Solfångare - Solenergidagarna

Report
Solenergidagar
Datum
Ort
Introduktion/presentation…
• …om föredragshållaren
•
Solenergidagarna 2014
• 1-31 maj 2014
• Lokala aktiviteter runt om i Sverige
• En kampanj som genomförs i fler än 20
europeiska länder samtidigt.
• Mer information finns på
www.solardays.se
Solens potential
Sol i Sverige
Bild: Institute för Environment and sustainability-European Comission
Solfångare
Ger värme och varmvatten
• För tappvarmvatten och som tillskott
till husets uppvärmning
Kopplas till
• Ackumulatortank
(kombisystem)
• Varmvattenberedare med
inbyggd solvärmeslinga
Kombineras med
• pellets, ved, el, värmepump, eller dyl.
Illustration: Peter Abramsson
Copyright: Energikontoret Skåne
Solfångare, tumregler
Hur långt räcker solvärmen?
• Kombisystem: 15-35 % av årligt värmebehov
för uppvärmning och tappvarmvatten.
• Tappvarmvatten: Drygt 50 % av årligt tappvarmvattenbehov
• Produktion: 400 – 500 kWh /m2, år
Plan solfångare
Bild: Svensk solenergi
Dimensionering
• Per småhus: 10-15 m2 solfångare och
500 - 1000 liter tank, för kombisystem
• System för enbart tappvarmvatten
kräver mindre solfångaryta, ca 5-10 m2
Vakuumrörsolfångare
Bild: Svensk solenergi
Solceller
Omvandlar solljus till el
• Solceller omvandlar som solljus till
elektrisk ström (likström)
• Den vanligaste sortens solceller består av
kristallint kisel
Elproduktion från solceller i Sverige
• Storlek anges ofta i kilowatt (kW) och avser
toppeffekt vid optimerade testförhållanden
• En kW motsvarar ca 7 m2 solceller och
producerar 800 – 1 100 kWh/kW
• En växelriktare omvandlar likströmmen från
solcellerna till växelström som används för eget
bruk i byggnaden eller levereras till elnätet vid
överproduktion
Solcellssystem för en villa
Illustration: Peter Abramsson
Copyright: Energikontoret Skåne
Sjunkande priser på
solceller
Bidrag för solenergiinstallationer i Sverige
Inga bidrag för solfångare
• Solvärmestödet fasades ut 2011
Solcellsstöd 2013 – 2016
• Stödnivå: 35 % av investeringskostnaden.
• Söks hos Länsstyrelsen
• Söktrycket är stort och väntetiden kan
vara lång
ROT-avdrag för solenergi
• Gäller arbetskostnader
• Gäller både solceller och solfångare
• ROT-avdraget och solcellsstödet kan inte
kombineras
Försäljning av solel
Försäljning av solel i Sverige
• Nettodebitering har inte införts i Sverige, då det anses oförenligt
med skattereglerna
• Många elbolag erbjuder fördelaktiga priser för solel, upp till
1 kr/kWh, undersök priser hos flera bolag!
Skattereduktion på förslag 60 öre/kWh
• I proposition 2013/2014:151 föreslås en särskild ersättning för
förnybar mikroproducerad el som levereras till elnätet
• Ersättning utbetalas som en
skattereduktion på 60 öre/kWh
• Gäller tidigast från och med 1 juli 2014
Ekonomi
Investeringskostnad
• En solfångaranläggning (kombisystem) för en villa kostar
40 000 kr – 80 000 kr inkl. ackumulatortank, installation och
moms. Enbart varmvattenproduktion 25 000 kr – 50 000 kr
• Priset för en nyckelfärdig nätansluten solcellsanläggning i
villa-storlek är ca 20 000 kr/kW, inkl moms och installation.
Lång livslängd och låga driftskostnader
•
•
•
•
Solfångare har upp till 15 års garanti
Solceller har vanligtvis 25 års garanti
Försumbara drifts- och underhållskostnader
Gratis flödande energi!
Stora miljöfördelar
• arknadsföring, miljöprofilering
• Högre självförsörjningsgrad
• Mindre sårbarhet vid prisökningar
Solinstrålningen finns…
Takytorna finns…
Priserna har gått ner…
Vad väntar vi på?
Hur går jag vidare?
Söker du leverantörer eller installatörer?
www.svensksolenergi.se
Tack!

similar documents