Växtskyddsåtg. ekonomi, H. Rosenqvist

Report
Ekonomiska aspekter kring
bekämpningsstrategier
Håkan Rosenqvist
Greppa Näringen
Linköping 2012-03-07
Värde på merskörd > kostnad
förmerskörd
Kostnad för merskörd
• Preparat, Vilken dos och vilket preparat?
- Hur blir lönsamheten vid olika doser
- Ställa kostnad för olika doser mot värde
av olika bekämpningseffekt.
Kostnad för körning
•
•
•
•
Egen spruta eller inlejd, 75 -150 kr normalt
Alternativvärde spruta
Skulle förare, traktor och spruta används till något annat?
Underhåll, drivmedel och ev. ökad avskrivning vid ökad
användning
• När det köps ny spruta anpassas den efter hur mycket det
sprutas  Ökad bekämpning leder till ökad investering i
spruta.
• Om det sprutats mindre hade sprutinvesteringarna
minskats?
• Skall det räknas en högre timersättning när man håller på
med bekämpning än för andra arbeten p.g.a. riskerna med
bekämpningsmedel?
Körskador
• Finns det sprutspår?
• Sprutans bredd
• Nedkörning kanske 1% med tidigare
bekämpning i fältet, 24 meters bogserad
spruta, kostnad beroende på spm pris, kanske
60 kr per ha.
Värde av merskörd
•
•
•
•
Vad är nettoskördevärdet?
Spannmålspris
Kostnader p.ga ökad skörd
Även kostnaderna ökar när skörden ökar
Kostnader som ökar:
• P 3 kg per ton, ca 7 öre per kg spannmål
• K 5 kg per ton, ca 4 öre per kg spannmål
• Tröskning ca 2 öre per kg spannmål (stor
variation)
• Transport ca 5 öre per kg spannmål (stor
variation)
• Torkning ca 10 öre per kg spannmål (stor
variation)
• Summa ökad kostnader ca 30 (28) öre per kg
Räkneexempel
Körning med full dos
•
•
•
•
•
•
•
•
Antaganden:
Preparat 500 kr
Körning 75 kr
Körskador 1% * 7000 kg * (1,8-0,3=1,5) = 105 kr
Summa kostnader 680 kr
Spannmålspris 1,80 kr
Merkostnader 0,3 kr per kg
Nettoskördevärde 1,5 kr per kg
Räkneexempel
Körning med full dos
• Resultat från räkneexempel:
• Krävs en ökad skörd på 680 kr / 1,5 kr/kg = 453
kg / ha
• Får vi denna skördeökning?
• Vid ett spannmålspris på 1,3 kr per kg krävs en
merskörd på 680 kg / ha
• Krav på skördeökning ändras med bl. a
spannmålspris!
Räkneexempel
Körning med halv dos
•
•
•
•
•
•
•
•
Anataganden:
Preparat 250 kr
Körning 75 kr
Körskador 1% * 7000 kg * (1,8-0,3=1,5) = 105 kr
Summa kostnader 430 kr
Spannmålspris 1,80 kr
Merkostnader 0,3 kr per kg
Nettoskördevärde 1,5 kr per kg
Räkneexempel
Körning med halv dos
• Resultat från räkneexempel:
• Krävs en ökad skörd på 430 kr / 1,5 kr/kg = 287
kg / ha
• Vid låga spannmålspriser kan det vara aktuellt
att reducera dosen mer än vid höga
spannmålspriser.
• Viktigaste slutsats: Bekämpningen behöver
anpassas efter olika pris och
kostnadsförhållanden.
Arbetssätt 1
• 1) Gör en bedömning vad
bekämpningsåtgärden kostar.
• 2) Gör en bedömning av vad förväntad
merskörd är av bekämpningsåtgärden samt
räkna fram ekonomsikt värde av merskörden.
• 3) Jämför kostnadsökning och intäktsökning Är
kostnadsökningen högre än intäktsökningen
bekämpa inte alternativt lägre dos eller
annat preparat
Arbetssätt 2
• 1) Gör en bedömning vad
bekämpningsåtgärden kostar.
• 2) Räkna fram hur många kg skördeökning
som krävs
• 3) Om ni tror att denna skördeökning inte
uppnås bekämpa inte alternativt lägre dos
eller annat preparat
Tid är pengar!
Bekämpningspreparat är dyra – Slösa
inte med dem
• Lägg ned tid på att kolla bekämpningsbehov och
dosbehov.
• Bekämpning på 100 hektar kostar storleksklass 110 kkr
i Skåne och 55 kkr i Mellansverige.
• Viktigt att köra vid rätt tidpunkt och anpassad dos och
bra preparatval
• Om preparatåtgången kan minskas med 10 % p.g.a.
ökad tidsåtgång och det är oförändrad
bekämpningseffekt motsvarar detta ca 50 timmar per
år på en 100 hektars gård i Skåne och 25 timmar i
Mellansverige.
• Är mekanisk ogräsbekämpning ett alternativ?
Dosneddragning genom att finna
optimal bekämpningstidpunkt
Betydligt bättre konkurrenskraft än normallt hos grödan
Endast liten ogräsmängd
Huvudsakligen ogräsarter med låg konkurrenskraft
Ogräsplantorna är små i stället för medelstora vid behandling
Tillväxtbetingelserna för ogräsen är bättre än normalt dagarna för bek.
Väderleken är varm och inte kall behandlingsdagen
Väderleken är fuktig och inte torr behandlingsdagen
ca 10 %
ca 15 %
ca 10 %
ca 15 %
ca 15 %
ca 10 %
ca 10 %
Resultat från artikel om
svampbekämpning i höstvete
Bakgrund
•
•
•
•
•
•
•
Höstvete
Svampbekämpning
Skåne
25 försöksår, 1983 -2007
Normala doser
Olika preparat under perioden
Artikel som ligger till grund för följande: Wiik, L.
and Rosenqvist, H., 2010. The economics of
fungicide use in winter wheat in southern
Sweden. Crop Protection 29 (2010) 11–19
Antaganden
• Analys med tre prisnivåer för vete; 1 kr, 2 kr
och 3 kr per kg vete
• Tre kostnadsnivåer på preparat; 300 kr, 400 kr
och 600 kr per ha
• Nivån 400 SEK per hektar avser prisnivån
2008.
Resultat
Bekämpning minskar ej variation i
skördenivå
• Ungefär samma variation i bekämpade som
obekämpade led.
• Riskreduktion är ej argument för bekämpning, ej heller
försäkringstänkande.
• De bekämpade leden uppvisar i genomsnitt en högre
skördenivå än de obekämpade leden.
• Detta innebär att bekämpning i höstvete med vald
bekämpningsstrategi inte är ett effektivt sätt att minska
risken i höstveteodling utöver lönsamhetsförändringen.
• Riskförändringen motiverar alltså inte om det skall
bekämpas eller ej.
Effekter av ökade spannmålspriser 1
• Den ena effekten är att det är betydligt fler år
som det är lönsamt att bekämpa med ett högre
spannmålspris. Den andra är att arealerna vete
kan komma att ändras.
• Dessutom kan det vara aktuellt att öka doserna
något vid högre vetepris.
• Dessa tre effekter innebär att
bekämpningsmedelsanvändningen kan förväntas
ändras liksom mängden bekämpningsmedel i
vattendrag vid högre spannmålspriser.
Effekter av ökade spannmålspriser 2
• Ökade spannmålspriser leder till mer bekämpning (och
ev till ökad spannmålsareal)
• Blir svårare att nå mål med minskad
bekämpningsmedelsanvändning samt minskad mängd
bekämpningsmedel i vattendrag.
• En ökning av vetepriset med t ex 100 % påverkar
lönsamheten av bekämpningen mer än om
bekämpningsmedelpriset stiger med 100 %.
• Miljömål med minskad svampbekämpning och minskad
mängd svampbekämpningsmedel i vattendrag kan bli
svårare att nå med högre vetepris.
Lönsamhet av svampbekämpning i
höstvete 1
• Lönsamheten av bekämpnning var högre
under perioden 1995 – 2007 än mellan 1983 –
1994.
• Nya preparat har ökat lönsamheten av denna
svampbekämpning.
• En slutsats av detta är att ändringar i
tillgängliga preparat påverkar
bekämpningsstrategier
Lönsamhet av svampbekämpning i
höstvete 2
• Egen spruta eller inlejd spruta har relativt liten
effekt på om det skall bekämpas eller ej.
• Nedkörning av gröda påverkar inte nämnvärt
om det skall bekämpas eller ej.
Procent lönsamma försök och skördeökningskrav för att bekämpning
skall vara lönsamt. Beräkningarna är gjorda med tre vetepriser och
tre kostnader för bekämpning (prep + andra kostnader). Försöken
avser svampbekämpning mellan 1983-2007.
Grain
price
Percent no. of profitable entries at
Yield increase (dt ha-1) required to
three fungicide treatment cost
levels
Low
Medium
High
get a profitable net return
Low
Medium
High
330 SEK
670 SEK
1000 SEK
330 SEK
670 SEK
1000 SEK
100 kr dt-1
77
50
28
4.5
9.1
13.6
200 kr dt-1
89
80
69
1.9
3.9
5.8
300 kr dt-1
91
86
82
1.3
2.5
3.7
Några slutsatser
•
•
•
•
Prisförhållanden påverkar val av bekämpningsstrategi.
Preparattillgänglighet påverkar bekämpningsstrategi
Sortval påverkar bekämpningsstrategi
Biologiska och klimatmässiga förhållanden påverkar
bekämpningsstrategi.
• osv
•  Lönsamhet av bekämpning och
bekämpningsstrategiger är ej statiska utan måste
omprövas fortlöpande.

similar documents