EGU-oplæg (powerpoint)

Report
UUV’s
repræsentantskabsmøde den
28.3.2012
STU og EGU i Køge Bugt
v. Dorte Olsen (Fremtidslinjen) og
Mark Jensen (UUV)
Målgrupper
Passer jeg til
kassen?
Passer kassen til
mig?
EGU
Målgruppe
Kommunerne er forpligtet til at tilbyde egu til alle i målgruppen.
Forpligtelsen gælder alle i målgruppen, der har CPR-nummer
registreret med bopæl i kommunen.
Produktionsskoler og skoler med erhvervsuddannelser kan på
kommunens vegne oprette og gennemføre egu. Der skal i så fald
foreligge en nærmere aftale med kommunen om varetagelse af
opgaven.
Der er ofte tale om unge, som har potentialer til en
erhvervsmæssig og personlig udvikling, men som af
forskellige årsager har behov for et uddannelsesmæssigt
skub, der er tilpasset den enkelte.
Der kan eksempelvis være tale om skoletrætte unge
eller unge med indlæringsvanskeligheder, tosprogede
unge med svage dansksproglige kompetencer, unge
med personlige og sociale problemer og lignende eller
unge med lettere udviklingsmæssige vanskeligheder.
Hvad er EGU og hvad er STU og hvor ligger forskellen?
• Hvor egu sigter mod at give umiddelbar
adgang til erhvervsuddannelse eller
beskæftigelse, sigter STU mod at give
personlige, sociale og faglige kompetencer
til så selvstændig og aktiv deltagelse i
voksenlivet som muligt og eventuelt til
fortsat uddannelse og beskæftigelse.
Varighed
• Varigheden af et egu-forløb er normalt to år.
Dog kan et forløb i særlige tilfælde forlænges
med indtil ét års praktik i en virksomhed.
• Skoledelen kan under alle omstændigheder ikke
overstige 40 ugers undervisning gennem hele
egu-forløbet inklusive forlængelsen. Minimum er
skoledelen på 20 uger.
Egu forløb
December 2011
Greve: 24 forløb
Køge: 18 forløb
Solrød: 5 forløb
Stevns 12 forløb
UPV
• Vurdering af uddannelsesparathed, som
den er beskrevet i vejledningsloven, får
derfor ikke betydning for
erhvervsgrunduddannelsen (egu). Her vil
der forsat skulle tages stilling til, om den
unge tilhører målgruppen for egu.
STU Målgruppe
• Ungdomsuddannelsens målgruppe er beskrevet som
unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige
behov. Gruppen af andre unge med særlige behov
omfatter blandt andet unge med svære
bevægelseshandicap, multihandicappede unge,
unge med autisme, unge med ADHD eller andre
psykiske lidelser samt unge med erhvervet
hjerneskade. Ungdomsuddannelsens målgruppe
omfatter udelukkende de unge, der ikke har mulighed for
at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om
der ydes den unge specialpædagogisk støtte.
Køge byråds møde den 27. marts 2012
•
•
•
•
•
•
Tre projekter skal give billigere velfærd
Billigere service uden forringelser. Det er målet med Køge Kommunes
Velfærdsinvesteringspulje, som nu har uddelt sine første støttekroner. Tre
projekter har fået støtte fra puljen:
Fra tale til tekst (59.000 kr., pilotprojekt - ingen tilbagebetaling),
Uddannelsestilbud for unge med autisme (1.257.200 kr.,
tilbagebetaling over 6 år)
Bofællesskab for STU-studerende (700.000 kr., tilbagebetaling over 4 år).
Velfærdsinvesteringspuljen blev oprettet i forbindelse med budget 2012, og
puljen råder over 10 mio. kr. Der uddeles midler fra puljen tre gange årligt –
marts, juni og oktober. Byrådet godkender tildelingen af midler fra
Velfærdsinvesteringspuljen.
Procedure
 Den unge/familien henvender sig til vejleder i specialteamet i UUV.
 Man har én eller flere afklarende samtaler
 Der indhentes samtykke
 Der indsamles dokumentation fra PPR, skole, sagsbehandlere, læger og
andre relevante fagpersoner
 Ud fra ovenstående foretages i målgruppevurdering jf. lov564
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25517
 Indstillingsskema med skitse til uddannelsesplan udarbejdes af vejlederen.
 Indstilling med dokumentation forelægges visitationsudvalget
 Opfølgning: Efter 12 uger - herefter min. 1 gang årligt
 Der udarbejdes uddannelsesplan i forbindelse med opfølgningen
Aktuelle tal fra UUV Køge Bugt
•
•
•
•
110 unge er i gang i 28 forskellige tilbud
Køge 53 i gang 16 afslutter til august
11 unge starter til august
32 unge har gennemført en STU siden
april 2008
• 8 unge har afbrudt
• 38 unge afslutter juli 2012
• Ca 30 sættes i gang til august
Lidt flere tal
Køge
43 i gang 16 afslutter til august (nøgletal 51)
11 unge starter til august
Greve
27 i gang – 10 afslutter til august ( nøgletal 45 )
10 starter til august
Solrød
10 i gang – 8 afslutter til august (nøgletal 21)
7 starter til august
Stevns
11 i gang – 4 afslutter til afslutter til august ( nøgletal 21)
10 starter til august
Nøgletal. UVM’s beregningsmodel 2.3 % af en ungdomsårgang

similar documents