare
Skatte- och avgiftsanmälan
• När föreningen första
gången ska betala ut
ersättning för arbete ska en
anmälan göras till
Skatteverket så att
föreningen blir registrerad i
arbetsgivarregistret.
• Anmälan görs på blankett
”Skatte- och
avgiftsanmälan” (SKV 4620)
Föreningar som bara betalar ut idrottsersättningar under
halvt prisbasbelopp behöver inte registrera sig som arbetsgivare
Anmäl att ni är arbetsgivare
x
sid. 1
IF Idrott
837600-0000
Idrottsvägen 123
123 45 Sportsviken
0123-45 67 89
sid. 2
20XX-05-01
1
120 000
Föreningen som arbetsgivare
•
Anmäl arbetsgivarregistrering till Skatteverket senast
14 dagar innan utbetalning
•
Vid utbetalningar en eller ett par gånger per år kan
föreningen med fördel anmäla sig som säsongsarbetsgivare.
Arbetsgivardeklaration lämnas då bara de gånger
utbetalning skett
•
Lämna arbetsgivardeklaration senast den 12 i månaden efter
utbetalning
•
Betala arbetsgivaravgifter och avdragen skatt senast den
12 i månaden efter utbetalning
E-tjänsten Skattedeklaration
(moms- och arbetsgivardeklaration)
Fördelar:
•
behöver inte vänta på
utskick av
pappersblankett
•
hjälp med uträkning
•
summeringskontroll
•
kvittens
•
se uppgifter från tidigare
perioder
Arbetsgivaravgifter
Inkomståret 2014
Födelseår
– 1937
0%
1938 – 1948
10.21 %
1949 – 1987
31.42 %
1988 –
15.49 %
Inkomståret 2015
Den fulla arbetsgivaravgiften kommer att vara densamma som för
inkomståret 2014 (31,42 %). Inget beslut om arbetsgivaravgiften för
ungdomar under 26 år och pensionärer.
Idrottsutövare
Vem är idrottsutövare?
• Aktiv deltagare i den idrottsliga
verksamheten
• Tränare
• Instruktör
• Lagledare
• Domare/linjemän
• Materialförvaltare
• Tävlingsfunktionär
Idrottsutövare är de personer som behövs för att genomföra
match eller tävling
Ersättning till idrottsutövare
• Arbetsgivaravgifter ska inte
betalas och skatt inte
innehållas om skattepliktig
ersättning till idrottsutövaren
understiger ett halvt
prisbasbelopp (22 200 kr,
2014) (22 250 kr, 2015) per
kalenderår
• Om ersättningen uppgår till
eller överstiger ett halvt
prisbasbelopp ska alltid
arbetsgivaravgift betalas
och skatt innehållas från
första kronan
Ersättningar till idrottsutövare
• Kontant lön och liknande ersättningar
• Reseersättning
• Idrottsredskap m.m.
• Tävlingsvinster
• Förmån av fri bil, kläder m.m.
• Schablonmässiga kostnadsersättningar
• Traktamente vid tjänsteresa
• Stipendier
Reseersättning
• Ersättning för resa från hemmet till tjänstestället är
en skattepliktig ersättning (lön)
• Ersättning för resa i tjänsten är skattefri förutsatt att
ersättningen inte överstiger fastställt schablonbelopp
eller faktisk kostnad
– Ersättning med egen bil 18:50 kronor/mil
Vad är tjänstestället?
• En idrottsutövare (ej domare/linjemän) har sitt
tjänsteställe på hemmaplan/-arenan
• Domare/linjemän har sitt tjänsteställe på den plats
där han/hon dömer
– detta gäller dock inte domare anställda av riks- eller
distriktsförbund
Skatteverkets ställningstagande 2008-04-24, dnr 131 349547-08
Tjänsteresa
Resor till och från
arbetet
Bostaden
Hemmaplan
(tjänsteställe)
Tjänsteresa
Bortaplan
Undantag inställelseresor
Reseersättning mellan bostaden och tjänstestället är
skattefri under förutsättning att
• annat arvode eller förmån inte betalts ut
• och att reseersättningen inte överstiger fastställd
schablon eller faktisk kostnad
Föreningen behöver inte lämna kontrolluppgift om den endast
betalat ut ersättning enligt ovan
Idrottsredskap och dylikt
Idrottsredskap som
idrottsutövare får eller får låna
från t.ex. förening för att
användas i den idrottsliga
verksamheten bör normalt inte
föranleda beskattning
Begränsat privat nyttjande
Tävlingsvinster
•
Tävlingsvinster i kontanter (el. liknande) är
skattepliktiga
•
Tävlingsvinster i form av bruksföremål är inte
skattepliktiga om värdet uppgår till max 1 300 kr
per tävling
•
Medaljer, plaketter, pokaler och liknande
minnesföremål är skattefria
Förmåner
Skattepliktiga oavsett om förmånen erhålls av
föreningen, tävlingsarrangör eller sponsor
• Marknadsvärdet
– säsongskort för familjemedlemmar
• Schablonregler
– bil
– bostad
– kost
Traktamente
Till idrottsutövaren kan föreningen betala ut skattefritt
traktamente för tjänsteresa om resan
• varit förenat med övernattning
• skett 5 mil från bostaden eller tjänstestället
(hemmaplan)
Kryssmarkering i kontrolluppgiften
Traktamente – belopp
• Hel dag – 220 kr
• Halv dag – 110 kr
• Logi – faktisk kostnad eller
110 kr ”nattschablon”
Stipendier
Stipendier som utbetalas från
föreningen till idrottsutövaren
är i normalfallet skattepliktiga
Icke idrottsutövare
Lön till andra än idrottsutövare
Vilka är inte idrottsutövare?
•
•
•
•
•
Kanslipersonal
Vaktmästare
Ordningsvakter
Kökspersonal
Sjukvårdspersonal
•
•
•
•
Kursledare
Föredragshållare
Försäljningspersonal
Styrelseledamöter
Vad räknas som lön?
• Lön och annan ersättning för utfört arbete
• Skattepliktiga förmåner
• Endagstraktamenten
• Kostnadsersättning över schablonbelopp
Arbetsgivaravgifter ska betalas och avdrag för skatt ska göras på
inkomst över 1 000 kr per person och år
Resor – styrelseledamöter
• Styrelseledamöter har i
normalfallet sitt tjänsteställe i
hemmet
• Ersättning till styrelseledamöter
för resor mellan bostaden och
sammanträdeslokalen är
tjänsteresa och därmed skattefri
om ersättningen inte överstiger
18:50 kr/mil
Kontrolluppgifter
Avstämning vid årets slut
Bokföring
Arbetsgivardeklarationer
Kontrolluppgifter
Lämna kontrolluppgift
Redovisa
•
•
•
•
via Internet, filöverföring
på datamedia från dataprogram
på registreringsprogram för kontrolluppgifter
manuell blankett
Kontrolluppgiften
• en mycket viktig uppgift
• senast den 31 januari 2015 till Skatteverket
Registreringsprogram för kontrolluppgifter
• Gratis
• Enkelt att använda
• Ny version varje år
• Ladda ned programmet från vår webbplats
www.skatteverket.se
• Beställ ”Registreringsprogram för kontrolluppgifter”
på CD (SKV 261) via servicetelefonen 020-567 000
(direktval 6807)
Registreringsprogram för kontrolluppgifter
E-tjänsten Filöverföring
Kontrolluppgifter
• En idrottsförening som under ett år har betalt ut
ersättning eller lämnat förmåner till en person med
sammanlagt 100 kr eller mer ska lämna
kontrolluppgift
• Kontrolluppgiften ska lämnas till Skatteverket senast
den 31 januari året efter utbetalningsåret
Kontrolluppgifter
På samtliga kontrolluppgifter ska följande uppgifter
finnas med
• föreningens organisationsnummer, namn och
adress
• inkomsttagarens personnummer, namn, adress och
anställningstid
• specifikationsnummer
Det är föreningens styrelse som ansvarar för att kontrolluppgifter
lämnas
Kontrolluppgift – icke idrottsutövare
1
IF Idrott
Ove Ovén
IP 5
Svensgårdsgatan 5
555 55 Svenninge
555 55 Svenninge
837300 – 0000
570701 - 0111
24 016
120 000
05
12
Kontrolluppgift – över ½ prisbasbelopp
2
IF Idrott
Robert Robertsson
IP 5
Rotens väg 3
555 55 Svenninge
555 55 Svenninge
837300 – 0000
680202 - 2121
7 500
25 000
08
12
Kontrolluppgift – under ½ prisbasbelopp
ingen avdragen skatt
3
IF Idrott
Jenny Jensen
IP 5
Jeansavägen 1
555 55 Svenninge
555 55 Svenninge
837300 – 0000
700303 - 0303
06
1 200
06
Kontrolluppgift – under ½ prisbasbelopp
Idrottsutövare med andra uppdrag i föreningen
4
IF Idrott
Anna Andersson
IP 5
Annan väg 3
555 55 Svenninge
555 55 Svenninge
837300 – 0000
710101-1010
4 500
1 500
15 000
01
12
Kontrolluppgift – andra ersättningar
5
IF Idrott
Kalle Karlsson
IP 5
Karlsgatan 6K
555 55 Svenninge
555 55 Svenninge
837300 – 0000
770707-7777
7 500
08
12
25 000
1 200
Kontrolluppgift – idrottsutövare
228 110
15 000
6
IF Idrott
Oskar Johansson
IP 5
Rotens väg 3
555 55 Svenninge
555 55 Svenninge
837300 – 0000
661231 - 2394
4 500
15 000
08
12
Faktaruta – ersättning till idrottsutövare
Ersättning
Kontrolluppgift
Arbetsgivaravgifter
Skatteavdrag
100 kr – upp
till ett halvt
prisbasbelopp
JA
NEJ
NEJ
Ett halvt
prisbasbelopp
och högre
JA
JA
JA
Faktaruta – ersättning till övrig personal
Ersättning
Kontrolluppgift
Arbetsgivaravgifter
Skatteavdrag
100 kr –
999 kr
JA
NEJ
NEJ
JA
JA
JA
1 000 kr –
och högre
A-SINK
• Arbetsgivaravgifter ska betalas
men regeln om idrottsersättningar
är tillämplig även på utländska
idrottsutövare
• Valmöjlighet
– A-SINK
eller
– enligt Inkomstskattelagen
Läs mer i broschyren ”Utbetalning av ersättning till utomlands
bosatta artister, idrottsmän m.fl.” (SKV 520)
Utbetalning till person som är bosatt i
utlandet
• Idrottsutövare som vistas i Sverige kortare tid än
6 månader omfattas av lagen om A-SINK och
betalar 15 % i skatt
• Utövaren ska tilldelas ett samordningsnummer
• Föreningen betalar in arbetsgivaravgifter och
innehåller skatt (15 %)
Utländsk idrottsutövare
• Kontrolluppgift ska inte lämnas på ersättning till
utländsk idrottsutövare
• Vid redovisning av A-SINK ska istället lämnas bilaga
”Registreringsanmälan för utomlands bosatta
artister” (SKV 3705) med specificerade uppgifter om
idrottsutövaren
Bilagan skickas till: Skatteverket, 771 83 Ludvika
Broschyrer
Samarbete om skatter
Kontakt
Informatör: Gunnar Högberg
Tel: 010 – 577 58 98
Mejl: [email protected]
Skatteupplysningen: 0771 – 567 567
Storföretagsregionen, Ludvikakontoret
A-SINK: 010 – 578 71 46
Tack för idag

similar documents