Samling 4 - Borgestadklinikken

Report
DAG
Vold i nære relasjoner
4
Dag 4 – side 1
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
(Sett inn RVTS-logo og vert)
Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging




Etablert i (sett inn år)
Utfører oppgaver på oppdrag fra (sett inn)
Et av fem sentre i Norge
Bistår hele tjenesteapparatet på temaene:
- Flyktningehelse og tvungen migrasjon
- Vold, seksuelle overgrep, traumer
- Selvmordsforebygging
Telefon: (sett inn eget telefonnummer)
www.rvts.no
Dag 4 – side 2
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Formålet med dagen
Målgruppe: Jordmødre, helsesøstre og fastleger
Mål:
■ Forebygge at det ufødte barn påføres varige skader som følge av vold, og at barn
vokser opp med vold
Læringsmål:
■ Få grunnleggende kunnskap om hva vold er og hva vold fører til
■ Kunne differensiere ulike alvorlighetsgrader av vold, og vurdere hva som må
bringes videre
■ Hva håndteres her og nå av deg
■ Få handlingskompetanse til å snakke om vold, avdekke vold og håndtere kjennskap
til vold
Dag 4 – side 3
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Disposisjon for dagen
09.00 – 12.00
Vold
Konsekvensen av vold
12.00 – 13.00
Lunsj
13.00 – 15.30
Kartlegging av vold med øvelse
Risiko og ressurskartlegging med øvelse
Oppsummering
Dag 4 – side 4
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Dag 4 – side 5
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Refleksjon
Tenk tilbake på alle de menneskene du har møtt i forbindelse med ditt
arbeid. Hvilke personer tror du ble utsatt vold?
Hvis du kan huske noen du tror var utsatt for vold:
■ Hvilke tanker og følelser fra møtet sitter du igjen med i dag?
■ Ville du gjort noe annerledes?
Dag 4 – side 6
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Definisjon av vold
«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at
denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne
personen til å gjøre noe mot sin vilje
eller slutte å gjøre noe den vil.»
(Isdal, 2000)
«Vold er forsettlig bruk av, eller trussel om bruk av, fysisk makt eller
tvang rettet mot en selv, andre enkeltpersoner, eller en gruppe.»
(WHO)
Dag 4 – side 7
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Omfang av vold fra partner
Voksne over 15 år i Norge:
■ 27,1 % kvinner, og 21,8 % menn har vært rammet av minst en form
for vold fra partner i løpet av livet
■ Ca. 1 av 10 kvinner, og ca. 1 av 40 menn har opplevd alvorlig vold.
F.eks. å blitt tatt kvelertak på, utsatt for kniv eller annet våpen, eller
fått hodet banket mot veggen eller gulvet
(Haaland, Clausen og Schei, 2005)
Dag 4 – side 8
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Omfang av vold mot barn og ungdom
Avgangselever i videregående skole i Norge:
■
■
■
■
25 % rapporterte minst ett tilfelle av fysisk vold fra en forelder
8 % rapporterte grov vold fra minst én forelder
6 % opplevd å være vitne til grov vold mot en av foreldrene
2 % rapporterte gjentatt grov vold over tid
(Mossige og Stefansen, 2007)
Å være vitne til vold er minst like skadelig som å være direkte utsatt!
(Per Øystein Stensvåg, 2009; Øverlien, 2010)
Dag 4 – side 9
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Omfang av vold mot gravide
■ Ca 1 av 25 gravide er utsatt for vold
■ Da gruppen som opplevde vold under graviditeten ble spurt om
vold i løpet av livet, svarte:
24 % at partner hadde brukt kniv eller annen form for våpen
41 % at partner hadde tatt kvelertak
48 % at partner hadde banket hodet mot en gjenstand eller mot en vegg.
71 % at partner hadde slått med knyttet hånd, en hard gjenstand eller sparket
■ Dataene kan ikke vise om de nevnte formene for vold skjedde
under graviditeten
(Haaland, Clausen og Schei, 2005)
Dag 4 – side 10
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Grunnleggende inndeling av vold
Fysisk vold
Psykisk vold
Seksuell vold
Latent vold
Dag 4 – side 11
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Andre begreper på vold i nære relasjoner
■ Neglekt og omsorgssvikt
■ Barnemishandling
- Shaken baby syndrome
■
■
■
■
■
■
■
Økonomisk vold
Sosial vold
Religiøs vold
Kjønnslemlestelse
Tvangsekteskap
Vold i oppdragelsen
Andre former?
Dag 4 – side 12
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Æresrelatert vold
■ Æren er kollektiv og tapes når vanæren blir offentlig
■ Når voldens motiv er å ivareta ære, eller «gjenopprette» tapt ære,
benyttes ofte begrepet æresrelatert vold.
■ Æresrelatert vold har ofte flere utøvere
■ Æresrelatert vold kan anses som nødvendig av kollektivet, en
hovedforskjell fra annen vold i nære relasjoner
■ Et rykte om brudd på kollektivets regler og normer kan få like
alvorlige konsekvenser som faktiske handlinger
Dag 4 – side 13
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Vold i «kjernefamilien»
■
■
■
■
■
■
■
Ofte flere utsatte og utøvere
Far utøver vold mot mor
Far utøver vold mot barna
Mor kan være utsatt fra far og utøver mot barn
Mor kan også være utøver mot far og barn
Barn utøvere mot foreldre
Vold mellom søsken
Volden kommer ut et annet sted enn den går inn
(Isdal)
Dag 4 – side 14
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
En ulykke kommer sjelden alene
Barnemishandling
Seksuelle
overgrep
Omsorgs
svikt
Partnervold
Dag 4 – side 15
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Vold i svangerskapet
■ Sårbare grupper: yngre kvinner, kvinner med lav inntekt, lavere
utdanning enn VGS, kvinner uten fast partner
■ Kvinner utsatt for vold, opplever som regel at volden blir sjeldnere
eller mindre alvorlig under graviditeten
- Noen studier peker i retning av at volden i stedet blir mer psykisk
■ Ca 25 % av voldsutsatte kvinner opplever i løpet av svangerskapet:
- Hyppigere vold
- Mer alvorlig vold
(Tailleu og Brownridge, 2010)
■ Det er registrert at opp mot 50% av kvinner med rusproblemer har
vært utsatt for vold i svangerskapet
(Per Øystein Steinsvåg, 2012)
Dag 4 – side 16
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Hvilken vold blir de gravide utsatt for?
■
■
■
■
Intimterrorisme / patriarkalsk terrorisme
Episodisk partnervold («vanlig partnervold»)
Separasjons vold
Motvold
(Johnson, 2000)
Dag 4 – side 17
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Avmakt – En forståelsesramme
Er «en tilstand […] som karakteriseres ved at behov, målsettinger eller
forventninger ikke oppfylles, ved at en hindres i å gjøre noe en vil, eller
at en opplever sitt liv eller sin integritet truet eller angrepet».
(Isdal, 2000)
Dag 4 – side 18
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Vold som sårbarhetsfaktor – Vold avler vold
Andel menn (N=192) ved ATV som rapporterte ulike traumer fra
foreldre og søsken:
Følelsesmessig forsømmelse
49,2 %
Følelsesmessige overgrep
48,4 %
Fysisk mishandling
61,8 %
Seksuelle overgrep
4,7 %
(Askeland et al., 2012)
Dag 4 – side 19
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Hvordan avmakt kan bli vold
Dag 4 – side 20
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Eksempel
« (…) det var bare jeg som så det på den måten, på det julebordet så
var det da, når vi kom hjem så var det ikke sånn at jeg tok tak i det
sjalusiemnet, for det gjør du ofte ikke for du kaller det noe annet, du vil
liksom ikke si at du er sjalu, men da klikka jeg fordi at vi var uenig om
noe og liksom, men det var pga. at jeg var forbanna for det som
skjedde på julebordet(…)»
(«Tore» i Sjulsen, 2006)
Dag 4 – side 21
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Volden har ofte et bestemt mønster
Spenning-/oppbyggingsfase
Reparasjonsfase
Eskaleringfase
Voldsfase
Dag 4 – side 22
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Avmakt og vold under graviditet
■ Han føler seg avvist/sjalu – mindre oppmerksomhet
■ Han føler usikkerhet og avmakt i forbindelse med ny livssituasjon,
økt ansvar, dårligere økonomi
■ Han er usikker på om det er hans barn
■ Han er avhengig av partner, må ha kontroll, og kan ikke kontrollere
barnet og kroppen hennes
■ Svangerskapet betyr mer kontakt med hjelpeapparat – og økt risiko
for avdekking
(Tailleu og Brownridge, 2010)
Ingen enkeltforklaring på hvorfor menn utøver vold
Dag 4 – side 23
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Vold i ulike perspektiv
Dag 4 – side 24
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
DAG
Konsekvenser av vold
4
Dag 4 – side 25
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Vold før/under svangerskapet samvarierer med
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Stress
Røyking og alkoholinntak under graviditeten
Provosert abort
Prematur vannavgang
Blødninger gjennom graviditeten
Føtomaternelle blødninger
Spontanabort
Premature fødsler
Dødfødsler (Tailleu og Brownridge, 2010)
■ Vold mot gravide er mer vanlig enn komplikasjoner som for
eksempel svangerskapsforgiftning eller svangerskapsdiabetes
(Shah & Shah, 2010)
Dag 4 – side 26
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Voldtekt i nære relasjoner
■ Norge: ca 6 % har opplevd å bli utsatt for voldtekt eller forsøk på
voldtekt fra partner eller eks-partner
− Ca 2/3 deler av de som har vært utsatt for seksuell vold har også vært
utsatt for annen vold
(Pape og Stefansen, 2004)
■ Generelt: ca. 5 % av alle graviditeter er resultat av voldtekt
− Graviditet etter voldtekt gir høyere sannsynlighet for dødfødsler og
spontanabort
− Kvinner som blir gravide som følge av voldtekt har oftere: gonore,
klamydia, trikomonasinfeksjon, bakteriell vaginose, og blødninger
under svangerskapet
(McFarlane, 2007)
Dag 4 – side 27
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Konsekvenser av vold under svangerskapet
■ Økt risiko for lav fødselsvekt
− Tall fra USA: Gravide kvinner som blir innlagt på sykehus etter registrert vold;
I snitt har barnet 163 gram redusert vekt
■ Vold kan påvirke fosterets hjerneutvikling
■ Kan føre til misdannelser hos fosteret
■ Kan føre til bruddskader hos fosteret
(Aizer, 2011)
(Ashfield, N.S.W. : Dept. of Community Services, 2003; Mezey et al., 2004)
Dag 4 – side 28
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Vold, det ufødte og det nyfødte barnet
■ Barn utsatt for vold har høyere dødelighet, både under fødsel,
i nyfødtperioden og senere i barndommen
■ Barn utsatt for vold har oftere dårlig immunsystem
(Shah & Shah, 2010)
■ Barn av gravide utsatt for vold ligger ofte under vektkurven inntil
seks måneder etter fødselen. Etter dette er det et skille mellom de
som fortsatt lever med vold, og de som ikke gjør det
(McFarlane, 2007)
■ Kvinner som blir utsatt for mishandling har 2,5 ganger høyere
sannsynlighet for å være deprimert
(Dunn og Oths, 2004, som ref i Tailleu og Brownridge, 2010).
Dag 4 – side 29
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Forsvarsresponser og toleransevinduet
Dag 4 – side 30
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Vanlige reaksjoner på å bli utsatt for vold
Mors reaksjoner rett etter hendelsen:
■ Sterk redsel, angst
■ Gråt
■ Sinne
■ Muskelspenninger/ skjelvinger (også svært kraftige)
■ Lammelse og/eller opplevelse av å være «på siden av seg selv»
■ Avmakt
■ Forvirring
Dag 4 – side 31
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Reaksjoner på å bli utsatt for vold
Mors reaksjoner over tid:
■ Selvbebreidelse, skyldfølelse og
■
■
■
■
■
skam
Tvil på egen mestringsevne og
redusert selvbilde
Påtrengende minner eller
flashbacks
Unngåelsesatferd
Sosial isolasjon
Hukommelsesvansker
■ Vedvarende angst og
■
■
■
■
årvåkenhet
Følelsesmessige svingninger,
eller avflatning
Søvnvansker
Konsentrasjonsvansker
Kroppslige reaksjoner som for
eksempel hodepine og
magesmerter
Kan gi betydelig nedsatt funksjonsevne
Dag 4 – side 32
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Vold mot mor er et angrep på mors omsorgsevne
© Philip Lange/ScanStockPhoto
Dag 4 – side 33
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
© Universal Press Syndicate
Dag 4 – side 34
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Trygghet og tilknytning
■ Vi fødes med egenskaper designet for kontakt
■ Alle barn knytter seg til sine omsorgsgivere, uavhengig av hvordan
de blir behandlet; – vi kaller det tilknytning
■ Er et grunnleggende biologisk behov i seg selv, men bidrar også til
å dekke andre omsorgsbehov, inkludert beskyttelse
■ Tidlige samspill inneholder grunnleggende brikker for evnen til
å ha relasjoner senere
Dag 4 – side 35
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Vold ødelegger trygghet og tilknytning
■ Skremte og skremmende omsorgspersoner ødelegger tilknytning
■ Vold i familien = frykt uten løsning
■ Barnets omsorgsperson er traumets opphav
■ Det er en sterk sammenheng mellom vold, forstyrrelser i tilknytning
og senere psykiske vansker
■ Retraumatisering: Mange barn med alvorlige
tilknytningsforstyrrelser blir utsatt for traumer seinere i oppveksten
Dag 4 – side 36
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Konsekvenser for barnet hvis volden vedvarer
Fysiske
Mentale
Emosjonelle
Atferdsmessige

















Aktivering
Muskelspenninger
Søvnproblemer
÷Matlyst
Fordøyelsesproblemer
÷Immunsystem
Fysiske skader


÷Bearbeiding
Hukommelses- problemer
Begrenset sansning
Feilaktig tenkning
Konsentrasjonsoppmerkshomhet og
hukommelsesproblem
Lav selvtillit og selvverdi
Gjenopplevelser




Sjokk og mistro
Tristhet og fortvilelse
Selvbebreidelser,
skyld og skam
Angst og uro
Sorg
Aggresjon
Store svingninger i
humør


Impulsivitet
Dårlig
problemløsningsevne
Høy aktivitet og
rastløshet
Lav aktivitet og
stagnasjon
Skole/arbeidsliv
Sosiale
Rus
Diagnoser










Dårligere prestasjon
pga. ettervirkninger
Reduserte krav kan
være nødvendig


Ensomhet
Problemer i forholdet til
andre mennesker
Manglende sosial støtte
(Følelsesmessig, praktisk,
vurdering og informasjon)
Deltakelse I negative miljø
Narkotika
Alkohol
Sniffing


PTSD
ADHD
Angst (fobi, generalisert
angst, panikkanfall, sosialfobi, tvangslidelse)
Depresjon
Atferdsforstyrrelser
Dag 4 – side 37
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Konsekvenser over tid
Tidlig død
Sykdommer, og
sosiale problemer
Tilegnelse av risikofylt
helseatferd
Sosiale, emosjonelle og
kognitive forstyrrelser
Forstyrret nevral utvikling
Negative barndomsopplevelser
Dag 4 – side 38
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Resiliens hos barn
Beskyttelse
 Individ
 Nettverk
 Samfunn
Belastning
 Alder
 Varighet
 Hyppighet
 Alvorlighet
Dag 4 – side 39
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
DAG
Kartlegging av voldsutsatthet
4
Dag 4 – side 40
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Handlingskompetanse
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Vi må samtale om vold og vi må spørre om vold
Samtaler om vold og kartlegging av voldsutsatthet
Øvelser i samtaler om vold
Øvelser i kartlegging av voldutsatthet
Risiko- og ressurskartlegging
Vurdering: Er kvinnen og/eller barna hennes i fare?
Vi må vite hva vi kan tilby av hjelp og sikkerhet om vi avdekker vold
Ikke stå alene med de vanskelige vurderingene
Sørg for videre henvisning og oppfølging, ikke stå alene
Dokumentasjon i journal
Dag 4 – side 41
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Kartlegging av voldsutsatthet
■ Kartlegg voldsutsatthet hos alle gravide og hos spedbarnsmødre
både:
- i svangerskapsomsorgen
- på helsestasjonen
■ Kartlegging av voldsutsatthet gjøres i individuelle samtaler, der kun
kvinnen er tilstede
Dag 4 – side 42
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Kartlegging av voldsutsatthet
Ved å spørre direkte om vold og ta opp vold som tema, kan vi få innsikt
i noe som ellers ville vært lukket.
Å avdekke vold er første steg i å forebygge voldens skadelige
konsekvenser.
«…det er forebyggende for barnet i magen.»
Jordmor i NKVTS rapport, 2009
Dag 4 – side 43
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Kartlegging av voldsutsatthet
Hva kan hindre oss i å kartlegge vold?
■ Terskler hos helsearbeideren mot å ta opp temaet «vold»
■ Terskler hos pasienten mot å fortelle
(sum litt sammen, to og to)
Dag 4 – side 44
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Utfordringer i kartleggingen
Mors behov for å holde volden skjult:
■
■
■
■
■
■
Redsel
Egen sikkerhet
Barnas sikkerhet
Overdreven tro på endring
Resignasjon
Skam og skyld
■
■
■
■
■
Isolasjon
Nettverk
Ressurser
Bekymring for fars situasjon
Negative erfaringer med
hjelpeapparatet
■ Kulturelle forskjeller
Dag 4 – side 45
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Kartlegging av voldsutsatthet
Hva kan gjøre det lettere å kartlegge vold?
■ Trening på å samtale om vold på en konkret og direkte måte
■ Trening på konkrete og standardiserte spørsmål om voldutsatthet
- Våre initiativ
- Tilrettelagte forhold
- Standardisert tilnærming
(O´Reilly et al, 2010; Taillieu og Brownridge, 2010)
Dag 4 – side 46
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Støtteark i kartleggingsarbeidet og åpning for videre samtale
■ Er det noe i livet og/eller i din livssituasjon som bekymrer deg og
■
■
■
■
som du tenker kan være skadelig/ uheldig for barnet ditt?
Alle som får oppfølging fra oss får utdelt denne brosjyren …har dere
sett denne tidligere?
Si litt om hva dere tenker om denne brosjyren.
Vi vet at omtrent 4 % av gravide blir utsatt for alvorlig fysisk vold. I
tillegg vet vi at det er mange fler som er utsatt for psykisk vold. Og
vi tenker det er viktig å forebygge de skadene som vold medfører.
Derfor har vi dette som tema.
Åpne opp for videre samtale
Dag 4 – side 47
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Kartlegging av voldsutsatthet
■ Hender det noen gang at du er redd i eget hjem?
■ Er du redd for partneren din, eller noen andre?
■ Blir du noen gang ydmyket av partneren din? Nedverdiger han deg
offentlig, eller hindrer han deg i å møte venner eller å gjøre ting du
ønsker?
■ Har du i løpet av det siste året blitt slått, sparket eller på andre
måter blitt fysisk angrepet av noen?
- Hvis ja; av hvem?
- Hvor mange ganger?
- Hvilke skader?
Dag 4 – side 48
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Kartlegging av voldsutsatthet
Dersom ja på noen av spørsmålene over:
■ Har du, siden du ble gravid, blitt slått, sparket eller på andre måter
blitt angrepet fysisk av noen?
- Hvis ja; av hvem?
- Hvor mange ganger?
- Hvilke skader?
■ Har noen i løpet av det siste året gjort noe seksuelt mot deg som du
ikke ønsket?
- Hvis ja; hvem?
Dag 4 – side 49
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Kartlegging av voldsutsatthet
Tilleggsspørsmål til de som svarer bekreftende tidligere:
■ Har noen i løpet av det siste året gjort deg bekymret for tryggheten
til barna dine?
- Hvis ja; hvem?
Dag 4 – side 50
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Samtale om vold
■ Dersom noe oppstår slik at man ikke får mulighet til å kartlegge
voldsutsatthet individuelt, kan man samtale om vold og voldens
konsekvenser med begge foreldre tilstede
■ Veiledning til foreldre :
Vi vet at ganske mange barn utsettes for vold. Vi vet også at de som utsettes er i
risiko for å utvikle læringsvansker, uro, konsentrasjonsvansker, etc. Slik som vi
kjenner forskningen i dag, så vet vi at barn som er vitne til vold utvikler de samme
skadene som de som er direkte utsatt. For å forebygge dette snakker vi med alle
de som kommer til oss om vold.
■ Åpne opp for videre samtale
Dag 4 – side 51
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Praktiske øvelser i å kartlegge voldsutsatthet
Dag 4 – side 52
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
DAG
Risiko- og ressurskartlegging
4
Dag 4 – side 53
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Risiko- og ressurskartlegging
■ Risiko og ressurskartlegging er det hjelperen gjør for å finne ut hvor
farlig vold kvinnen lever med, og hva kvinnen kan gjøre for å
beskytte seg mot pågående vold og unngå ny vold
■ Hjelperen og kvinnen arbeider sammen om kvinnens sikkerhet
Dag 4 – side 54
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Risiko- og ressurskartlegging
Når kvinnen eller barn er voldsutsatt:
■
■
■
■
Ta det hun forteller alvorlig – også når hun selv ikke gjør det
Tro på henne
Vær klar på unntak fra taushetsplikten
Tenk sikkerhet og trygghet for henne og barna
Dag 4 – side 55
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Risiko- og ressurskartlegging – hjelpespørsmål
■ Er det andre i ditt nettverk som kjenner til at du/barna utsettes for
■
■
■
■
■
vold?
Har du venner eller familie i nærheten som du kan ta kontakt med
i vanskelige situasjoner?
Har du tidligere tatt kontakt med familie, venner eller andre (politi,
krisesenter, barnevern, overgrepsmottak eller lignende) for hjelp?
Er det farlig for deg eller barna om mannen din finner ut at du
snakker med meg?
Har volden vært økende den senere tid?
Finnes det våpen i huset?
Dag 4 – side 56
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Vurdering: Er kvinnen og/eller barna hennes i fare?
Utløses avvergelsesplikten jf straffeloven § 139?
■ Pålegger oss å avverge visse forbrytelser:
− Eksempel: drap, familievold, seksuelle overgrep – særlig mot barn og grovere
tilfeller av vold
■ Avvergelsesplikten tilsidesetter enhver form for lovbestemt
taushetsplikt
■ Avvergeplikten er overholdt ved at man gir melding til rette
myndighet - normalt politiet
Dag 4 – side 57
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Vurdering: Er barn i fare?
Utløses avvergelsesplikten jf. kjønnslemlestelsesloven § 2?
■ Plikt til å avverge kjønnslemlestelse (flere handlingsalternativ)
■ Har du kjennskap til eller grunn til å tro at barnet har søsken som er
kjønnslemlestet?
Dag 4 – side 58
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Vurdering: Er kvinnen og/eller barna hennes i fare?
Utløses opplysningsplikten til barnevernet jf Barnevernloven § 6-4 ?
(finnes også i):
■ Helsepersonelloven § 33
■ Familievernkontorloven § 10
■ Barnehageloven § 22
Opplysningsplikten gjelder ikke det ufødte barn. Her meldes det eventuelt til
den kommunal helse- og omsorgstjenesten (jf helsepersonelloven § 32)
Dag 4 – side 59
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Risiko- og ressurskartlegging
■ Drøft sammen med henne hva hun eventuelt kan gjøre for
å beskytte seg mot ytterligere vold
■ Hvordan kan jeg kontakte deg dersom jeg vil snakke med deg?
Dag 4 – side 60
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Ikke stå alene med vanskelige vurderinger
■ Søk veiledning hos kollegaer og leder
■ Søk veiledning hos barnevernet
Drøft situasjonen anonymt, og spør om dette utløser meldeplikt/avvergelsesplikt
■ Søk veiledning hos tverrfaglig konsultasjonsteam (barnehuset)
Her kan vanskelige saker drøftes anonymt
■ Søk veiledning hos politiet
Drøft situasjonen anonymt. Spør om dette utløser avvergelsesplikt
Dag 4 – side 61
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Sørg for videre henvisning og oppfølging, ikke stå alene
■ Drøft sammen med kvinnen ulike alternativer
■ Sørg for at du – og kvinnen har oversikt over lokale ressurser:
- Fastlege
- Helsestasjon
- Politi (familievoldskoordinator)
- Krisesenter
- Barnevern
- NAV
- RVTS
- Familievernkontor
- Overgrepsmottak
- BUP
- DPS (akutteam)
- Lokale konsultasjonsteam
- Brøset sinnemestring
- Alternativ Til Vold
- Flyktningetjenesten
■ Vurder behov for tolk
Dag 4 – side 62
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS
Dokumentasjon i journal
I kvinnens journal – med nøyaktige detaljer
■
■
Med pasientens egne ord
Med fotografier (dersom det finnes skader og hvis hun samtykker)
Dag 4 – side 63
Helsedirektoratet • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet • R-BUP/RKBU • RVTS • De regionale kompetansesentrene på rusfeltet • Bufetat • NKVTS

similar documents