Vindkraft, vannkraft og kraftledninger - Nord

Report
Enhver generasjon, ikke minst de som er ledere, bærer alle
framtiden på sine skuldre. Det betyr at vi alle forvalter en historikk,
som skal danne grunnlaget for en bærende ide, og en kontinuitet
som peker framover.
Samtidig ligger videre utvikling og fornyelse
som den viktigste forutsetning for å lykkes.
NTEs virksomhet
NTE Energi
• 4 TWh kraft
• Omsetning2010
1,7 mrd kr
• 24 hel- og 4
deleide
vannkraftverk
• 2 vindparker
NTE Nett
NTE Elektro
• 13 000 km nett
• Omsetning 2010:
609 mill kr
• Oppetid: 99,98 %
• Omsetning 2010:
432 mill kr
• 6 geografiske
markedsområder
• Service- og
prosjektmarked
• NTE Entreprise
NTE Marked
• Omsetning
2010: 1,3 mrd
kr
• Kraftsalg
• Bredbånd
• Butikker
•Olje og gass: fortsatt maksimalisering/ optimalisering
• Handlingsregel –finanspolitikken
•Fleksibelt arbeidsmarked – sosialt sikkerhetsnett
•Elektrisitetsforsyningen :sikre konsumentoverskuddet
(forsyningssikkerhet, konkurranseevne i næringslivet
særlig kraftkrevende industri, husholdningenes økonomi)
Hundhammerfjellet vindmøllepark –
Fornybar energi er en
fremtidsrettet verdikjede
Energiforbruket forventes å øke på grunn av
befolkningsvekst og økonomisk utvikling.
Begrenset tilgang til fossile energikilder
kombinert med store klimautfordringer fører til
stort behov for sikker tilgang til fornybar
energi.
Kilder: IEA, BP Energy Outlook 2030, Statkraft
Vannkraft
Vindkraft
Kraftledninger
vannkraft
Store tilgjengelige mengder
fornybar energi –
men reduserte lagre av
ferdig omdannete (fossile)
lagre.
Direkte
syntese
85-90%: Energi
10-15%: Industri
Indirekte
Fornybart karbon
Sol
100/MW
hda
Vind
Bølger
50
MWh/da
20
MWh/da
Regnskog
Skog
Dyrka
jord
0,5
MWh/da
Lagret karbon
Alge
Plankton
Oljesand
Oljeskifer
Olje/
gass
Kull
Kjente reserver uttrykt i år
?
?
40-?
200-?
Fornybar energi og arealbruk
•
•
•
•
•
•
For en praktisk arealanvendelse så viser erfaringer at, med unntak av
de direkte bebygde områdene, så vil arealet i vindparker bli brukt av
beitedyr, til jordbruksdrift, friluftsliv m.m.
I solparker vil hele arealet stort sett brukes til solfangere og nødvendig
infrastruktur. Hele arealet blir dermed båndlagt og blir utilgjengelig
for annet bruk.
Sammenlignet ut fra dette med konkrete nybygde parker som
utgangspunkt, så vil vindkraft gi nesten 20 ganger mer energi pr.
arealenhet sett i forhold til solenergi.
( 2,308 GWh/m2 : 0,125 GWG/m2 = 18,46).
Trinn 1 på Ytre Vikna vil ha en planlagt årlig produksjon på 120 GWh.
Totalt brukes ca 50 dekar til å bygge møller, veier, trafobygg,
verkstedbygg og andre nødvendige arealer til oppstilling/ frasetting av
utstyr m.m. Konsesjonsarealet er ca 200 da.
For å sammenligne eller rettere sagt få et bilde av arealbruk så har nye
Follafoss kraftstasjon er årlig produksjon på 176 GWh. Fallhøyden er
182 m. Samlet areal på magasinene i Follavassdraget (Holden,
Strømsetervannet og Follavatnet) er 19,3 km2. Det utgjør altså 193
dekar .
Bogna kraftstasjon med utløp i Snåsavatnet har en fallhøyde på 195 m
og Bangsjøen er 21,1 km2 som tilsvarer 211 dekar.
Vannkraftpotensialet i Nord-Trøndelag
•
Totalt vannkraftpotensial er
7.201 GWh hvorav;
•
3.272 GWh er utbygd (45 %)
•
43 GWh er gitt konsesjon (0,6 %)
•
735 GWh er gjenværende
utbyggbart, dvs. konsesjonssøkt,
forhåndsmeldt og restpotensial
(10 %)
•
3.151 GWh i Nord-Trøndelag er
vernet. Dette utgjør 44 % av
potensialet.
Sammen med Hedmark har NordTrøndelag høyest andel vern av
alle fylker i Norge.
Vindkraft og nytt
sentralnett



Namsos – Roan – Storheia
- konsesjonssøkt av Statnett
Storheia – Snillfjord – Orkdal (Trollheim)
- konsesjonssøkes 2010
Trollheim – Tjeldbergodden
- konsesjonsgitt (til klagebehandling)
”The tread mill theory”
(Willard Cochrane)
Spørsmål: Kan det tenkes at pilene snur ?
Kraftproduksjon
Distribusjon
Sluttkunde
NY utviklingsepoke for
Nord-Trøndelag – og NTE
Globalt
Nasjonalt
Regionalt
1970 - 2000
Transformasjonsfase
Paradigmeskifte
Paradigmeskifter
Gjennombrudd
for miljøtanken
2000 – 2030/?
Kommunikasjon
Industrielt
Industrielt Gjennombruddet for en samordnet
klima og energipolitikk, som blir fulgt av en
stor industriell omstilling med økt bruk av
fornybare ressurser og redusert bruk av
klodens lagerreserver
6 H20 + 6 CO2 + lysenergi
C6H12O6 + 6 O2
Fotosyntesen er den eneste form for
verdiskapning, alt annet er forbruk

similar documents