Prezentacja - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Report
Projekt
Regionalna Strategia Innowacji
dla Województwa Łódzkiego
LORIS 2030
Konsultacje społeczne:
Podregion Centralny
Podregion Zachodni
Podregion Wschodni
Podregion Północny
Brzeziny
Sieradz
Bełchatów
Łowicz
 11 marca
 12 marca
 13 marca
 15 marca
Projekt „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Zakres prezentacji
2
1. Kontekst i cele realizacji projektu
3
2. Diagnoza sytuacji w województwie łódzkim
12
3. Analiza SWOT
14
4. Misja i wizja RSI LORIS 2030
23
5. Cele strategiczne i operacyjne RSI LORIS 2030 (Plan Akcji)
30
6. System monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa
Łódzkiego – LORIS 2030
37
7. Źródła i model finansowania projektów w ramach RSI LORIS 2030
39
8. System wdrażania RSI LORIS 2030
43
9. Projekty pilotażowe
46
10. Główne uwagi zgłoszone w ramach pierwszej tury konsultacji społecznych
48
11. Łódzka Platforma Transferu Wiedzy
54
Kontekst i cel
realizacji projektu
Kontekst i cel realizacji projektu
Realizacja projektu systemowego „Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”, współfinansowanego ze
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2
Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) realizowanego przez Departament ds.
Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Poprawienie jakości proinnowacyjnej polityki w województwie łódzkim poprzez opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji
dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030
CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU
1. Opracowanie RSI
2. Opracowanie modelu stałych struktur zarządzania i wdrażania RSI w regionie łódzkim
3. Promocja polityki innowacyjnej w regionie łódzkim
4. Opracowanie metody monitoringu i ewaluacji RSI
WYZWANIA DLA PROJEKTU
1. Uwzględnienie kontekstu międzynarodowego i transregionalnego w procesie opracowania RSI
2. Korelacja strategii z przemysłowym i ekonomicznym tłem regionu
3. Szczegółowa analiza zasobów i zalet regionu
4. Uwzględnienie kontekstu regionalnego w planowanych działaniach
4
Podejście do realizacji prac
Koncepcja realizacji projektu
Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030
Zarządzanie
projektem
ETAP I
Promocja
Projektu
Wykonawca – Deloitte S.A. i Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Listy zapraszające do
współpracy
Konferencja otwierająca
projekt
Uruchomienie portalu
internetowego /
Newsletter
Inne inicjatywy
promujące oraz zasada
partnerstwa
Analiza danych zastanych
Zadanie I
Zespół ds.
mapowania
technologii
Zadanie II
Zespół ds.
monitoringu
i ewaluacji
1. Zespół
Zadaniowy ds.
scenariuszy
rozwojowych
2. Zespół
Zadaniowy
ds. transferu
technologii
3. Zespół
Zadaniowy ds.
finansowania
5. Zespół
4. Zespół
Zadaniowy
Zadaniowy ds.
ds. celów
analizy SWOT strategicznych
Współpraca z ekspertami zewnętrznymi i kluczowymi interesariuszami
Panele ekspertów opiniujące wstępne wyniki analiz poszczególnych Zespołów Zadaniowych
ETAP III
Projekt strategii
Powołanie Zespołu Wykonawczego
Opracowanie projektu RSI 2030
Opracowanie Planu Akcji
Etap IV
Plan
wdrażania
Etap V
Publikacja
RSI
5
System wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji RSI
Konsultacje społeczne
Opracowanie finalnej wersji RSI
Opracowanie graficzne, publikacja oraz dystrybucja RSI 2030
Promocja projektu i zasada partnerstwa
ETAP II
Diagnoza
sytuacji oraz
założenia
strategiczne
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego
Powiązania logiczne między 7 raportami
Scenariusze
rozwojowe
Mapowanie
technologii
Cele
strategiczne
Transfer
technologii
Monitoring
i ewaluacja
Analiza
SWOT
Finansowanie
Wnioski i rekomendacje
Regionalna Strategia Innowacji „LORIS 2030”
System wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji RSI
Plan akcji RSI
6
• Polityka UE
• Smart
specialisation
• Trendy
światowe
• Polityka
krajowa
• Polityka
województw
ościennych
• Potencjał
regionalny
i lokalny
województwa
łódzkiego
Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego
Zawartość dokumentów
Regionalna Strategia Innowacji
I. Diagnoza sytuacji w regionie (także na tle całego kraju) w zakresie innowacji
II. Analiza SWOT
III. Scenariusze rozwoju w zakresie innowacji
IV. Wizja, misja oraz cele strategiczne i operacyjne
V. Polityka innowacyjna (Plan Akcji)
VI. Regionalny System Innowacji
VII. System wdrażania, monitoringu, ewaluacji i aktualizacji RSI
VIII.Ramy finansowe
System wdrażania, monitoringu, ewaluacji
i aktualizacji RSI
1. Opis systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii
Innowacji „LORIS” 2030”
2. Opis systemu wskaźników wraz ze wskazaniem sposobów
pozyskiwania, prezentowania i aktualizacji danych
3. Wskazanie systemowych narzędzi, służących efektywnemu
zarządzaniu i monitorowaniu procesu wdrażania RSI do 2030 r.
4. Wskazanie mechanizmów: bieżącego monitorowania i
modelowania przyszłych trendów, a także diagnoz innowacyjności
5. Plan realizacji prac monitoringowych
6. Baza adresowa głównych instytucji uczestniczących w procesie
monitoringu i ewaluacji
7. Projekt ankiety pogłębionej z osobami odpowiedzialnymi za
wytwarzanie i wdrażanie innowacji
7
Plan akcji RSI
1. Szczegółowy opis działań do realizacji w zakresie RSI
wraz ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych
2. Wskazanie zadań strategicznych
3. Wskazanie projektów pilotażowych
4. Identyfikacja potencjalnych projektów do realizacji w
ramach RSI
5. Wskazanie potencjalnych źródeł finansowania
6. Wskazanie zasobów i prac niezbędnych do wdrożenia
i zarządzania RSI
7. Harmonogram realizacji działań oraz zadań
wskazanych w planu akcji
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego
Zaangażowanie interesariuszy w prace nad RSI
Samorząd
Województwa
Łódzkiego
• Informowanie o zamierzeniach / planach / propozycjach w ramach RSI
• Prezentacja poglądów na sposoby rozwiązania zgłoszonych problemów
• Wymiana opinii i wspólne znajdowania rozwiązań
Instytucje
otoczenia
biznesu
AKTUALIZACJA
STRATEGII
Przedsiębiorcy
Uczelnie
wyższe
Instytucje
naukowobadawcze
Samorządy
Potrzeby, oczekiwania, opinie, doświadczenia
Organizacje
pozarządowe
Studenci,
Społeczeństwo
Raporty szczegółowe przygotowane
w ramach diagnozy sytuacji
Narzędzia konsultacji z interesariuszami:
spotkania, wywiady, ankiety, zgłaszanie uwag na piśmie, udział
w panelach ekspertów, zgłaszanie propozycji projektów
Propozycja wstępna Regionalnej
Strategii Innowacji „LORIS 2030”
Narzędzia konsultacji z interesariuszami:
konferencje konsultacyjne w subregionach, zgłaszanie uwag na
piśmie
Regionalna Strategia Innowacji „LORIS 2030”
8
Zaangażowanie interesariuszy w prace nad RSI (1/2)
Zaangażowanie interesariuszy w proces przygotowania RSI przebiegało zgodnie z zasadą „Złotego trójkąta rozwoju”
i łącznie objęło około 1350 osób
1.
Organizacja konferencji otwierającej projekt, w ramach której wzięło udział 129 uczestników
2.
Uruchomienie zakładki dot. RSI na stronie http://biznes.lodzkie.pl umożliwiającej interesariuszom na
bieżące śledzenie informacji na temat RSI i angażowanie się w proces prac projektowych
3.
Przeprowadzenie 250 wywiadów z przedsiębiorcami funkcjonującymi na terenie regionu łódzkiego
4.
Przeprowadzenie 200 ankiet audytoryjnych wśród studentów uczelni wyższych zlokalizowanych
na terenie województwa łódzkiego
5.
Przeprowadzenie 30 wywiadów pogłębionych z przedstawicielami kluczowych Instytucji w regionie
6.
9
Uzyskanie 30 ankiet od instytucji naukowych i instytucji otoczenia biznesu działających na
terenie województwa
Zaangażowanie interesariuszy w prace nad RSI (2/2)
Zaangażowanie interesariuszy w proces przygotowania RSI przebiegało zgodnie z zasadą „Złotego trójkąta rozwoju”
i łącznie objęło około 1350 osób
10
7.
Przeprowadzenie pięciu paneli ekspertów, w których uczestniczyło łącznie 112 osób
8.
Organizacja trzech spotkań Komitetu Sterującego, w których udział wzięło około 80 osób
9.
Konsultacje z zespołem przygotowującym Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego
10.
Konsultacje z Departamentami Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i jednostkami Samorządu
Województwa Łódzkiego
11.
Przeprowadzenie pięciu spotkań konsultacyjnych w Skierniewicach, Piotrkowie Trybunalskim,
Pabianicach, Sieradzu i Łodzi, w których udział wzięło 519 uczestników
Misja i wizja RSI LORIS
2030
Układ dokumentów strategicznych
Dokumenty z różnych poziomów strategicznych
UKŁAD DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z RSI
POZIOM WSPÓLNOTOWY
POZIOM KRAJOWY
POZIOM REGIONALNY
Długookresowa Strategia
Rozwoju Kraju 2030
Średniookresowa Strategia
Rozwoju Kraju 2020
Strategia Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2020
Krajowa Strategia Rozwoju
Regionalnego
Strategia innowacji
i efektywności gospodarki
Regionalna Strategia
Innowacji LORIS 2030
Kierunki i założenia polityki
klastrowej w Polsce do 2020
Strategia Europa 2020
(„smart specialization”)
Wspólne Ramy
Strategiczne (WRS)
12
Krajowy Program Reform
Europa 2020
Umowa Partnerska /
Kontrakt Regionalny
Regionalny Program
Operacyjny 2014-2020
Efektywna RSI
Wizja i misja RSI
Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa
Łódzkiego 2020
RSI LORIS 2030
WIZJA
ŁÓDZKIE - „ZIEMIA OBIECANA” DLA PRZEDSIĘBIORCÓW,
INWESTORÓW, MIESZKAŃCÓW, GDZIE:
• KAŻDY INNOWACYJNY POMYSŁ JEST MOŻLIWY DO
WIZJA
Region spójny terytorialnie i wizerunkowo,
kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy,
o najlepszej dostępności komunikacyjnej,
wyróżniający się wysoką jakością życia
i atrakcyjnością inwestycyjną oraz największą
dynamiką wzrostu.
REALIZACJI
•
•
MISJA
Prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie
ukierunkowanej polityki zrównoważonego rozwoju,
opartej na współpracy gospodarczej, budowaniu
więzi społecznych, tożsamości regionalnej oraz
kreacji marki regionu.
TRADYCJA ŁĄCZY SIĘ Z NOWOCZESNOŚCIĄ
KREATYWNOŚĆ JEST LOKOMOTYWĄ ROZWOJU
MISJA
PROWADZENIE AKTYWNEJ
POLITYKI INNOWACYJNEJ
Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU WEWNĘTRZNEGO
REGIONU DO POBUDZANIA KREATYWNOŚCI
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW W TROSCE
O ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Syntetyczną miarą rozwoju innowacyjności województwa łódzkiego jest pozycja zajmowana w rekomendowanym
przez Komisję Europejską rankingu Regional Innovation Scoreboard (RIS).
Województwo
łódzkie
Skala
2012
2030
Lider innowacyjności
wysoki
średni
niski
Doganiający innowator
wysoki
średni
niski
Umiarkowany innowator
wysoki
średni
niski
Słaby innowator
wysoki
średni
niski
Założenia RSI LORIS 2030
Innowacje w ramach RSI
Innowacje realizowane w ramach RSI LORIS 2030 w województwie łódzkim powinny być
rozumiane, jako:
INNOWACJA to wdrażanie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub
procesu, nowej metody organizacyjnej lub nowej metody marketingowej w praktyce gospodarczej,
organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. Produkty, procesy oraz metody
organizacyjne i marketingowe nie muszą być nowością dla rynku, na którym operuje
przedsiębiorstwo, ale muszą być nowością przynajmniej dla samego przedsiębiorstwa. Produkty,
procesy i metody nie muszą być opracowane przez samo przedsiębiorstwo, mogą być opracowane
przez inne przedsiębiorstwo bądź przez jednostkę o innym charakterze (np. instytut naukowobadawczy, ośrodek badawczo-rozwojowy, szkołę wyższą, itp.).
W ramach RSI wspierane będą następujące rodzaje innowacji:
 Innowacje przynoszące korzyści dla środowiska
 Innowacje procesowe
 Innowacje produktowe
 Innowacje marketingowe
 Innowacje organizacyjne
Powszechne
zastosowanie
Budowa
świadomości
Specjalizacja
regionalna
RPO
Regionalna Strategia
Innowacji
LOKOMOTYWY WZROSTU
Kluczowe branże
INNOWACJE
Rozwój potencjału innowacyjnego
regionu
BARDZO ZAAWANSOWANE
TECHNOLOGIE
Kluczowe branże dla kraju
Współpraca na
poziomie
europejskim
Program
ramowy
Europa 2020
Klastry, sieci współpracy
Badania i rozwój, technologie, innowacje
ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
Specjalizacja
krajowa
Programy
krajowe
Strategia
krajowa
Podejście do przygotowania RSI LORIS 2030
Poziomy wsparcia
Internacjonalizacja
Efektywna RSI
Narzędzia wykorzystane w procesie kreowania innowacji
Przebieg procesu kreowania innowacji
ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
INSTRUMENTY DOSTOSOWANE DO
WDROŻENIA INNOWACJI PODSTAWOWYCH –
szkolenia ,doradztwo, wsparcie finansowe w zakresie
szeroko rozumianych innowacji produktowych,
procesowych, organizacyjnych, marketingowych oraz
pozostałych dla podmiotów z różnych branż
PROJEKTY
INNOWACYJNE
INSTRUMENTY DOSTOSOWANE DO POTRZEB
PODMIOTÓW SPECJALIZACJI REGIONALNEJ – dedykowane dla grup podmiotów w ramach
specjalizacji regionu specjalistyczne szkolenia
doradztwo, wsparcie finansowe innowacji w zakresie
kluczowych technologii
Kierunek i natężenie działań
Efektywna RSI
Priorytety i cele strategiczne
Strategia Rozwoju
Województwa Łódzkiego 2020
1. ZAAWANSOWANA
GOSPODARKA
WIEDZY I INNOWACJI
1.1. ROZWÓJ
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
NA RZECZ INTELIGENTNEJ
GOSPODARKI REGIONU
SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA
REGION WYKORZYSTUJĄCY POTENCJAŁ ENDOGENICZNY DO ROZWOJU
INTELIGENTNEJ GOSPODARKI, OPARTY NA KREATYWNOŚCI
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIESZKAŃCÓW
2. NOWOCZESNY
KAPITAŁ LUDZKI I RYNEK
PRACY
3. ZINTEGROWANE
ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
DLA ROZWOJU GOSPODARKI
2.1. KSZTAŁTOWANIE
I ROZWÓJ KADR DLA
GOSPODARKI INNOWACYJNEJ
3.1. KSZTAŁTOWANIE
POWIĄZAŃ SIECIOWYCH
3.2. ROZWÓJ KREATYWNEGO
I INNOWACYJNEGO
ŚRODOWISKA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1.2. ROZWÓJ
NOWOCZESNEJ
GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ
KLUCZOWE BRANŻE - Lokomotywy wzrostu
ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO
ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI
REGIONALNA STRATEGI INNOWACJI RSI LORIS 2030
Priorytet 1.
Specjalizacja regionalna
Priorytet 2.
Rozwój potencjału
innowacyjnego regionu
Priorytet III.
Zarządzanie innowacjami
w regionie
Cele strategiczne
i operacyjne (Plan Akcji)
RSI LORIS 2030
Zakres RSI LORIS 2030
Cele strategiczne i operacyjne
OBSZAR
ŚWIADOMOŚĆ
WIEDZA
CELE
STRATEGICZNE
KOMUNIKACJA
WSPÓŁPRACA
FINANSOWANIE
Cele operacyjne
Cel: Zbudowanie przewag konkurencyjnych – lokomotywy rozwoju gospodarczego, które będą
wyróżnikiem regionu
Priorytet 1.
Specjalizacja
regionalna
1.1.
Budowa
świadomości
w zakresie
specjalizacji
regionalnej
1.2.
Budowa potencjału
intelektualnego
w zakresie
specjalizacji
regionalnej
1.3.
Poprawa
komunikacji
w obszarze
specjalizacji
regionalnej
1.4.
Wsparcie projektów
współpracy
w ramach klastrów
i obszarów
specjalizacji
1.5.
Finansowanie
projektów mających
na celu
specjalizację
regionu
Cel: Wykorzystanie wewnętrznych potencjałów regionu dla poprawy innowacyjności gospodarki
Priorytet 2.
Rozwój
potencjału
innowacyjnego
regionu
2. 1. Podnoszenie
świadomości
o korzyściach
z innowacyjności
2.2.
Promocja wiedzy
o innowacyjności
i
przedsiębiorczości
2.3.
Platformy wymiany
doświadczeń
i komunikacji
2.4.
Promocja
współpracy
i kooperacji
podmiotów
gospodarczych
2.5.
Finansowanie
rozwoju potencjału
innowacyjnego
regionu
3.4.
Budowa ram
systemu
pobudzania
współpracy
i przedsiębiorczości
3.5.
Budowa systemu
finansowania
innowacji
Cel: Poprawa zarządzania innowacjami w regionie
Priorytet 3.
Zarządzanie
innowacjami
w regionie
3.1.
Budowa
świadomości
w środowisku
wspierającym
wdrażanie
innowacji
3.2.
Budowa systemu
zarządzania
innowacjami
3.3.
Stworzenie
systemu
komunikacji
Specjalizacje regionalne i kluczowe obszary
technologiczne
Zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące wyboru
inteligentnych specjalizacji regionalnych
Proces wyboru branż należących do
specjalizacji regionalnych
ETAP I.
Identyfikacja branż występujących
w województwie łódzkim
1. Biotechnologie
2. Nanotechnologie i materiały
funkcjonalne
3. Mechatronika
4. Technologie i informatyczne.
ETAP II.
Ocena potencjału kluczowych branż
w województwie łódzkim.
Proces wyboru kluczowych
obszarów technologicznych
ETAP I.
Identyfikacja technologii występujących
w regionie
ETAP II.
Wybór czterech obszarów technologicznych
o największym potencjale w regionie
(stanowiących również wsparcie
technologiczne dla specjalizacji
regionalnych)
ETAP III.
Wskazanie specjalizacji regionalnych
1. Zaawansowane materiały
budowalne
2. Energetyka (w tym OZE)
3. Medycyna, farmacja,
kosmetyki
4. Innowacyjne rolnictwo i
przetwórstwo rolno spożywcze
5. Nowoczesny przemysł
włókienniczy i mody
Specjalizacja regionalna województwa łódzkiego
21
Biotechnologie
Nanotechnologie
i materiały
funkcjonalne
Mechatronika
Technologie
informatyczne
Podsumowanie
Branże w ramach
specjalizacji regionu
Kluczowe obszary technologiczne
Zaawansowane materiały budowlane




4
Energetyka, w tym produkcja energii z
odnawialnych źródeł energii




4
Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo
rolno-spożywcze




4
Medycyna, farmacja, kosmetyki




4
Nowoczesny przemysł włókienniczy i
mody (w tym wzornictwo)




4
Podsumowanie
5
5
5
5
System monitoringu
i ewaluacji Regionalnej
Strategii Innowacji dla
Województwa Łódzkiego
– LORIS 2030
Monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji
System wskaźników
Wskaźniki
EUROPEJSKIE
i BENCHMARKI
Polityka europejska w zakresie innowacji
Województwo łódzkie w rekomendowanym przez KE rankingu REGIONAL INNOVATION SCOREBOARD zostało sklasyfikowane
jako Słaby innowator - poziom średni.
Głównym celem na 2030 r. jest zajęcie miejsca o dwa szczeble wyżej, czyli pozycji: Umiarkowany innowator – poziom średni.
WSKAŹNIKI RSI
2030
REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI 2030 DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Nazwa wskaźnika
POZIOM
PROGRAMU
Wskaźniki
kontekstowe
ODDZIAŁYWANIE
i jego wskaźniki
Nazwa wskaźnika
POZIOM
PRIORYTETU
Wskaźniki
strategiczne
POZIOM
DZIAŁAŃ
Wskaźniki
operacyjne
Zgłoszone patenty
Jednostka miary
Wartość bazowa
(2010 r.)
Źródło danych
Szt.
339
GUS, BDR
Jednostka miary
Wartość bazowa
(2010 r.)
Źródło danych
ODDZIAŁYWANIE
i jego wskaźniki
Dynamika produkcji sprzedanej
przemysłu w dziale 14 (wg. PKD)
Produkcja odzieży (rok poprzedni =
100)
%
105,2%
GUS, BDR
WSKAŹNIKI
REZULTATÓW
Liczba zrealizowanych projektów
wymiany doświadczeń w obszarze
branż kluczowych
Szt.
0
Instytucja
wdrażająca RSI
WSKAŹNIKI
PRODUKTÓW
Liczba zrealizowanych projektów
badawczych w ramach utrwalonych
partnerstw w obszarze branż
kluczowych
Szt.
0
Instytucja
wdrażająca RSI
System wdrażania RSI
LORIS 2030
Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030
System wdrażania łódzkiej polityki innowacji
Samorząd województwa
Rada ds.
Innowacji
Urząd Marszałkowski
Innowacje – „lokomotywy wzrostu”
Instytucje B+R
Inne
Przedsiębiorstwa działające
w branżach kluczowych
Platforma
współpracy
branży
kluczowej 3
Parki
NaukowoTechnolog.
Branże kluczowe
Platforma
współpracy
branży
kluczowej 2
Jednostki samorządów terytorialnych
Uczelnie
wyższe / CTT
System instytucji otoczenia biznesu
Przedsiębiorstwa działające
w branżach podstawowych
Branże podstawowe
Platforma
współpracy
branży
kluczowej 1
Innowacje podstawowe
Harmonogram wdrażania RSI LORIS 2030
Zadania
Zadania wstępne
Opracowanie i przyjęcie RSI
Powołanie Rady ds. Innowacji
Monitoring stanu wyjściowego
i określenie wskaźników bazowych
Utworzenie Systemu instytucji
otoczenia biznesu
Zadania ciągłe
Opracowanie Ramowego Planu
Działań (2013-2015)
II-VI
Prowadzenie działań w zakresie
promocji RSI
Ramowy Plan Działań
I
Utworzenie Platform współpracy
branż kluczowych i powołanie
koordynatorów
26
Monitoring i ewaluacja
wskaźników realizacji RSI
Przygotowanie rocznych
sprawozdań z realizacji RSI
Zaplanowanie i realizacja
projektów
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji RSI
Aktualizacja RSI (fakultatywna)
Ramowe Plany Działań II – VI
2013
2014
2015
20162018
20192021
20222024
20252027
20282030
Projekty pilotażowe
Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030
Projekty pilotażowe
Nazwa projektu
Opis projektu
Wsparcie budowy
systemu
zarządzania,
wdrażania,
monitorowania
i ewaluacji RSI
LORIS 2030
Przystosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb nowej Strategii wymaga, aby w Urzędzie Marszałkowskim
została przypisana odpowiedzialność wybranej komórce organizacyjnej za wdrożenie RSI oraz zapewnienie
współpracy przepływu informacji w ramach Regionalnego Systemu Innowacji. Komórka ta powinna odpowiadać
za przygotowanie efektywnych mechanizmów zarządzania, wdrażania oraz monitorowania RSI LORIS.
Wsparcie budowy
oraz działania sieci
22 instytucji
otoczenia biznesu
dostępnych na
poziomie powiatu
Powołanie
i wsparcie
działania sieci
koordynatorów dla
specjalizacji
regionalnych
Beneficjenci projektu: Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Celem projektu będzie powołanie sieci 22 instytucji otoczenia biznesu, w oparciu o instytucje funkcjonujące
obecnie w powiatach, z przeznaczeniem do obsługi MSP. Instytucje te zostaną zidentyfikowane w ramach
dostępnych na poziomie każdego powiatu podmiotów.
Beneficjenci projektu: Koordynator sieci oraz 22 instytucje otoczenia biznesu działające obecnie (powołane
w przypadku braku możliwości wybrania z obecnie istniejących) na poziomie każdego powiatu.
Aby zapewnić właściwy rozwój specjalizacji regionalnej w województwie łódzkim konieczne jest zapewnienie
właściwego przepływu informacji oraz wsparcia doradczego dla podmiotów funkcjonujących w obszarach
specjalizacji. Dlatego też celem projektu będzie powołanie sieci koordynatorów dla specjalizacji regionalnych,
podmiotów zajmujących się koordynacją działań w ramach specjalizacji regionalnych w poszczególnych
branżach.
Beneficjenci projektu: Podmioty powołane przez samorząd województwa na koordynatorów dla specjalizacji
regionalnych w obszarach branż kluczowych dla rozwoju województwa.
Celem projektu będzie powołanie sieci Centrów Transferu Technologii, w oparciu o konsorcjum podmiotów
obecnie działających w województwie łódzkim, które będą prowadziły specjalistyczną obsługę przedsiębiorców
Wsparcie działania w odniesieniu do zagadnień związanych z transferem technologii. Podmioty te byłyby odpowiedzialne za
komunikację oraz przepływ informacji pomiędzy przedsiębiorstwami oraz jednostkami naukowymi w regionie
sieci Centrów
oraz doradztwo w zakresie transferu technologii, jak również doradztwo w zakresie pozostałych form
Transferu
współpracy pomiędzy biznesem i nauką.
Technologii
Beneficjenci projektu: Konsorcjum / sieć Centrów Transferu Technologii obecnie działających na obszarze
województwa łódzkiego.
Główne uwagi zgłoszone
w ramach pierwszej tury
konsultacji społecznych
Główne uwagi i konkluzje z pierwszego etapu konsultacji
społecznych
1.
Propozycje
2.
Uwagi
3.
Pozytywne
opinie
30
•
Dodania wybranych grup podmiotów, jako beneficjentów do poszczególnych
priorytetów
•
Dodania branży IT i logistyki, jako kluczowych branż
•
Dodania dodatkowych instrumentów wsparcia tj. np.: wsparcia samorządów
w przygotowaniu terenów pod inwestycje
•
Poszerzenia zapisów RSI LORIS 2030 o skrótowy opis branż wskazanych jako
specjalizacje regionu czy opis procesu prowadzenia konsultacji społecznych
•
Dotyczące konieczności ujednolicenia zapisów RSI LORIS 2030 z zapisami
aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego
•
Zaktualizowania danych na możliwe najnowsze dostępne
•
Zmiany użytych sfomułowaniach, doprecyzowania wybranych zapisów
•
Dotyczące kompleksowości przygotowanego dokumentu
•
Dotyczące dokonanego wyboru branż kluczowych – szczególne ze strony branży
włókienniczej
•
Dotyczące uwzględnienia wsparcia potrzeb poszczególnych interesariuszy, w tym
szczególnie MSP
Statystyka zgłoszonych uwag
UWAGI
Autor
Wyjaśnienia
Zasadne
Niezasadne
Częściowo zasadne
RAZEM:
BPP WŁ
40
10
1
51
DPR
61
37
14
112
COP
12
7
-
19
1
13
1
15
Departament RPO
15
10
2
27
Departament PO KL
17
1
-
18
Departament PROW
3
4
-
7
Departament
Infrastruktury
Departament
Geodezji
2
3
-
5
-
1
-
1
Departament Kultury
i Edukacji
31
Statystyka zgłoszonych uwag
UWAGI
Autor
Zasadne
Wyjaśnienia
Niezasadne
Częściowo zasadne
RAZEM:
Skierniewice
3
6
-
9
5
Piotrków
Trybunalski
-
1
-
1
5
Pabianice
1
-
1
2
2
Sieradz
1
-
-
1
2
Łódź
4
3
1
8
3
Mailowo
46
32
5
83
1
RAZEM:
206
128
25
359
18
Ze 140 nieprzyjętych uwag przez Wykonawcę, Komitet Sterujący
rekomenduje Zarządowo Województwa modyfikację i przyjęcie 28 uwag.
32
Przykładowe uwagi zgłoszone w trakcie spotkań
konsultacyjnych
Lp
.
1
2
Instytucja / Osoba
Uwaga ogólna,
„Podmioty działające w obszarach
Departament
specjalizacji regionu będą miały możliwość
Polityki
uzyskania dodatkowego wsparcia
Regionalnej
doradczego oraz finansowego dostępnego w
Urzędu
ramach Regionalnego Programu
Marszałkowskiego
Operacyjnego na lata 2014-2020.”
w Łodzi
oraz inne części dokumentu, które wskazują
tę tematykę.
Departament
Polityki
Sugeruje się usunąć rozdział 6.2
Regionalnej
Propozycja projektów pilotażowych
Urzędu
Marszałkowskiego
w Łodzi
Klaster ICT oraz
firmy zrzeszone
w klastrze
3
4
33
Uwagi / Wnioski
Wydział
Informatyki
Politechniki
Łódzkiej
Katarzyna
Szokalska
Urząd Miasta
Piotrkowa
Trybunalskiego
Zmiana specjalizacji regionu na:
- ICT – informatyka i telekomunikacja
- Zaawansowane materiały (w tym:
budowlane, włókiennicze)
- Medycyna, farmacja, kosmetyki
- Energetyka, w tym odnawialne źródła
energii
- Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
1.6.1. Identyfikacja kluczowych branż w
regionie
Propozycja
Sugeruje się złagodzić zapis,
gdyż nie zostały jeszcze
sformułowane zasady wsparcia
inteligentnych specjalizacji w
ramach RPO WŁ po 2014 r. Na
poziomie unijnym i krajowym
także trwają dyskusje nad
kształtem przyszłego okresu
programowania.
Wpisywanie projektów
pilotażowych do treści RSI,
biorąc pod uwagę kierunkowy
charakter dokumentu, jest
nieuzasadnione.
Dodanie branży ICT do
specjalizacji regionu
Wnioskujemy o dopisanie w
branżach - LOGISTYKĘ
Kluczowe zagadnienie do decyzji Zarządu
Województwa - rekomendacja
Uwaga niezasadna
Zaproponowany zapis odzwierciedla oczekiwania
Komisji Europejskiej w zakresie konieczności
wspierania specjalizacji regionu i jednocześnie
odnosi się do instrumentów zaplanowanych do
realizacji w RSI na rzecz specjalizacji regionu.
Uwaga niezasadna
Projekty pilotażowe mają na celu budowę systemu
zarządzania i wdrażania RSI i są kluczowe dla
realizacji RSI.
Uwaga niezasadna
Z analizy potencjału poszczególnych branż wynika,
iż inne branże posiadają wyższy, niż branża ICT
potencjał rozwoju w zakresie specjalizacji
regionalnych. Natomiast technologie informatyczne
mają charakter horyzontalny i powinny wzmacniać
rozwój branż kluczowych. W projekcie RSI
technologie informatyczne zaliczone zostały do
kluczowych obszarów technologicznych
województwa łódzkiego.
Uwaga niezasadna
Logistyka stanowi istotną branżę w regionie
łódzkim, jednak nie została wskazana jako
specjalizacja regionu, ze względu na fakt ,iż
zidentyfikowano branże posiadające większy
potencjał w kontekście rozwoju innowacyjności
i wykorzystania technologii kluczowych dla rozwoju
regionu.
Przykładowe zmiany w stosunku do dokumentu
pierwotnego
Lp.
Uwagi / Wnioski
Komitet Sterujący
Niewpisywanie IT jako branży strategicznej - ujęcie technologii
IT/ICT jako technologii kluczowej oraz wskazaniu potencjału IT
jako branży, która dzięki dużej dynamice ma szansę stać się w
przyszłości specjalizacją regionu
Komitet Sterujący
Opracowanie streszczenia dokumentu Regionalnej Strategii
Innowacji (maksymalnie 20 stron) w języku polskim i
angielskim.
3
Komitet Sterujący
Umieszczenie projektów pilotażowych w załączniku do
dokumentu pod nazwą: Proponowane kluczowe działania
(przedsięwzięcia) na rzecz realizacji RSI 2030.
4
Departament Polityki
Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi
Nazewnictwo źródeł finansowania poszczególnych zapisów RSI
zostały - bezpośrednie uzgodnienia między Departamentem
Polityki Regionalnej a Wykonawcą firmą Deloitte - konsensus
został osiągnięty w dniu 28 lutego.
1
2
34
Instytucja / Osoba
Łódzka Platforma
Transferu Wiedzy
www.lptw.lodzkie.pl
Dziękuję za uwagę.
Departament ds. Przedsiębiorczości
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

similar documents