Forsking for kven v

Report
Forsking for kven?
Forskarane eller næringslivet?
Innovasjon og nyskaping
Professor Jørgen Amdam
IPAS Høgskulen i Volda
WICKEN
KOMMUNIKASJONAR OG
REGIONFORSTØRRING
Jørgen Amdam
Professor HVO - IPAS
Jordskiftekandidat - utdanning, forsking
Master i samfunnsplanlegging og leiing
• Kommunal og regional planlegging
• Planleggingsteori
• Regional og lokal utvikling
• Virkemiddel- og forvaltningssystem
• Evaluering
3
Master i samfunnsplanlegging og leiing
Samansetting av emne til 120 p
Leiing i helse- og sosialsektoren, 30p
Skuleleiing, 30p
Relevante valfrie
emne 30 p ved
HVO
Valfrie emne til
saman 45 p
Kriminalitetsførebyggande arbeid, 30p
Helsepedagogikk og pasientinformasjon, del 1 og 2, 30p
Lokal og regional historie, del 1 og del 2, 30 p
Obligatoriske emne 75 poeng
Regional
planlegging
og utvikling,
15p
Offentleg
organisering
og leiing,
15p
Forskingsmetode, 15p
MA-oppgåve
30p
Leiing og personalutvikling, 15p
Andre
emne
Relevante
valfrie
emne 15 p
ved HVO
Samfunnsarbeid og prosessleiing, 15 p
Livsløp, velferd og planlegging, 15 p
Lokal og regional historie, del 1, 15 p
Helsepedagogikk og pasientinformasjon, del 1 eller 2, 15 p
4
Samarbeid –
samfunnsutvikling?
FoU
• Forsking – kva er det?
• Og
• Utviklingsarbeid – kva er det? (Innovasjon?)
Lineær innovasjon
Grunnforsking
Dynamisk innovasjon
Anvendt forsking
Produktutvikling
Produksjon
Marknadsføring
Kompetanse
Produksjon
Krevjande
kunde
Samfunnsmiljø rammevilkår
Kunde
FORVALTNINGSMODELL
EINVEGSKOMMUNIKASJON
UTVIKLINGSMODELL
”SAMRØRE, SAMKOMMUNIKASJON”
7
UH - MÅLOMRÅDE
• UTDANNING – studiepoengproduksjon
• FoU – publisering – internasjonal
• FORMIDLING – SAMFUNNSUTVIKLING –
nasjonalt ? Vårt lokale system
• ADMINISTRASJON – nasjonalt?
HVO - stykkprissystem
I 2013 var uttellinga til instituttet slik pr. studiepoeng
(avrunda):
• Emne som inngår i lærar, førskulelærarutdanning(faktor
R/Q): kr 353
• Bachelornivået, IPA (faktor F) kr. 393
• Skuleretta samfunnsfag SSR 1 og 2 (faktor E): kr 491
• Master (faktor D) : kr 565
• (I tillegg får ein ei strategisk løyving på mellom 16 og 17000
pr 60p eining (kr. 267 – kr 283 pr. poeng) så lenge ein er
innanfor eit samla måltal på 231 for instituttet).
• Uttellinga for eit internt FoU-poeng var på kr. 765 i 2013.
Innovasjon – kva er det?
• Nyskaping – endring - utvikling ….. Eit
«kvantesprang» – endring i tilstand frå a til b ..
• Næringsliv – produksjon, men organisasjon … Schumpeter
• Fagomgrep som blir politiske mister innhald
og presisjon
Livsro m
Te rrito riu m
O ffe n tle g
a d m in istra sjo n
Fo lke va ld e
styrin g so rg a n
De t
sivile
sa m fu n n
Priva t ve rkse m d
De t g lo b a le ro m m e t
11
Politikk som sektorsamordning - kunnskaps- og målkonflikt fragmentering
S A M O R D N IN G S P R O B L E M E T I D E T
S E G M E N T E RT E S A M F U N N E T
FUNKSJON
n
S T Y R IN G S N IV Å
Intern asjon alt
M IL JØ V E R N
TERRITORIUM
Statsn ivå
VEGLOVORGAN
D IS T R IK T S U T B Y G G IN G
F y lke
IN D U S T R I - N Æ R IN G
K om m un e
L A N D B R U K - B Y G D E U T V IK L IN G
In divid
B yråk rati
D em o krati
M arkn ad
O FFEN TLEG
A nd re o rg.
P R IVAT
S T Y R IN G S S Y S T E M
P L A N L O V O R G A N - A R E A L - S A M O R D N IN G
SEG M EN T
Stat
Fylke
Kommune
Org.
Marked
Byråkrati
Politikk
Fragmentering av segment
UTVIKLING - ENDRING
• Ovanfrå – allokering – government –
forvaltningsregime – funksjonalitet og
effektivitet? Å ha gode og legitime system.
• Nedanfrå/Innanfrå – sjølvhjelp - mobilisering
– governance – utviklingsregime – identitet og
tillit? Sosialt/kollektivt entreprenørskap.
Trippel helix - næringsutvikling
Næringsliv
Nilsson og Uhlin
FoU-miljø:
Utdanning
Forsking
Utviklingsarbeid
Offentlege aktørar
(Midlar, rammevilkår ..)
Offentleg
verksemd
Sivilt
samfunn
Næringsliv
FoU-miljø
17
PLANLEGGINGSDIALOG - PROSESS FOR PROBLEMLØYSING
18
Avgrensa kommunikativ planlegging – avgrensa sak, aktørar
Kunnskap - profesjonar
Formalisert
Taus
Ikkje aktivisert
Forskarar
Og
Utviklarar
Ulike roller og arbeidsmåtar?
To ulike grupper?
• Amanuensisgruppa – nyutdanna/unge (25-30
år) – stipendiat/PhD – forskingsløp til
Professor (50 år) – denne er godt tilrettelagt
ved dei fleste institusjonar og som regel Fou –
basert.
• Lektorgruppa – profesjonsutøvarar/
middelaldrande (30 – 40 år) – stor anvendt
ballast som må bearbeidast – greier i liten
grad stipendiat/PhD til Professor før + 60 år.
Må utvikle alternative karriereløp – status
m.m.
2 likestilte linjer?
FoU: Utviklingsarbeid – Forsking?
Dosent
Professor
PhD ++?
2 PhD
Førstelektor
Førsteamanuensis
Tilsv PhD?
PhD
Lektor
-
Stipendiat
Utfordringar og tiltak
• Vidareutvikling av profesjonsutdanningar –
spesielt næringslivets og velferdsstatens yrker:
– Rekruttering
– Kompetanse – profil
– Arbeidsmåtar og forventningar
• Moglege tiltak:
– Førstelektor – dosent «utdanning»
– Alternative doktorgradar
– Andre
Forventingar til tilsette
• Undervisning – til «ordinære» og andre
studentar – og utvikling av undervisning,
studieopplegg, læremateriell m.m.
• Forsking – ny kunnskap gjerne i skjeringsfelt
mellom fag, profesjon, region …
• Utviklingsarbeid – i tett samarbeid med
profesjonsutøvarar, næringsliv, offentleg
verksemd m.m.
• Formidling – samfunnsdebatt, lokal- og
regionalpolitikk …..
Tiltak høgskule, profesjonsutdanning
• Må bygge fagstabar som både er «akademiske»
og «praktiske» – i stab og person
• Tett kopling til profesjonen og yrkesutøving –
privat og offentleg verksemd
• Utnytte førstelektor – dosentløpa
• Bruke II-stillingar og praksislærarar som
bindeledd
• Utviklingsprosjekt – OVE-arbeid (Opplæring,
Veiledning og Evaluering) - som bindeledd
Døme: Utviklingsarbeid
Industriyrket som profesjonsfelt – kodifisert,
taus og ikkje aktiv kunnskap – må aktiviserast
hjå studentar gjennon dialog med yrkesfeltet
• PhD-utdanning – Vestlandet – Nærings-PhD,
”Professional PhD”
• Førstelektorkurs – program - skule
• Forskingsprogram – følgeforsking,
aksjonsforsking …
• – e-læring m.m.
Kollaborativ praksis
• “In collaborative practice, by contrast, problems
are treated as puzzles as participants work jointly
to put pieces together to create shared picture of
the future and a strategy for getting there. This
open ended approach is at odds with both
bureaucratic norms and the ideal of finding the
right policy. Politicians and agency heads,
moreover, tend to see collaboratively produced
decisions as a threat to their power and often
preempt them”. (Innes and Booher 2010 p9)

similar documents