Udvalgt praksis

Report
1
Udvalgt ny praksis
www.tvc.dk
2
Torben Bagge
Partner, Advokat (H)
Søren Frichs Vej 42 A
8230 Åbyhøj
Havneholmen 25, 9.
DK 1561 København V
Mobil: 24 82 24 84
Mail: [email protected]
www.tvc.dk
3
Erhvervsmæssig virksomhed eller ej
• SKAT har pt. særlig fokus på:
• Deltidslandbrug inkl. stutterier, skovbrug m.v.
• Driftsunderskud kombineret
virksomhedsskatteordningen.
med
(stort)
opsparet
• Mulige konsekvenser for skatteyder:
• Underskud kan ikke modregnes i anden indkomst.
• Beskatning af opsparet overskud.
www.tvc.dk
overskud
i
Erhvervsmæssig virksomhed eller ej
Generelt om sondringen mellem erhvervsmæssig aktivitet contra
ikke-erhvervsmæssig aktivitet (hobby)
• Krav om faglig forsvarlig drift.
• Krav om en vis intensitet/volumen.
•
Fører typisk til, at vedkommende anses som honorarmodtager.
• Krav om rentabilitet.
•
SKM2013.745.ØLR: Et rejsebureau kunne ikke anses som erhvervsmæssig
virksomhed i skattemæssig henseende på trods af en omsætning på ikke mindre
end 24,6 mio. kr. i perioden fra 1998-2012. I samme periode havde rejsebureaet
haft et underskud på ca. kr. 1,6 mio. Fra Landsrettens side blev der bl.a. lagt
vægt på, at ”… rejsebureauvirksomheden ikke opfyldte rentabilitetskravet, idet
virksomheden ikke blev drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste
hverken i forhold til As arbejdsindsats eller i forhold til den investerede
kapital.”
•
TfS 2013.206 H og SKM 2013.534 H – Anerkendte kunstnere.
www.tvc.dk
4
5
Erhvervsmæssig virksomhed eller ej
Særligt om deltidslandbrug – TfS 1994.364 H
”I medfør af statsskattelovens § 6, litra a, kan underskud ved drift af en
landbrugsejendom efter den mangeårige, særlige ligningspraksis vedrørende
deltidslandbrug fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst på
betingelse af, at driften af ejendommen bedømt ud fra en teknisklandbrugsfaglig målestok kan betegnes som sædvanlig og forsvarlig og tilsigter
at opnå et rimeligt driftsresultat. I så fald må ejendommen i skattemæssig
henseende anses for drevet erhvervsmæssigt, medmindre det må lægges til
grund, at driften selv efter en længere årrække ikke vil kunne blive
overskudsgivende.”
• Tillige krav om en vis intensitet for at anerkende et deltidslandbrug som
værende drevet erhvervsmæssigt i skattemæssig henseende, jf. eksempelvis
Højesterets dom af den 27. oktober 2004 offentliggjort i TfS 2004.822 HR.
www.tvc.dk
Erhvervsmæssig virksomhed eller ej
Særligt om deltidslandbrug
Landsskatterettens kendelse af den 25. oktober 2013, journalnr. 13-0224424
• Skovbrugsvirksomhed, der beskæftigede sig med salg af pyntegrønt fra ejendommens
jordtilliggende på 2,75 ha. I perioden fra 1999 til og med 2011 havde resultaterne i
virksomheden været negative samtidig med, at omsætningen havde været
begrænset. I perioden fra 2005 til og med 2010 havde der været en gennemsnitlig
årlig omsætning på ca. kr. 8.100.
• ”Landsskatteretten finder, at klagerens virksomhed med pyntegrønt i de påklagede
indkomstår ud fra en konkret vurdering må anses for erhvervsmæssigt drevet. Der er
ved afgørelsen lagt vægt på, at - uanset de omhandlede underskud i perioden 1999 2011 inkl. - har klageren i indkomståret 2012 realiseret et overskud før renter på
17.595 kr. Retten finder herefter, at der er udsigt til et resultat på 0 kr. eller derover,
hvorfor der ikke synes at være grundlag for at nægte klageren underskudsfradrag i
indkomstårene 2009 og 2010 jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a”
www.tvc.dk
6
7
Erhvervsmæssig virksomhed eller ej
Særligt om deltidslandbrug
Landsskatterettens kendelse af den 7. november 2013, journalnr. 11-0300064
• En landbrugsvirksomhed, baseret på planteavl, opdræt af kødkvæg samt i mindre
omfang maskinstationsarbejde, havde siden opstarten i 1988 og frem til 2009 været
underskudsgivende. I den nævnte periode fra 1988 til og med 2009 havde der været
et samlet underskud på kr. 2.263.018.
• Uanset denne 22-årige periode med underskud valgte Landsskatteretten at anerkende
virksomheden som værende erhvervsmæssigt drevet, hvilket skete med henvisning til
en afgiven skønserklæring, der konkluderede, at der var udsigt til et positivt
driftsresultat på kr. 0.
• Se nærmere om praksis m.v. Torben Bagge i RR 2014, nr. 1.
www.tvc.dk
Erhvervsmæssig virksomhed eller ej
Særligt om deltidslandbrug
Den praktiske håndtering af sager vedrørende deltidslandbrug
• Argumentere over for SKAT?
• Anmode om afholdelse af syn og skøn i klageinstansen.
• Forhåndstilsagn om 100 % godtgørelse af udgifter forbundet med
afholdelse af et syn og skøn
• Tilrettelæggelse af forløbet afhængig af den enkelte sag.
• Hvis udsigt til et positivt resultat om et år eller to – trække tiden.
• Hvis det positive resultat allerede foreligger – fremme sagen mest
muligt.
www.tvc.dk
8
Erhvervsmæssig virksomhed eller ej
Særligt om udlejning af fast ejendom
Landsskatterettens kendelse af den 27. juli 2007, journalnr. 2-3-1216-0464
• Skatteyder solgte i 2006 sin erhvervsvirksomhed, der var omfattet af VSO,
med et opsparet overskud på ca. kr. 12 mio.
• Skatteyder ønskede at fortsætte i VSO, og overførte derfor primo 2006 en
hidtil privat anvendt garage på 40 m2 til VSO. Garagen blev herefter udlejet
for en årlig leje på kr. 6.000.
• SKAT var af den opfattelse, at der ikke var tale om selvstændig
erhvervsvirksomhed henset til udlejningsvirksomhedens beskedne omfang.
LSR: ”Udlejning af fast ejendom betragtes som udgangspunkt som selvstændig
virksomhed, herunder udlejning af en tidligere privat anvendt garage. Det anses for
godtgjort, at der er tale om selvstændig virksomhed, når klageren udlejer sin garage.
Der er bl.a. lagt vægt på, at lejekontrakten er behørigt indgået, således at lejen på kr.
6.000 årligt er et udtryk for markedsvilkårene i det område, hvori garagen er
beliggende, samt at klageren opnår et overskud ved udlejningen.”
www.tvc.dk
9
Erhvervsmæssig virksomhed eller ej
Særligt om udlejning af fast ejendom
• SKAT synes at ville skærpe praksis.
• Føre sag.
• Om muligt forny bindende svar.
www.tvc.dk
10
Særligt om skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5
11
(agterskrivelse frem til 1. maj i år 6 efter indkomstårets udløb)
Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5:
”Fristerne efter stk. 1 og 2 udløber først i det sjette år efter indkomstårets
udløb for skattepligtige omfattet af § 3 B i skattekontrolloven eller § 13 i
tonnageskatteloven, for så vidt angår de kontrollerede transaktioner.”
•
Tidligere gjaldt den forlængede frist kun for grænseoverskridende transaktioner,
og hvor primærkorrektionen blev foretaget i Danmark.
•
Ved lov nr. 408 fra 2005 blev oplysningspligten i SKL § 3 B udvidet til også at
omfatte indenlandske kontrollerede transaktioner (dermed var en EUstridighed fjernet).
•
Med afsigelsen af to højesteretsdomme i 2012 – SKM 2012.92 H og SKM
2012.221 H – synes den forlængede ansættelsesfrist at være yderligere udvidet.
Dommene er kritiseret af Jan Pedersen i RR.SM.2012.146
www.tvc.dk
Særligt om skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5
12
(agterskrivelse frem til 1. maj i år 6 efter indkomstårets udløb)
SKM 2013.888 VL og SKM 2013.889 ØL
Var beskatning af værdi af fri bil hos en direktør, der også var hovedanpartshaver, omfattet af den forlængede ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens §
26, stk. 5?
SKAT: Ja
”SKAT kan ændre indkomstårene 2006 og 2007 efter den udvidede ligningsfrist i
skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, idet SKAT anser klageren for at være
omfattet af § 3 B i skattekontrolloven som hovedanpartshaver samt at værdi af fri
bil anses for at være en kontrolleret transaktion mellem klageren og selskabet.”
LSR: Nej
(fortsættes)
www.tvc.dk
Særligt om skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5
13
(agterskrivelse frem til 1. maj i år 6 efter indkomstårets udløb)
SKM 2013.888 VL: ”...Landsretten bemærker herved, at der hverken i bestemmelsernes ordlyd eller forarbejder er støtte for en indskrænkende fortolkning af skattekontrollovens § 3B eller skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5, hvorefter det - som anført
af landsskatteretten - er en betingelse for anvendelsen af skatteforvaltningslovens § 26,
stk. 5, at der er tale om et forhold, der er knyttet til relationen hovedanpartshaver/selskabsforhold, således at et forhold, der er knyttet til relationen direktør/arbejdsgiverforhold, falder uden for anvendelsesområdet af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5…”
SKM 2013.889 ØL: ”…. Ifølge forarbejderne til denne bestemmelse, jf. lovforslag nr.
L 84 fremsat den 14. november 1997, omfatter "kontrollerede transaktioner" alle
forbindelser mellem parterne, eksempelvis levering af tjenesteydelser, overførsel af
aktiver og immaterielle rettigheder, der stilles til rådighed mv. Der er på denne baggrund
ikke holdepunkter for at antage, at selskabets beslutning om at stille en bil til rådighed
for privat kørsel for A ikke er en kontrolleret transaktion i lovens forstand. Det forhold,
at bilen er stillet til rådighed i As egenskab af direktør i selskabet kan ikke føre til et
andet resultat. Det kan endvidere ikke føre til et andet resultat, at A og selskabet ikke
havde mulighed for at ansætte værdien af fri bil for A…”
www.tvc.dk
Føre proces – relevante overvejelser
Ny praksis
1.
14
Vurdere vindermulighederne og fastlægge strategi.
-
Særligt om formalitetsmangler.
Særligt om skattetænkning.
2.
Føre proces, selvom sagen ikke kan vindes?
3.
Hvor skal ”slaget slås?
- Særligt om bevisskøn – domstolsprøvelsen er meget tilbageholdende.
4.
Bevis i skattesager.
-
5.
Særligt om syn og skøn.
Procesøkonomi – omkostningsgodtgørelse.
-
SKM 2013.731 H - Ej omkostningsgodtgørelse i første instans i sager, der er hjemvist
til fornyet behandling i første instans som følge af, at skatteyder har fået medhold i
påstand om genoptagelse.
-
LSR afgørelse fra 28/11-2013 (12-0192110) –Medhold i overvejende grad, selvom der
alene blev opnået medhold i en subsidiær påstand om hjemvisning, og uden hensyntagen til resultatet i hjemvisningssagen. Kommenteret af Tommy V. Christiansen i RR
2014 nr. 1.
www.tvc.dk
Føre proces – relevante overvejelser
Ny praksis
6. Henstand eller betale skat.
7. Afvente afgørelse i tilsvarende sag.
SKM 2013.804 BR - Ekstraordinær genoptagelse afslået i tilfælde, hvor
andre førte en fuldt tilsvarende sag og vandt. Da vedkommende blot selv
kunne have klaget, kunne han ikke få ekstraordinær genoptagelse.
8. Menneskelige hensyn/omkostninger.
www.tvc.dk
Gratis vurdering af skatte-, told-, moms- eller afgiftssager
16
Man er altid velkommen til at kontakte os, hvis man ønsker en umiddelbar
vurdering af en given skatte-, told- moms- eller afgiftssag.
I forbindelse med vores vurdering vil vi oplyse:
• om mulighederne for at opnå et gunstigt resultat i sagen,
• om de omkostningsmæssige aspekter ved at føre sagen, og
• foretage en vurdering af hvilke konsekvenser det har, hvis man ikke
ønsker at videreføre sagen.
Omtalte vurdering med eventuelt tilknyttet møde foretages uden beregning.
I det omfang, at I ønsker at gøre brug af denne mulighed, er I velkomne til at
kontakte advokat (H), partner Torben Bagge på telefon nr. 70 11 08 00 eller via
hans egen mobiltelefon 24 82 24 84, samt via mail på adressen: [email protected]
www.tvc.dk
17
Kontaktinformation
Advokat Torben Bagge (H)
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Tlf.: 70 11 08 00
Mobil: 24 82 24 84
E-mail: [email protected]
www.tvc.dk
Tax Manager Jørgen Frausing
Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen
Tlf.: 70 11 08 00
Mobil: 40 89 69 32
E-mail: [email protected]
www.tvc.dk
www.tvc.dk

similar documents