Тоон ТВ-ийн дамжуулах байгууламж

Report
Тоон ТВ-ийн дамжуулах
байгууламж
РТС УТҮГ-ын ТАХ-ийн ахлах мэргэжилтэн Л. Туул
2013 он
Агуулга
ТВ
дамжуулах сүлжээний өнөөгийн байдал
/улаанбаатар болон хөдөө орон нутгийн байдал/
Дамжуулах сүлжээний нягтруулгын төв
Тоон телевизийн дамжуулах сүлжээ
ТВ дамжуулах сүлжээний өнөөгийн байдал
ТВ дамжуулах сүлжээний өнөөгийн байдал

Нийт 378 сум суурин
газарт
o 50Вт-ын – 339
o 100Вт-ын – 10
o 200Вт-ын – 22
o 500Вт-ын – 7
нэвтрүүлэгчүүдээр
тус тус олон
сувгийн телевизийн
үйлчилгээг хүргэж
байна.
Зуунмод хот од
MUDS 200W
станцаар
аналог 6
ТВ програмыг
дамжуулж
байна.
Сувгийн
дугаар
Сувгийн
давтамж
(MHz)
26
615,25
32
663,25
34
679,25
36
695,25
38
711,25
40
727,25
ТВ дамжуулах сүлжээний өнөөгийн байдал
ТВ дамжуулах сүлжээний станцуудын тоо
№
Аймаг
Сум
Баг
1
Архангай
20
2
Баянхонгор
21
3
Баян-өлгий
16
4
Булган
21
5
Говь-алтай
20
6
Дархан-уул
3
7
14
8
Дорнод
Дорноговь, Говь-сүмбэр
9
Дундговь
15
10
Завхан
24
11
Өвөрхангай
20
12
Өмнөговь
15
13
Сүхбаатар
13
14
Сэлэнгэ
17
15
Төв
25
16
Увс
19
17
Ховд
17
18
Хөвсгөл
24
19
Хэнтий
22
20
Улаанбаатар
21
4
2
18
Нийт
365
378
7
13
Тоои ТВ дамжуулах сүлжээний загвар
Нэвтрүүлэх станцын шийдэл
Телевизийн дамжуулах сүлжээний сум орон нутаг дахь DVB-T2
станцууд нь давтамжийн төлөвлөлт, харгалзах дэд бүтцийн дагуу
байрлаж, ашиглалт үйлчилгээ явуулах эдгээр байр нь цахилгаан
тэжээлийн хангамж бүхий, техникийн орчны нөхцөлийг хангахуйц
байна.
DVB-T2
нэвтрүүлэгчүүдийг
хуучин
аналогийн
дамжуулах
байгууламжууд дээр нэмж байрлуулахадаа юуны өмнө антенн
цамхагийн төхөөрөмжинд шинээр тоон өргөн нэвтрүүлэгчийн антенн
суурилуулах, засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх боломжтой
байрлуулсан.
Тоон ТВ нэвтрүүлэгчийн бүтэцийн схем
Тоон ТВ нэвтрүүлэгчийн сайтын байдал
Тоон ТВ нэвтрүүлэгчийн сайтын байдал
Тоон ТВ нэвтрүүлэгчийн монитор , удирдлагын
болон холболтын хэсэг
Тоон ТВ нэвтрүүлэгчийн гаралт дахь
спектрийн зураг
Тоон ТВ нэвтрүүлэгчийн гаралт дахь
чадлын харьцуулалт
Гаралтын чадал R&S®SLx8000
UHF/VHF нэвтрүүлэгч
DVB-T2
ATV
(RMS)
(sync peak)
2W
5W
12 W
10 W
25 W
UHF
25 W
50 W
50 W
125 W
100 W
250 W
25 W
50 W
50 W
125 W
VHF
250 W
100 W
1) зурвасын шүүрийн өмнө
Суурилагдсан тоон ТВ нэвтрүүлэгчийн
үзүүлэлтүүд
Суурилагдсан төхөөрөмж
Хамрагдах хүрээ
Хамрагдсан суурин газрууд
DVB T2 стандартын хүлээн авах
төхөөрөмж, мультиплексийн болон
модулятор, нэвтрүүлэгч, антенн,
сүлжээний хяналтын төхөөрөмж,
Сум суурин газар / 15 - 45 км
радиуст
Нэвтрүүлэг
4 аймгийн төв, 82 сум суурин газар
SD тодролтойгоор 12 хүртэл
нэвтрүүлэг
Шахалтын технологи
MPEG2/ MPEG 4 ( H264 / AVC)
Стандарт
DVB T2
COFDM : QPSK, 16QAM, 64QAM,
256QAM
Модуляци
ТВ суваг 8 МГц дахь тоон
урсгалын хэмжээ
Нэвтрүүлэгчийн чадал
Антенн фидерийн төрөл
31 Мбит/с
25 Вт / RMS
Омни/панел
өсгөлт,
>9 дБ /12 дБ
Нэвтрүүлэгч станцын үзүүлэлтүүд

COFDM модуляцийн (зөөгчийн модуляци, кодлох хурд,
хамгаалах интервал г.м ) үзүүлэлтүүдийг хамгийн тохиромжтой
хамрах хүрээг бий болгохоор тус бүрд нь сонгоно.

COFDM модуляцитай сигнал чадлын өсгөгчид өгөгдөх ба
шаардлагатай хэмжээнд өсгөгдсөн сигнал нь ойролцоо сувгууд
дээр ажиллах боломж олгох нэвтрүүлэгчийн гаралтын шүүр
дамжин хамгийн бага унтралт бүхий фидер , цамхагт байрлах
нэвтрүүлэх антеннд өгөгдөнө.

Нэвтрүүлэх антенн фидерийн өргөн үзүүлэлтийг зурвасын (2 , 3
дахь мультиплексийг нэвтрүүлэгчид өгөх боломжтой) чадал
хүрэлцэхүйц байх үүднээс авна.

Найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор бага чадлын DVB-T2
(100 Вт хүртэлх ) нэвтрүүлэгчүүдийг 1+1 буюу 100%
нөөцтэйгээр, ө.х модулятор, чадлын өсгөгч нь нэг модуль
хэлбэрээр хийгдсэн байна.

Чадал ихтэй DVB-T (100 Вт –аас их ) нэвтрүүлэгчүүдийг
нөөцлөхдөө N+M схемээр

хийнэ. Нөөц тэжээл бүхий, хоёр COFDM модулятортай (үндсэн
ба нөөц), чадлын өсгөгчийн нөөийн тооны хувьд хийцийн
боломжийн хангалттай нөхцөлийг харгалзана.
Нэвтрүүлэгч станцын үзүүлэлтүүд

Нэвтрүүлэх станцууд нь нэг давтамжийн сүлжээнд DVB-T (SFN),
ажиллахаар зохицуулагдсан байх ба өөрийн синхрончлогчтой байх
эсвэл гадны хүлээн авагчаас синхрончлох (1 pps ба 10 MHz)
оролттой байна.

Мөн нэвтрүүлэх станцын төхөөрөмжүүдийг хянах, оролт гаралтын
сигналуудын үзүүлэлтүүд, эфирийн нэвтрүүлэх антеннаас хүлээн
авсан сигналын үзүүлэлтүүдийг хянах зориулалттай хэмжүүрийн
болон хяналтын төхөөрөмжүүд хийцийн бүтцэд орно.

Үүний зэрэгцээ нэвтрүүлэх станцын оролтонд (хүлээн авагчуудын
оролт, эфирийн нэвтрүүлэгчүүдийн модуляторуудын оролт) ирэх
бүх тээвэрлэх тоон урсгалын болон антенн фидерийн
төхөөрөмжийн оролт дээрх үзүүлэлтүүд хянагдана.

Нэвтрүүлж буй сигналын үндсэн үзүүлэлтүүдийг хянахын тулд
гадна эфирийн хүлээн авах антеннд холбогдсон DVB-T2 сигналын
мэргэжлийн хүлээн авагчийг сүлжээний алсын удирдлага
хяналтын системтэй холбож өгнө.

Нэвтрүүлэх станцуудын төхөөрөмжийн хяналт сүлжээний алсын
удирдлага хяналтын системээр хийгдэнэ.
Хэрэглэгчийн төхөрөмжийн холболт
Мультиплексийн төв
Мультиплексийн төв нь дамжуулах станцуудын оролтонд өгөгдөх
тоон урсгалын багцыг IP протоколд суурилсан технологи
ашиглан бий болгон хиймэл дагуулаар хүргэхэд бэлдэнэ. Энэ нь
орон нутгийн контентыг оруулах нэмэх боломжийг олгоно.
Үндсэн үүрэг нь :
• оролтын аналог болон тоон (SDІ) видеосигналыг
MPEG-4 AVC(Н.264) ашиглах шахах;
• мультиплекс болон
дахин мультиплекс хийх;
МUX 1
Төрөөс
үнэгүй
дамжуу
лах 10
суваг
• Олон сувгийн тоон сигнал
(мультиплексийг) болон
ІP өгөгдлийг холбооны шугам,
хиймэл дагуулаар дамжуулах :
• Мультиплексийн
төвийн төхөөрөмжийн
хяналтыг хийх,
ОБЕГ
Гамшгийн
газар
Төрийн
мэдлийн
Эфирийн
ТВ
Кабелийн
ТВ
Сансрын
дамжуулал
Зарлан
мэдээлэл
оруулах
төхөөрөмж
Мультиплексийн төв
Мультиплексийн төвийн чадамжууд :
• GPS систем ашиглан нэг дамвтамжийн сүлжээнд байгаа ТВ
нэвтрүүлэгчүүдийн синхрончлолын сигналыг дамжуулах
• ІP сүлжээний тэвэрлэлтийн урсгалыг чиглүүлэх хандалт хийх;
• өөр өөр урсгалыг нэгэн зэрэг бий болгон орон нутгийн дамжуулах
станцуудад хүргэх
• ІР болон ASІ-интерфейсээр тоон урсгалыг хүлээн авах
дамжуулах;
• урсгалын хурдыг динамикаар зохицуулах;
• тоон урсгал дахь DVB мэдээлэлийн PSІ/SІ урсгалыг үүсгэх,
залруулах,
EPG-генератортой ажиллах;
• оролт, гаралтын тоон урсгалыг ІР-протоколоор хуваарилах,
DVB-H хөдөлгөөнт, (HD) дамжуулал зэрэг шинэ үйлчилгээнд
зориулан өргөтгөх боломжтой байна.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

similar documents