สัมผัสเมืองมรดกโลก ที่

Report
รียูเนี่ยน
ท่านจะได้ สมั ผัสผืนน ้า ผืนทรายและผืนป่ า ร่วมซึมซับวัฒนธรรม มนต์ขลังเมือง
มรดกโลกที่ รี ยเู นี่ยน อีกหนึง่ จุดหมายที่ควรค่าแก่การมาเยือนและไม่ควรมองข้ ามไป
40,500 บาท
12,100 บาท
40,900 บาท
11,600 บาท
43,500 บาท
11,400 บาท
45,700 บาท
12,700 บาท
50,700 บาท
20,400 บาท
54,900 บาท
20,400 บาท
73,600 บาท
40,800 บาท
แพ็คเกจรวม :
1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ระหว่ างประเทศ (ไม่ รวมภาษีสนามบิน
ประกันภัยและนา้ มัน)
2.ห้ องพัก 5 คืน ตามโปรแกรมที่ท่านเลือก ( หากต้ องการพักมากกว่ าตามที่โปรแกรม
กาหนดต้ องจ่ ายเพิ่มตามช่ วงวันเวลาที่เข้ าพัก )
3.รถรับส่ งแบบส่ วนตัวระหว่ าง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
4.ประกันการเดินทางวงเงิน 1,500,000 บาท ( เป็ นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์)
5.เงื่อนไขอื่นๆ
Air Austral Holiday Agent :
Aviation (Thailand) Co.,Ltd.140/17 ITF Tower,11th Floor Silom Road., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel: 02235 5752-3 // 02 634 0231ext. 305 Fax: 02 634 0237 www.aviation-thailand.com
Please contact to : Varunyu Lamyai (Yu) Mobile: 084 676 7206 E-mail: [email protected]
โปรแกรมทัวร์ รี ยูเนี่ยน
6000 บาท/ท่ าน/โปรแกรม
เดินทางขัน้ ต่า 2 ท่ าน
สัมผัสบรรยากาศเมืองเล็กๆ ที่แทรกตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้ ชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามดุจดัง่ ภาพวาด การเดินทางมา
เก็บภาพประทับใจเพื่อบันทึกไว้ ในความทรงจา อีกทังเมื
้ องแห่งนี ้ยังขึ ้นชื่อในเรื่องของรีสอร์ ทและสปา มีผลิตภัณฑ์พื ้นบ้ านที่ขึ ้น
ชื่อเป็ นสินค้ าเย็บปั ก งานแฮนด์เมด และทุกท่านจะได้ ลิ ้มรสอาหารพื ้นเมืองของที่นี่ พร้ อมจิบไวน์ขึน้ ชื่อของเมืองนี ้ ปิ ดท้ ายทริป
ที่สดุ แสนประทับใจด้ วยฟาร์ มเต่า ซึง่ อยู่ระหว่างทางกลับไป St-Gilles ระหว่างทางท่านยังสามารถชมความงดงามของเกาะ
รียเู นี่ยนไปพร้ อมๆกัน
ทุกท่านสู่ Voile de la Mariee น ้าตกที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ตระการตา หลังจากนันพาทุ
้
กท่านชมฟาร์ มกล้ วย
แล้ วเดินทางไปต่อที่เฮลล์บรู ์ ก ชมสถาปั ตยกรรมสิ่งปลูกสร้ างอันเป็ นเอกลักษณ์ดงั่ เดิมของชาวบ้ านพืน้ เมืองครีโอล (Creole)
พร้ อมทังรั้ บประทานอาหารพื ้นเมือง หลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ วพาทุกท่านสู่ไร่วานิลลา พืชเกษตรกรรมชองเกาะรียู
เนี่ยน ที่ Bras Panon หรือที่ St Andre
นาทุกท่านสู่ชายฝั่ งตะวันตกจาก St Gilles ไปยัง Le Pas de Bellecombe เพื่อสัมผัสพื ้นผิวซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายกับ
พื ้นผิวดวงจันทร์ ซึง่ เกิดจากการแข็งตัวของลาวา หลังจากนันน
้ าทุกท่านเดินทางไปยังปากปล่องภูเขาไฟ ท่านจะได้ พบกับหิน
หลากสีซงึ่ มึความสวยงามและไม่สามารถหาดูจากที่ไหนได้ โดยง่าย พร้ อมพาท่านรับประทานข้ าวเที่ยง ที่ภตั ตาคารสุดหรู
La Plaine des Cafres หลังจากรับประทานเสร็จแล้ ว ท่านจะได้ เดินทางไปยังพิพิทธภัณฑ์ภเู ขาไฟ (Volcano
House) ระหว่างทางเดินทางกลับ ท่านจะได้ แวะ St Pierre เมืองหลวงแห่งที่สองของเกาะ
พาท่านเที่ยวสองฟากของเกาะภายในหนึง่ วัน พาทุกท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของทุ่งหญ้ าที่เขียวขจีสดุ ลูกหูลกู ตา พร้ อมทัง้
ไร่อ้อย และแวะชมความสวยงามทางธรรมชาติของธารลาวาที่แข็งตัวแล้ ว พร้ อมรับประทานอาหารมื ้อเที่ยง หลังจากนัน่ พาทุก
ท่านสัมผัสประสบการ์ ณการผจญภัยการเดินป่ าที่ Mare Long ท่านจะได้ ชมและสัมผัสกับต้ นไม้ พนั ธ์ต่างซึง่ จะสามารถพบ
ได้ ณ.ที่แห่งนี ้เพียงแห่งเดียว หลังจากนัน่ ระหว่างทางกลับท่านจะได้ ชื่นชมความสวยงามของชายหาดระหว่างทางกลับไป StGilles
นาทุกท่านขึ ้นไปสู่ความสูงกว่า 2 กิโลเมตรใจกลางเกาะรียเู นี่ยน ทุกท่านจะได้ สมั ผัสประสบการ์ ณอันตื่นตาตื่นใจไปกับทิวทัศน์
ที่สวยงามและยากที่จะลืมเลือน แวะชมหมู่บ้านกลางหุบเขา และระหว่างทางกลับพาท่านแวะตลาดหัตถกรรม และหมู่บ้าน
เก่าแก่อย่าง Madame Desbassyns จบทริปการเดินทางด้ วยการช้ อปปิ ง้ ที่ตลาด (มีเฉพาะวันศุกร์ ) ที่ St-Paul
เมืองเก่าแก่ที่สดุ บนเกาะรียเู นี่ยน
• เดินทางด้ วยรถ 4x4 พร้ อมไกด์ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ
• อาหารกลางวันและเครื่องดื่มและค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆตามโปรแกรมที่ท่านเลือก
• เฉพาะ ทัวร์ ครึ่งวัน Maido Peak ไม่รวมอาหารกลางวัน
Air Austral Holiday Agent :
Aviation (Thailand) Co.,Ltd.140/17 ITF Tower,11th Floor Silom Road., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel: 02235 5752-3 // 02 634 0231ext. 305 Fax: 02 634 0237 www.aviation-thailand.com
Please contact to : Varunyu Lamyai (Yu) Mobile: 084 676 7206 E-mail: [email protected]
มอริเชียส
มอริเชียสเป็ นสถานที่ขึ ้นชื่อที่เหมาะสาหรับคู่รักที่ต้องการ
จะเดินทางท่องเที่ยวฮันนี่มนู การจับคู่กนั อย่างลงตัวของทะเลสวยๆ
หาดทรายสีขาว บรรยากาศที่ยากจะลืมเลือน และรี สอร์ ทที่ขึ ้นชื่อว่า
โรแมนติคไม่แพ้ ที่ใดๆ ในโลกนี ้ทาให้ มอริเชียสได้ รับการยกย่องว่าเป็ น
เกาะที่โรแมนติคที่สดุ ในโลก
Air Austral Holiday Agent :
โรงแรม
ราคาห้ องพักคู่
เริ่มต้ น ต่ อ ท่ าน
พักเดียวจ่ ายเพิม่
ต่ อ ท่ าน
40,300 บาท
7,900 บาท
47,600 บาท
3,800 บาท
48,300 บาท
8,100 บาท
52,300 บาท
16,700 บาท
65,800 บาท
21,200 บาท
86,100 บาท
43,400 บาท
97,300 บาท
61,200 บาท
แพ็คเกจรวม :
1.ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัดระหว่ างประเทศ (ไม่ รวมภาษีสนามบิน
ประกันภัยและนา้ มัน)
2.ห้ องพัก 5 คืน ตามโปรแกรมที่ท่านเลือก ( หากต้ องการพักมากกว่ า
ตามที่โปรแกรมกาหนดต้ องจ่ ายเพิ่มตามช่ วงวันเวลาที่เข้ าพัก )
3.รถรับส่ งแบบส่ วนตัวระหว่ าง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
4.ประกันการเดินทางวงเงินสูงสุด1,500,000 บาท( เป็ นไปตามเงื่อนไขใน
กรมธรรม์)
5.เงื่อนไขอื่นๆ
Aviation (Thailand) Co.,Ltd.140/17 ITF Tower,11th Floor Silom Road., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Tel: 02235 5752-3 // 02 634 0231ext. 305 Fax: 02 634 0237 www.aviation-thailand.com
Please contact to : Varunyu Lamyai (Yu) Mobile: 084 676 7206 E-mail: [email protected]
เดินทางขัน้ ต่า 2 ท่ าน
ชมทะเลสาปGrand Bassin ซึง่ เป็ นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของชาวมอริเชียสที่นบั
ถือศาสนาฮินดู พาทุกท่านสูโ่ รงงาน Bois Chéri โรงงานผลิตใบชาที่สาคัญของมอริเชียส
พร้ อมทังชิ
้ มรสชาที่ขึ ้นชื่อ ชมบรรยากาศของชาวพื ้นเมืองวิถีชีวิตการดารงชีวิตของชาว
มอริเชียส ชมวิธีการปลูกวานิลลา กินข้ าวที่ Lodges Andrea ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นหน้ าผาสูง
หลังจากนันพาท่
้
านสูส่ วนกวาง ต่อไปที่ La Vanilla, Nature Réserve พบกับเต่า
ยักษ์ และจระเข้ ตา่ งๆ
เริ่มจากเมืองหลวงของมอริเชียสPort Louis เดินชมตลาดเลือกจับจ่ายซื ้อของพื ้นเมืองอาทิ
เช่นผลไม้ หลังจากนันตรงไปสู
้
่ Caudan Waterfront แหล่งช้ อปปิ ง้ ขึ ้นชื่อของชาว
มอริเชียส มีพิพิธภัณ์ Blue Penny Museum ซึง่ รวบร่วมเอาสแตปเก่าๆที่หายากไว้
ภายใน รับประทานอาหารพื ้นเมืองของชาวมอริเชียส พาชมความงดงามของภูเขา Pieter
Both หลังจากนันพาชมสวนปาล์
้
มที่ Ville Bague
ชมความงดงามของชายหาดTamarin Bay ชิมกาแฟที่ขึ ้นชื่อที่ Case Noyale และ
เลือกซื ้อของฝาก ชมทราย 7 สี ซึง่ เกิดภูเขาไฟที่มีความสวยงาม กินข้ าวที่Domaine
Saint Denis ชมน ้าตกที่มีความงดงามและมีความสูงถึง 90 เมตร และแม่น ้า Black
River Gorges ระหว่างการเดินทางท่านจะเห็นพืชพัน์ต้นไม้ ที่แปลกตาไม่เคยพบที่ใดมา
ก่อน ชมความสวยงามของรอบๆภูเขาไฟ Trou aux Cerfs ปิ ดท้ ายที่ Eureka ตึก
เก่าแก่ที่สร้ างขึ ้นมาด้ วยสถาปั ตยกรรมสมัยเก่า
พาท่านชมเกาะสวรรค์เล็กๆ Ile des Deux Cocos ท่านจะเห็นชายหาดสีขาวที่สวยงาม
และน ้าทะเลสีฟ้าสวยที่ Blue Bay Marine National Park หลังจากนันท่
้ าน
สามารถเลือกที่จะดาน ้าแบบ สน็อคเกิ ้ล หรือนัง่ เรือท้ องกระจกเพื่อชมความงดงามของชีวิตใต้
ท้ องทะเล ร่วมรับประทานอาหารแบบบุฟเฟต์ พร้ อมฟั งเสียงกีตาร์ เคล้ าเสียงลมทะเลและเสียง
คลื่น
พาทุกท่านเดินทางและนัง่ เรือข้ ามไปยังเกาะ Ile Aux Cerfs เกาะที่มีความสวยงามและขึ ้น
ชื่อของมอริเชียส ท่านจะได้ พกั ผ่อนและเล่นน ้าบนเกาะอย่างเต็มที่ พร้ อมมีอาหารกลางวันเส
ริฟเป็ นคลับแซนวิชหรือสลัดพร้ อมน ้าดื่ม และมีบริการผ้ าขนหนูและฟูกนอนริ มชายหาด
ผจญภัยไปกับการขี่ ATV ชมความสวยงามของเกาะมอริเชียสที่มีเนื ้อที่กว่า 5000 เอเคอร์ เป้น
เวลาประมาณ 3 ชัว่ โมง ท่านจะพบกับ สัตว์ตา่ งๆมากมายอาทิเช่นกวาง และนกที่หายาก
พร้ อมทังจะได้
้
ชมไร่กาแฟสินค้ าขึ ้นชื่อของมอริเชียส หลังจากนันรั
้ บประทานอาหารกันที่
Rustic Lodge ซึง่ ตังอยู
้ ร่ ิมแม่น ้า หลังรับประทานอาหารเสร็จท่านสามารถเลือกซื ้อ
ออฟชัน่ ทัวร์ เพิ่มได้ จากที่นี่นหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

similar documents