Bjørn Bisserup

Report
Udfordringer for Danmark
– Hvor bevæger Forsvaret sig hen?
Organisation
Operationer
Udvikling
Chefen for Forsvarsstaben
GENERALLØJTNANT BJØRN BISSERUP
Forsvarsministeriet
Forsvarsministeren
Departementet
Forsvarskommandoen
Forsvarschefen
Forsvarsstaben
325 ÅV
Forsvarets
Efterretningstjeneste
Operative
kommandoer
Hærens Operative Kommando
Hjemmeværnskommandoen
Beredskabsstyrelsen
Funktionelle
tjenester
Forsvarets Materieltjeneste
Flyvertaktisk Kommando
Forsvarets Bygnings- og
Etablissementstjeneste
Ca. 14.000 ÅV
Forsvarets
Interne
Revision
Øvrige
myndigheder
Forsvarets
Personeltjeneste
Søværnets Operative Kommando
Arktisk Kommando
Forsvarets
Auditørkorps
Forsvarets Koncernfælles
Informatiktjeneste
Ca. 6.000 ÅV
FORSVARETS OPGAVELØSNING
Operationer – nationalt og internationalt
Nationale opgaver
Baltikum
Nationale opgaver
”Arktisk Kommando”
ISAF
Kosovo
FN
OOS
Afrika
Afrika (Mali)
(Mali)
Afghanistan – ISAF
- Omlægning af indsatsen
Konventionel
Træning og rådgivning
Stabsbidrag
Militære skoler
Støtte til ANSF
Kapacitetsopbygning
Kampenheder
Pirateribekæmpelse
– Operation Ocean Shield
• Støtteskibet ESBERN SNARE
inkl. helikopter, boardinghold
m.m. er indsat i Det Indiske
Ocean fra 8 OKT til 31 DEC
2013.
• Et dansk Challenger fly (20
personer) er indsat som
overvågningsfly i perioden 23
SEP – 22 NOV 2013 med base
på Seychellerne.
• Ingen kapringer i 2013
• Ingen skibe i piraters varetægt
• 50 gidsler fortsat tilbageholdt
6
ANTAL UDSENDTE: 620
 Danmark deltager i NATO
operationer, FN missioner
samt koalitionsstyrker
 De danske soldater
deltager både i kamp-,
stabs- og træningsopgaver.
 Pr. 4. oktober 2013 er der i
alt udsendt 620 personer
NATO
FN
KOALITION
KFOR: 35
Liberia: 5
Sydsudan: 14
ISAF : 370
Israel: 11
Diverse: 6
OOS: 173
Afghanistan: 1
Sydkorea: 2
Nationale operationer
– Suverænitetshævdelse, territorialforsvar, støtte til samfundet
•
SAR-beredskabet
•
Miljøberedskabet
•
Bombeberedskabet
•
Transportberedskabet
•
Helikopterberedskabet
•
Sne- og isberedskaberne
•
Hjemmeværnets beredskaber
•
Almindelig hjælp og særlig hjælp
Suverænitetshævdelse
FORSVARETS UDVIKLING
FORSVARSFORLIG 2013-2017
- Overskrifterne
• Stort set uændret ambitionsniveau.
• Mere værnsfælles struktur.
• Effektiviseringer og besparelser.
• Nye strukturer, HR og procedurer.
• Materielområdet.
• Etablissementsområdet og analyser.
FORSVARSFORLIG 2013-2017
- Forligsøkonomi
Forsvarets bevilling i 2012: ca. 21 mia. kr.
Reduktion i 2013: ca. 1 mia. kr.
Reduktion fra 2017: ca. 2,7 mia. kr.
Reduktion fra 2017: Knap 15 % af
bevillingen
VÆRNSFÆLLES TILTAG - Principskitse
CYBEROMRÅDET OG ARKTIS
SMART DEFENCE – Internationalt samarbejde
US
France
UK
Danish
interests
Nordic
Baltic
NATO
EU
UN
ETABLISSEMENTER
Potentiale for at optimere
etablissementsstrukturen.
Forsvarets indstilling
Tillægsaftale af 11. marts 2013.
ETABLISSEMENTER - TILLÆGSAFTALE
Forsvarets indstilling
Tillægsaftalen
Bülows
Kaserne
Haderslev
Kaserne
Søgaardlejren
(HJV)
Sønderborg
Kaserne
Flyvestation
Skalstrup
Høvelte
Kaserne
Odense
Kaserne
(HJV)
Slipshavn
(HJV)
Stensved
Kaserne
(HJV)
Almegårds
Kaserne
PERSONELTILPASNING
Nedlæggelse af stillinger pr. 1. oktober 2013
- Ca. 1200 stillinger er nedlagt.
- Heraf ca. 800 besatte stillinger.
- Ca. 400 overenskomstansatte er afskediget
Afskedigelse af tjenestemænd
-Skæringsdato
-Sammenligning
-Afskedigelse
-Rådighedsløn
Reduktion af chefstruktur
-Ikke operative konsekvenser
-Proportionalitet
SPØRGSMÅL
FORSVARETS RESULTATER
RESULTAT 2012 - ØKONOMI OG MÅLOPFYLDELSE
Årets resultat 2012
Mio. kr.
Bevilling til forsvarsformål
21.167,6
Anvendt til forsvarsformål
21.015,7
Årets overskud
Tidligere års overførte overskud
Overskud til videreførelse
Bortfald jf. Aftale om forsvaret 2013-2017
151,9
1.529,8
Opfyldelsesgrad på 91 %
1.681,7
-900,0
Opfyldte resultatkrav
Delvis opfyldte resultatkrav
Overskud herefter til videreførelse
781,7
Ikke opfyldte resultatkrav
Økonomiske resultater
– 2008 – 2012
+1682
23.000
Mio. kr., løbende priser
22.696
22.731
22.500
+1529
22.000
+344
21.500
21.000
20.500
-844
19.500
19.747
-96
19.268
19.000
20.952
21.015
20.570
20.236
20.112
20.000
0
21.276
18.99318.897
18.500
18.000
2008
2009
Forbrug / prognose
2010
2011
Bevilling, inkl. Videreførsler
2012
FORSVARETS OPERATIVE KAPACITETER
HÆREN - BATALJONSKAMPGRUPPER
SØVÆRNETS KAPACITETER
1 Eskadre
Inspektionsskibe
Inspektionsfartøjer
Miljøskibe
Dannebrog
Skolefartøjer
Søopmåling
Kystredning
2 Eskadre
Fregatter
Støtteskibe
Modulær minerydning
Patruljefartøjer
OPLOG
Frederikshavn
Korsør
Søværnets skole
Dykkerkursus
Våbenkursus
Taktikkursus
Havarikursus
Tamburkorps
Søværnets taktiske stab
FLYVEVÅBNETS PRIMÆRE KAPACITETER
Fighter Wing
Kampfly F-16
Helicopter Wing
EH101 SAR/TTT
LYNX/SEAHAWK
FENNEC
Air Transport Wing
Transportfly C130J
Challenger CL604
Air Control Wing
Control & Reporting Centre
Mobile Air Control Centre
Air Traffic Control
Interim National Operations Centre
Air Force Training Centre
Combat Support
FORSVARETS NYE HR-STRATEGI
1. HR-opgaver og organisering
2. Bemanding og personeltilpasning
HR-STRATEGI
3. Løn og ansættelse
4. Rekruttering
Fleksibilitet i bemandingen:
Styring og ansvar for bemandingen og
lønsummen skal decentraliseres.
5. Fastholdelse
6. Kompetenceudvikling
Løn og ansættelse:
Chefer får større indflydelse og større ansvar i
forhold til løn- og ansættelsesforhold.
Tjenestmandsansættelser ophører.
Nyt bemandingssystem:
Et udvidet ansøgningssystem og chefer skal
rekruttere mere fleksibelt med fokus på
kompetencer og erfaring.
7. Sundhed og trivsel
8. Veteran
9. Frivilligt og reservepersonel
10. HR-styring
UDDANNELSESVIRKSOMHEDEN I FORSVARET
• Uddannelsesvirksomheden i Forsvaret fokuseres mod de militære
kernekompetencer
• Det civile uddannelsessystem nyttiggøres
• Uddannelserne modulariseres
• Kompetenceudviklingen skal planlægges i samspil med den
enkelte medarbejder og pågældendes chef
• Anvendelse af fjernundervisning og blended learning
FORSVARETS SAMLEDE UDDANNELSESSYSTEM
Internt rekrutteret
Forsvarets akademiuddannelse
VUT I/ML
GSU
Tjeneste
SUPP.Modul
Tjeneste
Forsvarets diplomuddannelse
Eksternt rekrutteret
Civil Bacheloruddannelse
eller tilsvarende
OfficersbasisUddannelse
Praktik
Officersuddannelsen
Ca. 28 mdr.
Forsvarets videreuddannelsessystem
Tjeneste
Modul XX
Modul X
Modul XXX
Forsvarets
Masteruddannelse
Modul XXXX

similar documents