M_Ja¨dersten_Kelering2014-10

Report
ATT KELERA ELLER INTE KELERA,
DET ÄR FRÅGAN...
Martin Jädersten MD PhD
Fortbildningsdagarna i Linköping
2 oktober, 2014
Anledningar till att kelera
Kelering med deferoxamin förbättrar
överlevnaden vid thalassemia major
Grupp 1: inadekvat kelerade,
medel-ferritin > 4000
Grupp 2: mer adekvat kelerade,
medel-ferritin < 2000
Brittenham et al, NEJM 1994
Transfusionshemokromatos
– diffus symtomatologi och klinik

Hemokromatosens tre A:n
1. asteni
2. artralgi
3. ALAT-stegring

Smygande debut av
svaghet, håglöshet, diffus
buksmärta, viktnedgång,
ledvärk, sänkt libido

Hjärtsvikt, arytmier,
leverpåverkan, diabetes,
annan hormonell rubbning
Varför vi inte (alltid) bör kelera
Hög kostnad, biverkningar
 Per orala
 deferasirox (Exjade)
 kostnad ca 1000 kr/dag
 hög risk för njurpåverkan
 magbiverkningar
 deferipron (Ferriprox)
 kostnad ca 200 kr/dag
 1% risk för agranulocytos, 5% risk för neutropeni
 magbiverkningar
 Intravenösa
 deferoxamin (Desferal)
 kostnad ca 200 kr/dag (plus kostnad för blandning och
administrering)
 kräver subkutan venport för effektiv dosering
 besvärligt att bära på infusor i 5 av 7 dygn
Tar ofta lång tid att utveckla
livshotande järnöverskott
Grupp 1: inadekvat kelerade,
medel-ferritin > 4000
Grupp 2: mer adekvat kelerade,
medel-ferritin < 2000
Brittenham et al, NEJM 1994
 Endast ca 4 g järn totalt i kroppen
 Vid hemokromatos börjar kliniska symtom vid
totalkropps järn 15-20 g (motsvarande 50-80 e-konc)
Effekter av järnöverskott
 Negativa effekter av järn beror på
 Inlagring i organ som hjärta, lever, endokrina körtlar
 Vid ferritin >1000 µg/l är förråden i RES fyllda
 Uppnås i regel efter 20-25 blodtransfusioner
 Toxisk påverkan av non-transferrin bound iron (NTBI)
 Labile plasma iron (LPI) kan tas upp av celler
 Bildar reaktiva syreradikaler
 Förekommer när transferrinets järnbindande förmåga överskrids
 Positiv klinisk effekt på hjärtfunktion kan ses långt innan minskad
hjärtinlagring kan detekteras med MR*
 Keleringsbehandling har därmed två funktioner
 Förebygger symtomatiskt järnöverskott
 Fe-utsöndring: 50-200 mg/vecka vid full kelering
 200 mg Fe tillförs med varje e-konc
 Binder LPI och undviker dess toxiska effekter
*Porter, Ann N Y Acac Sci 2005
Järnöverskott vid MDS
- försämrar överlevnaden vid lågrisk MDS
Malcovati, Leuk Res 2007 (retrospective, multivariate adjustment)
Vilka patienter bör keleras?
 Kroniskt transfusionsbehov
 Thalassemi
 MDS, myelofibros, annan form av benmärgssvikt
 Förväntad överlevnad >2 år
 Vid MDS huvudsakligen RA, RARS, del(5q) (lågrisk-kategorier)
 Tar tid att utveckla symtomatisk överinlagning
 Ferritin >1500 (Nordiska MDS-gruppens guidelines,
European Leukemia Net anger >1000)
 Som regel efter 20-25 e-konc
 Vid ineffektiv erytropoes stiger ferritin även innan uppkomst av
transfusionsberoende bland annat pga supprimerat hepcidin vilket
ökar järnupptaget
 OBS allo-kandidater bör undvika järnöverskott och kelering bör
initieras tidigare*
*Armand, Blood 2007; Lucarelli, NEJM 1993
Farligt med för mycket järn
- men vet vi om keleringen verkligen gör nytta?
 Starka data att undviker/minskar järninlagring i organ
och därmed minskad risk för organsvikt
 Förbättrad hematopoes
 Minskad risk för infektioner?
 Fritt järn utgör näring för bakterier och svampar
 Fallrapporter om effekt vid mucor mycos har inte kunnat
bekräftas i randomiserad studie
 Bättre överlevnad?
 Retrospektiva studier talar för viss skyddande effekt
Förbättrad hematopoes
 Multipla
fallbeskrivningar och
små retrospektiva
serier
 EPIC studien
(post hoc, n=247)
 svarsfrekvens
 Erytroid 22%
 Trombocyt 13%
 Neutrofil 22%
 svarsduration i median
ca 6 månader
Gattermann, Haematol 2012
Förbättrad överlevnad
 n=188
 94 kelerade, 94 matchade icke-kelerade
 Flera andra retrospektiva studier antyder överlevnadsfördel
men resultaten bör tolkas med försiktighet
Neukirchen, Leuk Res 2012
Hur mäts järnöverskottet?
 MR T2*
 Kan mäta både leveroch hjärtinlagring
 <20 ms talar för
hjärtinlagring
 R2*=1000/T2*
 R2* 50=T2* 20
 OBS: Endast grovt
korrelerat till ferritin och
antal e-konc
 Vid MDS påvisades
hjärtinlagring vid
 199 e-konc
 ferritin 5482
 R2*=1000/T2*
 R2* 50=T2* 20
Roy, Br J Haem 2011
Intravenös kelering
– förstahandsbehandling enligt FASS
 deferoxamin (Desferal)
 Halveringstid 20 minuter  kräver långtidsinfusion
 Ges traditionellt under 10-12 h subkutant
 Kan även ges som som bolus x 2
 Mer effektivt om ges kontinuerligt intravenöst via venport
under 5 av 7 dygn
 Dos 30-50 mg/kg/dag
 Tillägg av C-vitamin 2-3 mg/kg/dag efter 1 månads behandling
ökar utsöndringen
 Biverkningar
 Vältolererat
 Hörsel- och synpåverkan
 Vid mycket snabb sänkning alt när ferritin pressas för lågt
 Kostnad ca 200 kr/dag (plus kostnad för blandning och
administrering)
Oral kelering
 deferipron (Ferriprox)
 Halveringstid 2-3 timmar
 75 mg/kg uppdelat i 3 doser
 Biverkningar
 Magbesvär
 1% risk för agranulocytos, 5% risk för neutropeni
 olämpligt vid MDS med neutropeni
 Bör kontrollera neutrofiler 1 gång per vecka
 Minsta keleraren, god penetrans in i celler
 Kostnad ca 200 kr/dag
Oral kelering
 deferasirox (Exjade)
 Halveringstid 8-16 timmar
 Kan tas 1 gång per dag
 20-40 mg/kg
 OBS börja med låg dos, öka efter tolerans
 Kan dela upp i flera doser per dag
 Intag med föda ger bättre upptag och mindre biverkningar
 Biverkningar
 Diarre 33% (vid MDS, 8% vid Thalassemi)
 Njurpåverkan 25%
 monitorera S-kreatinin
 Kostnad ca 1000 kr/dag
Kombinationbehandling
- orala kelerarna bättre vävnadspenetrans
Intracellulärt
3 DFP + Fe
(DFP)3-Fe
Extracellulärt
”Skyttelteorin”
DFP
(DFP)3-Fe
NTBI=non-transferrin-bound iron
DFP=deferipron
DFO=deferrioxamin
DFO
NTBI
NTBI
DFP
DFO-Fe
Urin
Modifierad efter Liu et al, Clin Haematol 2002
Galla
Sammanfattning
 Kelering livräddande vid livslångt
transfusionsbehov
 Vid MDS och annan förvärvad benmärgssvikt ges
kelering vid
 Förväntad överlevnad >2 år
 S-ferritin >1500
 deferoxamin (Desferal) förstahandsval enligt
FASS; Nordiska MDS-gruppen anger inget
förstahandsval
 Val av kelerare efter lokala riktlinjer / patientens
preferens
Referenser
 European Leukemia Net Guidelines
(Malcovati et al Blood 2013)
 www.nmds.org - Nordic MDS Group Guidelines

similar documents