Läkemedelsförsörjning I

Report
Välkommen till
läkemedelsinformation!
- Nytt IT-stöd för ApoDos – Pascal
- Läkemedel och miljö
- Nytt apoteksavtal – förändrad
läkemedelsförsörjning
Förändrad läkemedelsförsörjning from
1 maj 2012
•
Bakgrund – varför upphandling och på detta sätt?
•
Sammanfattning av förändringar
Ledtider
Normal, snabb, akut
Kostnader
Servicenivå
•
SVEPA och gemensamma läkemedelsförråd
•
Resultat av genomförd riskanalys
•
Framtid
Omreglering apoteksmarknaden
Öppenvårdsapotek recept
Vissa receptfria i övrig handel
Sjukvårdens läkemedelsförsörjning
(LiÖ avtal med Apoteket Farmaci förlängt tom april
2012)
Utveckling läkemedelsförsörjning
Gemensamt utvecklingsarbete med Apoteket
Första pilot 2007
Läkemedelsservice
Gemensamma förråd
30/4 2012
5 gemensamma förråd och
70 enheter med läkemedelsservice
Viktiga utgångspunkter upphandling
läkemedelsförsörjning
En entreprenör för alla tjänstedelar
Fortsatt utveckling av gemensamma förråd /
läkemedelsservice
Beredning med hög servicenivå ska bedrivas
på US
Läkemedelsförsörjning LiÖ from 2012
Status from 1 maj
Nytt avtal med Apoteket Farmaci from
2012-05-01
Differentierad beställning
• Normal, snabb, akut med olika prissättning
• Ca. 15% lägre kostnad men längre ledtid på normalbeställning
Gemensamma förråd och SVEPA
Gemensamma förråd (1 på LiM, 1 på ViN, 3 på US)
Tillgängliga 24/7/365
Uppdatering/registervård mån.-fre.
Svanssortiment + buffert
Syfte med riskanalys
Uppdraget syftar till att identifiera risker med de
förändringar av läkemedelsförsörjningen som
genomförs fr o m 1/5 2012.
Analysen avgränsas till förändringarna och
konsekvenser därav.
Resultat riskanalys
•
Inga stora patientsäkerhetsrisker i samband med en förändring av
läkemedelsförsörjningen
•
Goda resultat och inga allvarliga händelser eller tillbud har inträffat
avseende de gemensamma förråden som är etablerade.
•
Många åtgärdsförslag är s.k begränsat effektiva åtgärder i form av
rutinbeskrivningar. Räcker långt förutsatt tydlig struktur för uppföljning
som tidigt ger signaler när något behöver uppdateras/förändras.
•
Större förändring med fler gemensamma förråd på US - snäv tid en
kritisk faktor
Större förändringar i övrigt - framtid
Övergång till e-handel
LiÖ tar över och äger mer utrustning,
transportvagnar/vätskevagnar
Utveckling av eget elektroniskt beställningssystem
Kontaktinformation
Miljö
Britt-Marie Jaensson
telefon: 010 – 103 04 04, e-post: [email protected]
Pascal
Caroline Swahn
e-post: [email protected]
Läkemedelsförsörjning
Mikael Svensson
e-post: [email protected]
Apoteket Farmaci
Kristina Spetz
www.apoteketfarmaci.se/ostergotland

similar documents