PowerPoint-presentatie - Amsterdam Economic Board

Report
Biobased economics
Socio-economische relevantie voor de Metropoolregio
28 maart 2013, Laan van Staalduinen
Biobased Economics
We ontkomen niet aan een biobased economy
 hulpbronnen worden schaarser / duurder / onzekerder
 de toekomst is aan het slim omgaan met hulpbronnen
 economics = omgaan met schaarste
MEV: rond deze koers wordt
biomassa concurrerend
Biobased Economics
BBE is meer dan technologische innovatie
BBE is meer dan geld verdienen
 Geld is middel & motor, geen doel
BBE vraagt inspanning van hele maatschappij voor alle p’s
1. Besparen op gebruik
2. Hergebruik
3. Inzet biobased grondstoffen
4. Minimaal fossiel
Voorbeeld: project Kringlopen Amsterdam
Doel: tegengaan verspilling

Restproducten hergebruiken:
– Geen afval, maar grondstof
– Economische kansen

Kringlopen onder de loep:
– Fosfaat, Afval, Water en Voedsel

Overlag kringlopen energie/warmte
Concrete kansen in factsheets
Resultaat april 2013
Kansen voor de Metropool
regio Amsterdam
Economische kansen voor de regio
Toegevoegde waarde in de regio
Economische kansen voor de regio
Werk in de regio
Economische kansen voor de regio
Biobased Economics – relevantie voor de regio
Shared value creation (‘ondernemen met omgeving’)
“The opportunity to create economic value through
creating societal value will be one of the most
powerful forces driving growth.”
Michael Porter & Mark Kramer, Creating shared value (HBR, 2011)
Investeren in Amsterdam als hub van biomassa
Vgl pro-actieve investeringen in glasvezel: nu is
Amsterdam centrale hub voor internet
Biobased Economics – relevantie voor de regio
Vestigingsplaatsvoorkeuren van bedrijven verschillen
naar gelang de hoogwaardigheid van het product
Bron: LEI 2012
Biobased Economics
BBE is er en komt er
BBE zal groeien en bloeien
Bereid u er op voor
Zorg dat u erbij bent
LEI Wageningen UR kan en wil u daarbij helpen. Met o.a.:
 Toekomstverkenningen
 Meting van economische kentallen
 Regionale innovatiestrategie
 Clusterontwikkeling en ontwikkelen business cases en
verdienmodellen

similar documents