Presentation tdl-hyg F-tandvård

Report
TANDVÅRD FÖR PERSONER MED VISSA
LÅNGVARIGA SJUKDOMAR ELLER
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
Tandvårdsreform 2008-07-01
Steg ett:
Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) för alla
vuxna införs
30 – 74 år =150 kr/år
20–29 år samt 75 år och äldre = 300 kr/år
Steg två:
Införande av ett högkostnadsskydd vid kostnader
över 3 000 kr räknat på referenspris
NYTT TANDVÅRDSSTÖD
- TREDJE STEGET
SÄRSKILT
TANDVÅRDSBIDRAG
1) Muntorrhet pga långvarig
läkemedelsbehandling
2) Muntorrhet pga strålbehandling
(öron-, näs-, mun- el. halsregionen)
1 JANUARI 2013
TANDVÅRD TILL HÄLSOOCH SJUKVÅRDSAVGIFT
1) Svår psykisk funktionsnedsättning
2) Parkinsons sjukdom
3) Multipel skleros
4) Cerebral pares
3) Sjögrens syndrom
5) Reumatoid artrit
4) Kronisk obstruktiv lungsjukdom
6) Systemisk lupus erythematosus
5) Cystisk fibros
7) Sklerodermi
6) Ulcerös colit
8) Amyotrofisk lateralskleros
7) Crohns sjukdom
9) Orofacial funktionsnedsättning
8) Tarmsvikt
10) Symtom som kvarstår sex månader
9) Frätskador på tänderna och anorexia
nervosa, bulimia nervosa eller
gastroesofageal refluxsjukdom
10) Svårinställd diabetes
11) Dialysbehandling
12) Immunosuppression pga läkemedel
13) Organtransplantation
efter att personen fått hjärninfarkt
eller hjärnblödning (stroke)
11) Sällsynta diagnoser med orofaciala
symptom.
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
4
SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB)
Förebyggande insatser till personer med
sjukdom eller funktionsersättning, som
medför risk för försämrad tandhälsa.
 600 kronor/halvår som elektronisk check
 används till undersökande och förebyggande åtgärder
 kan inte sparas – men kan delas upp
 baseras på läkarintyg
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB)
Erbjuds personer med/som är:
• Muntorra efter långvarig
läkemedelsbehandling
• Crohns sjukdom
• Strålbehandlade huvud/hals
• Frätskador på tänder pga.
ätstörning eller refluxsjukdom
• Sjögrens syndrom
• Svårinställd diabetes
• KOL + syrgas el. näringsdryck
• Genomgår dialysbehandling
• Cystisk fibros
• Nedsatt immunförsvar av
läkemedel
• Tarmsvikt
• Ulcerös colit
För kursiva diagnoser behöver läkarintygen ej förnyas
• Genomgått organtransplantation
6
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
Var skickas intyget för STB?
 Intyget/bedömningen lämnas till
patienten
 Patienten uppvisar intyget för
legitimerad tandvårdspersonal
 Intyget journalförs av tandvården
7
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
Bedömning av rätt till STB
TANDLÄKARE/TANDHYGIENIST BEDÖMER OM STB UTGÅR
 För patienter som är muntorra på grund av
läkemedelsbehandling gäller även utdrag ur
läkemedelsförteckningen (de senaste 15 månaderna)
som verifikation. Salivprov krävs!
 Vid särskilda skäl kan, om patienten sedan länge är känd av
vårdgivaren och uppgift finns sedan länge om kronisk sjukdom i
hälsodeklarationen, detta räcka som verifikation
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
Forts - Bedömning av rätt till STB
TANDLÄKARE/TANDHYGIENIST BEDÖMER OM STB UTGÅR
 Begäran om ersättning skickas via
journalsystemet. Grund för STB ska anges
 FK kan inte kräva tillbaka pengar om vårdgivare
haft skälig anledning att tro att patienten var
berättigad till STB
 Möjlighet för patient och/eller tandläkare att
FHP till FK om rätt till STB
Frätskador p.g.a anorexi, bulemi,
refluxsjukdom
Patienten kan erhålla STB för förebyggande
tandvård, om diagnosen är ställd, även om inte
frätskador har hunnit uppstå
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
TANDVÅRD TILL HÄLSO- OCH
SJUKVÅRDSTAVGIFT
 Tandvård till personer med stora behov
av tandvård på grund av långvarig
sjukdom eller funktionsnedsättning
11
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgifter
ADMINISTRERAS AV LANDSTINGET
Innehåll
• Bastandvård och avtagbar protetik (ej åtgärd 825)
- ej krona, bro eller implantat
• Inlemmas i högkostnadsskyddet
• Utesluter statligt tandvårdsstöd när det utförts till
besöksavgift
• Dessa patienter kan bli aktuella för ex. nödvändig
tandvård istället
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift
ERBJUDS TILL PERSONER MED:











Svårt psykiskt funktionshinder
Parkinsons sjukdom
Multipel skleros (MS)
Cerebral pares (CP)
Reumatoid artrit (RA)
SLE
Sklerodermi
ALS
Ett orofacialt funktionshinder
Bestående men efter infarkt/stroke
Sällsynt diagnos utan/med orofaciala symptom
(två grupper)
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
HS-AVG
Orofaciala funktionshinder
PERSONER SOM INGÅR I DENNA GRUPP KAN HA FÖLJANDE FUNKTIONSHINDER:
 Kraftig inskränkt gapförmåga <=25mm
 Kvarstående facialispares med påverkan på oral motorik och
sensorik, oavsett orsak.
 Fibrotiserad orofacial vävnad som vid t ex brännskador
 Förlust av delar av mandibeln eller maxillan efter
behandling av orofaciala tumörer
 Medfödda defekter, deformiteter eller kraniofaciala
missbildningar
 Förvärvade defekter i ansikte/käkområdet efter t ex trauma
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
HS-AVG
Sällsynta diagnoser – 1pers/10.000 inv
SÄLLSYNTA DIAGNOSER UTAN OROFACIALA SYMTOM
Där patienten bedöms ha en svår till fullständig
funktionsnedsättning som leder till stora
svårigheter att sköta sin munhygien eller
genomgå tandvårdsbehandling
SÄLLSYNTA DIAGNOSER MED OROFACIALA SYMTOM
Definitionen på orofaciala symtom beskrivs i
Socialstyrelsens allmänna råd,
t ex tal- ät- svälj-svårigheter
F-tandvård regelverk
 Personer som i hälsodeklarationen uppger att de har
någon av de diagnoser som ingår i F- tandvård, ska
hänvisas till sin läkare som bekräftar diagnosen och
bedömer personens funktionsnedsättning.
 All tandvård som utförs, innan patienten erhållit sitt
läkarintyg, debiteras enligt normal tandvårdstaxa
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET
Hur få ta del
av stödet?
 Bedömning ska göras av
läkare utifrån fastställda
kriterier.
 Bedömning avser
diagnos och funktionsnedsättning (ICF-kod)
 Utlåtande lämnas genom
fastställt intyg
HS-AVG
17
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
HS-AVG
LANDSTINGET
Läkarintyg
 Angivna diagnoser ska styrkas av läkarintyget
 Läkarintyget utfärdas på särskild blankett, där även
bedömning av funktionstillstånd ska dokumenteras
 För diagnos ALS behövs ingen funktionsbedömning
18
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
HS-AVG
19
Bedömning (ICF-kodning)
Bedömningen av funktionsnedsättningen sker enligt
 ICF klassifikation
 Syfte att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder som
hänger samman med hälsoförhållanden
 ICF används som kliniskt verktyg – vid bedömning av t.ex.
behov, arbetsbedömning, rehabilitering
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
HS-AVG
Vad bedömer läkaren
 Om personen har en svår till fullständig
funktionsnedsättning på grund av sin sjukdom
 har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller
att genomgå tandvårdsbehandling
Läkaren bedömer inte
 Om och hur personen sköter sin munhygien!!!!
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
21
Var skickas läkarintyget för F-tandvård?
 Läkarintyget/bedömningen skickas till
Bedömningstandvård, Landstinget
Västernorrland
ID handling utfärdas av Bedömningstandvård
- skickas till patienten
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
HS-AVG
HSA
22
Identifiering av berättigade personer
 ID-kort med blå lay-outfärg
(nationellt)
 Unikt löpnummer på kortet – anges
vid kommunikation
 Diagnosgrupp anges i 11 kategorier
(F1-11)
 Giltighetstid anges för respektive
grupp
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
HS-AVG
23
Vid tandvårdsbesök
 Patient tar med utfärdat ID-kort
för identifiering
 Bastandvård och avtagbar protetik
ingår (ej fast protetik)
 För bastandvård över 10.000 kr skall tandläkare/tandhygienist
inkomma med förhandsbedömning till landstinget
 Hälso- och sjukvårdsavgift gäller
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
H
HS-AVG
24
Administration
 Samma garantiregler för de tillkommande grupperna F1-11
som för nödvändig tandvård
 Ersättning utgår enligt gällande prislista för folktandvården i
Västernorrland. Enbart åtgärder från denna prislista accepteras
 Om annan terapi än den av landstinget godkänd utförs utgår
ingen ersättning till den valda terapin i form av ”delbetalning”
Betalas då enligt statliga tandvårdsstödets regler.
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
Statlig finansiering och gruppernas storlek
Gruppernas storlek
 STB
310 000 personer
varav < 8000 i Lvn
 Tandvård till hälsooch sjukvårdsavgift
56 000 personer
varav < 1400 i Lvn
EEkonomi
 STB = drygt 300 milj kr
 HoS-taxa 202 milj kr
(för Lvn 4.9milj. kr )
 Finansieringsprincipen gäller
landstingen kompenseras av staten
NY GRUPP I TANDVÅRD SOM ETT LED I SJUKDOMSBEHANDLING
Tandvårdsstödet S 15
FRÄTSKADOR
 patienter som fått frätskador på tänderna
som orsakats av anorexia nervosa, bulimia
nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom.
Bettrehabilitering erhålls efter att patienten är
medicinskt färdigbehandlad. Vad ingår???
NY TANDVÅRDSREFORM – ’TREDJE STEGET’
I JANUARI 2013
Socialstyrelsens tandhälsoregister
 Alla åtgärder registreras som utförs inom
 N - nödvändig tandvård
 F - personer med stora behov pga
funktionsnedsättning
 Skickas via journalsystemet med
– Åtgärdskod
– Tillståndskod
– Grupptillhörighet inom F 1-11 och N 1-4

similar documents