Den greske antikken - Mariusundervisning.net

Report
Den greske antikken
Marius Vøllestad
Bø vgs.
Plan for undervisningen
 Om antikken
 Greske bystater
 Athen
 Sparta
 Gresk kunst og kultur
 Filosofi og vitenskap
 Grekere mot persere
 Aleksander den store
Antikken
 Regnes som perioden fra ca 700 f.Kr til ca 500 e.Kr
 Vest-romerrikets fall blir ofte sett på som
avslutningen
 Både gresk og romersk kultur har satt sine spor, og
påvirket senere samfunn helt frem til i dag
Greske bystater, poliser
 De greske byene, som hadde vokst frem begynte å samle




seg i stater, kalt poliser
Bykjernen var administrasjon for områdene rundt, som
gav beskyttelse
Fra 700-tallet f.Kr ble småkonger erstattet av en rik
landeierelite, aristokrater (”de beste”) men som på 600tallet ble utfordret av soldater bestående av bønder,
kjøpemenn, håndverkere ol.
I enkelte stater tok populære personer makten, og ble
kalt tyranner
Tyrannene måtte skape et godt forhold til folket og gav
dem goder og trygghet
Greske bystater, poliser
 Maktballansen mellom ledere og innbyggere, førte til




at innbyggerne fikk større politisk innflytelse
Jordeiende borgere fikk rettigheter, men også plikter
De som styret polisene, embetsmennene, skulle
utpekes av borgerne
Rådet, bestående av mektige familier gav råd til
embetsmennene
Borgerne møtte i folkeforsamlingen der de valgte
embetsmennene, vedtok lover og avgjorde saker som
berørte polisen
Styringssett
Folkeforsamlingen
(Borgere som valgte
embetsmennene)
Polis
Embetsmennene
(Styrte polisen)
Rådet
(Menn fra mektige
familier gav råd til
embetsmennene)
 Kvinner, barn og innflyttere ble ikke regnet som
borgere og hadde ikke borgerrettigheter
 Polisstatene var slavesamfunn. Slaver utgjorde en
stor del av befolkingen og hadde ingen rettigheter,
men ble betraktet som eiendeler
A
T
H
E
N
MAKEDONIA
S
P
A
R
T
A
Athen
 En av de største bystatene ble opprettet ca 700 f.Kr
 Ustabile ledelse og tyrannier over mange år
 Førte til politiske reformer
 Fra 621 f.Kr ble lover skrevet ned
 Solon fikk innført lover for borgerrettigheter og
eiendom, og gav folkeforsamlingen mer makt
 Athen innførte demokratiet fra 507 f.Kr, under
ledelse av Kleistenes
 Demokrati = folk(demos) + makt(kratos)
 Det første reelle folkestyret
Athen
 Det ble opprettet et råd på 500 borgere som ble





skiftet ut en gang i året
En rekke nye embeter og verv ble trukket ut ved
loddtrekning, og fattet av folkeforsamlingen
Vervene gikk på omgang og ble lønnet
Aristokratiets makt ble svekket
De kjente lederen Perikles sa i 430 f.Kr: ”Alle” kan
delta i politikken, flertallet styrer byen og ”alle” er
like for loven
Samme prinsipper benyttes i dag
Sparta
 En annen stor bysstat på Peloponnes, som var samlet






gjennom erobringer, ikke sammenslutninger som Athen
Spartanerne tok makt over bøndene på Peloponnes og
gjorde dem til heloter uten særlig rettigheter
Spartanerne levde av inntekter fra helotene
Militært sterke
Gutter ble oppdratt til soldater
Kvinner levde for seg
Demokratiet utviklet seg ikke i Sparta, og ble styrt av en
liten gruppe mektige borger
Gresk kunst og kultur
 Det greske alfabetet som var en tilpasning av det






fønikiske bestod kun av 20 tegn og spredde seg raskt
Grekerne skrev dikt og historiske oversikter (Odysseen
og Iliaden)
Utviklet teateret
Idrettskonkurranser gjennomført hvert fjerde år i
Olympia
Utvikling av malerkunst, billedhuggerkunst og
arkitektur
Akropolis, Athens enorme tempelanlegg
Spartanerne bygde ikke monumentale bygg
Filosofi og vitenskap
 Filosofi betyr ”kjærlighet til visdom”
 Forsøkte å besvare vanskelige spørsmål gjennom sin
tro på fornuft
 Sokrates la grunnlaget for etikken
 Platon var elev av Sokrates og delte verden i en
materialistisk verden og en ide-verden
 Aristoteles var elev av Platon og forsøkte å sortere og
strukturerer verden
Grekere mot persere
 Fra 513 f.Kr til ca 430 f.Kr var det kamper mellom




grekere og de mektige perserne fra Midtøsten
Grekere vant viktige seire, og spesielt slaget over
perserkongen Xerxes i 480 f.Kr er godt kjent
Sparta og Athen samarbeidet mot perserne, men det
oppstod rivaliseringer dem i mellom da persisk
motstand ble nedkjempet
Sparta vant militært over Athen, men alle kampene
bidro til en svekkelse av begge stormaktene
Makedonia i nord ble nå en alvorlig trussel
Aleksander den store
 Makedonia var påvirket av gresk kultur
 Ble styrt av en konge med et sterkt krigeraristokrati
 Kong Filip tok makten over den greske halvøya i 338 f.Kr
 Sønnen Aleksander samlet makedonere og grekere for å
møte perserne, og innen 323 f.Kr hadde de kontroll over
hele perserriket
 Aleksander døde tidlig og riket ble delt i tre under
makedonske generaler; Egypt, Syria og Makedonia
 Den greske kulturen spredde seg i områdene, og ble kalt
hellenisme
 Gresk kultur og kunst hadde høy status

similar documents