I.Baltgalves un I.Rudzītes Prezentācija

Report
SOCIĀLAIS DARBS
SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ
«Kas lācītim vēderā?»
2014.gada 13.novembris
• Skrīveru sociālā dienesta vadītāja I.Rudzīte
• Tukuma novada p/a «Tukuma novada sociālais dienests»
direktore I.Balgalve
• Biedrība «Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju
apvienība» (LPSDVA)
Stūrakmeņi..
Viedokļa pamatojums
• «Sākotnējās ietekmes (Ex-ante) novērtējums par
iecerētajām strukturālajām reformām profesionāla sociālā
darba politikas jomā», 2012. gads *
• Ekspertu (sociālo dienestu vadītāju) diskusijas, 2013.gada
5.maijs, 2014.gada 24.oktobris
• Sociālo dienestu vadītāju iesūtītie viedokļi
• Viedokļu apkopojums no reģionālajām LPSDVA
sanāksmēm un apmācībām, LM metodiskajās sanāksmēs
izskanējušie viedokļi
Pašvaldības/sociālā dienesta uzdevumi
pagājušā gadsimta 90. gados
• sociālā
un humānā palīdzība, dzīvojamās
platības piešķiršana, sociālā aprūpe
Likuma „Par pašvaldībām” (pieņemts 1994.gada
19.maijā) 15.panta septītā daļa nosaka pašvaldībai
pienākumu „nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību
(sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco
ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un
bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar
vietām mācību un audzināšanas iestādēs,
bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likums (stājās spēkā 01.01.2003.)
• sociālais dienests — pašvaldības izveidota iestāde, kas sniedz
sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus
pašvaldības iedzīvotājiem
• sociālais darbs — profesionāla darbība, lai palīdzētu
personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā
veicināt vai atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt
šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumi personas dzīvesvietā —
pakalpojumi, kas ir pieejami dzīvesvietā (individuāls sociālais
darbs ar klientu, specializēto darbnīcu pakalpojumi, krīzes
centru, dienas aprūpes centru u.c. pakalpojumi);
Latvijas novadi un republikas pilsētas
sadalījumā pēc iedzīvotāju skaita (skaits;
procenti)
republikas nozīmes
pilsētas
9, 8%
32, 27%
48, 40%
30, 25%
mazie novadi
(iedzīvotāju skaits līdz
4000)
vidējie novadi
(iedzīvotāju skaits no
4000 līdz 10 000)
lielie novadi
(iedzīvotāju skaits virs
10 000)
Sociālo dienestu organizatoriskā struktūra *
Republikas pilsētas/ Lielie novadi
Pašvaldība
Nozares institūcija
Sociālais dienests
Administrācija
Lietvedība
Grāmatvedība
Sociālais
darbinieks
Sociālo dienestu organizatoriskā struktūra *
Vidēji lielie/ mazie novadi/
Pašvaldība
Vadītājs
Jurists
Lietvedis
Sociālais
darbinieks
Sociālais
dienests
Sociālais
darbinieks
Saimnieks
Personālspeciālists
Vidēji lielie
mazie
novadi
Republikas
pilsētas
Lielie
novadi
Sociālie
pakalpojumi
Republikas pilsētās un lielajos
novados pieejamo un
nodrošināto sociālo
pakalpojumu klāsts ievērojami
pārsniedz vidēji lielo un mazo
novadu pieejamo un
nodrošināto pakalpojumu
klāstu
Mazajos novados tiek
nodrošināts tikai pats
minimums sociālo
pakalpojumu sniegšanā –
aprūpe mājās un ilgstoša
sociālā aprūpe un sociālā
rehabilitācija institūcijā
bērniem un pieaugušajiem.
Sociālie pakalpojumi
Sociālo dienestu
nodrošinātie pakalpojumi *
Sociālo dienestu
funkcijas *
Sociālā
palīdzība 63%
no kopējā lietu
skaita
SOCIĀLAIS DARBS
Neatkarīgi no sociālo
dienestu apkalpoto klientu
skaita katrā pašvaldībā
dominējošā funkcija ir
sociālās palīdzības
sniegšana.
24% no kopējā
lietu skaita
Sociālo
pakalpojumu
organizēšana 12%
no kopējā lietu
skaita
Sociālo dienestu
funkcijas *
Darba ar
nepilngadīgajiem
likumpārkāpējiem
koordinēšana
Bezpiederīgo
personu
apbedīšanas
organizēšana
Samaksa par
Algoto pagaidu sabiedriskoārpusģimenes
aprūpes
darbu koordinēšana
pakalpojumu
pašvaldībā
Transporta
E K pārtikas paku
organizēšana
izdale trūcīgajiem
(nodrošināšana)
AS „Latvenergo”
Veselības aprūpes Elektroenerģijas
sociālo atbalstu
Bezmaksas
biļešu
atvēršana
programmu Darbs ar datupakalpojumu tirgus
kultūras un sporta Vasaras nometņu
realizēšana bāzēm SPOLIS pieejamības
organizēšana
NPAIS
Mēnešbiļešu Darbs ar
nodrošināšana
pasākumu
komunālo
pilsētas
apmeklējumam
maksājumu
transportam parādniekiem
izdale
pašvaldības Dzīvojamā
Zupas virtuves
izsniegšana
fonda pārvaldīšana,
Jubilāru
nodrošināšana
Humānās
reģistra veidošana, īres
sveikšana
palīdzības
līgumu slēgšana
pašvaldībā
dalīšana Asistenta
EK pārtikas
Izglītojamo
apsekošana
dzīvesvietā
pakalpojums
paku dalīšana
Sociālo darbinieku specializācijas sociālajos dienestos *
Specializācijas, kuras sociālajos dienestos ir ieviestas
visretāk:
sociālais darbinieks darbam ar vardarbībā cietušām
personām (1 no 22),
sociālais darbinieks darbam ar atkarības problēmām (3
no 22),
sociālais darbinieks darbam ar bezpajumtniekiem (2 no
22)
Specializācijas, kuras sociālajos dienestos ir ieviestas
visbiežāk:
sociālais darbs ar ģimeni un bērniem (20 no 22)
sociālais darbs ar veciem cilvēkiem(10 no 22)
sociālais darbs ar pilngadīgām personām (9 no 22)
sociālais darbs ar personām ar funkcionāliem
traucējumiem (8 no 22)
2001500
1281
Iedzīvotāju skaits Latvijā 2014.gada sākums
2013.gads
2000
Sociālā darba speciālisti
974
Sociālie
darbinieki
Iedzīvotāju skaits Latvijā
2080000.00
2060000.00
2070371.00
2040000.00
2020000.00
2000000.00
2001500.00
1980000.00
1960000.00
2011.gads
2013.gads
Sociālā darba speciālistu, t.sk. sociālo
darbinieku skaits Latvijā
1400
1200
1281
1133
1000
800
974
Sociālā darba
speciālistu skaits
Sociālo darbinieku
skaits (t.sk.)
798
600
400
200
0
2011.gads
2013.gads
Tipiskākās un biežāk sastopamās klientu
sociālās problēmas
Specifiskām klientu grupām raksturīgas
sociālās problēmas
• finansiālo līdzekļu trūkums
pamatvajadzību nodrošināšanai, t.sk.,
veselības aprūpei, medikamentu iegādei
• bezdarbs
• atkarības problēmas
• klientu motivācijas trūkums mainīt
situāciju, iesaistīties problēmas risināšanā
• ģimenēm ar bērniem - nepietiekošas
zināšanas un prasmes bērnu aprūpē,
saskarsmes problēmas ģimenē (konflikti,
vardarbība);
• Personām ar invaliditāti (t.sk.
prognozējamo invaliditāti, personām ar
funkcionāliem traucējumiem, personām
ar intelektuāliem traucējumiem)
• nepietiek finansiālie līdzekļi medikamentu
iegādei, veselības aprūpei
• nav pieejama veselības aprūpe (problēma
ar nokļūšanu līdz nepieciešamajam
pakalpojumam)
• trūkst tehnisko palīglīdzekļu pieejamības
personām ar funkcionāliem traucējumiem
• nav nodrošinātas cilvēku ar funkcionāliem
traucējumiem pamatvajadzības
• sociālā izolētība;
• veciem ļaudīm - nav nodrošinātas veco
cilvēku pamatvajadzības; sociālā izolētība;
• jauniešiem – darba pieredzes trūkums,
atkarības problēmas
Pētnieku secinājumi... *
• šobrīd izveidotā sociālā darba organizatoriskā struktūra ir
vērsta uz sociālā darba kā profesionālas darbības attīstību
pašvaldību sociālajos dienestos.
• Esošā situācijas analīze parāda, ka sociālie darbinieki ir spiesti
cīnīties ar sekām un risināt kompleksas daudznozaru
problēmas.
• Izveidotā sistēma neveicina sociālo darbinieku vēlmi attīstīt
savas zināšanas un profesionālo kompetenci, jo sociālā darba
nodrošināšanā netiek radīta konkurence starp sociālajiem
darbiniekiem un esošā sistēma neveicina sociālo darbinieku
privātprakses veidošanos un kvalitatīvāka sociālā darba
rezultāta nodrošināšanu.
• Tiek liegtas izvēles iespējas klientam izvēlēties sociālo
darbinieku, ar kuru tas sadarbosies savu problēmu risināšanā. *
Sociālo dienestu vadītāju identificētās grūtības un
izaicinājumi (1)
Sociālās problēmas.....
Vecās Problēmas
Vardarbība, atkarības,
motivācijas trūkums
Jaunas
mērķgrupas
bēgļi,
patvēruma
meklētāji
Jaunās šķautnes Vecāki/
bērni ārpus LV , Bērnu
«dalīšana», Vecu cilvēku
atstāšana novārtā,
Sabiedrības vērtību maiņa
MULTIPLS RAKSTURS
Sociālo dienestu vadītāju identificētās grūtības un
izaicinājumi (2)
Sociālais darbs –
profesionāla darbība
Sociālais darbinieks gadījuma vadītājs
(case manager)
Sociālais darbs- sociālais
pakalpojums
Sociālais darbinieks –
darbs ar gadījumu
(Case worker)
Sociālo dienestu vadītāju identificētās grūtības un
izaicinājumi (3)
Nevalstiskās
organizācijas
u.c.
Bāriņtiesa
Skola
Sociālais dienests
Policija
Probācijas
dienests
Sociālo dienestu vadītāju identificētās grūtības un
izaicinājumi (4)
Sociālā
rehabilitācija
Sociālais darbs –
profesionāla darbība
Sociālais darbinieks gadījuma vadītājs
(case manager)
Resursu pārvaldnieks
Atbalsta grupa
Dienas centrs
Individuālais
sociālais darbs
Sociālo dienestu vadītāju identificētās grūtības un
izaicinājumi (5)
• Atbilstoša izglītība
• Specifiskās
zināšanas
• Darba pieredze
• Atbilstošas prasmes
• Attieksme
Sociālo dienestu vadītāju identificētās
grūtības un izaicinājumi (6)
• Specializācija speciālistu trūkums specializācijas
daudzveidības nodrošināšanai, sociālo problēmu multiplais
raksturs
pieprasa
gadījuma
risināšanā
iesaistīt
vairākus/dažādus atbalsta speciālistus, grūtības tos piesaistīt
• Jaunu pakalpojumu veidošana (bieži vien izmantojot ES
projektu līdzekļus), kas ir papildus administratīvā slodze
sociālajiem dienestiem – pierādīt politiķiem, plānot, ieviest,
uzraudzīt – pie esošajiem sociālo dienestu resursiem! Tomēr
tieši iespēja piesaistīt ES projektu līdzekļus ir iespēja attīstīt
jaunus pakalpojumus!
Sociālo dienestu vadītāju identificētās
grūtības un izaicinājumi (7)
• Sociālā darba veicējiem, darbojoties cilvēka interesēs, jāiztur
sabiedrības augstās gaidas, tomēr nav skaidrs sabiedrības pasūtījums
sociālajam darbam
• Pretruna – sociālais dienests kā pašvaldības daļa vēlas palikt
neatkarīga, autonoma institūcija, tai pašā laikā gaida vienotas
vadlīnijas. 20 gadus katrs sociālais dienests kā daļa no Latvijas ir bijis
atbildīgs par sociālā darba attīstību Latvijā, savu zināšanu, prasmju,
iedzīvotāju vajadzību, iespēju robežās, bet NAV KOPĪGAS VIRZĪBAS!
Kurp mēs ejam? Jā, attīstās jauni pakalpojumi, specializācijas, spēcīgi
speciālisti, bet ir iestrēgšanas sajūta…
CITĀTS no pētījuma
… sociālais darbs nav sociālais pakalpojums, sociālais darbs ir
atsevišķa sociālās drošības sistēmas nozare - atsevišķa,
patstāvīga praktiskās un teorētiskās darbības joma, sociālie
pakalpojumi un sociālā palīdzība ir palīdzošie resursi sociālā
darba veikšanā, nevis sociālais darbs ir pakalpojums,
pakalpojuma daļa vai metode. *
Mēs domājam, ka mūsu darbi ir tikai pilīte okeānā. Taču bez šīs
pilītes okeāns būtu mazāks. (Māte Terēze.)
Politiskais
pasūtījums
Ieguldījums
nākotnē
Ekonomiskā
drošība
Psihosociālā
drošība
Fiziskā
drošība
Nevienlīdzības
līdzsvarošana

similar documents