Ãœldharidus

Report
ÜLDHARIDUS
Helena Saar, Jaan Kaupmees, Marit Mägi, Gerli
Viidas, Anne-Liis Rips, Gea Ennist, Kristiina
Jürna, Helleriin Eensoo, Merlin Pärn
KOOLIKATSED
ESIMESSE KLASSI ASTUJATE ARV
 2005.
aastal läks esimesse klassi 12 205
 2006. aastal 12 230 last
 2007. aastal 12 882 last
 2008. aastal 13 040 last
 2009. aastal 13 360 last
 2010. aastal eeldatavasti 13 530 last
 2011/2012 õppeaastal kõnnib oma esimest
kooliteed juba 14 390 õpilast.
KOOLIKOHUSTUS
Igal lapsel on kohustus omandada vähemalt
põhiharidus.
 Kõikidel koolidel on olemas oma
teeninduspiirkonnad.
 Kohalik omavalitsus võimaldab kõigile antud
piirkonnas elavatele lastele koolikohad.

KOOLIVALMIDUS
Koolivalmidust vaadeldakse läbi 3
arenguaspekti:
 Füüsilise
 Sotsiaalse
 Vaimse

KOOLIVALMIDUS
Koolivalmidus on lapse valmisolek õpitegevuse
alustamiseks
 Lapse soov õppida
 Omandada uusi teadmisi
 Jälgida ja täita täiskasvanu korraldusi

KOOLIKATSED
Kevadine eliitkoolide koolikatsete ralli.
 Õiglane või mitte, et lastele korraldatakse
raskeid katseid?
 Jaotumine kahte leeri.
 Diskussioon koolikatsete üle.

KOHTADE TÄITUVUS
Koolid kes vaevlevad, et saada klassikomplekt
täis.
 Nõudlus ületab kohtade arvu.

MIDA KATSED SISALDAVAD?
Vestlus
 Lugemine
 Etteütlus
 Matemaatika
 Loodusõpetus

KOOLIKATSETE POOLT VÕI VASTU?
Undel Kokk Eesti on väike riik ja olemasolevad
anded tuleks kõik maksimaalselt välja arendada.
 Georg Aher Lastega vestlust ei saa ju ükski
seadus ära keelata. Minu enda meelest ei ole vaja
katseid esimesse klassi astujaile.

KOOLIKATSETE POOLT VÕI VASTU?
Rita Siilivask Pean õigeks, et lapsi ei testitaks
nii õrnas eas ega õpetataks ette.
 Harri Kõo Tavaklassidele ei ole mingeid
katseid vaja, niikuinii peavad lapsed kusagil
õppima.
 Regina Kullamaa Algklassidesse ei tohiks
katseid olla, sest mõni laps läheb hiljem lahti kui
teine.

KOOLIKATSETE POOLT VÕI VASTU?
 Margin
Ninn Olen katsete kaotamise
poolt, aga mitte täiesti. Kahe otsaga asi.
Katsete kaotamisest võidavad paljud
lapsed, sest neid ei traumeerita.
 Maie Kitsing Mina ei ole nõus laste
selekteerimisega seitsmendal eluaastal.
 Marju Unt Olen nõus
sisseastumiskatsetega, aga eeldusel, et
lapsi valitaks kooli kallakule vastava
andekuse järgi.
KOOLIKATSETE POOLT VÕI VASTU?
 Anne
Vasar Sisseastumiskatsed
annavad andekatele lastele võimaluse
õppida oma tasemele vastavas klassis,
kus neid koheldakse võimetekohaselt.
 Annely Allik Lapsevanemana leian, et
see on kahe otsaga asi.
 Martina Põldvere Arvan, et
selekteerimine on õige ja andekamatel
peab olema võimalik kiiremini edasi
minna.
KOOLIKATSEID POOLDAVAD
ARGUMENDID
Selekteerimine annab võimalused eelduste
väljaarendamiseks.
 Koolikatsete ja eliitkoolide kaotamisega seataks
latt keskpäraste järgi.
 Tänu selekteerimise õigusele kõrge taseme
saavutanud eliitkoolid on teenäitajad teistele.
 Säilub hariduse kõrge kvaliteet.
 Rohkem valikuvõimalusi.

KOOLIKATSETE VASTU
Võistlemine on liiga pingeline.
 7-aastaste laste anded ja huvid ei ole veel välja
kujunenud.
 Tulemused on saavutatavad dresseerimisega.
 Eliitkoolid eraldavad "kasulikud" anded
"kasututest".
 Katsete tulemused sõltuvad vanemate
võimalustest.

KOOLIKATSETE VASTU
Lapsevanema unistused, mitte lapse soovide
realiseerimine.
 Õpilaste koosseis koolis peaks olema läbilõige
ühiskonnast.
 Erineva intellektiga lapsed peaksid koos õppima.
 Koolikatsete abil süvendeb koolide kihistumine.

KOKKUVÕTVALT KOOLIKATSETEST
Lapsepõlve rikkumine!?
 Iga vanema oma otsus.

TEHNIKA MÕJU KOOLILAPSE
TERVISELE
TELEVISIOON
Ülekaalulisus
 Mõnuained
 Vägivald
 Tähelepanuhäired
 Õpiraskused

ARVUTIT JA INTERNET
Nägemise halvenemine
 Muud tervisehädad
 Küberkiusamine
 Pedofiilid
 Rühihäired
 Ülekaalulisus
 Agressiivsus
 Kalduvus vägivallale
 Mõnuained

MOBIILTELEFONID
Kasvajad
 Mälu nõrgenemine
 Kuulmishäired
 Õppetöö häirimine
 Koolikiusamine

VÄLJALANGEVUS PÕHIKOOLIST
PÕHIKOOLIST VÄLJALANGEVUSE
VÕIMALIKUD PÕHJUSED
Õpiraskused
 Halvad suhted kaasõpilastega, õpetajatega
 Kodu ja perekond (sotsiaalne staatus, suur perekond,
koduse toetuse puudumine õppimisele)
 Üldine rahulolematus kooliga
 Eakaaslaste mõju

VÄLJALANGEMISE TAGAJÄRJED
Raskem konkureerida tööturul
 Suurem tõenäosus sattuda kuritegelikule teele
 Kuna kool on oluline sotsialiseerumise koht, siis
väljalangenul võivad kujuneda väärad
väärtushinnangud ja kombed

Haridus- ja teadusministeeriumi andmetel
langes 2006/2007. õppeaastal põhikoolist välja
963 õpilast, järgnevatel õppeaastatel vastavalt
624 ja 423 õpilast.
 2010. aastaks püstitas Euroopa Liit eesmärgi, et
liidu keskmine haridussüsteemist väljalangejate
osakaal jääks alla 10%. 2006. aastal oli
väljalangejate protsent 15,3% (Eestis 13,2%).

Eesti on seadnud varase koolist väljalangevuse
vähendamisel eesmärgiks iga lapse arengu
eripära arvestamise, probleemide võimalikult
varase märkamise ning tugiteenuste kiire
rakendamise.
 Olulisel kohal on ka õpetajate hariduse
kvaliteedi tõstmine, täiendkoolitus ning oskuste
arendamine erivajadustega õpilaste
märkamiseks ja toetamiseks.

ÜLDHARIDUSSÜSTEEMI
PÕHIPROBLEEMID
PÕHIPROBLEEMID
Õpilaste arvu vähenemine
 Eripedagoogide puudus
 Rahastamine
 Kõigil õpilastel võrdväärsed võimalused hariduse
omandamiseks
 Õppekava

UUE ÕPPEKAVA
PÕHIPROBLEEMID
UUE ÕPPEKAVA PROBLEEMID
Koolikohustusiga pikendatakse 18 eluaastani
 Põhjendamata puudumiste korral võetakse kohe
midagi ette, AGA...
 Kool võib vajadusel kasutada vastavaid
elektroonilisi vaatlusseadmeid.
 Kokkuleppel vanemaga kontrollida ja piirata
päevases õpilase liikumist koolipäeva jooksul.

UUE ÕPPEKAVA PROBLEEMID
Põhikooli – ja gümnaasiumi lahutamine.
 Põhikool aitab õpilasel jõuda selgusele oma
huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagab
valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval
haridustasemel ja elukestvaks õppeks.
 Põhikooli lõpetanud noorukil on arusaam oma
tulevastest rollidest perekonnas, tööelus,
ühiskonnas ja riigis.

UUE ÕPPEKAVA PROBLEEMID
On aktiivne ja vastutustundlik kodanik, kes on
huvitatud oma kooli, kodukoha ja riigi
demokraatlikust arengust.
 Suudab väljendada ennast loominguliselt, peab
lugu kunstist ja kultuuripärandist.
 Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne
jooksva aasta 1. septembrit seitsmeaastaseks.

ÕPILASTE ERINEVUSED EESTI JA
VENE KOOLIDES
ÕPILASTE ERINEVUSED EESTI JA VENE
KOOLIDES
Eesti keele õpe
 Uuringud:






Akadeemilised saavutused
Psühholoogiline ja füsioloogiline heaolu
Toimetulek koolikeskkonnas
Väärtushinnangud
Huvid ja harrastused
ERIVAJADUSEGA ÕPPIJA
ERIVAJADUSEGA ÕPPIJA
Kes on erivajadusega õppija ?
 Lihtsustatud, toimetuleku ja individuaalne
õppekava.
 Erivajadustega laste õppimisvõimalused.
 Tavaklassid ja abiklassid ühes koolis koos –
plussid/miinused

HARIDUS JA
HARIDUSSÜSTEEMID:
TULEVIKUVÄLJAVAATED
TULEVIKUVÄLJAVAATED
Põhikool- akadeemilise hariduse alus
 Põhikooli lõpetanute valikud
 Lõpetatud/ lõpetamata põhiharidus
 Gümnaasiumisse astumine
 Kutsekoolidesse astumine

TULEVIKUVÄLJAVAATED
Kutsekoolist gümnaasiumisse
 Kõrgkoolidesse minek
 Eliitkoolide lõpetanute väljavaated
 Noored ja haridus- ressursid

KASUTATUD KIRJANDUS
http://www.kooli.ee/?teema=22&vaata=1041
 http://www.hm.ee/index.php?0511290
 Aine ’Erivajadusega õppija’ materjalid
 http://www.riigiteataja.ee
 http://www.1eik.tln.edu.ee
 http://kuninga.parnu.ee/
 http://www.postimees.ee/080205/esileht/157114.p
hp
 http://www.arileht.ee/artikkel/65471

KASUTATUD KIRJANDUS







http://tartu.postimees.ee/150205/tartu_postimees/157
688.php
http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=282494
http://www.epl.ee/?artikkel=265584
http://tartu.sotsdem.ee/2009/06/11/tartu-ekspresstartu-sotsiaaldemokraadid-ei-ole-nous-miina-harmagumnaasiumi-katsetega/
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/rahvahaal/ava
lda-arvamust-kas-esimesse-klassisisseastumiskatsed-on-vajalikud.d?id=2948059
http://www.virumaateataja.ee/110504/esileht/arvamu
s/15017248.php
http://www.hm.ee/
KASUTATUD KIRJANDUS
http://www.epl.ee/artikkel/391005
 http://www.lasteaed.net/2006/04/28/televisioonimoju-lapsele/
 http://www.peremeedia.ee/10547
 http://www.terviseleht.ee/200005/5_koolilaps.php
 http://blog.kaitseomatervist.ee/elektroonikakahjulikku-moju-tervisele-tuleks-votta-tosiselt/
 http://www.epl.ee/artikkel/469097
 http://www.terviseleht.ee/200118/18_massimeedi
a.php


similar documents